EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0295

Odločba Komisije z dne 10. aprila 2001 o določitvi ukrepov, ki jih je treba izvesti pred odpravo omejitev, uporabljenih v skladu s členom 9 Direktive Sveta 85/511/EGS (notificirano pod dokumentarno številko K(2001) 1094)Besedilo velja za EGP

OJ L 100, 11.4.2001, p. 35–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 032 P. 100 - 102
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 032 P. 100 - 102
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 032 P. 100 - 102
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 032 P. 100 - 102
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 032 P. 100 - 102
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 032 P. 100 - 102
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 032 P. 100 - 102
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 032 P. 100 - 102
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 032 P. 100 - 102
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 037 P. 66 - 68
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 037 P. 66 - 68
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 042 P. 77 - 79

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/295/oj

32001D0295Uradni list L 100 , 11/04/2001 str. 0035 - 0037


Odločba Komisije

z dne 10. aprila 2001

o določitvi ukrepov, ki jih je treba izvesti pred odpravo omejitev, uporabljenih v skladu s členom 9 Direktive Sveta 85/511/EGS

(notificirano pod dokumentarno številko K(2001) 1094)

(Besedilo velja za EGP)

(2001/295/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 92/118/EGS [2], in zlasti člena 10 Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/662/EGS z dne 11. decembra 1989 o veterinarskih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 92/118/EGS, in zlasti člena 9 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Direktiva Sveta 85/511/EGS z dne 18. novembra 1985 [4], kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu Avstrije, Finske in Švedske, je uvedla ukrepe Skupnosti za obvladovanje slinavke in parkljevke.

(2) Vzpostavitev okuženih in ogroženih območij v skladu s členom 9 navedene direktive okoli potrjenih mest izbruhov je bistveni element obvladovanja bolezni, vendar direktiva ne določa ukrepov, ki jih je treba izvesti pred odpravo omejitev, uporabljenih na takih območjih.

(3) Zaradi poročil o izbruhih slinavke in parkljevke v Združenem kraljestvu, Franciji, na Nizozemskem in Irskem je Komisija za okrepitev ukrepov prizadetih držav članic v okviru Direktive 85/511/EGS sprejela odločbe 2001/172/ES [5], 2001/208/ES [6], 2001/223/EC [7] in 2001/234/EC [8] o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi s slinavko in parkljevko v posameznih državah članicah.

(4) Sedanja epidemija zvečine zajema živali dovzetnih vrst, ki kažejo zelo blage klinične znake, zato je treba odsotnost bolezni dokazati z ustreznimi laboratorijskimi preskusi.

(5) Zdi se ustrezno določiti minimalne zahteve glede ukrepov, ki jih je treba izvesti, preden se lahko odpravijo omejitve, uporabljene na zaščitenih in nadzorovanih območjih.

(6) Ukrepi iz te odločbe se ne uporabljajo za Veliko Britanijo zaradi drugačnih epidemioloških razmer, ki se ne morejo primerjati z drugimi deli Skupnosti.

(7) Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega veterinarskega odbora –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Severna Irska in države članice, razen Združenega kraljestva, zagotovijo izvajanje naslednjih ukrepov na območjih, uveljavljenih v skladu z Direktivo 85/511/EGS, pred odpravo omejitev iz člena 9 navedene direktive:

1. Ukrepi, uporabljeni na okuženem območju, se ohranijo, dokler niso izpolnjene naslednje zahteve:

(a) od odstranitve vseh živali dovzetnih vrst s kmetijskega gospodarstva iz člena 5 Direktive 85/511/EGS ter zaključka predhodnega čiščenja in razkuževanja tega gospodarstva, opravljenega v skladu s členom 10 navedene direktive, je preteklo najmanj 15 dni in

(b) na vseh gospodarstvih z živalmi dovzetnih vrst na tem območju so bili opravljeni pregledi z negativnimi rezultati.

Ti pregledi se opravijo v skladu z določbami odstavka 1 Priloge in vključujejo ukrepe, predvidene v odstavku 2.2 Priloge, če to zahtevajo epidemiološke razmere, zlasti če bolezen prizadene male prežvekovalce, in na podlagi določb odstavkov 2.1 in 2.4 Priloge.

2. Ukrepi, uporabljeni na ogroženem območju, se ohranijo, dokler niso izpolnjene naslednje zahteve:

(a) od odstranitve vseh živali dovzetnih vrst z gospodarstva iz člena 5 Direktive 85/511/EGS ter zaključka predhodnega čiščenja in razkuževanja tega gospodarstva, opravljenega v skladu s členom 10 navedene direktive, je preteklo najmanj 30 dni in

(b) na okuženem območju so bile izpolnjene zahteve iz odstavka 1(b),

(c) na vseh gospodarstvih z živalmi dovzetnih vrst na tem območju so bili opravljeni pregledi z negativnimi rezultati.

Ti pregledi se opravijo v skladu z določbami odstavka 1 Priloge in vključujejo ukrepe, predvidene v odstavku 2.3 Priloge, če to zahtevajo epidemiološke razmere, zlasti če bolezen prizadene male prežvekovalce, in na podlagi določb odstavkov 2.1 in 2.4 Priloge.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 10. aprila 2001

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 224, 18.8.1990, str. 29.

[2] UL L 62, 15.3.1993, str. 49.

[3] UL L 395, 30.12.1989, str. 13.

[4] UL L 315, 26.11.1985, str. 11.

[5] UL L 62, 2.3.2001, str. 22.

[6] UL L 73, 15.3.2001, str. 38.

[7] UL L 82, 22.3.2001, str. 29.

[8] UL L 84, 23.3.2001, str. 62.

--------------------------------------------------

PRILOGA

1. KLINIČNA PREISKAVA

1.1 Vse živali dovzetnih vrst na gospodarstvu morajo biti klinično preiskane glede znakov ali simptomov slinavke in parkljevke.

1.2 Posebna pozornost mora biti namenjena živalim, za katere je zelo verjetno, da so bile izpostavljene virusu slinavke in parkljevke, zlasti zaradi prevoza z rizičnih kmetijskih gospodarstev ali tesnega stika z osebami ali opremo, ki so bili v tesnem stiku z rizičnimi gospodarstvi.

1.3 Klinična preiskava mora upoštevati prenos slinavke in parkljevke ter način reje dovzetnih živalskih vrst.

1.4 Evidence o reji, ki se vodijo na gospodarstvu, je treba podrobno pregledati, pri čemer se zlasti upoštevajo podatki o obolevnosti, smrtnosti in številu splavov, kliničnih opazovanjih, spremembah v produktivnosti in zaužiti krmi, nakupu ali prodaji živali, obiskih oseb, ki lahko prenesejo bolezen, in druge anamnestično pomembne informacije.

2. POSTOPKI ZA VZORČENJE

2.1 Serološko vzorčenje se opravi v skladu s priporočili epidemiološke ekipe, ustanovljene v okviru načrtov ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih, ter brez poseganja v zahteve iz odstavkov 2.2 in 2.3 podpira zagotovitev dokazov o odsotnosti prejšnje okužbe.

Ukrepi, ki se uporabljajo za gospodarstva z ovcami in kozami, se prav tako lahko uporabljajo za gospodarstva z drugimi dovzetnimi živalmi ob upoštevanju priporočil epidemiološke ekipe.

2.2 Vsa gospodarstva v obsegu območja, na katerem ovce in koze niso bile v neposrednem in tesnem stiku z govedom v obdobju najmanj 21 dni pred jemanjem vzorca, se preiščejo po protokolu vzorčenja, primernem za zaznavanje najmanj 5 % razširjenosti bolezni z najmanj 95 % zanesljivostjo.

2.3 Gospodarstva v obsegu območja, na katerem obstaja sum prisotnosti slinavke in parkljevke, čeprav ni kliničnih znakov, zlasti kjer gojijo ovce in koze, se pregledajo. Za ta pregled zadostuje model večstopenjskega vzorčenja, ki mora zagotoviti, da se vzorci vzamejo:

2.3.1 na gospodarstvih v vseh upravnih enotah v obsegu območja, na katerem ovce in koze niso bile v neposrednem in tesnem stiku z govedom v obdobju najmanj 30 dni pred jemanjem vzorcev, in

2.3.2 na toliko od gospodarstev iz točke 2.3.1, kolikor je treba za zaznavanje s 95 % zanesljivostjo najmanj enega okuženega gospodarstva, če je ocenjena razširjenost bolezni 2 % enakomerno razporejena na območju (največ 150 gospodarstev), in

2.3.3 s toliko ovc in koz na gospodarstvo, kolikor je treba za zaznavanje najmanj 5 % razširjenosti bolezni v čredi z najmanj 95 % zanesljivostjo, vendar ne več kakor 60 vzorcev na gospodarstvo, ter z vseh ovc in koz, če je na gospodarstvu manj kakor 15 ovc in koz.

2.4 Ukrepi se začnejo izvajati, ko preteče najmanj 21 dni od odstranitve dovzetnih živali z okuženega gospodarstva ter od izvedbe predhodnega čiščenja in razkuževanja.

--------------------------------------------------

Top