EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0531

Sklep Komisije z dne 27. junija 2001 o ustanovitvi Evropskega svetovalnega odbora za raziskave (notificiran pod dokumentarno številko K(2001) 1656)

OJ L 192, 14.7.2001, p. 21–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 003 P. 337 - 339
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 003 P. 337 - 339
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 003 P. 337 - 339
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 003 P. 337 - 339
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 003 P. 337 - 339
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 003 P. 337 - 339
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 003 P. 337 - 339
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 003 P. 337 - 339
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 003 P. 337 - 339
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 003 P. 82 - 84
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 003 P. 82 - 84

No longer in force, Date of end of validity: 06/12/2007; razveljavil 32008D0111

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/531/oj

32001D0531Uradni list L 192 , 14/07/2001 str. 0021 - 0023


Sklep Komisije

z dne 27. junija 2001

o ustanovitvi Evropskega svetovalnega odbora za raziskave

(notificiran pod dokumentarno številko K(2001) 1656)

(2001/531/ES, Euratom)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Komisija potrebuje neodvisen, strokovno usposobljen organ za povečanje učinkovitosti evropskih politik na področju raziskav in tehnološkega razvoja.

(2) Za proučevanje splošnih vprašanj raziskovalne politike mora biti svetovalni organ sestavljen iz strokovno usposobljenih posameznikov iz znanstvenih krogov, industrije in storitvenega sektorja.

(3) Evropski svet je na svojem zasedanju v Lizboni (marec 2000) sklenil, da mora Unija delovati v smeri ciljev, določenih v sporočilu Komisije z naslovom "Skupni evropski raziskovalni prostor".

(4) Svet je 16. novembra 2000 ponovno poudaril pomen ustanovitve neodvisnega svetovalnega organa s strani Komisije.

(5) Znanstvena spoznanja in svetovanje postajajo vedno bolj pomembni pri oblikovanju in izvajanju politik Evropske unije.

(6) Komisija je glede optimalne sestave takšnega organa opravila obsežna posvetovanja s predstavniki iz akademskih in industrijskih krogov.

(7) Ob upoštevanju pristojnosti bolj specializiranih svetovalnih struktur Skupnosti, posebej tistih, ki so odgovorne za oceno tveganja, je primerno svetovalni sistem prilagoditi zahtevam politik na področju znanosti in tehnologije, zlasti razvoju Skupnega evropskega raziskovalnega prostora.

(8) Komisija podpira ustrezno zastopanost žensk v posvetovalnih odborih in ima za cilj doseči 40 % udeležbo žensk v dejavnostih na področju raziskav in tehnološkega razvoja –

SKLENILA:

Člen 1

Komisija ustanavlja svetovalni odbor, v nadaljnjem besedilu "Evropski svetovalni odbor za raziskave" (odbor). Odbor je svetovalni organ za politiko raziskav in tehnološkega razvoja.

Člen 2

1. Naloga odbora je svetovati Komisiji pri oblikovanju in izvajanju politike Skupnosti na področju raziskav in tehnološkega razvoja. V tej zvezi bo odbor zlasti pozoren na realizacijo Skupnega evropskega raziskovalnega prostora in uporabo instrumentov politike, kot so okvirni programi Skupnosti za raziskave in tehnološki razvoj.

2. Za izpolnjevanje nalog, določenih v odstavku 1, bo odbor na lastno pobudo ali na zahtevo Komisije podal mnenja in svetoval o različnih pogledih raziskovalne politike Skupnosti ali razvoju znanosti in tehnologije v Evropi in po svetu.

3. Komisija mora odboru zagotavljati prejemanje informacij, ki jih potrebuje za izvajanje svojih nalog. V tej zvezi mora biti odbor redno obveščen o razvoju raziskovalne politike Skupnosti.

4. Na uradno zahtevo odbora mu morajo službe Komisije posredovati pisne pripombe k njegovemu mnenju ali priporočilu. Službe Komisije odboru redno poročajo tudi o morebitnih nadaljnjih sprejetih ukrepih.

5. Kadar koli Komisija zahteva mnenje odbora, lahko določi rok, v katerem mora biti mnenje podano.

6. Odbor je pri izvajanju svojih nalog neodvisen in ne sme zastopati interesov znanstvenih, industrijskih ali drugih organizacij, držav ali panog. Po potrebi se z navedenimi organizacijami posvetuje.

7. Brez poseganja v člen 8 so predlogi odbora javni ter dostopni tako institucijam Evropskih skupnosti kot tudi državam članicam.

Člen 3

1. Odbor sestavlja 45 članov, ki jih Komisija imenuje glede na njihov osebni ugled. Za zagotovitev ustrezne zastopanosti znanstvenega oziroma akademskega kroga, poslovnega oziroma industrijskega sveta in drugih interesnih skupin, kot tudi popolne neodvisnosti odbora, se člani imenujejo po naslednjem postopku:

- 20 članov iz akademskih krogov se imenuje na predlog Evropske znanstvene fundacije (ESF),

- 20 članov iz poslovnega sveta oziroma industrije se imenuje na predlog Zveze evropskih združenj delodajalcev (UNICE),

- pet članov se imenuje na predlog Komisije.

Vseh 45 članov se imenuje s skupim sklepom; Komisija seznam članov odbora objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

2. Končna sestava odbora mora odražati raznolikost Evrope. Kriteriji, ki se uporabljajo v postopku imenovanja, so naslednji:

- odličnost pri raziskovanju in/ali vodenju raziskav,

- izkušnje pri svetovanju na evropski ali mednarodni ravni,

- ravnovesje med znanstvenimi in tehnološkimi vedami, ki se doseže z imenovanjem oseb s posebnimi univerzitetno-industrijskimi izkušnjami,

- geografsko ravnovesje ob upoštevanju širitve EU in pridruženih držav v okvirnih programih,

- ustrezno ravnovesje med spoloma.

Člen 4

Mandat posameznega člana odbora traja tri leta z možnostjo enkratnega ponovnega imenovanja. Člani odbora opravljajo svojo funkcijo do imenovanja nadomestnih članov ali do ponovnega imenovanja.

Člani odbora za opravljanje svoje funkcije ne prejemajo plačila. Potne stroške in dnevnice za udeležbo na sestankih odbora ali katere koli delovne skupine, ustanovljene v okviru odbora, skladno z veljavnimi upravnimi predpisi krije Komisija. Po predhodni odobritvi lahko Komisija krije tudi potne stroške in dnevnice za pripravo mnenj ali predlogov, kot tudi stroške sestankov članov odbora z zunanjimi strokovnjaki izven Bruslja.

Člen 5

1. Odbor z dvotretjinsko večino prisotnih članov izvoli predsednika in dva podpredsednika. Poleg tega odbor, prav tako z dvotretjinsko večino prisotnih članov, izvoli pet članov, ki skupaj s predsednikom in podpredsednikoma sestavljajo urad odbora. Sestava urada mora biti v skladu s kriteriji, določenimi v členu 3(2).

Urad organizira delo odbora.

Za pripravo mnenj in predlogov odbora lahko urad od Komisije zahteva, da pripravi študije ali se posvetuje z zunanjimi organizacijami.

2. Komisija priskrbi sekretariatu odbora finančno in administrativno podporo tako, da je popolnoma zagotovljena njegova neodvisnost.

3. Za nemoteno opravljanje nalog odbora lahko urad ustanovi delovne skupine, sestavljene iz članov odbora in po potrebi zunanjih oseb. Odbor in delovne skupine lahko povabijo strokovnjake, da sodelujejo pri njihovem delu. Ti strokovnjaki sodelujejo le pri razpravah o temi, zaradi katere so bili povabljeni. Komisija krije njihove potne stroške in dnevnice.

Odbor lahko organizira delovne seminarje ali konference. Po predhodni odobritvi krije stroške teh dogodkov Komisija.

4. Komisija zagotovi odboru ustrezne instrumente za obveščanje o njegovih dejavnostih in za objavo njegovih mnenj.

Člen 6

Odbor se v povprečju sestane trikrat letno. Sestanki praviloma potekajo v prostorih Komisije.

Na sestankih odbora in njegovih delovnih skupin so navzoči predstavniki Komisije, razen v primeru, da predsednik odbora uradno zahteva drugače.

Člen 7

Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 8

Brez poseganja v določbe člena 287 Pogodbe ES in člena 194 Pogodbe ESAE člani odbora podpišejo izjavo, da ne bodo razkrili nobene informacije, ki jo pridobijo pri svojem delu v odboru ali delovnih skupinah, če jih Komisija obvesti, da je določeno mnenje ali zadeva zaupne narave.

Člani odbora se morajo vzdržati razprav o temi, pri kateri imajo navzkrižne interese. V ta namen morajo podpisati izjavo, s katero potrdijo, da bodo v primeru, ko bo na dnevnem redu točka, pri kateri obstajajo navzkrižni interesi, ki lahko ogrozijo njihovo neodvisnost, obvestili predsednika.

Člen 9

Sklep Komisije 98/611/ES, Euratom o ustanovitvi Evropskega raziskovalnega foruma se razveljavi.

V Bruslju, 27. junija 2001

Za Komisijo

Philippe Busquin

Član Komisije

--------------------------------------------------

Top