EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0019

Direktiva 2001/19/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. maja 2001, o spremembah Direktiv Sveta 89/48/EGS in 92/51/EGS o splošnem sistemu priznavanja poklicnih kvalifikacij in Direktiv Sveta 77/452/EGS, 77/453/EGS, 78/686/EGS, 78/687/EGS, 78/1026/EGS, 78/1027/EGS, 80/154/EGS, 80/155/EGS, 85/384/EGS, 85/432/EGS, 85/433/EGS in 93/16/EGS v zvezi s poklici medicinske sestre, odgovorne za splošno zdravstveno nego, zobozdravnika, veterinarja, babice, arhitekta, farmacevta in zdravnika (besedilo se nanaša na EGP)

OJ L 206, 31.7.2001, p. 1–51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 004 P. 138 - 187
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 004 P. 138 - 187
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 004 P. 138 - 187
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 004 P. 138 - 187
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 004 P. 138 - 187
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 004 P. 138 - 187
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 004 P. 138 - 187
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 004 P. 138 - 187
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 004 P. 138 - 187
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 006 P. 60 - 109
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 006 P. 60 - 109

No longer in force, Date of end of validity: 19/10/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/19/oj

32001L0019Uradni list L 206 , 31/07/2001 str. 0001 - 0051


Direktiva 2001/19/ES Evropskega parlamenta in Sveta

z dne 14. maja 2001,

o spremembah direktiv Sveta 89/48/EGS in 92/51/EGS o splošnem sistemu priznavanja poklicnih kvalifikacij in direktiv Sveta 77/452/EGS, 77/453/EGS, 78/686/EGS, 78/687/EGS, 78/1026/EGS, 78/1027/EGS, 80/154/EGS, 80/155/EGS, 85/384/EGS, 85/432/EGS, 85/433/EGS in 93/16/EGS v zvezi s poklici medicinske sestre, odgovorne za splošno zdravstveno nego, zobozdravnika, veterinarja, babice, arhitekta, farmacevta in zdravnika

(besedilo se nanaša na EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 40, 47(1), prvega in tretjega stavka člena 47(2) in člena 55 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [2],

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe [3], glede na skupno besedilo, ki ga je odobril Spravni odbor 15. januarja 2001,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Komisija je 16. februarja 1996 predložila Evropskemu parlamentu in Svetu svoje poročilo o stanju glede uporabe splošnega sistema za priznavanje visokošolskih diplom, pripravljeno v skladu s členom 13 Direktive Sveta 89/48/EGS z dne 21. decembra 1988 o splošnem sistemu priznavanja visokošolskih diplom, pridobljenih s poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem, ki traja najmanj tri leta [4]. V tem poročilu je Komisija preverila možnost, da se v to direktivo vključi obveznosti, da se ob preučitvi vlog za priznanje upoštevajo izkušnje, dobljene po pridobitvi zadevne kvalifikacije, možnost uvedbe koncepta "reguliranega izobraževanja in usposabljanja". Komisija je preverila tudi ureditev, ki bi omogočila razviti vlogo usklajevalne skupine, ustanovljene v skladu s členom 9(2) Direktive 89/48/EGS, s čimer bi zagotovili bolj enotno izvajanje in razlago direktive.

(2) Koncept reguliranega izobraževanja in usposabljanja, uvedenega z Direktivo Sveta 92/51/EGS z dne 18. junija 1992 o drugem splošnem sistemu priznavanja strokovne izobrazbe in usposabljanja, ki dopolnjuje Direktivo 89/48/EGS [5] (obe direktivi v nadaljnjem besedilu "direktivi splošnega sistema"), je treba razširiti na izhodiščni splošni sistem in mora temeljiti na istih načelih, z uporabo istih pravil; posamezne države članice same izberejo način opredelitve poklicev, ki sodijo v regulirano izobraževanje in usposabljanje.

(3) Direktivi splošnega sistema dopuščata, da država članica gostiteljica pod določenimi pogoji zahteva, da kandidat opravi dopolnilne ukrepe, zlasti kadar obstajajo znatne razlike med teoretičnim in/ali praktičnim izobraževanjem in usposabljanjem, ki ga je opravil in tistim, pridobljenim s kvalifikacijo, zahtevano v državi članici gostiteljici; v skladu s členi 39 in 43 Pogodbe, kot ju razlaga Sodišče Evropskih skupnosti [6], mora država članica gostiteljica oceniti, ali poklicne izkušnje v zadostni meri nadomeščajo manjkajoče znanje;zaradijasnosti in pravne varnosti posameznikov, ki želijo opravljati svoj poklic v drugi državi članici, je zaželeno, da se v direktivi splošnega sistema vključi zahteva, da mora država članica gostiteljica preučiti, ali poklicne izkušnje, ki jih je kandidat dobil po tem, ko je pridobil kvalifikacijo/je, zajemajo zgoraj omenjene vsebine.

(4) Postopek uskladitve, ki ga določata direktivi splošnega sistema, je treba izboljšati in poenostaviti tako, da se omogoči usklajevalni skupini, da sprejme in objavi mnenja o vprašanjih, ki jih nanjo naslovi Komisija v zvezi s praktično uporabo splošnega sistema.

(5) Komisija je v svojem sporočilu Evropskemu parlamentu in Svetu o pobudi SLIM predstavila predloge, katerih namen je poenostaviti in posodobiti sezname kvalifikacij, ki se lahko avtomatično priznavajo. Direktiva Sveta 93/16/EGS z dne 5. aprila 1993, o olajšanju prostega gibanja zdravnikov in vzajemnem priznavanju diplom, spričeval in drugih dokazil o formalni izobrazbi [7], omogoča enostaven postopek v primeru kvalifikacij zdravnikov splošne prakse; izkušnje so pokazale, da postopek zagotavlja zadostno pravno varnost in zaželeno je, da se razširi na kvalifikacije medicinskih sester za splošno nego, zobozdravnikov, veterinarjev, babic, farmacevtov in zdravnikov iz Direktiv Sveta 77/452/EGS [8], 77/453/EGS [9], 78/686/EGS [10], 78/687/EGS [11], 78/1026/EGS [12], 78/1027/EGS [13], 80/154/EGS [14], 80/155/EGS [15], 85/432/EGS [16], 85/433/EGS [17] in 93/16/EGS (v nadaljnjem besedilu "sektorske direktive").

(6) Po sodni praksi Sodišča Evropskih skupnosti državam članicam ni treba priznati diplom, spričeval in drugih dokazil o formalni izobrazbi, ki ne dokazujejo, da je usposabljanje pridobljeno v eni od držav članic Skupnosti [18]. Vendar pa morajo države članice upoštevati poklicne izkušnje, ki jih je zadevna oseba dobila v drugi državi članici [19]. Torej je treba v sektorskih direktivah določiti, da so elementi Skupnosti, ki jih morajo države članice preučiti pri priznavanju, diplome, spričevala ali drugih dokazil o formalni kvalifikaciji za medicinske sestre za splošno nego, zobozdravnike, veterinarje, babice, arhitekte, farmacevte ali zdravnike, pridobljena po končanem izobraževanju in usposabljanju v tretji državi, ter poklicne izkušnje, ki jih je zadevna oseba dobila v državi članici.

(7) Določiti je treba rok, v katerem morajo države članice sprejeti odločitev o prošnjah za priznanje diplom, spričeval in drugih dokazil o formalni izobrazbi, pridobljenih v tretji državi za medicinske sestre za splošno nego, zobozdravnika, veterinarja, babice, arhitekta, farmacevta ali zdravnika.

(8) Vseživljenjsko učenje je postalo zlasti pomembno na področju medicine zaradi hitrega tehničnega in znanstvenega napredka. Države članice se same odločijo, kako z ustreznim nadaljnjim usposabljanjem po končanem študiju zagotovijo, da zdravniki ohranijo znanje s področja razvoja medicine. Sedanji sistem vzajemnega priznavanja poklicnih kvalifikacij ostane nespremenjen.

(9) Kandidat mora imeti pravico do pritožbe v skladu z nacionalno zakonodajo, če je njegova prošnja zavrnjena ali če odločitev ni sprejeta v določenem roku. Države članice morajo navesti razloge za take odločitve, sprejete v zvezi s priznavanjem diplom, spričeval in drugih dokazil o formalni izobrazbi za poklic medicinske sestre za splošno nego, zobozdravnika, veterinarja, babice, arhitekta, farmacevta ali zdravnika; če se država članica odloči priznati diplomo, spričevalo ali drugo dokazilo o formalni izobrazbi, se lahko sama odloči, ali bo navedla razloge.

(10) Zaradi pravičnosti je treba sprejeti prehodne ukrepe v zvezi znekaterimizobozdravniki v Italiji, ki imajo diplome, spričevala ali druga dokazila o formalni izobrazbi v medicini, podeljene v Italiji, vendar po končanem zdravstvenem usposabljanju, ki se je začelo po roku, določenem v členu 19 Direktive 78/686/EGS.

(11) Člen 15 Direktive 85/384/EGS [20] omogoča odstopanje med prehodnim obdobjem, ki je sedaj izteklo, zato se ta določba črta.

(12) V členu 24 Direktive 85/384/EGS je treba jasno ločiti med formalnostmi, ki jih je treba opraviti v primeru ustanovitve, in tistimi, ki jih je treba opraviti v primeru opravljanja storitev, s čimer se zagotovi učinkovitejše uresničevanje svobode opravljanja storitev arhitektov.

(13) Zaradi enake obravnave je treba predvideti prehodne ukrepe v zvezi z nekaterimi imetniki diplom, spričeval in drugih dokazil o formalni izobrazbi s področja farmacije, podeljenih v Italiji po končanem usposabljanju, ki niso v celoti skladne z Direktivo 85/432/EGS.

(14) Zaželeno je, da se področje uporabe vzajemnega priznavanje diplom, spričeval in drugih dokazil o formalni izobrazbi razširi na področje farmacije, s čimer se zagotovi učinkovito uresničevanje pravice do ustanavljanja med Grčijo in drugimi državami članicami. Zato se črta odstopanje, predvideno v členu 3 Direktive 85/433/EGS.

(15) Komisija je v svojem poročilu o posebnem usposabljanju na področju splošne medicine, predvidenem v Naslovu IV Direktive 93/16/EGS, priporočila, da se uskladi zahteve, ki veljajo za usposabljanje s krajšim delovnim časom v splošni medicini, z zahtevami, ki veljajo za druge specialiste v medicini.

(16) Spremeniti je treba direktivi splošnega sistema in sektorske direktive –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

ODDELEK 1

SPREMEMBE DIREKTIV SPLOŠNEGA SISTEMA

Člen 1

Direktiva 89/48/EGS se spremeni, kot sledi:

1. Člen 1 se spremeni, kot sledi:

(a) druga alinea točke (a) se nadomesti z naslednjim besedilom:

"— ki dokazuje, da je imetnik uspešno končal vsaj triletni posrednješolski izobraževalni program ali enakovredno dobo izrednega izobraževanja na univerzi, visokošolski ustanovi ali drugi ustanovi enakovredne ravni ter da je, kadar je to primerno, opravil strokovno usposabljanje, ki se zahteva poleg visokošolske izobrazbe, in"

(b) vstavi se naslednja točka:

"(d) s predpisi urejeno izobraževanje in usposabljanje: katero koli izobraževanje in usposabljanje, ki:

- je neposredno povezano z opravljanjem določenega poklica in

- vključuje vsaj triletni visokošolski izobraževalni program ali enakovredno dobo izrednega izobraževanja na univerzi, visokošolski ustanovi ali drugi ustanovi enakovredne ravni in, kadar je to primerno, strokovno usposabljanje, strokovno pripravništvo ali strokovno prakso, ki se zahteva poleg visokošolskega izobraževalnega programa; strukturo in raven strokovnega usposabljanja, strokovnega pripravništva ali strokovne prakse se določi z zakoni in drugimi predpisi zadevne države članice, ali preverja ali odobrava v ta namen imenovani organi.";

2. v členu 3(b) se vstavi naslednji pododstavek za prvim pododstavkom:

"Dve leti poklicnih izkušenj iz prvega pododstavka pa se ne zahteva, kadar ima kandidat kvalifikacijo ali kvalifikacije iz te točke, ki jih je pridobil po končanem s predpisi urejenem izobraževanju ali usposabljanju.";

3. v členu 4(1)(b) se vstavi naslednji pododstavek za prvim pododstavkom:

"Če država članica gostiteljica namerava zahtevati, da kandidat opravi prilagoditveno obdobje ali preizkus usposobljenosti, mora najprej preveriti ali znanje, ki ga je kandidat pridobil s pomočjo poklicnih izkušenj, v celoti ali delno nadomešča znatno razliko, omenjeno v prvem pododstavku.";

4. členu 6 se dodajo naslednji odstavki:

"5. Kadar se zahteva dokazilo o finančnem stanju za začetek ali opravljanje reguliranega poklica v državi članici gostiteljici, ta država obravnava potrdila, ki jih izdajo banke v državi članici izvora ali v državi članici, iz katere prihaja tuj državljan, kot enakovredna potrdilom, ki so izdana na njenem ozemlju.

6. Kadar pristojni organ države članice gostiteljice zahteva od svojih državljanov, ki želijo začeti ali opravljati reguliran poklic, dokazilo, da so zavarovani za primer finančnih tveganj, ki izhajajo iz njihove poklicne odgovornosti, mora ta država članica sprejeti potrdila, ki jih izdajo zavarovalnice drugih držav članic, kot enakovredna potrdilom, ki so izdana na njenem ozemlju. V takih potrdilih mora biti navedeno, da je zavarovatelj skladen z zakoni in drugimi predpisi, ki veljajo v državi članici gostiteljici glede pogojev in obsega kritja. Predložijo se lahko največ tri mesece po datumu izdaje.";

5. V členu 9(2) se prva alinea drugega pododstavka nadomesti z naslednjim besedilom:

"— za lažje izvajanje te direktive, zlasti s sprejemanjem in objavljanjem mnenj glede vprašanj, ki jih posreduje Komisija,".

Člen 2

Direktiva 92/51/EGS se spremeni, kot sledi:

1. v členu 4(1)(b) se za prvim pododstavkom doda naslednji pododstavek:

"Če država članica gostiteljica namerava zahtevati, da kandidat opravi prilagoditveno obdobje ali preizkus usposobljenosti, mora najprej preveriti ali znanje, ki ga je kandidat pridobil s poklicnimi izkušnjami, v celoti ali delno nadomešča znatno razliko, omenjeno v prvem pododstavku.";

2. v členu 5 se za drugim odstavkom vstavi naslednji odstavek:

"Če država članica gostiteljica namerava zahtevati, da kandidat opravi prilagoditveno obdobje ali preizkus sposobnosti, mora najprej preveriti ali znanje, ki ga je kandidat pridobil s poklicnimi izkušnjami, v celoti ali delno nadomešča znatno razliko med diplomo in spričevalom.";

3. v členu 7(a) se za prvim pododstavkom vstavi naslednji pododstavek:

"Če država članica gostiteljica namerava zahtevati, da kandidat opravi prilagoditveno obdobje ali preizkus usposobljenosti, mora najprej preveriti ali znanje, ki ga je kandidat pridobil s poklicnimi izkušnjami, v celoti ali delno nadomešča znatno razliko, omenjeno v prvem pododstavku.";

4. za členom 10 se dodata naslednja odstavka:

"5. Kadar se zahteva dokazilo o finančnem stanju za začetek ali opravljanje reguliranega poklica v državi članici gostiteljici, ta država obravnava potrdila, ki jih izdajo banke v državi članici izvora ali v državi članici, iz katere prihaja tuj državljan, kot enakovredna potrdilom, ki so izdana na njenem ozemlju.

6. Kadar pristojni organ države članice gostiteljice zahteva od svojih državljanov, ki želijo začeti ali opravljati reguliran poklic, dokazilo, da so zavarovani za primer finančnih tveganj, ki izhajajo iz njihove poklicne odgovornosti, mora ta država članica sprejeti potrdila, ki jih izdajo zavarovalnice drugih držav članic, kot enakovredna potrdilom, ki so izdana na njenem ozemlju. V takih potrdilih mora biti navedeno, da je zavarovatelj usklajen z zakoni in drugimi predpisi, ki veljajo v državi članici gostiteljici glede pogojev in obsega zavarovanja. Predložijo se lahko največ tri mesece po datumu izdaje.";

5. v členu 13(2) se prva alinea drugega pododstavka nadomesti z naslednjim besedilom:

"— pospešiti izvajanje te direktive, zlasti s sprejemanjem in objavljanjem mnenj glede vprašanj, ki jih posreduje Komisija,".

6. členu 15 se doda naslednji odstavek:

"8. Spremembe seznamov programov izobraževanja in usposabljanja, določenih v Prilogah C in D, na podlagi zgoraj določenega postopka, se začnejo uporabljati takoj, z dnem, ki ga določi Komisija.".

ODDELEK 2

SPREMEMBE SEKTORSKIH DIREKTIV

Oddelek 2.1

Medicinske sestre odgovorne za splošno zdravstveno nego

Člen 3

Direktiva 77/452/EGS se spremeni, kot sledi:

1. (zadeva le grško različico);

2. v členu 2 se besede "navedena v členu 3" nadomestijo z besedami "navedena v Prilogi";

3. člen 3 se črta;

4. napotila na člen 3 pomenijo napotila na Prilogo;

5. (zadeva le grško različico);

6. vstavijo se naslednji členi:

"Člen 18a

Države članice obvestijo Komisijo o zakonih in drugih predpisih, ki jih sprejmejo v zvezi s podelitvijo diplom, spričeval in drugih dokazil o formalni izobrazbi na področju, ki ga obravnava ta direktiva. Komisija objavi ustrezno obvestilo v Uradnem listu Evropskih skupnosti, v katerem navede imena, ki jih države članice sprejmejo za zadevne kvalifikacije in, kadar je to primerno, za ustrezne poklicne nazive.

Člen 18b

Vsaka država članica mora priznati državljanom držav članic, katerih diplome, spričevala in druga dokazila o formalni izobrazbi na področju, ki ga obravnava ta direktiva, ne ustrezajo imenom, navedenim za to državo članico v tej direktivi, kot zadostno dokazilo diplome, spričevala in druga dokazila o formalni izobrazbi, ki jih podelijo te države članice in katerim je priloženo potrdilo, ki ga izdajo pristojni organi. V tem potrdilu mora biti navedeno, da so zadevne diplome, spričevala in druga dokazila o formalni izobrazbi podeljena ob zaključku izobraževanja in usposabljanja, ki je skladno z določbami te direktive in ki jih država članica, ki jih je podelila, obravnava kot enakovredne imenom, naštetim v tej direktivi.

Člen 18c

Države članice morajo pregledati diplome, spričevala in druga dokazila o formalni izobrazbi na področju, ki ga obravnava ta direktiva, ki jih je imetnik dobil zunaj Evropske unije, kadar so te diplome, spričevala in druga dokazila o formalni izobrazbi priznana v državi članici, kakor tudi potrdila o opravljenem usposabljanju in/ali poklicnih izkušnjah, dobljenih v državi članici. Država članica sprejme odločitev v treh mesecih od dne, ko je kandidat vložil prošnjo skupaj z vso dodatno dokumentacijo.

Člen 18d

Če je prošnja zavrnjena, mora država članica navesti razloge za odločitve v zvezi s prošnjami za priznanje diplom, spričeval in drugih dokazil o formalni izobrazbi na področju, ki ga obravnava ta direktiva.

Kandidati se lahko pritožijo na sodišča v skladu z nacionalno zakonodajo. Pravico do pritožbe imajo tudi, če odločitev ni bila sprejeta v za to določenem roku.";

7. doda se Priloga, ki izide kot Priloga I k tej direktivi.

Člen 4

V členu 1(1) Direktive 77/453/EGS se besedilo "kot je določeno v členu 3 Direktive 77/452/EGS" nadomesti z besedilom "kot je določeno v Prilogi k Direktivi 77/452/EGS".

Oddelek 2.2

Zobozdravniki

Člen 5

Direktiva 78/686/EGS se spremeni, kot sledi:

1. v členu 2 se besedilo "navedene v členu 3" nadomesti z besedilom "navedene v Prilogi A";

2. člen 3 se črta;

3. naslov Poglavja III se nadomesti z naslednjim naslovom:

"Diplome, spričevala in druga dokazila o formalni izobrazbi na področju specialističnega zobozdravstva";

4. člen 4 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 4

Vsaka država članica, ki ima določbe na tem področju, ki jih določajo zakoni ali drugi predpisi, prizna diplome, spričevala in druga dokazila o formalni izobrazbi zobozdravnikov, specialistov za ortodontijo in ustno kirurgijo, ki jih druge države članice podelijo državljanom držav članic v skladu s členoma 2 in 3 Direktive 78/687/EGS in ki so navedene v seznamu v Prilogi B, tako da take kvalifikacije na svojem ozemlju obravnavajo enako kakor diplome, spričevala in druga dokazila o formalni izobrazbi, ki jih sama podeljuje.";

5. črta se člen 5;

6. člen 6 se spremeni, kot sledi:

(a) naslednji pododstavek se doda k odstavku 2:

"Upoštevati mora tudi vse dobljene poklicne izkušnje, dodatno usposabljanje in nenehno zobozdravstveno izobraževanje.";

(b) odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

"3. Pristojni organi države članice gostiteljice po ocenitvi vsebine in trajanja usposabljanja zadevne osebe na podlagi predloženih diplom, spričeval in drugih dokazil o formalni izobrazbi in ob upoštevanju vseh dobljenih poklicnih izkušenj, dodatnega usposabljanja in nenehnega zobozdravstvenega izobraževanja, to osebo obvestijo o zahtevani dobi dodatnega usposabljanja in področjih, ki morajo biti zajeta.";

(c) doda se naslednji odstavek:

"4. Država članica sprejme odločitev v štirih mesecih od dne, ko je kandidat vložil prošnjo skupaj s popolno dodatno dokumentacijo.";

7. v členu 19 obstoječa dva pododstavka postaneta odstavek 1 in doda se naslednji odstavek:

"2. Države članice morajo priznati diplome, spričevala in druga dokazila o formalni izobrazbi na področju medicine, podeljene v Italiji osebam, ki so začele z univerzitetnim zdravstvenim usposabljanjem med 28. januarjem 1980 in 31. decembrom 1984, in h katerim so priložena potrdila, ki so jih izdali pristojni italijanski organi, z navedbo:

- da so zadevne osebe opravile strokovni preizkus sposobnosti, ki ga predpiše italijanski pristojni organi za preverjanje, ali je raven znanja in usposobljenosti primerljiva z ravnjo znanja in usposobljenosti oseb, ki imajo kvalifikacijo, navedeno za Italijo v Prilogi A;

- da so dejansko, zakonito in kot glavno dejavnost v Italiji opravljale dejavnosti, navedene v členu 5 Direktive 78/687/EGS vsaj tri leta zapored v obdobju petih let pred izdajo potrdila;

- in da so pooblaščene za opravljanje oziroma dejansko, zakonito in kot glavno dejavnost opravljajo dejavnosti, navedene v členu 5 Direktive 78/687/EGS, pod enakimi pogoji kot imetniki kvalifikacije, navedene za Italijo v Prilogi A k tej direktivi.

Zahteva po opravljanju preizkusa usposobljenosti iz prvega pododstavka se opusti, kadar gre za osebe, ki so uspešno končale vsaj tri leta študija, ki ga pristojni organi priznavajo kot enakovrednega usposabljanju, navedenem v členu 1 Direktive 78/687/EGS.";

8. napotila na člen 3 pomenijo napotila na Prilogo A in napotila na člen 5 napotila na Prilogo B;

9. vstavijo se naslednji členi:

"Člen 23a

Države članice obvestijo Komisijo o zakonih in drugih predpisih, ki jih sprejmejo v zvezi s podeljevanjem diplom, spričeval in drugih dokazil o formalni izobrazbi na področju, ki ga obravnava ta direktiva. Komisija objavi ustrezno obvestilo v Uradnem listu Evropskih skupnosti, v katerem navede imena, ki jih države članice sprejmejo za zadevna usposabljanja in, kadar je to primerno, za ustrezne poklicne nazive.

Člen 23b

Vsaka država članica mora priznati v zvezi z državljani držav članic, katerih diplome, spričevala in druga dokazila o formalni izobrazbi na področju, ki ga obravnava ta direktiva, ne ustrezajo imenom, navedenim za to državo članico v tej direktivi, kot zadostno dokazilo diplome, spričevala in druga dokazila o formalni izobrazbi, ki jih podelijo te države članice in katerim je priloženo potrdilo, ki ga izdajo pristojni organi. V tem potrdilu mora biti navedeno, da so zadevne diplome, spričevala in druga dokazila o formalni izobrazbi podeljena ob zaključku izobraževanja in usposabljanja, ki je skladno z določbami te direktive in ki jih država članica, ki jih je podelila, obravnava kot enakovredne imenom, naštetim v tej direktivi.

Člen 23c

Države članice morajo pregledati diplome, spričevala in druga dokazila o formalni izobrazbi na področju, ki ga obravnava ta direktiva, ki jih je imetnik pridobil izven Evropske unije, kadar so te diplome, spričevala in druga dokazila o formalni izobrazbi priznana v državičlanici, kakor tudi potrdila o opravljenem usposabljanju in/ali poklicnih izkušnjah, dobljenih v državi članici. Država članica sprejme odločitev v treh mesecih od dne, ko je kandidat vložil prošnjo skupaj s popolno dodatno dokumentacijo.

Člen 23d

Če je prošnja zavrnjena, mora država članica navesti razloge za odločitve v zvezi s prošnjami za priznanje diplom, spričeval in drugih dokazil o formalni izobrazbi na področju, ki ga obravnava ta direktiva.

Kandidati se lahko pritožijo na sodišča v skladu z nacionalno zakonodajo. Pravico do pritožbe imajo tudi, če odločitev ni bila sprejeta v za to določenem roku.";

10. dodata se Prilogi A in B, ki izideta kot Priloga II k tej direktivi.

Člen 6

V členu 1(1) Direktive 78/687/EGS se besedilo "iz člena 3 iste Direktive" nadomesti z besedilom "iz Priloge A k tej Direktivi".

Oddelek 2.3

Veterinarji

Člen 7

Direktiva 78/1026/EGS se spremeni, kot sledi:

1. v členu 2 se besedilo "v členu 3" nadomesti z besedilom "v Prilogi";

2. črta se člen 3;

3. napotila na člen 3 pomenijo napotila na Prilogo;

4. vstavijo se naslednji členi:

"Člen 17a

Države članice obvestijo Komisijo o zakonih in drugih predpisih, ki jih sprejmejo v zvezi s podelitvijo diplom, spričeval in drugih dokazil o formalni izobrazbi na področju, ki ga obravnava ta direktiva. Komisija objavi ustrezno obvestilo v Uradnem listu Evropskih skupnosti, v katerem navede imena, ki jih države članice sprejmejo za zadevna usposabljanja in, kadar je to primerno, za ustrezne poklicne nazive.

Člen 17b

Vsaka država članica mora priznati v zvezi z državljani držav članic, katerih diplome, spričevala in druga dokazila o formalni izobrazbi na področju, ki ga obravnava ta direktiva, ne ustrezajo imenom, navedenim za to državo članico v tej direktivi, kot zadostno dokazilo diplome, spričevala in druga dokazila o formalni izobrazbi, ki jih podelijo te države članice in katerim je priloženo potrdilo, ki ga izdajo pristojni organi. V tem potrdilu mora biti navedeno, da so zadevne diplome, spričevala in druga dokazila o formalni izobrazbi podeljena ob zaključku izobraževanja in usposabljanja, ki je skladno z določbami te direktive in ki jih država članica, ki jih je podelila, obravnava kot enakovredne imenom, naštetim v tej direktivi.

Člen 17c

Države članice morajo pregledati diplome, spričevala in druga dokazila o formalni izobrazbi na področju, ki ga obravnava ta direktiva, ki jih je imetnik pridobil izven Evropske unije, kadar so te diplome, spričevala in druga dokazila o formalni izobrazbi priznana v državi članici, kakor tudi potrdila o opravljenem usposabljanju in/ali poklicnih izkušnjah, dobljenih v državi članici. Država članica sprejme odločitev v treh mesecih od dne, ko je kandidat vložil prošnjo skupaj s popolno dodatno dokumentacijo.

Člen 17d

Če je prošnja zavrnjena, mora država članica navesti razloge za odločitve v zvezi s prošnjami za priznanje diplom, spričeval in drugih dokazil o formalni izobrazbi na področju, ki ga obravnava ta direktiva.

Kandidati se lahko pritožijo na sodišča v skladu z nacionalno zakonodajo. Pravico do pritožbe imajo tudi, če odločitev ni bila sprejeta v za to določenem roku.";

5. doda se Priloga, kot je navedena v Prilogi III k tej direktivi.

Člen 8

V členu 1(1) Direktive 78/1027/EGS se besedilo "iz člena 3 Direktive 78/1026/EGS" nadomesti z besedilom "iz Priloge k Direktivi 78/1026/EGS".

Oddelek 2.4

Babice

Člen 9

Direktiva 80/154/EGS se spremeni, kot sledi:

1. v členu 2(1) se besedilo "iz člena 3" nadomesti z besedilom "iz Priloge";

2. v četrti in peti alinei člena 2(1) se besedilo "iz člena 3 k Direktivi 77/452/EGS" nadomesti z besedilom "iz Priloge k Direktivi 77/452/EGS";

3. črta se člen 3;

4. napotila na člen 3 pomenijo napotila na Prilogo;

5. vstavijo se naslednji členi:

"Člen 19a

Države članice obvestijo Komisijo o zakonih in drugih predpisih, ki jih sprejmejo v zvezi s podelitvijo diplom, spričeval in drugih dokazil o formalni izobrazbi na področju, ki ga obravnava ta direktiva. Komisija objavi ustrezno obvestilo v Uradnem listu Evropskih skupnosti, v katerem navede imena, ki jih države članice sprejmejo za zadevna usposabljanja in, kadar je to primerno, za ustrezne poklicne nazive.

Člen 19b

Vsaka država članica mora priznati v zvezi z državljani držav članic, katerih diplome, spričevala in druga dokazila o formalni izobrazbi na področju, ki ga obravnava ta direktiva, ne ustrezajo imenom, navedenim za to državo članico v tej direktivi, kot zadostno dokazilo diplome, spričevala in druga dokazila o formalni izobrazbi, ki jih podelijo te države članice in katerim je priloženo potrdilo, ki ga izdajo pristojni organi. V tem potrdilu mora biti navedeno, da so zadevne diplome, spričevala in druga dokazila o formalni izobrazbi podeljena ob zaključku izobraževanja in usposabljanja, ki je skladno z določbami te direktive in ki jih država članica, ki jih je podelila, obravnava kot enakovredne imenom iz te direktive.

Člen 19c

Države članice morajo pregledati diplome, spričevala in druga dokazila o formalni izobrazbi na področju, ki ga obravnava ta direktiva, ki jih je imetnik pridobil zunaj Evropske unije, kadar so te diplome, spričevala in druga dokazila o formalni izobrazbi priznana v državi članici, kakor tudi potrdila o opravljenem usposabljanju in/ali poklicnih izkušnjah, dobljenih v državi članici. Država članica sprejme odločitev v treh mesecih od dne, ko je kandidat vložil prošnjo skupaj s popolno dodatno dokumentacijo.

Člen 19d

Če je prošnja zavrnjena, mora država članica navesti razloge za odločitve v zvezi s prošnjami za priznanje diplom, spričeval in drugih dokazil o formalni izobrazbi na področju, ki ga obravnava ta direktiva.

Kandidati se lahko pritožijo na sodišča v skladu z nacionalno zakonodajo. Pravico do pritožbe imajo tudi, če odločitev ni bila sprejeta v za to določenem roku.";

6. doda se Priloga, kot izide v Prilogi IV k tej direktivi.

Člen 10

Direktiva 80/155/EGS se spremeni, kot sledi:

1. V členu 1(1) se besedilo "v členu 3" nadomesti z besedilom "v Prilogi";

2. v drugi alinei člena 1(2) se besedilo "v členu 3 Direktive 77/452/EGS" nadomesti z besedilom "v Prilogi k Direktivi 77/452/EGS".

Oddelek 2.5

Arhitekti

Člen 11

Direktiva 85/384/EGS se spremeni, kot sledi:

1. vstavita se naslednja člena:

"Člen 6

Države članice preverijo diplome, spričevala in druga dokazila o formalni izobrazbi na področju, ki ga obravnava ta direktiva, ki jih je imetnik pridobil zunaj Evropske unije, kadar so te diplome, spričevala in druga dokazila o formalni izobrazbi priznana v državi članici, kakor tudi potrdila o opravljenem usposabljanju in/ali poklicnih izkušnjah, dobljenih v državi članici. Država članica sprejme odločitev v treh mesecih od dne, ko je kandidat vložil prošnjo skupaj s popolno dodatno dokumentacijo.

Člen 6a

Če je prošnja zavrnjena, mora država članica navesti razloge za odločitve v zvezi s prošnjami za priznanje diplom, spričeval in drugih dokazil o formalni izobrazbi na področju, ki ga obravnava ta direktiva.

Kandidati se lahko pritožijo na sodišča v skladu z nacionalno zakonodajo. Pravico do pritožbe imajo tudi, če odločitev ni bila sprejeta v za to določenem roku.";

2. črta se člen 15;

3. v členu 24(1) se besedilo "v skladu s členoma 17 in 18" nadomesti z besedilom "v skladu s členoma 17 in 18 v primeru ustanovitve in v skladu s členom 22 v primeru opravljanja storitev".

Oddelek 2.6

Farmacevti

Člen 12

V členu 2 Direktive 85/432/EGS se doda naslednja točka:

"6. Kot prehodni ukrep in z odstopanjem od odstavkov 3 in 5 lahko Italija, katere zakoni in drugi predpisi določajo usposabljanje, ki do roka, določenega v členu 5, ni bilo v celoti usklajeno z zahtevami v zvezi z usposabljanjem, določenimi v tem členu, še naprej uporablja te določbe za osebe, ki so začele z usposabljanjem na področju farmacije pred 1. novembrom 1993 in ga zaključili pred 1. novembrom 2003.

Vsaka država članica gostiteljica lahko zahteva, da imetniki diplom, spričeval in drugih dokazil o formalni izobrazbi na področju farmacije, podeljenih v Italiji ob zaključku usposabljanja, ki se je začelo pred 1. novembrom 1993 in končalo pred 1. novembrom 2003, predloži, skupaj s kvalifikacijami, potrdilo, v katerem je navedeno, da so vsaj tri leta zapored v obdobju petih let pred izdajo potrdila, dejansko in zakonito opravljali eno od dejavnosti iz člena 1(2), če je taka dejavnost zakonsko urejena v Italiji."

.

Člen 13

Direktiva 85/433/EGS se spremeni, kot sledi:

1. v členu 1 se besedilo "iz člena 4" nadomesti z besedilom "iz Priloge";

2. črta se člen 3;

3. črta se člen 4;

4. napotila na člen 4 pomenijo napotila na Prilogo;

5. vstavijo se naslednji členi:

"Člen 18a

Države članice obvestijo Komisijo o zakonih in drugih predpisih, ki jih sprejmejo v zvezi s podelitvijo diplom, spričeval in drugih dokazil o formalni izobrazbi na področju, ki ga obravnava ta direktiva. Komisija objavi ustrezno obvestilo v Uradnem listu Evropskih skupnosti, v katerem navede imena, ki jih države članice sprejmejo za zadevna usposabljanja in, kadar je to primerno, za ustrezne poklicne nazive.

Člen 18b

Vsaka država članica mora priznati v zvezi z državljani držav članic, katerih diplome, spričevala in druga dokazila o formalni izobrazbi na področju, ki ga obravnava ta direktiva, ne ustrezajo imenom, navedenim za to državo članico v tej direktivi, kot zadostno dokazilo diplome, spričevala in druga dokazila o formalni izobrazbi, kijihizdajo te države članice in katerim je priloženo potrdilo, ki ga izdajo pristojni organi. V tem potrdilu mora biti navedeno, da so zadevne diplome, spričevala in druga dokazila o formalni izobrazbi podeljena ob zaključku izobraževanja in usposabljanja, ki je skladno z določbami te direktive in ki jih država članica, ki jih je podelila, obravnava kot enakovredne imenom, naštetim v tej direktivi.

Člen 18c

Države članice morajo pregledati diplome, spričevala in druga dokazila o formalni izobrazbi na področju, ki ga obravnava ta direktiva, ki jih je imetnik pridobil zunaj Evropske unije, kadar so te diplome, spričevala in druga dokazila o formalni izobrazbi priznana v državi članici, kakor tudi potrdila o opravljenem usposabljanju in/ali strokovnih izkušnjah, dobljenih v državi članici. Država članica sprejme odločitev v treh mesecih od dne, ko je kandidat vložil prošnjo skupaj z vsemi potrebnimi dokazili.

Člen 18d

Če je prošnja zavrnjena, mora država članica navesti razloge za odločitve v zvezi s prošnjami za priznanje diplom, spričeval in drugih dokazil o formalni izobrazbi na področju, ki ga obravnava ta direktiva.

Kandidati se lahko pritožijo na sodišča v skladu z nacionalno zakonodajo. Pravico do pritožbe imajo tudi, če odločitev ni bila sprejeta v za to določenem roku.";

6. doda se Priloga, kot izide v Prilogi V k tej direktivi.

Oddelek 2.7

Zdravniki

Člen 14

Direktiva 93/16/EGS se spremeni, kot sledi:

1. v členu 2 se besedilo "iz člena 3" nadomesti z besedilom "iz Priloge A";

2. črta se člen 3;

3. naslov Poglavja II se nadomesti z naslednjim naslovom:

"Diplome, spričevala in druga dokazila o formalni izobrazbi na področju specialistične medicine";

4. člen 4 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 4

Vsaka država članica, ki ima določbe zakonov in drugih predpisov na tem področju, prizna diplome, spričevala in druga dokazila o formalni izobrazbi na področju specialistične medicine, ki jih podeljujejo državljanom držav članic druge države članice v skladu s členi 24, 25, 26 in 29 in ki so navedene v Prilogah B in C, tako da taki izobrazbi prizna na svojem ozemlju enak učinek kakor tistim, ki jih podeljuje sama.";

5. člen 5 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 5

Diplome, spričevala in druga dokazila o formalni izobrazbi iz člena 4 so tista, ki so jih podelili pristojni organi, navedeni v Prilogi B, in za namene zadevnega specialističnega usposabljanja ustrezajo kvalifikacijam, navedenim v Prilogi C za države članice, ki imajo tako usposabljanje.";

6. črtajo se naslov Poglavja III ter člena 6 in 7;

7. v členu 8:

(a) naslednji pododstavek se doda k odstavku 2:

"Upoštevati mora tudi njihove poklicne izkušnje, dodatno usposabljanje in nenehno izobraževanje na področju medicine."

(b) odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

"3. Pristojni organi države članice gostiteljice po ocenitvi vsebine in trajanja usposabljanja zadevne osebe na podlagi predloženih diplom, spričeval in drugih dokazil o formalni izobrazbi in ob upoštevanju poklicnih izkušenj, dodatnega usposabljanja in nenehnega izobraževanja na področju medicine, to osebo obvestijo o zahtevani dobi dodatnega usposabljanja in področjih, ki morajo biti zajeta.";

(c) doda se naslednji odstavek:

"4. Država članica sprejme odločitev v štirih mesecih od dne, ko je kandidat vložil prošnjo skupaj s popolno dodatno dokumentacijo.";

8. v členu 9 se doda naslednji odstavek:

"2a Države članice morajo priznati dokazila o formalni izobrazbi na področju specialistične medicine, podeljena v Španiji zdravnikom, ki so pred 1. januarjem 1995 končali specializacijo, ki ni skladna z zahtevami o formalnem usposabljanju iz členov 24 do 27, če je dokazilom priloženo potrdilo, ki ga izdajo pristojni španski organi in ki potrjuje, da je zadevna oseba opravila preizkus posebne strokovne usposobljenosti, organiziran v okviru posebnih zakonsko urejenih ukrepov iz Kraljevega odloka 1497/99 z namenom, da se preveri, ali ima zadevna oseba raven znanja in usposobljenosti, ki je primerljiva z ravnjo znanja in usposobljenosti zdravnikov specialistično kvalifikacijo, navedenim za Španijo v členih 5(3) in 7(2).";

9. členu 23 se doda naslednji odstavek:

"6. V skladu z ureditvijo v vsaki državi članici nenehno usposabljanje zagotavlja, da lahko osebe, ki so končale študij, sledijo napredku na področju medicine.";

10. v členu 24(1) se točka (a) nadomesti z naslednjo:

"(a) zahteva uspešno končan šestletni študij v okviru izobraževalnega programa usposabljanja iz člena 23, med katerim se pridobi ustrezno znanje s področja splošne medicine;";

11. člena 26 in 27 se nadomestita z naslednjim členom:

"Člen 26

Države članica, ki imajo določbe zakonov in drugih predpisov na tem področju, zagotovijo, da trajanje izobraževalnih programov specializiranega usposabljanja ni krajše od trajanja izobraževalnih programov, določenih v Prilogi C za vsak izobraževalni program usposabljanja. To najkrajše trajanje izobraževalnih programov se spreminja v skladu s postopkom, določenim v členu 44a(3).";

12. Člen 30 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 30

Vsaka država članica, ki na svojem ozemlju opusti celovito usposabljanje iz člena 23, uvede posebno usposabljanje na področju splošne medicine, ki izpolnjuje zahteve, ki so vsaj tako stroge kot zahteve, določene v členih 31 in 32, tako da se prve diplome, spričevala ali druga dokazila o formalni izobrazbi, podeljena po končanem izobraževalnem programu, izdajo najkasneje 1. januarja 2006."

13. v členu 31 se odstavek 1(b) nadomesti z naslednjim:

"(b) to je redni izobraževalni program, ki traja vsaj tri leta in ga nadzorujejo pristojni organi.";

14. Člen 31(2) se nadomesti z naslednjim:

"2. Kadar izobraževalni program iz člena 23, vključuje praktično usposabljanje v za to potrjeni bolnišnici ali kliniki z ustrezno opremo in storitvami na področju splošne medicine ali v potrjeni ordinaciji splošnega zdravnika ali v potrjenem centru, kjer zdravniki zagotavljajo osnovno zdravstveno varstvo, se lahko trajanje takega usposabljanja vključi v dobo, določeno v odstavku 1(b), do največ enega leta. To možnost imajo le države članice, kjer na dan 1. januarja 2001 posebno usposabljanje na področju splošne medicine traja dve leti.

Če Komisija opazi, da ima država članica pri izvajanju tega odstavka večje težave v zvezi z ravnjo usposabljanja, navedeno v odstavku 1(b), sprejme mnenje Odbora visokih uradnikov za javno zdravje, ustanovljenega s Sklepom Sveta 75/365/EGS [21] in o tem obvesti Evropski parlament in Svet. Komisija predloži Evropskemu parlamentu in Svetu, kadar je to primerno, predloge za boljšo uskladitev trajanja posebnega usposabljanja na področju splošne medicine."

15. v drugi alinei člena 34(1) se "60 %" nadomesti z "50 %";

16. napotila na člen 3 pomenijo napotila na Prilogo A, napotila na člen 6 pomenijo napotila na člen 4, napotila na člen 7 pomenijo napotila na člen 5, napotila na člen 27 pomenijo napotila na člen 26;

17. vstavijo se naslednji členi:

"Člen 42a

Države članice obvestijo Komisijo o zakonih in drugih predpisih, ki jih sprejmejo v zvezi s podelitvijo diplom, spričeval in drugih dokazil o formalni izobrazbi na področju, ki ga obravnava ta direktiva. Komisija objavi ustrezno obvestilo v Uradnem listu Evropskih skupnosti, v katerem navede imena, ki jih države članice sprejmejo za zadevno usposabljanje in, kadar je to primerno, za ustrezne poklicne nazive.

Člen 42b

Vsaka država članica mora priznati v zvezi z državljani držav članic, katerih diplome, spričevala in druga dokazila o formalni izobrazbi na področju, ki ga obravnava ta direktiva, ne ustrezajo imenom, navedenim za to državo članico v tej direktivi, kot zadostno dokazilo diplome, spričevala in druga dokazila o formalni izobrazbi, ki jih podelijo te države članice in katerim je priloženo potrdilo, ki ga izdajo pristojni organi. V tem potrdilu mora biti navedeno, da so zadevne diplome, spričevala in druga dokazila o formalni izobrazbi podeljena ob zaključku izobraževanja in usposabljanja, ki je skladno z določbami te direktive in ki jih država članica, ki jih je podelila, obravnava kot enakovredne imenom, naštetim v tej direktivi.

Člen 42c

Države članice morajo pregledati diplome, spričevala in druga dokazila o formalni izobrazbi na področju, ki ga obravnava ta direktiva, ki jih je imetnik pridobil izven Evropske unije, kadar so te diplome, spričevala in druga dokazila o formalni izobrazbi priznana v državi članici, kakor tudi potrdila o opravljenem usposabljanju in/ali poklicnih izkušnjah, dobljenih v državi članici. Država članica sprejme odločitev v treh mesecih od dne, ko je kandidat vložil prošnjo skupaj s popolno dodatno dokumentacijo.

Člen 42d

Če je prošnja zavrnjena, mora država članica navesti razloge za odločitve v zvezi s prošnjami za priznanje diplom, spričeval in drugih dokazil o formalni izobrazbi na področju, ki ga obravnava ta direktiva.

Kandidati se lahko pritožijo na sodišča v skladu z nacionalno zakonodajo. Pravico do pritožbe imajo tudi, če odločitev ni bila sprejeta v za to določenem roku.";

18. člen 44a se spremeni, kot sledi:

(a) ne vpliva na angleško besedilo;

(b) črta se odstavek 2;

19. dodajo se Priloge A, B in C, kot izidejo v Prilogi VI k tej direktivi;

ODDELEK 3

KONČNE DOLOČBE

Člen 15

Komisija mora najkasneje do 1. januarja 2008 poročati Evropskemu parlamentu in Svetu o uporabi člena 1, točki (1) in (2), v državah članicah.

Ko Komisija opravi vsa potrebna zaslišanja, predloži svoje ugotovitve glede kakršnih koli sprememb veljavne ureditve iz člena 1, točki (1) in (2). Po potrebi Komisija predloži tudi predloge za izboljšanje obstoječe ureditve.

Člen 16

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 1. januarja 2003. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Ko države članice sprejmejo te predpise, se morajo sklicevati na to direktivo ali pa se nanjo sklicujejo ob uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2. Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 17

Ta direktiva začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 18

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 14. maja 2001

Za Evropski parlament

Predsednica

N. Fontaine

Za Svet

Predsednica

A. Lindh

[1] UL C 28, 26.1.1998, str. 1.

[2] UL C 235, 27.7.1998, str. 53.

[3] Mnenje Evropskega parlamenta z dne 2. julija 1998 (UL C 226, 20.7.1998, str. 26), potrjeno dne 27. oktobra 1999, skupno stališče Sveta z dne 20. marca 2000 (UL C 119, 27.4.2000, str. 1) in Sklep Evropskega parlamenta z dne 5. julija 2000 (še ni objavljen v Uradnem listu Evropskih skupnosti). Sklep Evropskega parlamenta z dne 1. februarja 2001 in Sklep Sveta z dne 26. februarja 2001.

[4] UL L 19, 24.1.1989, str. 16.

[5] UL L 209, 24.7.1992, str. 25. Direktiva je nazadnje spremenjena in dopolnjena z Direktivo Komisije 2000/5/ES (UL L 54, 26.2.2000, str. 42).

[6] C-340/89 (Vlassopoulou) 1991 ECR-I-2357.

[7] UL L 165, 7.7.1993, str. 1. Direktiva, nazadnje spremenjena z Direktivo 1999/46/ES (UL L 139, 2.6.1999, str. 25).

[8] UL L 176, 15.7.1977, str. 1. Direktiva, nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 1994.

[9] UL 176, 15.7.1977, str. 8. Direktiva, nazadnje spremenjena z Direktivo 89/595/EGS (UL L 341, 23.11.1989, str. 30).

[10] UL L 233, 24.8.1978, str. 1. Direktiva, nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 1994.

[11] UL L 233, 24.8.1978, str. 10. Direktiva, nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 1994.

[12] UL L 362, 23.12.1978, str. 1. Direktiva, nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 1994.

[13] UL L 362, 23.12.1978, str. 7. Direktiva, nazadnje spremenjena Direktivo 89/594/EGS (UL L 341, 23.11.1989, str. 19).

[14] UL L 33, 11.2.1980, str. 1. Direktiva, nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 1994.

[15] UL L 33, 11.2.1980, str. 8. Direktiva, nazadnje spremenjena z Direktivo 89/594/EGS.

[16] UL L 253, 24.9.1985, str. 34.

[17] UL L 253, 24.9.1985, str. 37. Direktiva, nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 1994.

[18] C-154/93 (Tawil Albertini) 1944 ECR I - 451.

[19] C-319/92 (Haim) 1994 ECR I - 425.

[20] UL L 223, 21.8.1985, str. 15. Direktiva, nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 1994.

[21] UL L 167, 30.6.1975, str. 19.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

"

PRILOGA

Nazivi diplom, spričeval in drugih dokazil o formalni izobrazbi na področju splošne zdravstvene nege

Država | Naziv kvalifikacije | Organ, pristojen za podelitev | Priloženo potrdilo |

Belgique/België/Belgien | 1.Diploma gegradueerde verpleger/verpleegsterDiplôme d'infirmier(ère) gradué(e)Diplom eines (einer) graduierten Krankenpflegers (-pflegerin)2.Diploma in de ziekenhuisverpleegkundeBrevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère)Brevet eines (einer) Krankenpflegers (-pflegerin)3.Brevet van verpleegassistent(e)Brevet d'hospitalier(ère)Brevet einer Pflegeassistentin | 1.De erkende opleidingsinstituten/les établissements d'enseignement reconnus/die anerkannten Ausbildungsanstalten2.De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française/die zuständigen "Prüfungsausschüsse der Deutschsprachigen Gemeinschaft" | |

Danmark | Eksamensbevis efter gennemført sygeplejerskeuddannelse | Sygeplejeskole godkendt af Undervisningsministeriet | |

Deutschland | Zeugnis über die staatliche Prüfung in der Krankenpflege | Staatlicher Prüfungsausschuss | |

Ελλάς | 1.Πτυχίο Νοσηλευτικής Παν/μίου Αθηνών2.Πτυχίο Νοσηλευτικής Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)3.Πτυχίο Αξιωματικών Νοσηλευτικής4.Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας5.Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων και Επισκεπτριών πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας6.Πτυχίο Τμήματος Νοσηλευτικής | 1.Πανεπιστήμιο Αθηνών2.Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων3.Υπουργείο Εθνικής Άμυνας4.Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας5.Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας6.ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων | |

España | Titulo de Diplomado universitario en Enfermería | Ministerio de Educación y Cultura/El rector de una Universidad | |

France | 1.Diplôme d'Etat d'infirmier(ère)2.Diplôme d'Etat d'infirmier(ère) délivré en vertu du décret no 99-1147 du 29 décembre 1999 | Le ministère de la santé | |

Ireland | Certificate of Registered General Nurse | An Bord Altranais (The Nursing Board) | |

Italia | Diploma di infermiere professionale | Scuole riconosciute dallo Stato | |

Luxembourg | 1.Diplôme d'Etat d'infirmier2.Diplôme d'Etat d'infirmier hospitalier gradué | Ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports | |

Nederland | 1.diploma's verpleger A, verpleegster A, verpleegkundige A2.diploma verpleegkundige MBOV (Middelbare Beroepsopleiding Verpleegkundige)3.diploma verpleegkundige HBOV (Hogere Beroepsopleiding Verpleegkundige)4.diploma beroepsonderwijs verpleegkundige - Kwalificatieniveau 45.diploma hogere beroepsopleiding verpleegkundige - Kwalificatieniveau 5 | 1.Door een van overheidswege benoemde examencommissie2.Door een van overheidswege benoemde examencommissie3.Door een van overheidswege benoemde examencommissie4.Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling5.Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling | |

Österreich | 1.Diplom als "Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester/Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger"2.Diplom als "Diplomierte Krankenschwester/Diplomierter Krankenpfleger" | 1.Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege2.Allgemeine Krankenpflegeschule | |

Portugal | 1.Diploma do curso de enfermagem geral2.Diploma/carta de curso de bacharelato em enfermagem3.Carta de curso de licenciatura em enfermagem | 1.Escolas de Enfermagem2.Escolas Superiores de Enfermagem3.Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas Superiores de Saúde | |

Suomi/Finland | 1.Sairaanhoitajan tutkinto / sjukskötarexamen2.Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK) / yrkeshögskole-examen inom hälsovård och det sociala området, sjukskötare (YH) | 1.Terveydenhuolto-oppilaitokset / hälsovårdsläroanstalter2.Ammattikorkeakoulut / yrkeshögskolor | |

Sverige | Sjuksköterskeexamen | Universitet eller högskola | |

United Kingdom | Statement of Registration as a Registered General Nurse in part 1 or part 12 of the register kept by the United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting | Various. | |

"

--------------------------------------------------

PRILOGA II

"

PRILOGA A

Nazivi diplom, spričeval in drugih dokazil o formalni izobrazbi na področju zobozdravstva

Država | Naziv kvalifikacije | Organ, pristojen za podelitev | Priloženo potrdilo |

Belgique/België/Belgien | Diploma van tandartsDiplôme de licencié en science dentaire | 1.De universiteiten/les universités2.De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française | |

Danmark | Bevis for tandlægeeksamen (odontologisk kandidateksamen) | Tandlægehøjskolerne, Sundhedsvidenskabeligt universitetsfakultet | Autorisation som tandlæge, udstedt af Sundhedsstyrelsen |

Deutschland | Zeugnis über die Zahnärztliche Prüfung | Zuständige Behörden | |

Ελλάς | Πτυχίο Οδοντιατρικής | Πανεπιστήμιο | |

España | Título de Licenciado en Odontología | El rector de una Universidad | |

France | Diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire | Universités | |

Ireland | Bachelor in Dental Science (B. Dent. Sc.) / Bachelor of Dental Surgery (BDS) / Licentiate in Dental Surgery (LDS) | Universities / Royal College of Surgeons in Ireland | |

Italia | Diploma di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria | Università | Diploma di abilitazione all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria |

Luxembourg | Diplôme d'Etat de docteur en médecine dentaire | Jury d'examen d'Etat | |

Nederland | Universitair getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd tandartsexamen | Faculteit Tandheelkunde | |

Österreich | Bescheid über die Verleihung des akademischen Grades "Doktor der Zahnheilkunde" | Medizinische Fakultät der Universität | |

Portugal | Carta de curso de licenciatura em medicina dentária | Faculdade / Institutos Superiores | |

Suomi/Finland | Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto / odontologie licentiatexamen | 1.Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet2.Oulun yliopisto3.Turun yliopisto | Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen päätös käytännön palvelun hyväksymisestä / Beslut av Rättsskyddscentralen för hälsovården om godkännande av praktisk tjänstgöring |

Sverige | Tandläkarexamen | Universitetet i Umeå Universitetet i Göteborg Karolinska Institutet Malmö Högskola | Endast för examensbevis som erhållits före den 1 juli 1995, ett utbildningsbevis som utfärdats av Socialstyrelsen |

United Kingdom | Bachelor of Dental Surgery (BDS or B. Ch. D.) / Licentiate in Dental Surgery | Universities / Royal Colleges | |

PRILOGA B

Nazivi diplom, spričeval in drugih dokazil o formalni izobrazbi na področju specialističnega zobozdravstva

1. Ortodontija

Država | Naziv kvalifikacije | Organ, pristojen za podelitev | Priloženo potrdilo |

Belgique/België/Belgien | — | | |

Danmark | Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i ortodonti | Sundhedsstyrelsen | |

Deutschland | Fachzahnärztliche Anerkennung für Kieferorthopädie | Landeszahnärztekammer | |

Ελλάς | Τίτλος Οδοντιατρικής ειδικότητας της Ορθοδοντικής | 1)Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση2)Νομαρχία | |

España | — | | |

France | Titre de spécialiste en orthodontie | Conseil National de l'Ordre des chirurgiens dentistes | |

Ireland | Certificate of specialist dentist in orthodontics | Competent authority recognised for this purpose by the competent minister | |

Italia | — | | |

Luxembourg | — | | |

Nederland | Bewijs van inschrijving als orthodontist in het Specialistenregister | Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde | |

Österreich | — | | |

Portugal | — | | |

Suomi/Finland | Erikoishammaslääkärin tutkinto, hampaiston oikomishoito / specialtandläkarexamen, tandreglering | 1.Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet2.Oulun yliopisto3.Turun yliopisto | |

Sverige | Bevis om specialistkompetens i tandreglering | Socialstyrelsen | |

United Kingdom | Certificate of Completion of specialist training in orthodontics | Competent authority recognised for this purpose | |

2. Oralna kirurgija

Država | Naziv kvalifikacije | Organ, pristojen za podelitev | Priloženo potrdilo |

Belgique/België/Belgien | — | | |

Danmark | Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i hospitalsodontologi | Sundhedsstyrelsen | |

Deutschland | Fachzahnärztliche Anerkennung für Oralchirurgie/Mundchirurgie | Landeszahnärztekammer | |

Ελλάς | Τίτλος Οδοντιατρικής ειδικότητας της Γναθοχειρουργικής | 1)Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση2)Νομαρχία | |

España | — | | |

France | — | | |

Ireland | Certificate of specialist dentist in oral surgery | Competent authority recognised for this purpose by the competent minister | |

Italia | — | | |

Luxembourg | — | | |

Nederland | Bewijs van inschrijving als kaakchirurg in het Specialistenregister | Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde | |

Österreich | — | | |

Portugal | — | | |

Suomi/Finland | Erikoishammaslääkärin tutkinto, suu- ja leukakirurgia / specialtandläkarexamen, oral och maxillofacial kirurgi | 1.Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet2.Oulun yliopisto3.Turun yliopisto | |

Sverige | Bevis om specialistkompetens i tandsystemets kirurgiska sjukdomar | Socialstyrelsen | |

United Kingdom | Certificate of completion of specialist training in oral surgery | Competent authority recognised for this purpose | |

"

--------------------------------------------------

PRILOGA III

"

PRILOGA

Nazivi diplom, spričeval in drugih dokazil o formalni izobrazbi na področju veterine

Država | Naziv kvalifikacije | Organ, pristojen za podelitev | Priloženo potrdilo |

Belgique/België/Belgien | Diploma van dierenartsDiplôme de docteur en médecine vétérinaire | 1.De universiteiten/les universités2.De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française | |

Danmark | Bevis for bestået kandidateksamen i veterinærvidenskab | Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole | |

Deutschland | Zeugnis über das Ergebnis des Dritten Abscnitts der Tierärztlichen Prüfung und das Gesamtergebnis der Tierärztlichen Prüfung | Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses für die Tierärztliche Prüfung einer Universität oder Hochschule | |

Ελλάς | Πτυχίο Κτηνιατρικής | Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας | |

España | Titulo de Licenciado en Veterinaria | Ministerio de Educación y Cultura/El rector de una Universidad | |

France | Diplôme d'Etat de docteur vétérinaire | | |

Ireland | 1.Diploma of Bachelor in/of Veterinary Medicine (MVB)2.Diploma of Membership of the Royal College of Veterinary Surgeons (MRCVS) | | |

Italia | Diploma di laurea in medicina veterinaria | Università | Diploma di abilitazione all'esercizio della medicina veterinaria |

Luxembourg | Diplôme d'Etat de docteur en médecine vétérinaire | Jury d'examen d'Etat | |

Nederland | Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd diergeneeskundig/veeartsenijkundig examen | | |

Österreich | 1.Diplom-Tierarzt2.Magister medicinae veterinariae | Universität | 1.Doktor der Veterinärmedizin2.Doctor medicinae veterinariae3.Fachtierarzt |

Portugal | Carta de curso de licenciatura em medicina veterinária | Universidade | |

Suomi/Finland | Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto / veterinärmedicine licentiatexamen | Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet | |

Sverige | Veterinärexamen | Sveriges Landbruksuniversitet | |

United Kingdom | 1.Bachelor of Veterinary Science (BVSc)2.Bachelor of Veterinary Science (BVSc)3.Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMB)4.Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM & S)5.Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM & S)6.Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMed) | 1.University of Bristol2.University of Liverpool3.University of Cambridge4.University of Edinburgh5.University of Glasgow6.University of London | |

"

--------------------------------------------------

PRILOGA IV

"

PRILOGA

Nazivi diplom, spričeval in drugih dokazil o formalni izobrazbi na področju babištva

Država | Naziv kvalifikacije | Organ, pristojen za podelitev | Priloženo potrdilo |

Belgique/België/Belgien | Diploma van vroedvrouw/Diplôme d'accoucheuse | 1.De erkende opleidingsinstituten/les établissements d'enseignement2.De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française | |

Danmark | Bevis for bestået jordemodereksamen | Danmarks jordemoderskole | |

Deutschland | Zeugnis über die staatliche Prüfung für Hebammen und Entbindungspfleger | Staatlicher Prüfungsausschuss | |

Ελλάς | 1.Πτυχίο Τμήματος Μαιευτικής Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδυμάτων (Τ.Ε.Ι.)2.Πτυχίο του Τμήματος Μαιών της Ανωτέρας Σχολής Στελεχών Υγείας και Κοινων. Πρόνοιας (ΚΑΤΕΕ)3.Πτυχίο Μαίας Ανωτέρας Σχολής Μαιών | 1.Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.)2.ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων3.Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας | |

España | Título de matrona / asistente obstétrico (matrona) / enfermería obstétrica-ginecológica | Ministerio de Educación y Cultura | |

France | Diplôme de sage-femme | L'Etat | |

Ireland | Certificate in Midwifery | An Board Altranais | |

Italia | Diploma d'ostetrica | Schools recognised by State | |

Luxembourg | Diplôme de sage-femme | Ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports | |

Nederland | Diploma van verloskundige | Door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende opleidingsinstellingen | |

Österreich | Hebammen-Diplom | Hebammenakademie / Bundeshebammenlehranstalt | |

Portugal | 1.Diploma de enfermeiro especialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica2.Diploma/carta de curso de estudos superiores especializados em enfermagem de saúde materna e obstétrica3.Diploma (do curso de pós-licenciatura) de especialização em enfermagem de saúde materna e obstétrica | 1.Ecolas de Enfermagem2.Escolas Superiores de Enfermagem3.Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas Superiores de Saúde | |

Suomi/Finland | 1.Kätilön tutkinto / barnmorskeexamen2.Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, kätilö (AMK) / yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, barnmorska (YH) | 1.Terveydenhuolto-oppilaitokset / hälsovårdsläroanstalter2.Ammattikorkeakoulut / yrkeshögskolor | |

Sverige | Barnmorskeexamen | Universitet eller högskola | |

United Kingdom | Statement of registration as a Midwife on part 10 of the register kept by the United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health visiting | Various | |

"

--------------------------------------------------

PRILOGA V

"

PRILOGA

Nazivi diplom, spričeval in drugih dokazil o formalni izobrazbi na področju farmacije

Država | Naziv kvalifikacije | Organ, pristojen za podelitev |

Belgique/België/Belgien | Diploma van apothekerDiplôme de pharmacien | 1.De universiteiten / les universités2.De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap / le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française |

Danmark | Bevis for bestået farmaceutisk kandidateksamen | Danmarks Farmaceutiske Højskole |

Deutschland | Zeugnis über die Staatliche Pharmazeutische Prüfung | Zuständige Behörden |

Ελλάς | Άδεια άσκησης φαρμακευτικού επαγγέλματος | Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση |

España | Título de licenciado en farmacia | Ministerio de Educación y Cultura / El rector de una Universidad |

France | Diplôme d'Etat de pharmacien/Diplôme d'Etat de docteur en pharmacie | Universités |

Ireland | Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist | |

Italia | Diploma o certificato di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista ottenuto in seguito ad un esame di Stato | Università |

Luxembourg | Diplôme d'Etat de pharmacien | Jury d'examen d'Etat + visa du ministre de l'éducation nationale |

Nederland | Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd apothekersexamen | Faculteit Farmacie |

Österreich | Staatliches Apothekerdiplom | Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales |

Portugal | Carta de curso de licenciatura em Ciências Farmacêuticas | Universidades |

Suomi/Finland | Proviisorin tutkinto / provisorexamen | 1.Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet2.Kuopion yliopisto |

Sverige | Apotekarexamen | Uppsala universitet |

United Kingdom | Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist | |

"

--------------------------------------------------

PRILOGA VI

"

PRILOGA A

Nazivi diplom, spričeval in drugih dokazil o formalni izobrazbi na področju medicine

Država | Naziv kvalifikacije | Organ, pristojen za podelitev | Priloženo potrdilo |

Belgique/België/Belgien | Diploma van artsDiplôme de docteur en médecine | 1.De universiteiten/les universités2.De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française | |

Danmark | Bevis for bestået lægevidenskabelig embedseksamen | Medicinsk universitetsfakultet | 1.Autorisation som læge, udstedt af Sundhedsstyrelsen og2.Tilladelse til selvstændigt virke som læge (dokumentation for gennemført praktisk uddannelse), udstedt af Sundhedsstyrelsen |

Deutschland | 1.Zeugnis über die Ärztliche Prüfung2.Zeugnis über die Ärztliche Staatsprüfung und Zeugnis über die Vorbereitungszeit als Medizinalassistent, soweit diese nach den deutschen Rechtsvorschriften noch für den Abschluss der ärztlichen Ausbildung vorgesehen war | Zuständige Behörden | 1.Bescheinigung über die Ableistung der Tätigkeit als Arzt im Praktikum2.— |

Ελλάς | Πτυχίο Iατρικής | 1)Iατρική Σχολή Πανεπιστημίου2)Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Iατρικής Πανεπιστημίου | |

España | Título de Licenciado en Medicina y Cirugía | Ministerio de Educación y Cultura/El rector de una Universidad | |

France | Diplôme d'Etat de docteur en médecine | Universités | |

Ireland | Primary qualification | Competent examining body | Certificate of experience |

Italia | Diploma di laurea in medicina e chirurgia | Università | Diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia |

Luxembourg | Diplôme d'Etat de docteur en médecine, chirurgie et accouchements | Jury d'examen d'Etat | Certificat de stage |

Nederland | Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd artsexamen | Faculteit Geneeskunde | |

Österreich | 1.Urkunde über die Verleihung des akademischen Grades Doktor der gesamten Heilkunde (bzw. Doctor medicinae universae, Dr.med.univ.)2.Diplom über die spezifische Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin bzw. Facharztdiplom | 1.Medizinische Fakultät einer Universität2.Österreichische Ärztekammer | |

Portugal | Carta de Curso de licenciatura em medicina | Universidades | Diploma comprovativo da conclusão do internato geral emitido pelo Ministério da Saúde |

Suomi/Finland | Lääketieteen lisensiaatin tutkinto / medicine licentiatexamen | 1.Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet2.Kuopion yliopisto3.Oulun yliopisto4.Tampereen yliopisto5.Turun yliopisto | Todistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta / examensbevis om tilläggsutbildning för läkare inom primärvården |

Sverige | Läkarexamen | Universitet | Bevis om praktisk utbildning som utfärdas av Socialstyrelsen |

United Kingdom | Primary qualification | Competent examining body | Certificate of experience |

PRILOGA B

Nazivi diplom, spričeval in drugih dokazil o formalni izobrazbi na področju specialistične medicine

Država | Naziv kvalifikacije | Organ, pristojen za podelitev | Priloženo potrdilo |

Belgique/België/Belgien | Bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist/Titre professionnel particulier de médecin spécialiste | Minister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre de la Santé publique | |

Danmark | Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge | Sundhedsstyrelsen | |

Deutschland | Fachärztliche Anerkennung | Countryesärztekammer | |

Ελλάς | Τίτλος Iατρικής Ειδικότητας | 1.Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση2.Νομαρχία | |

España | Título de Especialista | Ministerio de Educación y Cultura | |

France | 1.Certificat d'études spéciales de médecine2.Attestation de médecin spécialiste qualifié3.Certificat d'études spéciales de médecine4.Diplôme d'études spécialisées ou spécialisation complémentaire qualifiante de médecine | 1. 3. 4.Universités2.Conseil de l'Ordre des médecins | |

Ireland | Certificate of Specialist doctor | Competent authority | |

Italia | Diploma di medico specialista | Università | |

Luxembourg | Certificat de médecin spécialiste | Ministre de la Santé publique | |

Nederland | Bewijs van inschrijving in een Specialistenregister | 1.Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst2.Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst3.Huisarts en Verpleeghuisarts Registratie Commissie (HVRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst | |

Österreich | Facharztdiplom | Österreichische Ärztekammer | |

Portugal | 1.Grau de assistente e/ou2.Titulo de especialista | 1.Ministério da Saúde2.Ordem dos Médicos | |

Suomi/Finland | Erikoislääkärin tutkinto / specialläkarexamen | 1.Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet2.Kuopion yliopisto3.Oulun yliopisto4.Tampereen yliopisto5.Turun yliopisto | |

Sverige | Bevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av Socialstyrelsen | Socialstyrelsen | |

United Kingdom | Certificate of Completion of specialist training | Competent authority | |

PRILOGA C

Nazivi izobraževalnih programov na področju specialistične medicine

Država | Naziv kvalifikacije | Organ, pristojen za podelitev |

anesteziologija

Minimalno trajanje izobraževalnega programa: 3 leta

Belgique/België/Belgien | Anesthésie-réanimation/Anesthesie reanimatie | |

Danmark | Anæstesiologi | |

Deutschland | Anästhesiologie | |

Ελλάς | Αναισθησιολογία | |

España | Anestesiología y Reanimación | |

France | Anesthésiologie-Réanimation chirurgicale | |

Ireland | Anaesthesia | |

Italia | Anestesia e rianimazione | |

Luxembourg | Anesthésie-réanimation | |

Nederland | Anesthesiologie | |

Österreich | Anästhesiologie und Intensivmedizin | |

Portugal | Anestesiologia | |

Suomi/Finland | Anestesiologia ja tehohoito / anestesiologi och intensivvård | |

Sverige | Anestesi och intensivvård | |

United Kingdom | Anaesthetics | |

Država | Naziv kvalifikacije | Organ, pristojen za podelitev |

splošna kirurgija

Minimalno trajanje izobraževalnega programa: 5 let

Belgique/België/Belgien | Chirurgie/heelkunde | |

Danmark | Kirurgi eller kirurgiske sygdomme | |

Deutschland | Chirurgie | |

Ελλάς | Χειρουργική | |

España | Cirugía general y del aparato digestivo | |

France | Chirurgie générale | |

Ireland | General surgery | |

Italia | Chirurgia generale | |

Luxembourg | Chirurgie générale | |

Nederland | Heelkunde | |

Österreich | Chirurgie | |

Portugal | Cirurgia geral | |

Suomi/Finland | Yleiskirurgia / allmän kirurgi | |

Sverige | Kirurgi | |

United Kingdom | General surgery | |

Država | Naziv kvalifikacije | Organ, pristojen za podelitev |

nevrokirurgija

Minimalno trajanje izobraževalnega programa: 5 let

Belgique/België/Belgien | Neurochirurgie | |

Danmark | Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme | |

Deutschland | Neurochirurgie | |

Ελλάς | Νευροχειρουργική | |

España | Neurocirugía | |

France | Neurochirurgie | |

Ireland | Neurological surgery | |

Italia | Neurochirurgia | |

Luxembourg | Neurochirurgie | |

Nederland | Neurochirurgie | |

Österreich | Neurochirurgie | |

Portugal | Neurocirurgia | |

Suomi/Finland | Neurokirurgia / Neurokirurgi | |

Sverige | Neurokirurgi | |

United Kingdom | Neurosurgery | |

Država | Naziv kvalifikacije | Organ, pristojen za podelitev |

porodništvo in ginekologija

Minimalno trajanje izobraževalnega programa: 4 leta

Belgique/België/Belgien | Gynécologie — obstétrique/gynaecologie en verloskunde | |

Danmark | Gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fødselshjælp | |

Deutschland | Frauenheilkunde und Geburtshilfe | |

Ελλάς | Μαιευτική-Γυναικολογία | |

España | Obstetricia y ginecología | |

France | Gynécologie — obstétrique | |

Ireland | Obstetrics and gynaecology | |

Italia | Ginecologia e ostetricia | |

Luxembourg | Gynécologie — obstétrique | |

Nederland | Verloskunde en gynaecologie | |

Österreich | Frauenheilkunde und Geburtshilfe | |

Portugal | Ginecologia e obstetrícia | |

Suomi/Finland | Naistentaudit ja synnytykset / kvinnosjukdomar och förlossningar | |

Sverige | Obstetrik och gynekologi | |

United Kingdom | Obstetrics and gynaecology | |

Država | Naziv kvalifikacije | Organ, pristojen za podelitev |

splošna (interna) medicina

Minimalno trajanje izobraževalnega programa: 5 let

Belgique/België/Belgien | Médecine interne/inwendige geneeskunde | |

Danmark | Intern medicin | |

Deutschland | Innere Medizin | |

Ελλάς | Παθολογία | |

España | Medicina interna | |

France | Médecine interne | |

Ireland | General medicine | |

Italia | Medicina interna | |

Luxembourg | Médecine interne | |

Nederland | Inwendige geneeskunde | |

Österreich | Innere Medizin | |

Portugal | Medicina interna | |

Suomi/Finland | Sisätaudit / inre medicin | |

Sverige | Internmedicin | |

United Kingdom | General (internal) medicine | |

Država | Naziv kvalifikacije | Organ, pristojen za podelitev |

oftalmologija

Minimalno trajanje izobraževalnega programa: 3 leta

Belgique/België/Belgien | Ophtalmologie/oftalmologie | |

Danmark | Oftalmologi eller øjensygdomme | |

Deutschland | Augenheilkunde | |

Ελλάς | Οφθαλμολογία | |

España | Oftalmología | |

France | Ophtalmologie | |

Ireland | Ophthalmology | |

Italia | Oftalmologia | |

Luxembourg | Ophtalmologie | |

Nederland | Oogheelkunde | |

Österreich | Augenheilkunde und Optometrie | |

Portugal | Oftalmologia | |

Suomi/Finland | Silmätaudit / ögonsjukdomar | |

Sverige | Ögonsjukdomar (oftalmologi) | |

United Kingdom | Ophthalmology | |

Država | Naziv kvalifikacije | Organ, pristojen za podelitev |

otorinolaringologija

Minimalno trajanje izobraževalnega programa: 3 leta

Belgique/België/Belgien | Oto-rhino-laryngologie/ otorhinolaryngologie | |

Danmark | Oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-halssygdomme | |

Deutschland | Hals-Nase-Ohrenheilkunde | |

Ελλάς | Ωτορινολαρυγγολογία | |

España | Otorrinolaringología | |

France | Oto-rhino-laryngologie | |

Ireland | Otolaryngology | |

Italia | Otorinolaringoiatria | |

Luxembourg | Oto-rhino-laryngologie | |

Nederland | keel-, neus- en oorheelkunde | |

Österreich | Hals-, Nase- und Ohrenkrankheiten | |

Portugal | Otorrinolaringologia | |

Suomi/Finland | Korva-, nenä- ja kurkkutaudit / öron-, näs- och halssjukdomar | |

Sverige | Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi) | |

United Kingdom | Otolaryngology | |

Država | Naziv kvalifikacije | Organ, pristojen za podelitev |

pediatrija

Minimalno trajanje izobraževalnega programa: 4 leta

Belgique/België/Belgien | Pédiatrie/pediatrie | |

Danmark | Pædiatri eller sygdomme høs børn | |

Deutschland | Kinderheilkunde | |

Ελλάς | Παιδιατρική | |

España | Pediatría sus áreas específicas | |

France | Pédiatrie | |

Ireland | Paediatrics | |

Italia | Pédiatria | |

Luxembourg | Pédiatrie | |

Nederland | Kindergeneeskunde | |

Österreich | Kinder- und Jugendheilkunde | |

Portugal | Pediatria | |

Suomi/Finland | Lastentaudit / barnsjukdomar | |

Sverige | Barn- och ungdomsmedicin | |

United Kingdom | Paediatrics | |

Država | Naziv kvalifikacije | Organ, pristojen za podelitev |

pnevmologija

Minimalno trajanje izobraževalnega programa: 4 leta

Belgique/België/Belgien | Pneumologie | |

Danmark | Medicinske lungesygdomme | |

Deutschland | Pneumologie | |

Ελλάς | Φυματιολoγία- Πνευμονολογία | |

España | Neumología | |

France | Pneumologie | |

Ireland | Respiratory medicine | |

Italia | Malattie dell'apparato respiratorio | |

Luxembourg | Pneumologie | |

Nederland | Longziekten en tuberculose | |

Österreich | Lungenkrankheiten | |

Portugal | Pneumologia | |

Suomi/Finland | Keuhkosairaudet ja allergologia / lungsjukdomar och allergologi | |

Sverige | Lungsjukdomar (pneumologi) | |

United Kingdom | Respiratory medicine | |

Država | Naziv kvalifikacije | Organ, pristojen za podelitev |

urologija

Minimalno trajanje izobraževalnega programa: 5 let

Belgique/België/Belgien | Urologie | |

Danmark | Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme | |

Deutschland | Urologie | |

Ελλάς | Ουρολογία | |

España | Urología | |

France | Urologie | |

Ireland | Urology | |

Italia | Urologia | |

Luxembourg | Urologie | |

Nederland | Urologie | |

Österreich | Urologie | |

Portugal | Urologia | |

Suomi/Finland | Urologia / urologi | |

Sverige | Urologi | |

United Kingdom | Urology | |

Država | Naziv kvalifikacije | Organ, pristojen za podelitev |

ortopedija

Minimalno trajanje izobraževalnega programa: 5 let

Belgique/België/Belgien | Chirurgie orthopédique/Orthopedische heelkunde | |

Danmark | Ortopædisk kirurgi | |

Deutschland | Orthopädie | |

Ελλάς | Ορθοπεδική | |

España | Traumatología y cirugía ortopédica | |

France | Chirurgie orthopédique et traumatologie | |

Ireland | Orthopaedic surgery | |

Italia | Ortopedia e traumatologia | |

Luxembourg | Orthopédie | |

Nederland | Orthopedie | |

Österreich | Orthopädie und Orthopädische Chirurgie | |

Portugal | Ortopedia | |

Suomi/Finland | Ortopedia ja traumatologia / ortopedi och traumatologi | |

Sverige | Ortopedi | |

United Kingdom | Trauma and orthopaedic surgery | |

Država | Naziv kvalifikacije | Organ, pristojen za podelitev |

anatomska patologija

Minimalno trajanje izobraževalnega programa: 4 leta

Belgique/België/Belgien | Anatomie pathologique/pathologische anatomie | |

Danmark | Patologisk anatomi eller vævs- og celleundersøgelser | |

Deutschland | Pathologie | |

Ελλάς | Παθολογική Ανατομική | |

España | Anatomía patológica | |

France | Anatomie et cytologie pathologiques | |

Ireland | Morbid anatomy and histopathology | |

Italia | Anatomia patologica | |

Luxembourg | Anatomie pathologique | |

Nederland | Pathologie | |

Österreich | Pathologie | |

Portugal | Anatomia patológica | |

Suomi/Finland | Patologia / patologi | |

Sverige | Klinisk patologi | |

United Kingdom | Histopathology | |

Država | Naziv kvalifikacije | Organ, pristojen za podelitev |

nevrologija

Minimalno trajanje izobraževalnega programa: 4 leta

Belgique/België/Belgien | Neurologie | |

Danmark | Neuromedicin eller medicinske nervesygdomme | |

Deutschland | Neurologie | |

Ελλάς | Νευρολογία | |

España | Neurología | |

France | Neurologie | |

Ireland | Neurology | |

Italia | Neurologia | |

Luxembourg | Neurologie | |

Nederland | Neurologie | |

Österreich | Neurologie | |

Portugal | Neurologia | |

Suomi/Finland | Neurologia / neurologi | |

Sverige | Neurologi | |

United Kingdom | Neurology | |

Država | Naziv kvalifikacije | Organ, pristojen za podelitev |

psihiatrija

Minimalno trajanje izobraževalnega programa: 4 leta

Belgique/België/Belgien | Psychiatrie | |

Danmark | Psykiatri | |

Deutschland | Psychiatrie und Psychotherapie | |

Ελλάς | Ψυχιατρική | |

España | Psiquiatría | |

France | Psychiatrie | |

Ireland | Psychiatry | |

Italia | Psichiatria | |

Luxembourg | Psychiatrie | |

Nederland | Psychiatrie | |

Österreich | Psychiatrie | |

Portugal | Psiquiatria | |

Suomi/Finland | Psykiatria / psykiatri | |

Sverige | Psykiatri | |

United Kingdom | General psychiatry | |

Država | Naziv kvalifikacije | Organ, pristojen za podelitev |

diagnostična radiologija

Minimalno trajanje izobraževalnega programa: 4 leta

Belgique/België/Belgien | Radiodiagnostic/röntgendiagnose | |

Danmark | Diagnostik radiologi eller røntgenundersøgelse | |

Deutschland | Diagnostische Radiologie | |

Ελλάς | Ακτινoδιαγνωστική | |

España | Radiodiagnóstico | |

France | Radiodiagnostic et imagerie médicale | |

Ireland | Diagnostic radiology | |

Italia | Radiodiagnostica | |

Luxembourg | Radiodiagnostic | |

Nederland | Radiologie | |

Österreich | Medizinische Radiologie-Diagnostik | |

Portugal | Radiodiagnóstico | |

Suomi/Finland | Radiologia / radiologi | |

Sverige | Medicinsk radiologi | |

United Kingdom | Clinical radiology | |

Država | Naziv kvalifikacije | Organ, pristojen za podlitev |

radioterapija

Minimalno trajanje izobraževalnega programa: 4 leta

Belgique/België/Belgien | Radiothérapie-oncologie/radiotherapie-oncologie | |

Danmark | Onkologi | |

Deutschland | Strahlentherapie | |

Ελλάς | Ακτινοθεραπευτική — Ογκολογία | |

España | Oncología radioterápica | |

France | Oncologie radiothérapique | |

Ireland | Radiotherapy | |

Italia | Radioterapia | |

Luxembourg | Radiothérapie | |

Nederland | Radiotherapie | |

Österreich | Strahlentherapie/Radioonkologie | |

Portugal | Radioterapia | |

Suomi/Finland | Syöpätaudit / cancersjukdomar | |

Sverige | Tumörsjukdomar (allmän onkologi) | |

United Kingdom | Clinical oncology | |

Država | Naziv kvalifikacije | Organ, pristojen za podelitev |

klinična biologija

Minimalno trajanje izobraževalnega programa: 4 leta

Belgique/België/Belgien | Biologie clinique/klinische biologie | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | Análisis clínicos | |

France | Biologie médicale | |

Ireland | | |

Italia | Patologia clinica | |

Luxembourg | Biologie clinique | |

Nederland | | |

Österreich | Medizinische Biologie | |

Portugal | Patologia clínica | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Država | Naziv kvalifikacije | Organ, pristojen za podelitev |

biološka hematologija

Minimalno trajanje izobraževalnega programa: 4 leta

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | Hématologie | |

Ireland | | |

Italia | | |

Luxembourg | Hématologie biologique | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | Hematologia clínica | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Država | Naziv kvalifikacije | Organ, pristojen za podelitev |

mikrobiologija — bakteriologija

Minimalno trajanje izobraževalnega programa: 4 leta

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | Klinisk mikrobiologi | |

Deutschland | Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie | |

Ελλάς | 1.Iατρική Βιοπαθολογία2.Μικροβιολογία | |

España | Microbiología y parasitología | |

France | | |

Ireland | Microbiology | |

Italia | Microbiologia e virologia | |

Luxembourg | Microbiologie | |

Nederland | Medische microbiologie | |

Österreich | Hygiene und Mikrobiologie | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | Kliininen mikrobiologia / klinisk mikrobiologi | |

Sverige | Klinisk bakteriologi | |

United Kingdom | Medical microbiology and virology | |

Država | Naziv kvalifikacije | Organ, pristojen za podelitev |

biokemija

Minimalno trajanje izobraževalnega programa: 4 leta

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | Klinisk biokemi | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | Bioquímica clínica | |

France | | |

Ireland | Chemical pathology | |

Italia | Biochimica clinica | |

Luxembourg | Chimie biologique | |

Nederland | Klinische chemie | |

Österreich | Medizinische und chemische Labordiagnostik | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | Kliininen kemia / klinisk kemi | |

Sverige | Klinisk kemi | |

United Kingdom | Chemical pathology | |

Država | Naziv kvalifikacije | Organ, pristojen za podelitev |

imunologija

Minimalno trajanje izobraževalnega programa: 4 leta

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | Klinisk immunologi | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | Immunología | |

France | | |

Ireland | Clinical immunology | |

Italia | | |

Luxembourg | | |

Nederland | | |

Österreich | Immunologie | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | Klinisk immunologi | |

United Kingdom | Immunology | |

Država | Naziv kvalifikacije | Organ, pristojen za podelitev |

plastična kirurgija

Minimalno trajanje izobraževalnega programa: 5 let

Belgique/België/Belgien | Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique/plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde | |

Danmark | Plastikkirurgi | |

Deutschland | Plastische Chirurgie | |

Ελλάς | Πλαστική Χειρουργική | |

España | Cirugía plástica y reparadora | |

France | Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique | |

Ireland | Plastic surgery | |

Italia | Chirurgia plastica e ricostruttiva | |

Luxembourg | Chirurgie plastique | |

Nederland | Plastische chirurgie | |

Österreich | Plastische Chirurgie | |

Portugal | Cirurgia plástica e reconstrutiva | |

Suomi/Finland | Plastiikkakirurgia / plastikkirurgi | |

Sverige | Plastikkirurgi | |

United Kingdom | Plastic surgery | |

Država | Naziv kvalifikacije | Organ, pristojen za podelitev |

torakalna kirurgija

Minimalno trajanje izobraževalnega programa: 5 let

Belgique/België/Belgien | Chirurgie thoracique/heelkunde op de thorax | |

Danmark | Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme | |

Deutschland | Herzchirurgie | |

Ελλάς | Χειρουργική Θώρακος | |

España | Cirugía torácica | |

France | Chirurgie thoracique et cardiovasculaire | |

Ireland | Thoracic surgery | |

Italia | Chirurgia toracica | |

Luxembourg | Chirurgie thoracique | |

Nederland | Cardio-thoracale chirurgie | |

Österreich | | |

Portugal | Cirurgia cardiotorácica | |

Suomi/Finland | Sydän-ja rintaelinkirurgia / hjärt- och thoraxkirurgi | |

Sverige | Thoraxkirurgi | |

United Kingdom | Cardo-thoracic surgery | |

Država | Naziv kvalifikacije | Organ, pristojen za podelitev |

pediatrična kirurgija

Minimalno trajanje izobraževalnega programa: 5 let

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | | |

Deutschland | Kinderchirurgie | |

Ελλάς | Χειρουργική Παίδων | |

España | Cirugía pediátrica | |

France | Chirurgie infantile | |

Ireland | Paediatric surgery | |

Italia | Chirurgia pediatrica | |

Luxembourg | Chirurgie pédiatrique | |

Nederland | | |

Österreich | Kinderchirurgie | |

Portugal | Cirurgia pediátrica | |

Suomi/Finland | Lastenkirurgia / barnkirurgi | |

Sverige | Barn- och ungdomskirurgi | |

United Kingdom | Paediatric surgery | |

Država | Naziv kvalifikacije | Organ, pristojen za podelitev |

vaskularna kirurgija

Minimalno trajanje izobraževalnega programa: 5 let

Belgique/België/Belgien | Chirurgie des vaisseaux/bloedvatenheelkunde | |

Danmark | Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme | |

Deutschland | | |

Ελλάς | Αγγειοχειρουργική | |

España | Angiología y cirugía vascular | |

France | Chirurgie vasculaire | |

Ireland | | |

Italia | Chirurgia vascolare | |

Luxembourg | Chirurgie vasculaire | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | Cirurgia vascular | |

Suomi/Finland | Verisuonikirurgia / kärlkirurgi | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Država | Naziv kvalifikacije | Organ, pristojen za podelitev |

kardiologija

Minimalno trajanje izobraževalnega programa: 4 leta

Belgique/België/Belgien | Cardiologie | |

Danmark | Kardiologi | |

Deutschland | | |

Ελλάς | Καρδιολογία | |

España | Cardiología | |

France | Pathologie cardio-vasculaire | |

Ireland | Cardiology | |

Italia | Cardiologia | |

Luxembourg | Cardiologie et angiologie | |

Nederland | Cardiologie | |

Österreich | | |

Portugal | Cardiologia | |

Suomi/Finland | Kardiologia / kardiologi | |

Sverige | Kardiologi | |

United Kingdom | Cardiology | |

Država | Naziv kvalifikacije | Organ, pristojen za podelitev |

gastroenterologija

Minimalno trajanje izobraževalnega programa: 4 leta

Belgique/België/Belgien | Gastro-entérologie/gastroenterologie | |

Danmark | Medicinsk gastroenterologi eller medicinske mave-tarm-sygdomme | |

Deutschland | | |

Ελλάς | Γαστρεντερολογία | |

España | Aparato digestivo | |

France | Gastro-entérologie et hépatologie | |

Ireland | Gastro-enterology | |

Italia | Gastroenterologia | |

Luxembourg | Gastro-entérologie | |

Nederland | Gastro-enterologie | |

Österreich | | |

Portugal | Gastrenterologia | |

Suomi/Finland | Gastroenterologia / gastroenterologi | |

Sverige | Medicinsk gastroenterologi och hepatologi | |

United Kingdom | Gastro-enterology | |

Država | Naziv kvalifikacije | Organ, pristojen za podelitev |

revmatologija

Minimalno trajanje izobraževalnega programa: 4 leta

Belgique/België/Belgien | Rhumatologie/reumatologie | |

Danmark | Reumatologi | |

Deutschland | | |

Ελλάς | Ρευματολογία | |

España | Reumatología | |

France | Rhumatologie | |

Ireland | Rheumatology | |

Italia | Reumatologia | |

Luxembourg | Rhumatologie | |

Nederland | Reumatologie | |

Österreich | | |

Portugal | Reumatologia | |

Suomi/Finland | Reumatologia / reumatologi | |

Sverige | Reumatologi | |

United Kingdom | Rheumatology | |

Država | Naziv kvalifikacije | Organ, pristojen za podelitev |

splošna hematologija

Minimalno trajanje izobraževalnega programa: 3 leta

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | Hæmatologi eller blodsygdomme | |

Deutschland | | |

Ελλάς | Αιματολογία | |

España | Hematología y hemoterapia | |

France | | |

Ireland | Haematology | |

Italia | Ematologia | |

Luxembourg | Hématologie | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | Imuno-hemoterapia | |

Suomi/Finland | Kliininen hematologia / Klinisk hematologi | |

Sverige | Hematologi | |

United Kingdom | | |

Država | Naziv kvalifikacije | Organ, pristojen za podelitev |

endokrinologija

Minimalno trajanje izobraževalnega programa: 3 leta

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | Medicinsk endokrinologi eller medicinske hormonsygdomme | |

Deutschland | | |

Ελλάς | Ενδοκρινολογία | |

España | Endocrinología y nutrición | |

France | Endocrinologie, maladies métaboliques | |

Ireland | Endocrinology and diabetes mellitus | |

Italia | Endocrinologia e malattie del ricambio | |

Luxembourg | Endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | Endocrinologia | |

Suomi/Finland | Endokrinologia / endokrinologi | |

Sverige | Endokrina sjukdomar | |

United Kingdom | Endocrinology and diabetes mellitus | |

Država | Naziv kvalifikacije | Organ, pristojen za podelitev |

fiziatrija

Minimalno trajanje izobraževalnega programa: 3 leta

Belgique/België/Belgien | Médecine physique et réadaptation/fysische geneeskunde en revalidatie | |

Danmark | | |

Deutschland | Physikalische und Rehabilitative Medizin | |

Ελλάς | Φυσική Iατρική και Αποκατάσταση | |

España | Rehabilitación | |

France | Rééducation et réadaptation fonctionnelles | |

Ireland | | |

Italia | Medicina fisica e riabilitazione | |

Luxembourg | Rééducation et réadaptation fonctionnelles | |

Nederland | Revalidatiegeneeskunde | |

Österreich | Physikalische Medizin | |

Portugal | Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação | |

Suomi/Finland | Fysiatria / fysiatri | |

Sverige | Rehabiliteringsmedicin | |

United Kingdom | | |

Država | Naziv kvalifikacije | Organ, pristojen za podelitev |

stomatologija

Minimalno trajanje izobraževalnega programa: 3 leta

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | Estomatología | |

France | Stomatologie | |

Ireland | | |

Italia | Odontostomatologia | |

Luxembourg | Stomatologie | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | Estomatologia | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Država | Naziv kvalifikacije | Organ, pristojen za podelitev |

nevropsihiatrija

Minimalno trajanje izobraževalnega programa: 5 let

Belgique/België/Belgien | Neuropsychiatrie | |

Danmark | | |

Deutschland | Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie) | |

Ελλάς | Νευρολογία — Ψυχιατρική | |

España | | |

France | Neuropsychiatrie | |

Ireland | | |

Italia | Neuropsichiatria | |

Luxembourg | Neuropsychiatrie | |

Nederland | Zenuw- en zielsziekten | |

Österreich | Neurologie und Psychiatrie | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Država | Naziv kvalifikacije | Organ, pristojen za podelitev |

dermatovenerologija

Minimalno trajanje izobraževalnega programa: 3 leta

Belgique/België/Belgien | Dermato-vénéréologie/dermato-venerologie | |

Danmark | Dermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme | |

Deutschland | Haut- und Geschlechtskrankheiten | |

Ελλάς | Δερματολογία — Αφροδισιολογία | |

España | Dermatología médico-quirúrgica y venereología | |

France | Dermatologie et vénéréologie | |

Ireland | | |

Italia | Dermatologia e venerologia | |

Luxembourg | Dermato-vénéréologie | |

Nederland | Dermatologie en venerologie | |

Österreich | Haut- und Geschlechtskrankheiten | |

Portugal | Dermatovenereologia | |

Suomi/Finland | Ihotaudit ja allergologia / hudsjukdomar och allergologi | |

Sverige | Hud- och könssjukdomar | |

United Kingdom | | |

Država | Naziv kvalifikacije | Organ, pristojen za podelitev |

dermatologija

Minimalno trajanje izobraževalnega programa: 4 leta

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Dermatology | |

Italia | | |

Luxembourg | | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | Dermatology | |

Država | Naziv kvalifikacije | Organ, pristojen za podelitev |

venerologija

Minimalno trajanje izobraževalnega programa: 4 leta

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Venereology | |

Italia | | |

Luxembourg | | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | Genito-urinary medicine | |

Država | Naziv kvalifikacije | Organ, pristojen za podelitev |

radiologija

Minimalno trajanje izobraževalnega programa: 4 leta

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | | |

Deutschland | Radiologie | |

Ελλάς | Ακτινολογία — Ραδιολογία | |

España | Electrorradiología | |

France | Electro-radiologie | |

Ireland | | |

Italia | Radiologia | |

Luxembourg | Électroradiologie | |

Nederland | Radiologie | |

Österreich | Radiologie | |

Portugal | Radiologia | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Država | Naziv kvalifikacije | Organ, pristojen za podelitev |

Tropska medicina

Minimalno trajanje izobraževalnega programa: 4 leta

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Tropical medicine | |

Italia | Medicina tropicale | |

Luxembourg | | |

Nederland | | |

Österreich | Spezifische Prophylaxe und Tropenhygiene | |

Portugal | Medicina tropical | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | Tropical medicine | |

Država | Naziv kvalifikacije | Organ, pristojen za podelitev |

otroška psihiatrija

Minimalno trajanje izobraževalnega programa: 4 leta

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | Børne- og ungdomspsykiatri | |

Deutschland | Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie | |

Ελλάς | Παιδοψυχιατρική | |

España | | |

France | Pédo-psychiatrie | |

Ireland | Child and adolescent psychiatry | |

Italia | Neuropsichiatria infantile | |

Luxembourg | Psychiatrie infantile | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | Pedopsiquiatria | |

Suomi/Finland | Lastenpsykiatria / barnpsykiatri | |

Sverige | Barn- och ungdomspsykiatri | |

United Kingdom | Child and adolescent psychiatry | |

Država | Naziv kvalifikacije | Organ, pristojen za podelitev |

geriatrija

Minimalno trajanje izobraževalnega programa: 4 leta

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | Geriatri eller alderdommens sygdomme | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | Geriatría | |

France | | |

Ireland | Geriatrics | |

Italia | Geriatria | |

Luxembourg | | |

Nederland | Klinische geriatrie | |

Österreich | | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | Geriatria / geriatri | |

Sverige | Geriatrik | |

United Kingdom | Geriatrics | |

Država | Naziv kvalifikacije | Organ, pristojen za podelitev |

bolezni ledvic

Minimalno trajanje izobraževalnega programa: 4 leta

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | Nefrologi eller medicinske nyresygdomme | |

Deutschland | | |

Ελλάς | Νεφρολογία | |

España | Nefrología | |

France | Néphrologie | |

Ireland | Nephrology | |

Italia | Nefrologia | |

Luxembourg | Néphrologie | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | Nefrologia | |

Suomi/Finland | Nefrologia / nefrologi | |

Sverige | Medicinska njursjukdomar (nefrologi) | |

United Kingdom | Renal medicine | |

Država | Naziv kvalifikacije | Organ, pristojen za podelitev |

nalezljive bolezni

Minimalno trajanje izobraževalnega programa: 4 leta

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | Infektionsmedicin | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Communicable diseases | |

Italia | Malattie infettive | |

Luxembourg | | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | Infektiosairaudet / infektionssjukdomar | |

Sverige | Infektionssjukdomar | |

United Kingdom | Infectious diseases | |

Država | Naziv kvalifikacije | Organ, pristojen za podelitev |

socialna medicina

Minimalno trajanje izobraževalnega programa: 4 leta

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | Samfundsmedicin | |

Deutschland | Öffentliches Gesundheitswesen | |

Ελλάς | Κοινωνική Ιατρική | |

España | Medicina preventiva y salud pública | |

France | Santé publique et médecine sociale | |

Ireland | Community medicine | |

Italia | Igiene e medicina sociale | |

Luxembourg | Santé publique | |

Nederland | Maatschappij en gezondheid | |

Österreich | Sozialmedizin | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | Terveydenhuolto / hälsovård | |

Sverige | Socialmedicin | |

United Kingdom | Public health medicine | |

Država | Naziv kvalifikacije | Organ, pristojen za podelitev |

farmakologija

Minimalno trajanje izobraževalnega programa: 4 leta

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | Klinisk farmakologi | |

Deutschland | Pharmakologie und Toxikologie | |

Ελλάς | | |

España | Farmacología clínica | |

France | | |

Ireland | Clinical pharmacology and therapeutics | |

Italia | | |

Luxembourg | | |

Nederland | | |

Österreich | Pharmakologie und Toxikologie | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | Kliininen farmakologia ja lääkehoito / klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling | |

Sverige | Klinisk farmakologi | |

United Kingdom | Clinical pharmacology and therapeutics | |

Država | Naziv kvalifikacije | Organ, pristojen za podelitev |

medicina dela

Minimalno trajanje izobraževalnega programa: 4 leta

Belgique/België/Belgien | Médecine du travail/arbeidsgeneeskunde | |

Danmark | Arbejdsmedicin | |

Deutschland | Arbeitsmedizin | |

Ελλάς | Iατρική της Εργασίας | |

España | | |

France | Médecine du travail | |

Ireland | Occupational medicine | |

Italia | Medicina del lavoro | |

Luxembourg | Médecine du travail | |

Nederland | Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde | |

Österreich | Arbeits- und Betriebsmedizin | |

Portugal | Medicina do trabalho | |

Suomi/Finland | Työterveyshuolto / företagshälsovård | |

Sverige | Yrkes- och miljömedicin | |

United Kingdom | Occupational medicine | |

Država | Naziv kvalifikacije | Organ, pristojen za podelitev |

alergologija

Minimalno trajanje izobraževalnega programa: 3 leta

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | Medicinsk allergologi eller medicinske overfølsomhedssygdomme | |

Deutschland | | |

Ελλάς | Αλλεργιολογία | |

España | Alergología | |

France | | |

Ireland | | |

Italia | Allergologia ed immunologia clinica | |

Luxembourg | | |

Nederland | Allergologie en inwendige geneeskunde | |

Österreich | | |

Portugal | Imuno-alergologia | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | Allergisjukdomar | |

United Kingdom | | |

Država | Naziv kvalifikacije | Organ, pristojen za podelitev |

gastroenterološka kirurgija

Minimalno trajanje izobraževalnega programa: 5 let

Belgique/België/Belgien | Chirurgie abdominale/heelkunde op het abdomen | |

Danmark | Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarm-sygdomme | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | Cirugía del aparato digestivo | |

France | Chirurgie viscérale et digestive | |

Ireland | | |

Italia | Chirurgia dell'apparato digestivo | |

Luxembourg | Chirurgie gastro-entérologique | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | Gastroenterologinen kirurgia / gastroenterologisk kirurgi | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Država | Naziv kvalifikacije | Organ, pristojen za podelitev |

nuklearna medicina

Minimalno trajanje izobraževalnega programa: 4 leta

Belgique/België/Belgien | Médecine nucléaire/nucleaire geneeskunde | |

Danmark | Klinisk fysiologi og nuklearmedicin | |

Deutschland | Nuklerarmedizin | |

Ελλάς | Πυρηνική Ιατρική | |

España | Medicina nuclear | |

France | Médecine nucléaire | |

Ireland | | |

Italia | Medicina nucleare | |

Luxembourg | Médecine nucléaire | |

Nederland | Nucleaire geneeskunde | |

Österreich | Nuklearmedizin | |

Portugal | Medicina nuclear | |

Suomi/Finland | Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede / klinisk fysiologi och nukleärmedicin | |

Sverige | | |

United Kingdom | Nuclear medicine | |

Država | Naziv kvalifikacije | Organ, pristojen za podelitev |

nezgodna in urgentna medicina

Minimalno trajanje izobraževalnega programa: 5 let

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Accident and emergency medicine | |

Italia | | |

Luxembourg | | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | Accident and emergency medicine | |

Država | Naziv kvalifikacije | Organ, pristojen za podelitev |

klinična fiziologija

Minimalno trajanje izobraževalnega programa: 4 leta

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | Klinisk neurofysiologi | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | Neurofisiología clínica | |

France | | |

Ireland | Neurophysiology | |

Italia | | |

Luxembourg | | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | Kliininen neurofysiologia / klinisk neurofysiologi | |

Sverige | Klinisk neurofysiologi | |

United Kingdom | Clinical neurophysiology | |

Država | Naziv kvalifikacije | Organ, pristojen za podelitev |

maksiofacialna kirurgija (osnovno medicinsko usposabljanje)

Minimalno trajanje izobraževalnega programa: 5 let

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | Cirugía oral y maxilofacial | |

France | Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie | |

Ireland | | |

Italia | Chirurgia maxillo-facciale | |

Luxembourg | Chirurgie maxillo-faciale | |

Nederland | | |

Österreich | Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Država | Naziv kvalifikacije | Organ, pristojen za podelitev |

dentalna, oralna in maksiofacialna kirurgija (osnovna izobrazba zdravnik ali zobozdravnik)

Minimalno trajanje izobraževalnega programa: 4 leta

Belgique/België/Belgien | Stomatologie et chirurgie orale et maxillo-faciale/stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie | |

Danmark | | |

Deutschland | Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Oral and maxillo-facial surgery | |

Italia | | |

Luxembourg | Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | Suu- ja leukakirurgia / oral och maxillofacial kirurgi | |

Sverige | | |

United Kingdom | Oral and maxillo-facial surgery. | |

"

--------------------------------------------------

Top