EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0419

Sklep Sveta z dne 28. maja 2001 o prenosu vzorcev nadzorovanih snovi

OJ L 150, 6.6.2001, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 004 P. 110 - 112
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 004 P. 110 - 112
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 004 P. 110 - 112
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 004 P. 110 - 112
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 004 P. 110 - 112
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 004 P. 110 - 112
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 004 P. 110 - 112
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 004 P. 110 - 112
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 004 P. 110 - 112
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 003 P. 127 - 129
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 003 P. 127 - 129
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 016 P. 39 - 41

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/419/oj

32001D0419Uradni list L 150 , 06/06/2001 str. 0001 - 0003


Sklep Sveta

z dne 28. maja 2001

o prenosu vzorcev nadzorovanih snovi

(2001/419/PNZ)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti členov 30, 31 in 34 (2)(c) Pogodbe,

ob upoštevanju pobude Kraljevine Švedske,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Boj proti nedovoljeni proizvodnji in trgovanju s prepovedanimi drogami je zadeva skupnega pomena za organe odkrivanja in pregona ter pravosodne organe v državah članicah.

(2) Možnost zakonitega prenosa vzorcev zaseženih nadzorovanih snovi med organi držav članic za namene odkrivanja, preiskovanja in pregona kaznivih dejanj ali za kriminalistično-tehnične analize vzorcev bi povečala učinkovitost boja proti nedovoljeni proizvodnji in trgovanju s prepovedanimi drogami.

(3) Trenutno ne obstajajo nobeni pravno zavezujoči predpisi, ki bi urejali prenos vzorcev zaseženih nadzorovanih snovi med organi držav članic. Zato naj bi se oblikoval sistem na ravni Evropske unije, ki bo omogočal zakonit prenos tovrstnih vzorcev. Ta sistem naj bi se uporabljal za vse oblike prenosa vzorcev zaseženih nadzorovanih snovi med državami članicami. Prenos naj bi temeljil na sporazumu med državo članico pošiljateljico in državo članico prejemnico.

(4) Prenos naj bi se izvedel na način, ki je varen in ki zagotavlja, da prenesenih vzorcev ni mogoče zlorabiti –

SKLENIL NASLEDNJE:

Člen 1

Vzpostavitev sistema za prenos vzorcev

1. Ta sklep vzpostavlja sistem za prenos vzorcev nadzorovanih snovi med državami članicami.

2. Prenos vzorcev nadzorovanih snovi (v nadaljnjem besedilu "vzorci") se šteje za zakonitega v vseh državah članicah, kadar se izvaja skladno s tem sklepom.

Člen 2

Opredelitve pojmov

Za namene tega sklepa pomenijo nadzorovane snovi:

(a) katero koli snov, naravno ali sintetično, navedeno v seznamih I ali II Enotne konvencije Združenih narodov o mamilih iz leta 1961 in v tej Konvenciji, kakor je bila spremenjena s Protokolom iz leta 1972;

(b) katero koli snov, navedeno v revidiranih seznamih I, II, III in IV Konvencije Združenih narodov o psihotropnih snoveh iz leta 1971;

(c) katero koli snov, ki je predmet nadzornih ukrepov v skladu s členom 5(1) Skupnega programa ukrepov 97/396/PNZ z dne 16. junija 1997 o izmenjavi informacij, ocenjevanju tveganja in nadzoru nad novimi sintetičnimi drogami [2].

Člen 3

Nacionalne kontaktne točke

1. Vsaka država članica določi nacionalno kontaktno točko za namene izvajanja tega sklepa.

2. Informacije v zvezi z imenovanimi nacionalnimi kontaktnimi točkami, vključno z naknadnimi spremembami, se pošlje Generalnemu sekretariatu Sveta, ki informacijo objavi v Uradnem listu.

3. Nacionalne kontaktne točke so, kjer je to primerno glede na druge ustrezne nacionalne organe, edini pristojni organi za odobritev prenosa vzorcev v skladu s tem sklepom, ne glede na ustrezne določbe glede medsebojne pravne pomoči v kazenskih zadevah.

Člen 4

Sporazum o prenosu vzorcev in potrditvi prejema

1. Nacionalna kontaktna točka države članice, ki namerava poslati vzorec, in nacionalna kontaktna točka države članice, ki naj bi prejela vzorec, se dogovorita o transportu, preden se izvrši prenos. V ta namen se uporabi Obrazec za prenos vzorcev, ki je določen v prilogi.

2. Kadar prenos vzorca vključuje transport preko ozemlja druge države članice (v nadaljnjem besedilu: "tranzitna država članica"), nacionalna kontaktna točka države članice pošiljateljici obvesti o načrtovanem transportu nacionalno kontaktno točko take tranzitne države članice. V ta namen vsaka tranzitna država članica pred začetkom prenosa prejme izvod pravilno izpolnjenega Obrazca za prenos vzorcev.

3. Država članica prejemnica državi članici pošiljateljici potrdi prejem vzorca.

Člen 5

Načini transporta

1. Transport vzorcev se opravi na varen način.

2. Za varne se štejejo naslednji transportni načini:

(a) transport po uradniku države članice pošiljateljice ali prejemnice;

(b) transport po kurirju;

(c) transport po diplomatski pošti;

(d) transport po priporočeni (hitri) pošti.

3. Pravilno izpolnjen Obrazec za prenos vzorcev iz člena 4 spremlja vzorec skozi celotno trajanja transporta.

4. Organi vključenih držav članic ne smejo ovirati ali zadrževati transporta, ki mu je priložen pravilno izpolnjen Obrazec za prenos vzorcev, razen če imajo pomisleke glede zakonitosti izvršitve transporta. V primeru dvoma glede pravnega statusa Obrazca za prenos vzorcev, nacionalna kontaktna točka države članice, ki zadržuje transport, brez odlašanja stopi v stik z nacionalnimi kontaktnimi točkami držav članic, ki so odgovorne za izpolnitev Obrazca za prenos vzorcev, da bi razjasnila zadevo.

5. Če je bil za način transporta izbran transport preko uradnika države članice pošiljateljice ali prejemnice, ta uradnik ne sme nositi uniforme. Prav tako on ali ona ne sme izvajati operativnih nalog v zvezi s transportom, razen če bi bilo to v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo in dogovorjeno med državo članico pošiljateljico, tranzitno državo članico in državo članico prejemnico. Kadar se potuje z letalom, se uporabljajo samo letalske družbe, ki so registrirane v eni izmed držav članic.

Člen 6

Količina vzorca in njegova uporaba

1. Vzorec ne sme preseči količine, ki se šteje za potrebno za namen odkrivanja in pregona ter za sodne namene ali za analizo vzorcev.

2. Država članica pošiljateljica in prejemnica se dogovorita glede uporabe vzorca v državi članici prejemnici, pri čemer se razume, da se vzorci lahko uporabijo za odkrivanje, preiskovanje in pregon kaznivih dejanj ali za kriminalistično-tehnično analizo vzorcev.

Člen 7

Ocena

1. Ta sklep se oceni v Svetu po najmanj dveh in največ petih letih po njegovem začetku veljavnosti.

2. Za namen ocenjevanja hrani nacionalna kontaktna točka vsake države članice pošiljateljice v svojih arhivih izvod vsakega Obrazca za prenos vzorcev, ki je bil izdan v vsaj zadnjih petih letih.

Člen 8

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati 1. julija 2001.

V Bruslju, 28. maja 2001

Za Svet

Predsednik

T. Bodström

[1] Mnenje, podano 4. maja 2001 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

[2] UL L 167, 25.6.1997, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top