EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0219

Odločba Komisije z dne 12. marca 2001 o začasnih nujnih ukrepih v zvezi z leseno embalažo, ki je v celoti ali deloma iz neobdelanega lesa iglavcev s poreklom iz Kanade, Kitajske, Japonske in Združenih držav Amerike (notificirano pod dokumentarno številko K(2001) 694)

OJ L 81, 21.3.2001, p. 39–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 032 P. 24 - 26
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 032 P. 24 - 26
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 032 P. 24 - 26
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 032 P. 24 - 26
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 032 P. 24 - 26
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 032 P. 24 - 26
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 032 P. 24 - 26
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 032 P. 24 - 26
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 032 P. 24 - 26
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 037 P. 18 - 20
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 037 P. 18 - 20

No longer in force, Date of end of validity: 25/11/2005; razveljavil 32005D0829 Datum prenehanja veljavnosti temelji na datumu objave akta o razveljavitvi, ki začne učinkovati na dan njegove notifikacije. Akt o razveljavitvi je bil notificiran, vendar datum notifikacije ni na voljo na spletišču EUR-Lex – namesto tega se uporablja datum objave.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/219/oj

32001D0219Uradni list L 081 , 21/03/2001 str. 0039 - 0041


Odločba Komisije

z dne 12. marca 2001

o začasnih nujnih ukrepih v zvezi z leseno embalažo, ki je v celoti ali deloma iz neobdelanega lesa iglavcev s poreklom iz Kanade, Kitajske, Japonske in Združenih držav Amerike

(notificirano pod dokumentarno številko K(2001) 694)

(2001/219/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnosti [1], in zlasti člena 16(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Kadar država članica meni, da grozi neposredna nevarnost vnosa borove ogorčice Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. iz države nečlanice na njeno ozemlje, začasno sprejme vse dodatne ukrepe, potrebne za njeno zaščito pred navedeno nevarnostjo.

(2) Finska je obvestila ostale države članice in Komisijo, da je pri inšpekcijskih pregledih v letu 2000 odkrila številne okužbe pakirnega materiala iz neobdelanega lesa iglavcev s poreklom iz Kanade, Japonske in Združenih držav Amerike z borovo ogorčico. O okužbah pakirnega materiala iz neobdelanega lesa iglavcev s poreklom iz Kanade in Kitajske sta prav tako poročali Švedska oziroma Francija.

(3) Finska je sprejela uradne nujne ukrepe, ki določajo, da mora od 31. maja 2000 material za embalažo iz lesa iglavcev, z izjemo kleka Thuja L. vendar vključno z lesom za podporo ali pričvrstitev tovora, s poreklom iz držav nečlanic, kjer se pojavlja borova ogorčica (namreč Kanade, Kitajske, Japonske, Republike Koreje, Mehike, Tajske in Združenih držav Amerike), pri vstopu na Finsko spremljati fitosanitarno spričevalo, ki potrjuje, da se je les obdelal po enem od postopkov, določenih s finskimi nujnimi ukrepi.

(4) Da se Skupnost zaščiti pred vnosom borove ogorčice, je v skladu z Direktivo 2000/29/ES trenutno potrebno, da mora biti neobdelan les iglavcev s poreklom iz držav nečlanic, kjer se je odkrila ogorčica, brez lubja in izvrtin, ki so jih napravile ličinke, ter imeti vsebnost vlage manj kot 20 %. Zgoraj omenjene informacije s Finske, Francije in Švedske kažejo, da ti ukrepi niso zadostni za ustrezno zaščito Skupnosti pred vnosom borove ogorčice, kadar se tovrsten les uvaža iz Kanade, Kitajske, Japonske in Združenih držav Amerike. Torej so potrebni začasni nujni ukrepi.

(5) Ti nujni ukrepi bi se morali uporabljati za uvoz neobdelane lesene embalaže, ki je v celoti ali deloma iz neobdelanega lesa iglavcev, s poreklom iz Kanade, Kitajske, Japonske in Združenih držav Amerike v Skupnost. Teh ukrepov pa ni treba uporabljati za les kleka Thuja L., ker Thuja L. ni dovzeten za borovo ogorčico.

(6) Nujni ukrepi bi se morali sprejeti v dveh korakih. Pri prvem koraku bi morale države članice nemudoma sprejeti vse ustrezne ukrepe za uradno spremljanje navedenega lesa, da se nadalje zmanjša nevarnost vnosa borove ogorčice v Skupnost ali njene širitve po Skupnosti. To bi državam, kjer se ogorčica pojavlja, omogočilo, da kot drugi korak organizirajo obdelavo lesne embalaže, ki je v celoti ali deloma iz neobdelanega lesa iglavcev, z izjemo lesa Thuja L., v skladu z zahtevami te odločbe.

(7) Treba je natančno določiti ukrepe, ki se sprejmejo v primerih kršitev.

(8) Če postane jasno, da nujni ukrepi iz te odločbe niso zadostni za preprečitev vnosa borove ogorčice Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. ali da se ni ravnalo v skladu z njimi, bi bilo treba predvideti strožje ali nadomestne ukrepe.

(9) Učinek nujnih ukrepov bi bilo treba stalno ocenjevati do 15. junija 2002, zlasti na podlagi informacij, ki jih zagotovijo države članice. Morebitni nadaljnji ukrepi se bodo obravnavali glede na rezultate te ocene.

(10) Omenjeni nujni ukrepi se bodo prav tako pregledali glede na izide razprav, ki trenutno potekajo v zvezi z razvojem mednarodnega standarda FAO o "Smernicah za zakonsko ureditev neobdelanega pakirnega lesa za uporabo pri prevozu blaga."

(11) Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

1. V tej odločbi "občutljiv les" pomeni leseno embalažo, ki je v celoti ali deloma iz neobdelanega lesa iglavcev (Coniferales), razen lesa Thuja L., s poreklom iz Kanade, Kitajske, Japonske in Združenih držav Amerike v obliki pakirnih skrinj, zabojev, letvaric, bobnov in podobne embalaže, palet, zabojnih palet in drugih nosilnih plošč, paletnih nastavkov, ne glede na to, ali se dejansko uporabljajo pri prevozu raznovrstnega blaga.

2. Občutljiv les se lahko vnese na ozemlje Skupnosti samo, če je skladen z nujnimi ukrepi, določenimi v prilogi k tej odločbi.

3. Določbe iz točk 1, 2 ter druge alinee točke 3 priloge k tej odločbi se uporabljajo samo za občutljiv les, namenjen v Skupnost in s 1. oktobrom 2001 ali kasneje po poreklu iz prej navedene države. Določbe iz prve alinee točke 3 priloge k tej odločbi se uporabljajo od dneva uradnega obvestila državam članicam o tej odločbi, brez vpliva na določbe člena 4.

4. Ukrepi, določeni v točki 1.3, oddelka I, dela A, priloge IV k Direktivi 2000/29/ES se ne uporabljajo za občutljiv les, ki se je obdelal v skladu z zahtevami priloge k tej odločbi.

Člen 2

Kadar se na podlagi spremljanja, predvidenega v točki 3 priloge k tej odločbi zdi, da se v zvezi z občutljivim lesom ni ravnalo v skladu z določbami iz priloge k tej odločbi, zadevna država članica zagotovi, da se:

- - občutljiv les obdela na uradno potrjen način, ki uniči borovo ogorčico Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al.,

- občutljivemu lesu zavrne vstop v Skupnost,

- občutljivi les uniči bodisi:

- s sežigom,

- z globokim zakopom na lokacijah, ki jih potrdijo pristojni uradni organi iz Direktive 2000/29/ES, ali

- z obdelavo na uradno potrjen način, ki uniči borovo ogorčico Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al.

Vsi taki ukrepi se izvajajo pod uradnim nadzorom zadevne države članice.

Člen 3

Brez vpliva na določbe Direktive Komisije 94/3/ES [2] vsaka država članica, ki uvaža občutljiv les, Komisiji in ostalim državam članicam pred 28. februarjem 2002 posreduje podrobno tehnično poročilo o rezultatih spremljanja, ki ga je izvajala na podlagi točke 3 priloge k tej odločbi.

Člen 4

Države članice najpozneje do 30. septembra 2001 prilagodijo ukrepe, ki so jih sprejele za svojo zaščito pred vnosom in širitvijo borove ogorčice Bursaphelencus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al., tako, da so ti ukrepi v skladu s členi 1, 2 in 3, ter o prilagojenih ukrepih takoj obvestijo Komisijo.

Člen 5

Odločba se ponovno pregleda najpozneje do 15. junija 2002.

Člen 6

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 12. marca 2001

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 169, 10.7.2000, str. 1.

[2] UL L 32, 5.2.1994, str. 37; Popravek (UL L 59, 3.3.1995, str. 30).

--------------------------------------------------

PRILOGA

Za namene določb člena 1 se ravna v skladu z naslednjimi nujnimi ukrepi:

1. Občutljiv les s poreklom iz Kanade, Japonske ali Združenih držav Amerike:

(i) se toplotno obdela ali suši v peči do najmanjše temperature sredice 56 °C najmanj 30 minut, in sicer v zaprti komori ali peči, ki se je testirala, ocenila in uradno odobrila za ta namen.

Poleg tega občutljiv les nosi oznako o uradno potrjeni toplotni obdelavi ali sušenju v peči, ki omogoča identifikacijo kraja in izvajalca opravljenega postopka; ali

(ii) se tlačno obdela (impregnira) z odobreno kemikalijo v skladu z uradno priznano tehnično specifikacijo. Poleg tega občutljiv les nosi oznako, ki omogoča identifikacijo kraja in izvajalca opravljenega postopka; ali

(iii) se zaplini z odobreno kemikalijo v skladu z uradno priznano tehnično specifikacijo. Poleg tega občutljiv les nosi oznako, ki omogoča identifikacijo kraja in izvajalca opravljenega zaplinjanja.

2. Občutljiv les s poreklom s Kitajske se podvrže enemu od ukrepov, omenjenih v točki 1 te priloge, opremljen pa je s spričevalom iz členov 7 in 8 Direktive 2000/29/ES, ki potrjuje izvedene ukrepe.

Z odstopanjem od določb, predpisanih v prilogi IV k Direktivi 2000/29/ES, in brez vpliva nanje se ukrepi iz točke 1 te priloge ne uporabljajo za občutljiv les s poreklom iz območij, ki jih je določila Kitajska, kjer se glede na rezultate raziskav, izvedenih na teh območjih, borova ogorčica Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. ni pojavila. Komisija sestavi seznam območij, kjer se Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. po poznanih podatkih ni pojavila, in ta seznam posreduje Stalnemu odboru za zdravstveno varstvo rastlin in državam članicam.

3. Skladnost z določbami iz:

- točke (a)14, oddelka I, dela A, Priloge I; točke (a)8, oddelka I, dela A, Priloge II in, do 30. septembra 2001, točke 1.3, oddelka I, dela A, Priloge IV k Direktivi 2000/29/ES, in

- točk 1 in 2 te priloge

se spremlja po načrtu, ki so ga izdelali pristojni uradni organi iz Direktive 2000/29/ES, in v skladu z njim.

--------------------------------------------------

Top