EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0088

Direktiva Sveta 2001/88/ES z dne 23. oktobra 2001 o spremembi Direktive 91/630/EGS o določitvi minimalnih pogojev za zaščito prašičev

OJ L 316, 1.12.2001, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 034 P. 230 - 233
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 034 P. 230 - 233
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 034 P. 230 - 233
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 034 P. 230 - 233
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 034 P. 230 - 233
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 034 P. 230 - 233
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 034 P. 230 - 233
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 034 P. 230 - 233
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 034 P. 230 - 233
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 040 P. 4 - 7
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 040 P. 4 - 7

No longer in force, Date of end of validity: 07/03/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/88/oj

32001L0088Uradni list L 316 , 01/12/2001 str. 0001 - 0004


Direktiva Sveta 2001/88/ES

z dne 23. oktobra 2001

o spremembi Direktive 91/630/EGS o določitvi minimalnih pogojev za zaščito prašičev

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 37 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

po posvetovanju z Odborom regij,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Protokol o zaščiti in dobrem počutju živali, priložen k Pogodbi, zahteva, da Skupnost in države članice pri oblikovanju in izvajanju kmetijske politike Skupnosti v celoti upoštevajo zahteve za dobro počutje živali, pri čemer spoštujejo zakonodajne ali upravne določbe ter običaje držav članic, zlasti kar zadeva verske obrede, kulturno tradicijo in regionalno dediščino.

(2) V skladu s členom 6 Direktive Sveta 91/630/EGS [4] je Komisija predložila poročilo o sistemih intenzivne reje prašičev, ki upošteva zlasti dobro počutje svinj, rejenih v prostorih različnih oblik in velikosti ter v skupinah, ter podala predloge za prilagoditev predpisov s tega področja.

(3) Prašiči so kot žive živali vključeni v seznam proizvodov iz Priloge k Pogodbi.

(4) Iz mnenja Znanstvenega veterinarskega odbora z dne 30. septembra 1997 izhaja, da morajo prašiči živeti v takšnem okolju, ki zadovoljuje njihove potrebe po gibanju in raziskovanju, ter da je dobro počutje prašičev zaradi hudega pomanjkanja prostora ogroženo.

(5) Svinje raje vzdržujejo socialne stike z drugimi prašiči, če jim je zagotovljena svoboda gibanja in živijo v pestrem okolju. Trenutno prakso, po kateri so svinje stalno nastanjene v strogo zaprtih prostorih, je treba zato prepovedati. Vendar pa je primerno proizvajalcem zagotoviti dovolj časa, da na svojih proizvodnih zmogljivosti opravijo potrebne strukturne spremembe.

(6) Različni vidiki, ki se pri tem upoštevajo, morajo biti med seboj v ravnovesju, tako glede dobrega počutja in zdravja kot z ekonomsko-socialnega in okoljevarstvenega vidika.

(7) Primerno je, da Komisija predloži novo poročilo, ki upošteva nadaljnje raziskave in praktične izkušnje z namenom nadaljnjega izboljšanja dobrega počutja prašičev, zlasti kar zadeva vidike, ki jih Direktiva 91/630/EGS ne zajema.

(8) Ukrepe, potrebne za izvajanje Direktive 91/630/EGS, je treba sprejeti v skladu z Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil [5] –

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 91/630/EGS se spremeni:

1. Člen 3 se nadomesti z:

"Člen 3

Države članice zagotovijo da:

1. vsa gospodarstva izpolnjujejo naslednje zahteve:

(a) vsakemu tekaču ali pitancu, ki živi v skupini, razen mladicam po osemenitvi in svinjam, mora biti na voljo neovirana talna površina, ki meri najmanj:

iva masa, kg | m2 |

do 10 | 0,15 |

nad 10 do 20 | 0,20 |

nad 20 do 30 | 0,30 |

nad 30 do 50 | 0,40 |

nad 50 do 85 | 0,55 |

nad 85 do 110 | 0,65 |

nad 110 | 1,00 |

(b) skupna neovirana talna površina, ki je na voljo vsaki mladici po osemenitvi in vsaki svinji, kadar so mladice in/ali svinje v istih skupinah, mora meriti najmanj 1,64 m2 oziroma 2,25 m2. Če so živali nastanjene v skupinah z manj kot 6 živalmi, mora biti neovirana talna površina večja za 10 %. Če so živali nastanjene v skupinah s 40 ali več živalmi, je lahko neovirana površina manjša za 10 %.

2. površine izpolnjujejo naslednje zahteve:

(a) za mladice po osemenitvi in breje svinje: na celotnem delu talne površine iz 1(b), ki meri najmanj 0,95 m2 za mladico in najmanj 1,3 m2 za svinjo, morajo biti polna tla, pri katerih je lahko največ 15 % namenjenih drenažnim odprtinam;

(b) kadar se betonske rešetke uporabljajo za prašiče v skupinah,

(i) največja širina rež med rešetkami ne sme presegati:

- 11 mm za pujske,

- 14 mm za odstavljence,

- 18 mm za pitance,

- 20 mm za mladice po parjenju in svinje;

(ii) mora širina rešetke znašati najmanj:

- 50 mm za pujske in odstavljence ter

- 80 mm za pitance, mladice po osemenitvi in svinje;

3. gradnja ali predelava objektov, v katerih so svinje in mladice privezane, je prepovedana. Od 1. januarja 2006 dalje je privezovanje svinj in mladic prepovedano;

4) (a) svinje in mladice se v obdobju od 4 tednov po parjenju do 1 tedna pred predvideno prasitvijo redijo v skupinah. Stranice boksa, v katerem je nastanjena skupina, morajo biti daljše od 2,8 m. Če je v skupini manj kot 6 živali, morajo biti stranice boksa, v kateri je nastanjena skupina, daljše od 2,4 m;

(b) z odstopanjem od določb iz (a) so lahko svinje in mladice, ki se redijo na gospodarstvih z manj kot 10 svinjami, v obdobju iz (a) nastanjene individualno, pod pogojem, da se v boksih lahko neovirano obračajo;

5. brez poseganja v zahteve iz Priloge se svinjam in mladicam omogoči trajen dostop do materiala, s katerim se lahko ukvarjajo in ki izpolnjuje vsaj ustrezne zahteve iz Priloge;

6. krmljenje svinj in mladic v skupinah mora potekati na način, ki vsaki živali zagotovi zadostno količino krme, tudi če se zanjo hkrati potegujejo druge živali;

7. za potešitev lakote in potrebe po žvečenju morajo vse breje svinje in mladice dobiti zadostno količino voluminozne ali visoko vlakninaste krme in visoko energetske krme;

8. prašiči, ki morajo živeti v skupinah, močno agresivni prašiči, prašiči, ki so jih napadli drugi prašiči ter bolni ali poškodovani prašiči so lahko začasno nastanjeni v individualnih boksih. V tem primeru individualni boks živali omogoča neovirano obračanje, če to ni v nasprotju s posebnimi veterinarskimi nasveti;

9. Od 1. januarja 2003 dalje se uporabljajo določbe iz točk 1(b), 2, 4, 5 in zadnjega stavka točke 8 za vsa na novo zgrajena ali obnovljena gospodarstva ali gospodarstva, ki se bodo po tem datumu uporabljala prvič. Od 1. januarja 2013 veljajo te določbe za vsa gospodarstva.

Določbe iz točke 4(a) se ne uporabljajo za gospodarstva z manj kot desetimi svinjami."

2. Vstavi se naslednji člen:

"Člen 5a

Države članice zagotovijo, da:

1. osebe, ki za oskrbo prašičev zaposlijo ali določijo druge osebe, poskrbijo, da se slednje seznanijo z navodili in smernicami za uporabo ustreznih določb člena 3 in Priloge;

2. so na voljo primerni tečaji usposabljanja. Takšni tečaji se morajo osredotočiti zlasti na vidike dobrega počutja živali."

3. Člen 6 se nadomesti z:

"Člen 6

1. Po možnosti pred 1. januarjem 2005 in v vsakem primeru do 1. julija 2005 Komisija predloži Svetu poročilo, sestavljeno na podlagi mnenja Znanstvenega odbora za zdravstveno varstvo in dobro počutje živali. Poročilo upošteva socialno-ekonomske posledice, sanitarne posledice, vplive na okolje in različne podnebne razmere. Prav tako upošteva razvoj metod in sistemov proizvodnje prašičev in predelave mesa, pri katerih bi bila lahko potreba po operativni kastraciji manjša. Če je potrebno, se skupaj s poročilom predložijo ustrezni zakonodajni predlogi glede učinkov, ki jih imajo različne velikosti prostorov in vrste tal na dobro počutje odstavljencev in pitancev. O teh predlogih Svet odloča s kvalificirano večino.

2. Komisija najpozneje do 1. januarja 2008 predloži Svetu poročilo, sestavljeno na podlagi mnenja Znanstvenega odbora za zdravstveno varstvo in dobro počutje živali.

Poročilo zajema zlasti:

(a) učinke, ki jih ima v različnih sistemih kmetovanja gostota živali, vključno z velikostjo skupin in načini razvrščanja živali v skupine, na dobro počutje in zdravje prašičev;

(b) vpliv ureditve hleva in različnih vrst tal na dobro počutje in zdravje prašičev, pri čemer se upoštevajo različne podnebne razmere;

(c) dejavnike tveganja, povezane z grizenjem repov, in priporočila za zmanjšanje potrebe po krajšanju repov;

(d) nadaljnji razvoj sistemov skupne hlevske reje brejih svinj, pri čemer se upoštevajo tako patološki, zootehnični, fiziološki in etološki vidiki različnih sistemov kot njihov vpliv na zdravje in okolje ter različne podnebne razmere;

(e) določitev prostorskih zahtev za odrasle plemenske merjasce, ki so nastanjeni individualno, pri čemer se upošteva tudi prostor za pripust;

(f) nadaljnji razvoj sistemov proste hlevske reje svinj v prostoru za parjenje in svinj med prasitvijo, ki zadovoljujejo potrebe svinje, ne da bi bilo pri tem ogroženo življenje pujskov;

(g) pričakovanja in odnos potrošnikov do prašičjega mesa v primeru, da se počutje živali na različne načine izboljša;

(h) socialno-ekonomske posledice različnih sistemov reje prašičev in njihove učinke na gospodarske partnerje Skupnosti.

Če je potrebno, se lahko skupaj s poročilom predložijo ustrezni zakonodajni predlogi."

4. Člen 10 se nadomesti z:

"Člen 10

1. Komisiji pomaga Stalni veterinarski odbor, ustanovljen s Sklepom 68/361/EGS [6] (v nadaljnjem besedilu "odbor".).

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa Sveta 1999/468/ES [7].

Obdobje iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik.".

Člen 2

1. Države članice najpozneje do 1. januarja 2003 sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. O tem takoj obvestijo Komisijo.

2. Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Luxembourgu, 23. oktobra 2001

Za Svet

Predsednik

A. Neyts-Uyttebroeck

[1] UL C 154 E, 29.5.2001, str. 114.

[2] Mnenje Evropskega parlamenta z dne 14. junija 2001 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

[3] UL C 221, 7.8.2001, str. 74.

[4] UL L 340, 11.12.1991, str. 33.

[5] UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

[6] UL L 255, 18.10.1968, str. 23.

[7] UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

--------------------------------------------------

Top