Help Print this page 

Document 32001D0548

Title and reference
Sklep Komisije z dne 9. julija 2001 o ustanovitvi odbora na področju dodatnega pokojninskega zavarovanja (notificirano z dokumentom številka K(2001) 1775)Besedilo velja za EGP.
OJ L 196, 20.7.2001, p. 26–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 004 P. 136 - 137
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 004 P. 136 - 137
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 004 P. 136 - 137
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 004 P. 136 - 137
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 004 P. 136 - 137
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 004 P. 136 - 137
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 004 P. 136 - 137
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 004 P. 136 - 137
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 004 P. 136 - 137
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 006 P. 58 - 59
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 006 P. 58 - 59
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 005 P. 180 - 181

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/548/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 09/07/2001
  • Date of effect: 09/07/2001; začetek veljavnosti datum dokumenta glej člen 14
  • Date of notification: 01/01/1001
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Sklep
  • Additional information: velja za EGP
Relationship between documents
Text

32001D0548Uradni list L 196 , 20/07/2001 str. 0026 - 0027


Sklep Komisije

z dne 9. julija 2001

o ustanovitvi odbora na področju dodatnega pokojninskega zavarovanja

(notificirano pod dokumentarno številko K(2001) 1775)

(Besedilo velja za EGP)

(2001/548/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti in zlasti členov 138 in 140 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Evropska komisija je z izdajo sporočila v svoji Agendi o socialni politiki z dne 28. junija 2000 predlagala oblikovanje pokojninskega foruma, ki bi se skupaj z vsemi zadevnimi akterji lotil problema pokojnin in mobilnosti.

(2) Evropska komisija je v svojem sporočilu "K enotnemu trgu za dodatno pokojninsko zavarovanje" z dne 11. maja 1999 (KOM (1999) 134 dokončno) podprla zamisel o ustanovitvi pokojninskega foruma, kot je predlagal Visoki odbor za svobodo gibanja, in se odločila, da skliče tak forum, ki se bo sestajal vsaj dvakrat letno in ki bo sestavljen iz predstavnikov vlad, socialnih partnerjev, pokojninskih skladov in, kjer je ustrezno, drugih ustanov, dejavnih na tem področju.

(3) Evropski parlament je pozdravil sporočilo Komisije in ustanovitev takega odbora v svoji resoluciji v zvezi s sporočilom Komisije "K enotnemu trgu za dodatno pokojninsko zavarovanje" –

SKLENILA:

Člen 1

1. Odbor na področju dodatnih pokojnin (pokojninski forum) se ustanovi pri Komisiji.

2. Pokojninski forum sestavljajo predstavniki vlad držav članic, socialnih partnerjev in izvajalcev dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Člen 2

1. Komisija se lahko s pokojninskim forumom posvetuje o vseh težavah in razvoju na ravni Skupnosti, ki se nanašajo na dodatno pokojninsko zavarovanje.

Pokojninski forum Komisiji še zlasti pomaga pri iskanju rešitev za težave in ovire, povezane s čezmejno mobilnostjo delavcev na področju dodatnega pokojninskega zavarovanja.

2. Pokojninski forum po potrebi sodeluje z drugimi ustreznimi organi ali odbori, ki se ukvarjajo s socialno in ekonomsko politiko.

Člen 3

1. Pokojninski forum sestavlja 45 članov.

2. Sedeži so razdeljeni, kot sledi:

- en sedež na državo članico,

- štirje sedeži za druge države članice EGP (en sedež za urad za zvezo Evropskega združenja za prosto trgovino in en sedež za zadevno državo),

- 14 sedežev za socialne partnerje, zastopane na ravni Skupnosti,

- 12 sedežev za pokojninske sklade in druge organe, dejavne na tem področju:

- trije sedeži za E. F. R. P. (Evropska federacija za pokojninske dajatve),

- en sedež za vsakega od naslednjih organov:

- FEFSI (Evropska zveza investicijskih skladov in podjetij),

- ACME (Združenje evropskih zadružnih in vzajemnih zavarovalnic),

- AIM (Mednarodno združenje za vzajemno pomoč),

- CEA (Evropski zavarovalni odbor),

- AEIP (Evropsko združenje partnerskih ustanov),

- EAPSPI (Evropsko združenje pokojninskih ustanov javnega sektorja),

- GCAACE (Posvetovalna skupina Združenj aktuarjev držav ES),

- FBE (Zveza bank Evropske unije),

- AGE (Evropska programska izhodišča za starejše ljudi).

Člen 4

Člane pokojninskega foruma imenuje Komisija na podlagi kandidatur iz držav članic, drugih držav, ki sestavljajo EGP, socialnih partnerjev, zastopanih na ravni Skupnosti, in drugih organov, naštetih v členu 3. Komisija sprejme vse potrebne ukrepe za zagotovitev enake zastopanosti spolov.

Člen 5

Mandat članov pokojninskega foruma je tri leta. Mandat se lahko obnovi.

Po izteku mandata člani pokojninskega foruma še naprej opravljajo svojo funkcijo, dokler jih ne zamenjajo ali ponovno imenujejo.

Mandat člana se konča pred iztekom triletnega obdobja v primeru odstopa ali smrti. Mandat člana se lahko konča tudi, če organ, ki ga je predlagal za imenovanje, zahteva njegovo zamenjavo.

Član se nadomesti za preostanek mandata.

Člani za svoje delo ne prejemajo plačila.

Člen 6

Komisija objavi v vednost seznam članov v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 7

Pokojninski forum izvoli enega predsednika in dva podpredsednika za obdobje dveh let. Izvolijo se z dvotretjinsko večino prisotnih članov. Pokojninskemu forumu predseduje predstavnik ustreznih oddelkov Generalnega direktorata za zaposlovanje in socialne zadeve, dokler člani pokojninskega foruma ne izvolijo predsednika.

Člen 8

Pokojninski forum lahko povabi katerokoli osebo, ki ima posebno strokovno znanje v zvezi s posamezno točko na dnevnem redu, da sodeluje v razpravah kot izvedenec.

Izvedenci sodelujejo v razpravah samo glede točk, v zvezi s katerimi so bili povabljeni k udeležbi.

Člen 9

Pokojninski forum lahko oblikuje delovne skupine.

Člen 10

1. Pokojninski forum skliče Komisija in se sestane v prostorih Komisije.

2. Predstavniki zadevnih oddelkov Komisije sodelujejo na zasedanjih pokojninskega foruma in delovnih skupin.

3. Sekretariat za pokojninski forum in delovne skupine zagotovi Komisija.

Člen 11

Pokojninski forum razpravlja o zadevah, v zvezi s katerimi je Komisija zahtevala mnenje. O teh se ne glasuje.

Komisija lahko za mnenje pokojninskega foruma določi rok, v katerem je treba podati tako mnenje.

Stališča, ki jih sprejmejo zastopane gospodarske kategorije, se zabeležijo v zapisniku, ki se posreduje Komisiji.

Komisija zagotovi, da so rezultati razprav na voljo vsem udeležencem na njihovo zahtevo.

Člen 12

Brez vpliva na določbe člena 287 Pogodbe, člani pokojninskega foruma ne smejo razkriti informacij, s katerimi so se seznanili med delom pokojninskega foruma ali njegovih delovnih skupin, če Komisija slednje obvesti, da se zahtevano mnenje ali odprto vprašanje nanaša na zadevo zaupne narave.

V takih primerih se zasedanj udeležijo samo člani pokojninskega foruma in predstavniki Komisije.

Člen 13

Komisija oceni delo in koristnost pokojninskega foruma v dveh letih po začetku veljavnosti tega sklepa.

Člen 14

Ta sklep začne veljati z dnem njegovega sprejetja.

V Bruslju, 9. julija 2001

Za Komisijo

Anna Diamantopoulou

Članica Komisije

--------------------------------------------------

Top