EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0221

Sklep Sveta z dne 12. marca 2001 o sodelovanju Skupnosti v Mednarodni študijski skupini za svinec in cink

OJ L 82, 22.3.2001, p. 21–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 16 Volume 001 P. 164 - 170
Special edition in Estonian: Chapter 16 Volume 001 P. 164 - 170
Special edition in Latvian: Chapter 16 Volume 001 P. 164 - 170
Special edition in Lithuanian: Chapter 16 Volume 001 P. 164 - 170
Special edition in Hungarian Chapter 16 Volume 001 P. 164 - 170
Special edition in Maltese: Chapter 16 Volume 001 P. 164 - 170
Special edition in Polish: Chapter 16 Volume 001 P. 164 - 170
Special edition in Slovak: Chapter 16 Volume 001 P. 164 - 170
Special edition in Slovene: Chapter 16 Volume 001 P. 164 - 170
Special edition in Bulgarian: Chapter 16 Volume 001 P. 106 - 112
Special edition in Romanian: Chapter 16 Volume 001 P. 106 - 112
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 001 P. 31 - 37

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/221/oj

32001D0221Uradni list L 082 , 22/03/2001 str. 0021 - 0027


Sklep Sveta

z dne 12. marca 2001

o sodelovanju Skupnosti v Mednarodni študijski skupini za svinec in cink

(2001/221/EC)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 133 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Na ustanovitvenem zasedanju za svinec in cink pod okriljem Ekonomsko-socialnega sveta Združenih narodov v New Yorku maja 1959 je bil sprejet Statut Mednarodne študijske skupine za svinec in cink (študijska skupina).

(2) Študijska skupina deluje neodvisno kot avtonomna medvladna organizacija v okviru Združenih narodov in svojim članicam zagotavlja:

(a) točne in pravočasne informacije o svetovnih trgih za svinec in cink; ter

(b) redna medvladna posvetovanja o mednarodni trgovini s svincem in cinkom in o vseh drugih sorodnih vprašanjih, ki so pomembna za države članice.

(3) Delo študijske skupine v glavnem opravlja njenih šest odborov: stalni odbor, odbor za statistiko in napovedi, odbor za rudarske in livarske projekte, odbor za recikliranje, mednarodni odbor za gospodarstvo in odbor za okolje. Poleg tega predsednik študijske skupine vodi še Svetovalno komisijo za industrijo, ki jo sestavljajo visoki strokovnjaki iz industrije svinca in cinka v včlanjenih državah. Komisija svetuje članicam študijske skupine in je odprta za posvetovanja.

(4) Skupni sklad Združenih narodov za osnovne proizvode priznava študijsko skupino za svinec in cink kot mednarodno telo za osnovne proizvode, zaradi česar je skupina upravičena do financiranja razvojnih projektov iz skupnega sklada.

(5) V skladu s členom 1 poslovnika študijske skupine so bile vlade in pogodbene stranke WTO/GATT zaprošene, naj generalnega sekretarja Združenih narodov uradno obvestijo, ali sprejemajo statut ter poslovnik študijske skupine.

(6) Delo študijske skupine financirajo vlade držav članic. Prispevki se izračunajo tako, da se polovica proračuna enakovredno razdeli med članice, deleži druge polovice pa se dodelijo sorazmerno glede na celotno trgovino s svincem in cinkom posamezne države.

(7) Številne države članice Skupnosti že sodelujejo pri delu študijske skupine –

SKLENIL:

Člen 1

Skupnost sprejema statut ter poslovnik Mednarodne študijske skupine za svinec in cink.

Skupnost vloži listino o sprejetju pri generalnem sekretarju Združenih narodov.

Besedilo statuta ter poslovnika je priloženo k tej odločbi.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen za imenovanje oseb, ki bodo v imenu Skupnosti vložile listino o sprejetju.

V Bruslju, 12. marca 2001

Za Svet

Predsednik

B. Ringholm

--------------------------------------------------

PRILOGA I

STATUT MEDNARODNE ŠTUDIJSKE SKUPINE ZA SVINEC IN CINK

Članstvo

1. V Mednarodno študijsko skupino za svinec in cink se lahko včlanijo vlade držav članic Združenih narodov ali ustreznih specializiranih agencij ali pogodbenice Splošnega sporazuma o carinah in trgovini, ki so po njihovem mnenju bistveno zainteresirane za proizvodnjo ali porabo svinca in cinka ali trgovanje z njima.

Naloge

2. Skupina omogoča ustrezna medvladna posvetovanja o mednarodni trgovini s svincem in/ali cinkom in po svoji presoji izvaja ustrezne študije svetovnih razmer za svinec in cink, pri čemer zlasti upošteva željo po stalnih in točnih informacijah v zvezi s ponudbo in povpraševanjem ter njunimi verjetnimi tržnimi gibanji. V ta namen skupina uredi zbiranje in razširjanje statističnih podatkov, pri tem pa, če je izvedljivo, uporablja obstoječe vire.

3. Skupina po potrebi preuči možne rešitve kakršnih koli posebnih problemov ali težav, ki obstajajo ali bi se lahko pojavile na področju svinca in jekla ter se verjetno ne bi razrešile v normalnem razvoju svetovne trgovine.

4. Skupina lahko poroča vladam držav članic. Taka poročila lahko vsebujejo predloge in/ali priporočila.

5. V okviru statuta izraza svinec in cink vključujeta ostanke, odpadke in/ali usedline ter takšne proizvode iz svinca in cinka, kakor jih določi skupina.

Delovanje študijske skupine

6. Skupina zaseda ob času in na kraju, ki ustrezata njenim članicam.

7. Skupina sprejme poslovnik, kakršnega potrebuje za opravljanje svojih nalog.

8. Skupina organizira delo sekretariata tako, kakor se ji zdi potrebno za pravilen potek njenega dela.

9. Sodelujoče vlade prispevajo k stroškom skupine na način, ki ga določi skupina.

10. Skupina obstaja, vse dokler po mnenju sodelujočih vlad služi koristnemu namenu.

11. Skupina sprejme ukrepe, ki so po njenem mnenju potrebni za izmenjavo informacij z zainteresiranimi vladami nesodelujočih držav iz odstavka 1 ter ustreznimi nevladnimi in medvladnimi organizacijami. Skupina zlasti sodeluje z Začasnim koordinacijskim odborom za mednarodne sporazume o osnovnih proizvodih, ki na podlagi Resolucije 557 F (XVIII) Ekonomsko-socialnega sveta skrbi za usklajevanje dejavnosti študijskih skupin in svetov.

(Reproducirano kot dokument LZ/13 z dne 13. septembra 1960 iz dokumenta E/conf. 31/1 z dne 6. maja 1959, Poročilo z ustanovitvenega zasedanja Mednarodne študijske skupine za svinec in cink).

--------------------------------------------------

PRILOGA II

POSLOVNIK MEDNARODNE ŠTUDIJSKE SKUPINE ZA SVINEC IN CINK

Članstvo

Člen 1

Katera koli vlada iz odstavka 1 statuta, ki se želi včlaniti v študijsko skupino, o tem pisno uradno obvesti generalnega sekretarja. Uradno obvestilo vsebuje izjavo zadevne vlade, da je bistveno zainteresirana za proizvodnjo ali porabo svinca in/ali cinka ali trgovino z njima ter da sprejema statut ter poslovnik skupine.

Člen 2

Članica lahko kadarkoli s predhodnim pisnim uradnim obvestilom generalnemu sekretarju odpove članstvo v skupini, odpoved članstva pa učinkuje z datumom, navedenem v uradnem obvestilu. Odpoved članstva ne posega v že prevzete finančne obveznosti in izstopajoče vlade ne upravičuje do kakršnega koli zmanjšanja njenih prispevkov za leto, v katerem odpove članstvo.

Člen 3

Generalni sekretar uradno obvesti vsako članico skupine o vsakem uradnem obvestilu, ki ga prejme v skladu s členoma 1 in 2.

Predstavništvo

Člen 4

Vsaka članica skupine po možnosti imenuje osebo z bivališčem v kraju sedeža skupine, na katero so naslovljena vsa uradna obvestila in druga sporočila v zvezi z delom skupine, vendar se lahko z generalnim sekretarjem dogovori tudi drugače.

Člen 5

Vsaka članica skupine čim hitreje uradno obvesti generalnega sekretarja o imenih predstavnikov, namestnikov in svetovalcev, imenovanih za njeno predstavljanje na zasedanju. Članice pa lahko imenujejo tudi stalne delegacije, ki jih bodo zastopale na vseh zasedanjih, dokler ne odločijo drugače.

Člen 6

Če članica in ozemlja, katerih interese zastopa v mednarodnih odnosih, tvorijo skupino, v kateri je en del ali več zainteresiran predvsem za proizvodnjo svinca in cinka, nek drug del ali deli pa predvsem za porabo svinca in cinka, se lahko na zahtevo te članice oblikuje bodisi skupno predstavništvo za vsa taka ozemlja v študijski skupini bodisi ločeno predstavništvo za ozemlja, zainteresirana za proizvodnjo, in ločeno predstavništvo za ozemlja, zainteresirana za porabo svinca in cinka. Kadar ima ozemlje ali skupina ozemelj ločeno predstavništvo v skladu s tem členom, to velja za namene tega poslovnika kot članico študijske skupine.

Povezovanja

Člen 7

Skupina sprejeme ukrepe, ki so po njenem mnenju potrebni za izmenjavo informacij z zainteresiranimi vladami nesodelujočih držav iz odstavka 1 statuta ter ustreznimi nevladnimi in medvladnimi organizacijami.

Skupina lahko povabi katero koli medvladno ali nevladno organizacijo, ki je bistveno zainteresirana za področje svinca in cinka, da jo na sestankih skupine predstavlja opazovalec, če bo taka organizacija skupini priznavala podobne pravice. Tak opazovalec se lahko udeleži vseh zasedanj skupine, razen če skupina odloči drugače, in je navzoč ves čas ali le del zasedanja ali zaporednih zasedanj, ne sme pa se, razen če skupina odloči drugače, udeležiti zasedanj stalnega odbora niti zasedanj katerega koli drugega odbora ali pododbora, v katerem niso predstavniki vseh članic skupine.

Predsednik lahko povabi opazovalca, da sodeluje v razpravi o katerikoli točki, ki je v bistvenem interesu organizacije, ki jo predstavlja opazovalec, vendar pa opazovalec nima pravice glasovanja ali dajanja predlogov.

Za vsako tako organizacijo se smiselno uporabljajo naslednji poslovnik študijske skupine: členi 4, 5, 13, 16, 26, 27 in 28.

Finančne obveznosti

Člen 8

Finančno leto skupine traja od 1. januarja do 31. decembra.

Člen 9

Vsaka članica skupine letno prispeva za izdatke skupine v skladu z lestvico prispevkov, ki je določena, s pridržkom najnižjega prispevka, na podlagi interesa posamezne članice v svincu in cinku. Na zadnjem rednem letnem zasedanju skupina odobri proračun za naslednje leto in določi prispevke za vsako vlado članico. Generalni sekretar nemudoma obvesti vsako vlado članico o višini njenega prispevka. Prispevki zapadejo 1. januarja. Če katera od članic ne plača njenih prispevkov za preteklo koledarsko leto do rednega spomladanskega sestanka stalnega odbora, na navedenem sestanku pojasni razloge za zamudo. Članici, ki s plačili zaostaja dlje kakor za preteklo finančno leto, se odvzame pravica do glasovanja in je lahko začasno izključena iz članstva, dokler ne poravna dolga.

Člen 10

Članica, ki se skupini pridruži med finančnim letom, plača takšen delež njenega normalnega letnega prispevka, kakor določi skupina. Prispevki, ki jih plačajo nove članice, ne vplivajo na prispevke, ki veljajo za obstoječe članice v zadevnem finančnem letu.

Člen 11

Članice plačajo prispevke v valuti države, v kateri je sedež skupine. Finančne dogovore za skupino sklepa generalni sekretar s soglasjem stalnega odbora, ti dogovori pa veljajo tako dolgo, dokler skupina ne sklene drugače.

Člen 12

Sprejetje proračuna pomeni pooblastilo za izvrševanje v njem navedenih izdatkov. V mejah celotnega proračuna in z odobritvijo stalnega odbora ali za ta namen imenovanega telesa ali člana stalnega odbora se odobrena sredstva iz katere koli proračunske postavke lahko uporabijo za katero koli drugo postavko. Plačila v imenu skupine se lahko izvršijo z odobritvijo ene osebe ali več, kakor to občasno sklene stalni odbor.

Člen 13

Potni stroški in dnevnice delegacij članic, vključno z delegacijami na odborih in drugih telesih skupine, ne bremenijo finančnih sredstev skupine.

Sedež skupine

Člen 14

Sedež skupine je v Londonu, dokler skupina ne sklene drugače. Skupina zaseda na kraju, ki ga določi sama.

Zasedanja skupine

Člen 15

Zasedanja skupine, razen tistih, o katerih sklene na prejšnjem zasedanju, se skličejo na zahtevo stalnega odbora ali predsednika skupine ali vsaj štirih članic. Kadar zahteva dana iz razlogov nujnosti, vsebuje obrazložitev razlogov.

Člen 16

Generalni sekretar pošlje imenovanemu predstavniku vsake članice skupine pisno uradno obvestilo o datumu posameznega zasedanja, skupaj z začasnim dnevnim redom navedenega zasedanja. Tako uradno obvestilo in začasni dnevni red se pošljeta vsaj 35 dni pred začetkom zasedanja. Če se zasedanje skliče iz razlogov nujnosti, se uradno obvestilo in začasni dnevni red pošljeta vsaj 15 dni pred zasedanjem, uradno obvestilo pa vsebuje obrazložitev razloga za sklic zasedanja.

Začasni dnevni red

Člen 17

Začasni dnevni red za posamezno zasedanje pripravi generalni sekretar po posvetovanju s predsednikom skupine. Če želi članica skupine na zasedanju skupine razpravljati o neki posebni zadevi, o tem po možnosti uradno obvesti generalnega sekretarja 60 dni pred začetkom zasedanja in uradnemu obvestilu priloži pisno obrazložitev. Dokončni dnevni red zasedanja se sprejme na samem zasedanju skupine.

Predsednik in podpredsedniki

Člen 18

Skupina ima predsednika in dva podpredsednika, ki so izvoljeni za koledarsko leto in so lahko ponovno izvoljeni. Volitve za koledarsko leto se opravijo na ustreznem zasedanju v preteklem koledarskem letu, če pa volitev ni, predsednik in podpredsednika opravljajo svoje naloge do izvolitve njihovih naslednikov in njihovega prevzema funkcije.

Člen 19

Predsednik ali podpredsednik v vlogi predsednika ima naslednje dolžnosti:

(a) predseduje in vodi potek zasedanja;

(b) razglasi začetek in konec zasedanja skupine;

(c) usmerja razpravo na zasedanju, zagotavlja spoštovanje tega poslovnika, daje besedo in ob upoštevanju člena 20 odloča o vseh vprašanjih kršitve dnevnega reda;

(d) postavlja vprašanja, razglasi odločitve ter pozove h glasovanju in razglasi rezultat glasovanja, kadar je potrebno glasovanje,.

Potek zasedanja

Člen 20

Med razpravo o katerikoli zadevi lahko vsak predstavnik postavi vprašanje kršitve dnevnega reda ali poslovnika in predlaga glasovanje ali preložitev razprave. V takem primeru predsednik takoj sporoči svojo odločitev, ki obvelja, razen če jo udeleženci zasedanja preglasujejo.

Člen 21

Za sklepčnost zasedanja je potrebna večina članic skupine.

Člen 22

Vsako zasedanje skupine je zaprto za javnost, razen če skupina sklene drugače.

Člen 23

Sklepi se običajno sprejemajo v smislu skupne usmeritve skupine in brez glasovanja. Kadar se zahteva glasovanje o sklepih glede proračuna, o spremembi proračuna in o spremembi bodisi statuta bodisi tega poslovnika, mora biti navzoča in glasovati dvotretjinska večina vseh članic. Glasuje se z dvigovanjem rok, s poimenskim klicanjem ali tajnim glasovanjem, v skladu z zahtevo. Kadar se zahteva glasovanje o drugih vprašanjih, zadošča navadna večina.

Člen 24

Predsednik ali podpredsednik v vlogi predsednika ne glasuje, lahko pa imenuje drugega člana svoje delegacije, da glasuje v njegovem imenu.

Člen 25

Predsednik stalnega odbora lahko poskrbi, da skupina o katerikoli zadevi glasuje po pošti. V ta namen vse članice prejmejo obvestilo, da lahko oddajo njihove glasove v določenem roku, ki ne sme biti krajši od 21 dni. V obvestilu članicam je jasno navedena zadeva, o kateri odločajo, in predlogi, glede katerih lahko članice volijo za ali proti. Ob izteku določenega roka generalni sekretar vse članice uradno obvesti o izglasovani odločitvi. Če štiri članice v svojem odgovoru nasprotujejo glasovanju po pošti, glasovanja ni in se o zadevi odloča na naslednjem zasedanju skupine.

Uradni in delovni jeziki

Člen 26

Angleščina, francoščina, ruščina in španščina so uradni in delovni jeziki skupine. Če kateri od predstavnikov želi govoriti v kakem drugem jeziku, je odgovoren za tolmačenje v enega od delovnih jezikov.

Vsi dokumenti za skupino so prevedeni v vse štiri delovne jezike.

Člen 27

Zapisnik zasedanj vsebuje zbirni poročilo poteka zasedanja, ki je sprva začasno. Če katera od delegacij želi spremeniti katero od njenih izjav v začasnem poročilu, o takšni spremembi uradno obvesti generalnega sekretarja v 21 dneh po izdaji navedenega poročila, nadaljnje spremembe pa niso več mogoče, razen če jih skupina odobri na naslednjem zasedanju.

Člen 28

Informacije, ki so last skupine, poročila o zasedanjih ter vsi drugi dokumenti študijske skupine in njenih raznih odborov in drugih teles so zaupne, dokler in razen če skupina ali po potrebi stalni odbor ne sklene drugače.

Stalni odbor

Člen 29

Skupina ustanovi Stalni odbor, ki ga sestavljajo tiste članice skupine, ki so generalnemu sekretarju navedle, da želijo sodelovati pri delu odbora. Dokumenti v zvezi z delom odbora se pošiljajo osebi, ki jo imenuje vsaka posamezna članica odbora.

Stalni odbor izvoli svojega predsednika in podpredsednika.

Generalni sekretar ali uradnik, ki ga ta imenuje, opravlja naloge tajnika odbora.

Odbor, ki se sestane vsaj dvakrat na leto, sprejme svoj poslovnik.

Člen 30

Stalni odbor spremlja trenutni položaj svinca in cinka in po svojem preudarku daje priporočila skupini. Opravlja tudi druge naloge, ki jih nanj prenese skupina. Poleg tega je odgovoren za delo sekretariata, pripravo osnutka proračuna in druge finančne dejavnosti v skladu s členom 12. Odbor je redno uradno obveščen o vseh finančnih transkacijah v imenu skupine.

Drugi odbori

Člen 31

Skupina lahko ustanovi kakršne koli druge potrebne odbore ali telesa pod pogoji, ki jih sama določi.

Sekretariat

Člen 32

Skupina ima sekretariat, ki ga sestavljajo generalni sekretar in toliko osebja, kolikor je potrebno. Podrobnosti imenovanja in vzpostavitve sekretariat določi skupina.

Člen 33

Generalni sekretar, ob upoštevanju sklepov, ki jih lahko v zvezi s sekretariatom sprejme skupina, je odgovoren za izvajanje vseh nalog, ki sodijo k delu sekretariata, vključno s podpiranjem študijske skupine in odborov.

Spremembe

Člen 34

Ta poslovnik se lahko spremeni s sklepom skupine v skladu s členom 23.

(Dokument LZ/161 z dne 26. septembra 1977, po reviziji dokumentov LZ/58 z dne 13. novembra 1964, LZ/15 z dne 10. oktobra 1960 in LZ/9 z dne 3. avgusta 1960).

--------------------------------------------------

Top