EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0546

Sklep Komisije z dne 11. julija 2001 o ustanovitvi posvetovalnega odbora, imenovanega Evropski energetski in prometni forum (notificiran pod dokumentarno številko K(2001) 1843)

OJ L 195, 19.7.2001, p. 58–60 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 003 P. 340 - 342
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 003 P. 340 - 342
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 003 P. 340 - 342
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 003 P. 340 - 342
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 003 P. 340 - 342
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 003 P. 340 - 342
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 003 P. 340 - 342
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 003 P. 340 - 342
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 003 P. 340 - 342
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 003 P. 85 - 87
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 003 P. 85 - 87
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 002 P. 132 - 134

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/546/oj

32001D0546Uradni list L 195 , 19/07/2001 str. 0058 - 0060


Sklep Komisije

z dne 11. julija 2001

o ustanovitvi posvetovalnega odbora, imenovanega "Evropski energetski in prometni forum"

(notificiran pod dokumentarno številko K(2001) 1843)

(2001/546/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Svet za promet je v svojih sklepih z dne 20. septembra 2000 [1] pozval Komisijo, naj nemudoma poda predlog za ustanovitev Evropskega foruma pri Komisiji, sestavljenega iz predstavnikov zadevnega sektorja, da se preverijo vsi dejavniki, ki vplivajo na konkurenčnost prometa, ter preuči prilagajanje struktur v tem sektorju. Predlog bi moral upoštevati socialne, okoljske in varnostne cilje.

(2) Mandat Energetskega posvetovalnega odbora, ustanovljenega s Sklepom Komisije št. 96/642 [2] z dne 8. novembra 1996, se je iztekel februarja 2001.

(3) Glede na svojo potrebo po posvetovalno-razpravljalnem organu, sestavljenem iz posameznikov, usposobljenih za proučevanje širokega spektra zadev v zvezi z energetsko in prometno politiko, Komisija predlaga ustanovitev Evropskega energetskega in prometnega foruma.

(4) Ob upoštevanju soodvisnosti energetske in prometne politike ter potrebe po njuni medsebojni uskladitvi, je koristno in primerno, da se predstavniki energetskega in prometnega sektorja združijo v enem organu.

(5) Ta dialog naj bi Komisiji omogočal zbiranje mnenj o katerikoli svoji pobudi s področja energetske in prometne politike ter koriščenje strokovnih mnenj centra za spremljanje.

(6) Ustanoviti se mora ta forum, določiti njegov mandat in organizirati njegovo delovanje –

SKLENILA:

Člen 1

1. Pri Komisiji se ustanovi posvetovalni odbor, imenovan "Evropski energetski in prometni forum", v nadaljevanju "forum".

2. Forum sestoji iz usposobljenih posameznikov, sposobnih proučevanja zadev v zvezi z energetsko in prometno politiko, kot tudi medsebojnih vplivov obeh politik. Vanj se vključijo predstavniki dobaviteljev, proizvajalcev in upravljavcev omrežij in infrastruktur, uporabnikov prometa in porabnikov energije, sindikatov, okoljevarstvenih in varnostnih združenj ter akademskega sveta.

Člen 2

Poslanstvo

1. Komisija se s forumom lahko posvetuje o katerikoli zadevi v zvezi z energetsko in prometno politiko EU.

2. Forum deluje kot center za spremljanje energetske in prometne politike, zlasti glede konkurenčnosti in strukturnih prilagajanj v teh sektorjih, ob upoštevanju okoljskih, socialnih in varnostnih vidikov. Od njega se po potrebi zahteva tudi proučitev kakršne koli aktualne zadeve s področij energije in prometa.

3. Forum pripravlja za Komisijo mnenja ali poročila na zahtevo Komisije ali na lastno pobudo. V razpravah foruma se ne glasuje. Komisija lahko določi rok za predložitev mnenja ali poročila, ki ga zahteva od foruma.

Člen 3

Sestava, imenovanje

1. Forum ima 34 polnopravnih članov.

2. Porazdelitev članov je sledeča:

- devet članov, ki zastopajo dobavitelje (proizvajalce energije, prevoznike blaga po kopnem, morju in zraku, predelovalne dejavnosti),

- pet članov, ki zastopajo omrežja in infrastrukture (plinska, električna, železnico, ceste, pristanišča, letališča, kontrolo zračnega prometa),

- sedem članov, ki zastopajo uporabnike in porabnike (uporabnike prometa, porabnike energije, upravljanje potreb),

- šest članov, ki zastopajo sindikate,

- pet članov, ki zastopajo okoljske organizacije in organizacije, odgovorne za varnost, zlasti na področju prometa,

- dva člana iz akademskega sveta ali "think tank" skupin.

3. Za vsakega polnopravnega člana se imenuje nadomestnega člana. Nadomestni član sodeluje na sestanku foruma ali delovne skupine le, če je polnopravni član odsoten ali se je ne more udeležiti.

4. Komisija imenuje polnopravne in nadomestne člane foruma individualno, na podlagi objektivnih kriterijev dokazanih sposobnosti in izkušenj. Njihova mnenja, ki jih dajejo Komisiji, morajo biti neodvisna, brez zunanjih vplivov. Člani imajo dvoleten mandat, ki se lahko podaljša.

5. Ko se polnopravnim članom foruma in njihovim nadomestnim članom izteče mandat, ostanejo na svojem položaju do zamenjave ali podaljšanja mandata.

6. Članu se mandat izteče pred rokom v primeru odstopa ali smrti. V takem primeru se član nadomesti za preostanek mandata.

7. Opravljanja delovnih dolžnosti se ne plača.

8. Poziv za prijavo za članstvo, določen v členu 3(2), bo objavljen v Uradnem listu Evropskih skupnosti, razen za člane iz četrte alinee, v primeru katerih bo Komisija pozvala Evropsko konfederacijo sindikatov, naj imenuje svoje predstavnike s področij energije in prometa. Komisija izbere člane na podlagi prijav, prejetih po tem pozivu. Merila za izbor bodo upoštevala kandidatovo sposobnost in izkušnje, njegovo reprezentativnost in sposobnost prispevanja k strateškim razpravam, ter bodo spodbujala ravnotežje v smislu prisotnosti strokovnjakov z različnih področij, v smislu zastopanosti obeh spolov in v smislu geografskega porekla.

9. Komisija bo objavila seznam polnopravnih in nadomestnih članov v vednost v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 4

Delovne skupine

1. Pri izpolnjevanju svojega poslanstva, kot določenega v členu 2, lahko forum ustanovi ad hoc delovne skupine.

2. Delovne skupine sestavlja največ 11 članov.

Člen 5

Strokovnjaki

Forum lahko povabi k sodelovanju pri svojem delu vsako osebo s specifično sposobnostjo za točko na dnevnem redu. Takšni strokovnjaki sodelujejo le v razpravah o točki, h kateri so bili povabljeni.

Člen 6

Predsedstvo in urad foruma

1. Za mandat, ki traja dve leti, izbere forum izmed svojih članov enega predsednika in štiri podpredsednike, ki zastopajo dobavitelje, uporabnike ali potrošnike, sindikate in okolje ali varnost. Za izvolitev je potrebna dvotretjinska večina prisotnih članov.

2. Predsednik in podpredsedniki, katerih mandat se je iztekel, ostanejo na svojem položaju do zamenjave ali podaljšanja mandata.

3. Če se mandat predsednika ali enega od podpredsednikov izteče, se za preostanek mandata zagotovi zamenjavo skladno s postopkom iz odstavka 1.

4. Urad sestoji iz predsednika in podpredsednikov.

5. Urad pripravlja in organizira delo foruma.

6. Urad lahko povabi k sodelovanju na svojih sestankih poročevalce iz katere koli delovne skupine.

Člen 7

Tajniške storitve

Tajniške storitve za forum, urad in delovne skupine zagotovi Komisija.

Predstavniki zainteresiranih služb Komisije se lahko udeležujejo sestankov foruma, urada in delovnih skupin.

Člen 8

Mnenja in poročila

Forum predloži svoja mnenja in poročila Komisiji. Če je forum glede zahtevanega mnenja ali poročila soglasen, sestavi skupne sklepe, ki se priložijo zapisniku sestanka. Če forum glede zahtevanega mnenja ali poročila ni soglasen, predloži Komisiji različna stališča svojih članov. Komisija lahko na Internetu objavi vsako poročilo, mnenje ali postopek foruma, ki ni zaupne narave.

Člen 9

Sestanki

1. Forum se sestane na sedežu Komisije na povabilo Komisije.

2. Urad se skliče na pobudo predsednika v dogovoru s Komisijo.

3. Članom foruma in strokovnjakom, povabljenim skladno s členim 5, se povrnejo potni stroški in dnevnice skladno z določbami, veljavnimi znotraj Komisije.

4. Sestanki foruma in, če pride v poštev, delovnih skupin, se organizirajo po predhodni odobritvi proračuna s strani Komisije.

Člen 10

Ne glede na določbe člena 287 Pogodbe ES člani foruma ne razkrivajo nobenih informacij, ki jih dobijo pri svojem delu v forumu ali delovnih skupinah, če jih Komisija obvesti, da je določeno mnenje ali zadeva zaupne narave. V takem primeru se smejo sestankov udeležiti le člani foruma in predstavniki Komisije.

Člen 11

Revizija

Komisija si pridržuje pravico do sprememb pogojev tega sklepa glede na izkušnje.

Člen 12

Sklep št. 96/642/ES in zatorej tudi Sklep 98/134/ES se razveljavita.

Člen 13

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne učinkovati na dan objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 11. julija 2001

Za Komisijo

Loyola De Palacio

Podpredsednica

[1] SI (2000) 816 z dne 21.9.2000.

[2] UL L 292, 15.11.1996, str. 34 do 36, in Sklep št. 98/134/ES z dne 3. februarja 1998 o imenovanju članov navedenega organa, UL L 36, 10.2.1998, str. 14.

--------------------------------------------------

Top