Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R2860

Uredba Komisije (ES) št. 2860/2000 z dne 27. decembra 2000 o spremembi Uredbe (ES) št. 2316/1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1251/1999 o uvedbi sistema podpor za pridelovalce določenih poljščin, zaradi vključitve lana in konoplje, ki se gojita za vlakna, ter določitvi pravil za površine v prahi in spremembi osnovnih površin za Grčijo in Portugalsko

OJ L 332, 28.12.2000, p. 63–75 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 031 P. 102 - 114
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 031 P. 102 - 114
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 031 P. 102 - 114
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 031 P. 102 - 114
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 031 P. 102 - 114
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 031 P. 102 - 114
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 031 P. 102 - 114
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 031 P. 102 - 114
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 031 P. 102 - 114

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2860/oj

32000R2860Uradni list L 332 , 28/12/2000 str. 0063 - 0075


Uredba Komisije (ES) št. 2860/2000

z dne 27. decembra 2000

o spremembi Uredbe (ES) št. 2316/1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1251/1999 o uvedbi sistema podpor za pridelovalce določenih poljščin, zaradi vključitve lana in konoplje, ki se gojita za vlakna, ter določitvi pravil za površine v prahi in spremembi osnovnih površin za Grčijo in Portugalsko

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1251/1999 z dne 17. maja 1999 o uvedbi sistema podpor za pridelovalce določenih poljščin [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1672/2000 [2], in zlasti členov 9 in 12 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Uredba (ES) št. 1672/2000 je vključila lan in konopljo, ki se gojita za vlakna, v sistem podpor za pridelovalce določenih poljščin, ki ga je določila Uredba (ES) št. 1251/1999. Uredba Komisije (ES) št. 2316/1999 [3], kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1454/2000 [4], določa podrobna pravila za uporabo Uredbe (ES) št. 1251/1999 glede pogojev za odobritev plačil na površino za določene poljščine. Zato, da bi upoštevali vključitev lana in konoplje, je treba spremeniti Uredbo (ES) št. 2316/1999.

(2) Člen 5a Uredbe (ES) št. 1251/1999 določa, na eni strani, da vsebnost tetrahidrokanabinola sort ne sme presegati 0,2 % in, na drugi strani, da morajo države članice določiti sistem za preverjanje vsebnosti tetrahidrokanabinola konoplje, ki se prideluje. Zaradi omogočanja izvajanja takih pregledov je treba določiti posebne ukrepe, zlasti glede nadaljnjega pridelovanja konoplje do določenega roka.

(3) Člen 5a določa, da je plačilo na površino za lan in konopljo, ki se gojita za vlakna, odvisno od sklenitve pogodbe ali obveznosti iz člena 2(1) Uredbe Sveta (ES) št. 1673/2000 z dne 27. julija 2000 o skupni ureditvi trga za lan in konopljo, ki se ju goji za vlakna [5]. Poskrbeti je treba, da se pošlje kopija pogodbe ali obveze pristojnim organom države članice, ki so odgovorni za obravnavo zahtevkov za plačilo.

(4) Treba je zagotoviti, da so sorte lana in konoplje, ki se ju goji za vlakna, tiste sorte, ki so navedene v Skupnem katalogu sort poljščin kot rastline za vlakna in, zlasti v primeru lana, kot "lan za vlakna". Poleg tega v primeru konoplje vsebnost tetrahidrokanabinola odobrenih sort ne sme presegati 0,2 %. Zaradi tega je treba sestaviti seznam sort, ki izpolnjujejo pogoje. V primeru konoplje je treba za omogočanje prehoda iz ureditve v veljavi na tiste, ki jih določa Uredba (ES) št. 1251/1999, tudi sestaviti seznam sort konoplje, začasno odobrenih za tržno leto 2001/02, za katere morajo biti v tem letu opravljene dodatne analize. Za zagotovitev trdnejših jamstev v primeru konoplje naj bi bila prav tako potrebna uporaba certificiranega semena.

(5) Zaradi pregledov uporabljenih semen bi bilo treba pristojnim organom države članice poslati nalepke z embalaže ali, v primeru konoplje, katerikoli enakovreden dokument.

(6) Za okrepitev administrativnih pregledov konoplje je treba zahtevati dodatne podatke in jih vključiti v zahtevke za pomoč na površino iz člena 4 Uredbe Komisije (EGS) št. 3887/92 z dne 23. decembra 1992 o določitvi podrobnih pravil za uporabo integriranega administrativnega in kontrolnega sistema za določene programe pomoči Skupnosti [6], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2801/1999 [7].

(7) V skladu z osmo alineo prvega pododstavka člena 9 Uredbe (ES) št. 1251/1999 je treba določiti metodo za določitev stopenj vsebnosti tetrahidrokanabinola konoplje, ki se goji za vlakna, in poskrbeti za to, da se rezultati analiz, ki so se izvajale skladno s to metodo, sporočijo Komisiji.

(8) Člen 5a(2) določa, da države članice pregledajo vsaj 30 % površin konoplje, ki se goji za vlakna, za katere so bili vloženi zahtevki za plačilo, in vsaj 20 % površin, če država članica uvede sistem predhodne odobritve za tako pridelavo. Treba je opredeliti točne zahteve glede teh pregledov.

(9) Priloga X k Uredbi (ES) št. 2316/1999 določa 15. junij kot zadnji rok za setev v posebnih primerih. Ker se konoplja včasih seje vse do 15. junija, je treba konopljo, ki se goji za vlakna, dodati v to Prilogo.

(10) Uredba (ES) št. 2316/1999 določa, da se lahko minimalna velikost zemljišča v prahi zmanjša zaradi okoljskih razlogov. Zato je treba tudi poskrbeti za možnost prilagajanja minimalne površine zemljišča v prahi.

(11) Skladno z Uredbo Sveta (ES) št. 1017/94 z dne 26. aprila 1994 glede zamenjave zemljišč, na katerih se trenutno pridelujejo poljščine, v ekstenzivno živinorejo na Portugalskem [8], kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1461/95 [9], so bili vloženi zahtevki za zamenjavo površine, ki ustreza 7052 hektarom. Osnovno površino iz Priloge VI k Uredbi (ES) št. 2316/1999 je zato treba spremeniti.

(12) Kot odgovor na zahtevek Grčije je treba določiti nove osnovne površine skladno z grškim regionalizacijskim načrtom, ne da bi spremenili skupno osnovno površino.

(13) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 2316/1999 se spremeni:

1. Člen 3(1)(c) se nadomesti z naslednjim:

"(c) na katerih poljščina ostane na njivi vsaj do začetka cvetenja v pogojih normalne rasti skladno z lokalnimi standardi. Oljnice, stročnice, lanena semena, lan za vlakna in trda pšenica se morajo prav tako pridelovati v pogojih normalne rasti skladno z lokalnimi standardi vsaj do 30. junija pred zadevnim tržnim letom, razen če so pred rokom požete v polni zrelosti. Stročnice se smejo pospraviti šele po stopnji mlečne zrelosti. V primeru konoplje, ki se goji za vlakna, je treba za zagotavljanje izvajanja pregledov iz člena 5a(2) Uredbe (ES) št. 1251/1999, poljščine pridelovati v pogojih normalne rasti skladno z lokalnimi standardi vsaj 10 dni po koncu cvetenja. Vendar pa lahko države članice dovolijo žetev konoplje, ki se goji za vlakna, po začetku cvetenja, toda v desetih dneh po koncu cvetenja, če je zadevni pridelovalec že opravil preglede iz člena 5a Uredbe (ES) št. 1251/1999, ali pa če so bili izvedeni vsi pregledi, ki so potrebni skladno s členom 5a(2) Uredbe (ES) št. 1251/1999."

2. Vstavi se naslednji člen 7a:

"Člen 7a

1. Za namene člena 5a(1) Uredbe (ES) št. 1251/1999 je treba za plačilo na površino za lan in konopljo, ki se gojita za vlakna:

(a) predložiti kopijo pogodbe ali obveze iz člena 2(1) Uredbe Sveta (ES) št. 1673/2000 [10] najkasneje do 15. septembra po vložitvi zahtevka za plačilo iz člena 8(2) Uredbe (ES) št. 1251/1999 ali prej, če je tako določila država članica; in

(b) uporabljati seme sort, ki so na dan 15. maja pred letom, za katerega se vloži zahtevek za plačilo na površino, navedene v Prilogi XII. V primeru konoplje, ki se goji za vlakna, mora biti seme tudi certificirano skladno z Direktivo Sveta 69/208/EGS [11].

2. Za zagotavljanje pregledov uporabljenih semen lanu za vlakna in certificiranega semena konoplje, ki se goji za vlakna, mora biti zahtevek za pomoč na površino iz člena 4 Uredbe (EGS) št. 3887/92 opremljen z uradnimi nalepkami, ki jih je uvedla Direktiva 69/208/EGS in zlasti člen 10 direktive oziroma določbe, sprejete na podlagi tega člena, o pakiranju uporabljenih semen, ali, v primeru lanu, ki se goji za vlakna, s katerim koli dokumentom, ki ga zadevna država članica priznava za enakovrednega, vključno s certificiranjem iz člena 14 navedene direktive. Kadar setev poteka po roku za vložitev zahtevkov za pomoč na površino, se nalepke ali enakovredni dokumenti predložijo najkasneje do 30. junija po vložitvi zahtevka.

Kadar je treba nalepke za seme konoplje, ki se goji za vlakna, predložiti drugim nacionalnim organom, lahko države članice določijo, da se te nalepke po predložitvi organom, pristojnim za zahtevke za pomoč na površino, vrnejo kmetu.

3. Za namene odobritve plačila na površino za konopljo, ki se goji za vlakna, mora zahtevek za pomoč na površino iz člena 4 Uredbe Komisije (EGS) št. 3887/92 vsebovati:

(a) za vsako posejano sorto konoplje vse podatke, ki so potrebni za identifikacijo parcel, posejanih s konopljo; in

(b) podatke o količinah uporabljenih semen (kg na hektar).

Države članice lahko določijo minimalno količino za setev, ki je združljiva z dobrimi običaji pridelovanja konoplje. Ti podatki se pošljejo Komisiji najkasneje do 15. maja 2001."

3. Vstavi se naslednji člen 7b:

"Člen 7b

1. Za namene člena 5a(2) Uredbe (ES) št. 1251/1999 je metoda, ki jo uporabijo pristojni organi države članice za določitev stopenj vsebnosti tetrahidrokanabinola (THC) pri odstotku površin, na katerih se prideluje konoplja za vlakna, za katere so vložili zahtevke za plačila, opisana v Prilogi XIII.

Države članice najkasneje do 15. novembra zadevnega tržnega leta pošljejo Komisiji poročilo o vsebnosti THC. V poročilu se za vsako sorto navede:

(a) za postopek A, čas vzetja vzorca,

(b) število izvedenih testov,

(c) rezultate glede vsebnosti THC, prikazani ločeno za vsak 0,1 %,

(d) sprejete ukrepe na nacionalni ravni.

Kadar pregledi pri znatnem številu vzorcev katere koli sorte pokažejo, da vsebnosti THC presegajo tisto, ki je določena v drugem pododstavku člena 5a(1) Uredbe (ES) št. 1251/1999, se lahko Komisija po postopku iz člena 23 Uredbe (EGS) št. 1766/92 odloči brez poseganja v katere koli druge ukrepe, ki bi jih sprejela, da uporabi postopek B za zadevno sorto v naslednjem tržnem letu.

Za sorte konoplje, ki se goji za vlakna, iz točke 2(b) Priloge XII te uredbe, velja v tržnem letu 2001/02 v vseh državah članicah, kjer gojijo te sorte, postopek B.

2. Pregledi glede vsebnosti THC v poljščinah, ki se pridelujejo na vsaj 30 % površin s konopljo, ki se goji za vlakna, za katere so bili vloženi zahtevki za pomoč na površino, morajo zajeti vsaj 30 % zadevnih zahtevkov in vseh uporabljenih sort semen.

Države članice najkasneje do 15. maja 2001 uradno obvestijo Komisijo o podrobnih pravilih in pogojih, ki so povezani s sistemom predhodne odobritve poljščin, ki dovoljujejo, da se minimalni odstotek površin s konopljo, ki se goji za vlakna, za katere so bili vloženi zahtevki za pomoč na površino in na katerih je treba pregledati vsebnosti THC, zmanjša s 30 % na 20 %. O vsaki spremembi teh podrobnih pravil ali pogojev se mora uradno obvestiti Komisijo. Kadar se uporabi tak sistem, morajo pregledi zajeti vsaj 20 % zadevnih zahtevkov in vseh uporabljenih sort semen.

3. Zahtevkom, ki vključujejo sorto konoplje s seznama iz Priloge XII, mora slediti poročilo, v katerem so navedene ugotovitve analiz, izvedenih skladno s postopkom B po metodi iz Priloge XIII, ter opis zadevne sorte."

4. Drugemu pododstavku člena 19(1)(c) se doda naslednji stavek:

"V tem primeru je lahko minimalna površina iz zgornjega pododstavka 0,1 ha."

5. Priloga VI se nadomesti s Prilogo I te uredbe.

6. Priloga VII se nadomesti s Prilogo II te uredbe.

7. Priloga X se nadomesti s Prilogo III te uredbe.

8. Priloga XI se nadomesti s Prilogo IV te uredbe.

9. Vstavi se nova Priloga XII, ki vsebuje besedilo iz Priloge V te uredbe.

10. Vstavi se nova Priloga XIII, ki vsebuje besedilo iz Priloge VI te uredbe.

Člen 2

Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporabljati se začne s tržnim letom 2001/02.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. decembra 2000

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 160, 26.6.1999, str. 1.

[2] UL L 193, 29.7.2000, str. 13.

[3] UL L 280, 30.10.1999, str. 43.

[4] UL L 163, 4.7.2000, str. 28.

[5] UL L 193, 29.7.2000, str. 16.

[6] UL L 391, 31.12.1992, str. 36.

[7] UL L 340, 31.12.1999, str. 29.

[8] UL L 112, 3.5.1994, str. 2.

[9] UL L 144, 28.6.1995, str. 4.

[10] UL L 193, 29.7.2000, str. 16.

[11] UL L 169, 10.7.1969, str. 3.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

"

„PRILOGA VI

(člen 8)

OSNOVNE POVRŠINE

(1000 ha) |

Regija | Vse poljščine | od tega koruze | od tega silaže |

BELGIJA

Skupaj | 489,5 | | |

Območje I | | 97,0 | |

DANSKA | 2018,6 | | |

NEMČIJA | 10159,4 | 540,3 | |

Schleswig-Holstein | 506,2 | | |

Hamburg | 5,1 | | |

Niedersachsen | 1424,7 | | |

Bremen | 1,8 | | |

Nordrhein-Westfalen | 948,5 | | |

Rheinland-Pfalz | 368,6 | | |

Hessen | 461,4 | | |

Baden-Württemberg | 735,5 | 122,1 | |

Bayern | 1776,0 | 418,2 | |

Saarland | 36,6 | | |

Berlin | 2,9 | | |

Brandenburg | 889,6 | | |

Mecklenburg-Vorpommern | 968,2 | | |

Sachsen | 599,0 | | |

Sachsen-Anhalt | 880,9 | | |

Thüringen | 554,4 | | |

GRČIJA | 1491,7 | 222,1 | |

ŠPANIJA

Regadío | 1371,1 | 403,4 | |

Secano | 7849,0 | | |

FRANCIJA

Skupaj | 13582,1 | | |

Osnovna površina za koruzo | | 613,8 | |

Namakana osnovna površina | 1209,7 | | |

IRSKA | 345,6 | 0,2 | |

ITALIJA | 5801,2 | 1200,0 | |

LUKSEMBURG | 42,8 | | |

NIZOZEMSKA

Regio I | 226,5 | 44,4 | |

Regio II | 215,2 | 163,9 | |

AVSTRIJA | 1203,5 | | |

PORTUGALSKA

Azori | 9,7 | | |

Madeira

—Regadío | 0,31 | 0,29 | |

—Drugo | 0,30 | | |

Celinska

—Regadío | 293,4 | 221,4 | |

—Drugo | 704,1 | | |

FINSKA | 1591,5 | | 200,0 |

ŠVEDSKA | 1737,1 | | 130,0 |

ZDRUŽENO KRALJESTVO

Anglija | 3794,6 | 33,2 | |

Škotska | 551,6 | | |

Severna Irska | 52,9 | 1,2 | |

Wales | 61,4 | | |

"

--------------------------------------------------

PRILOGA II

"

„PRILOGA VII

(člen 10(4))

+++++ TIFF +++++

"

--------------------------------------------------

PRILOGA III

"

„PRILOGA X

(člen 24, prvi odstavek)

Zadnji dan za setev: 15. junij

Poljščina | Država članica | Regija |

Vse poljščine | Finska | Celotno območje |

Švedska | Celotno območje |

Sladka koruza Konoplja za vlakna | Vse države članice | Celotno območje |

"

--------------------------------------------------

PRILOGA IV

"

„PRILOGA XI

(člen 26(1))

PODATKI, KI JIH JE TREBA SPOROČITI KOMISIJI

Podatki so predstavljeni v obliki skupin tabel, ki so sestavljene skladno z modelom, opisanim spodaj:

- prva skupina tabel vsebuje podatke na ravni pridelovalnih regij v smislu člena 3 Uredbe (ES) št. 1251/1999,

- druga skupina tabel vsebuje podatke glede vsake osnovne površine regije skladno s Prilogo VI te uredbe,

- ena tabela s povzetkom podatkov za vsako državo članico.

Tabele se pošljejo na papirju in v elektronski obliki.

Formule za površine: | 5 = 1 + 2 + 3 + 4 |

| 10 = 7 + 8 + 9 |

| 16 = 17 + 18 |

| 21 = 5 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 20 |

Opombe:

Vsaka tabela mora navesti zadevno regijo.

Pridelek je tisti, ki se uporablja za izračun plačil na površino skladno z Uredbo (ES) št. 1251/1999.

Med "nenamakanim" in "namakanim" zemljiščem se razlikuje le pri regijah, ki imajo oboje. V tem primeru:

d = e + f

j = k + l

Vrsta 1 zadeva le trdo pšenico, ki izpolnjuje pogoje za dodatek k plačilu na površino, določen s členom 5(1) Uredbe (ES) št. 1251/1999.

Vrsta 2 zadeva le trdo pšenico, ki izpolnjuje pogoje za posebno pomoč iz člena 5(4) Uredbe (ES) št. 1251/1999.

Vrsta 19 zadeva le površine v prahi ali pogozdeno zemljišče skladno s členi 22, 23, 24 in 31 Uredbe (ES) 1257/1999 in se šteje za zemljišče v prahi skladno s členom 6(8) Uredbe (ES) št. 1251/1999.

Vrsta 20 zadeva površine, navedene v drugi alinei člena 2(4) Uredbe (ES) št. 1251/1999.

Prav tako je treba predložiti podatke glede pridelovalcev, ki ne zaprosijo za pomoč na hektar v okviru sistema podpor za določene poljščine (Uredba (ES) št. 1251/1999). Ta podatek, ki se navede pod "Drugo" v stolpcih "m" in "n", zgolj zadeva površine, ki so prijavljene kot krmne površine za premije za govedo in ovce.

Vrsta 23 zadeva zemljišče v prahi za pridelavo poljščin za neživila, in ki ne izpolnjuje pogojev za plačila skladno z izvedbenimi določili člena 6(3) Uredbe (ES) št. 1251/1999 (npr. sladkorna pesa, artičoka in korenine cikorije).“

+++++ TIFF +++++

"

--------------------------------------------------

PRILOGA V

"

„PRILOGA XII

(Člen 7a(1))

SORTE LANU IN KONOPLJE, GOJENE ZA VLAKNA, KI IZPOLNJUJEJO POGOJE ZA SISTEM PODPOR

1. Lan, gojen za vlakna

Agatha

Angelin

Argos

Ariane

Aurore

Belinka

Diane

Diva

Electra

Elise

Escalina

Evelin

Exel

Hermes

Ilona

Laura

Liflax

Liviola

Marina

Marylin

Nike

Opaline

Venus

Veralin

Viking

Viola

2a. Konoplja, gojena za vlakna

Carmagnola

Cs

Dioica 88

Epsilon 68

Fedora 17

Fédrina 74

Felina 32

Felina 34 - Félina 34

Ferimon - Férimon

Fibranova

Fibrimon 24

Fibrimon 56

Futura

Futura 75

Santhica 23

2b. Konoplja, gojena za vlakna, odobrena v tržnem letu 2001/02

Beniko

Bialobrzeskie

Delta-405

Fasamo

Fedora 19

Juso 14

Kompolti

Uso 31“

"

--------------------------------------------------

PRILOGA VI

"

„PRILOGA XIII

(člen 7b(1))

METODA SKUPNOSTI ZA KOLIČINSKO DOLOČITEV VSEBNOSTI Δ 9-THC (TETRAHIDROKANABINOLA) V SORTAH KONOPLJE

1. Predmet in področje uporabe

Metoda želi določiti vsebnost Δ 9- tetrahidrokanabinola (THC) v sortah konoplje (Cannabis sativa L.). Kjer je to primerno, metoda vključuje uporabo postopkov A ali B, ki sta tu razložena.

Metoda temelji na količinski določitvi Δ 9-THC s plinsko kromatografijo po ekstrakciji z ustreznim topilom.

1.1 Postopek A

Postopek A se uporablja za preverjanje pridelave iz člena 5a(2) Uredbe (ES) št. 1251/1999.

1.2 Postopek B

Postopek B se uporablja v primerih iz tretjega poodstavka člena 7b(1) te uredbe in za preverjanje izpolnitve pogojev, določenih v drugem pododstavku člena 5a(1) Uredbe (ES) št. 1251/1999, zaradi vključitve na seznam sort konoplje, ki so upravičene za pomoč s tržnim letom 2001/02.

2. Vzorčenje

2.1 Vzorci

- Postopek A: v posevku določene sorte konoplje vzemite pri vsaki izbrani rastlini 30 cm dolg del, ki vsebuje vsaj en ženski cvet. Vzorčenje se izvede podnevi v obdobju, ki se začne 20 dni po začetku cvetenja in konča 10 dni po koncu cvetenja, pri tem je treba upoštevati sistematični vzorec, da bi zagotovili, da je vzorec reprezentativen za parcelo, izključiti pa je treba robove parcele. Države članice lahko odobrijo izvedbo vzorčenja v obdobju od začetka cvetenja do 20 dni po začetku cvetenja, če se v obdobju, ki se začne 20 dni po začetku cvetenja in konča 10 dni po koncu cvetenja, za vsako gojeno sorto vzame druge reprezentativne vzorce skladno z zgornjimi pravili.

- Postopek B: v posevku določene sorte konoplje vzemite zgornjo tretjino vsake izbrane rastline. Vzorčenje se izvede podnevi v desetih dneh po koncu cvetenja, pri tem je treba upoštevati sistematični vzorec, da bi zagotovili, da je vzorec reprezentativen za parcelo, izključiti pa je treba robove parcele. V primeru dvodomnih sort je treba vzeti le ženske rastline.

2.2 Velikost vzorcev

- Postopek A: za vsako parcelo vzorec vsebuje dele 50 rastlin;

- Postopek B: za vsako parcelo vzorec vsebuje dele 200 rastlin;

Vsak vzorec je treba dati v vrečo iz platna ali papirja, ne da bi ga zdrobili, in poslati v laboratorijsko analizo.

Država članica lahko predvidi, da se vzame drugi vzorec za morebitno nasprotno analizo, katerega mora hraniti bodisi pridelovalec bodisi organ, zadolžen za analizo.

2.3 Sušenje in skladiščenje vzorca

Sušenje vzorcev se mora začeti čim prej in v vseh primerih v 48-ih urah z uporabo katere koli metode pod 70 °C. Vzorce je treba posušiti do konstantne teže in vsebnosti vlage med 8 % in 13 %.

Po sušenju uskladiščite vzorce v temnem prostoru, v katerem je temperatura pod 25 °C, ne da bi jih zdrobili.

3. Določitev vsebnosti THC

3.1 Priprava testnega vzorca

Iz posušenih vzorcev odstranite stebla in semena nad 2 mm.

Zmeljite posušene vzorce, da dobite pol fin prah (skozi sito z mrežo 1 mm).

Prašek se lahko skladišči 10 tednov v temnem, suhem prostoru, v katerem je temperatura pod 25 °C.

3.2 Reagenti in raztopina ekstrakcije

Reagenti

- Δ 9- tetrahidrokanabinol, čist, za namene kromatografije,

- Skvalen, čist za namene kromatografije, kot interno merilo.

Raztopina ekstrakcije

- 35 mg skvalena na 100 ml heksana.

3.3 Ekstrakcija Δ 9-THC

Stehtajte 100 mg praškastega testnega vzorca, postavite ga v cevčico za centrifugo in dodajte 5 ml raztopine za ekstrakcijo, ki vsebuje interni standard.

Postavite v ultrazvočno kopel in pustite 20 minut. Pet minut centrifugirajte pri 3000 obratih na minuto in potem odstranite raztopino THC na površju. Raztopino vbrizgajte v kromatograf in izvedite količinsko analizo.

3.4 Plinska kromatografija

(a) Aparat

- plinski kromatograf z analizatorjem s plamensko ionizacijo za merjenje ogljikovodikov in "split/splitless" injektor,

- kolona, ki omogoča dobro ločitev kanabinoidov, na primer kapilarna steklena kolona, 25 metrov dolga in 0,22 mm v premeru, impregrirana s 5 % nepolarno fazo fenil-metil siloksana.

(b) Območja umerjanja

Vsaj tri točke za postopek A in pet točk za postopek B, vključno s točkama 0,04 in 0,50 mg/ml Δ 9-THC v raztopini za ekstrakcijo.

(c) Pogoji preizkušanja

Naslednje razmere služijo kot primer za stolpec iz (a):

– temperatura peči: | 260 °C |

– temperatura brizgalnika: | 300 °C |

– temperatura detektorja: | 300 °C |

(d) Vbrizgana količina: 1 μl.

4. Rezultati

Ugotovitve se izrazijo na dve decimalki natančno v gramih Δ 9-THC na 100 gramov analitičnega vzorca, posušenega na konstantno težo. Dovoljeno odstopanje je 0,03 g na 100 g.

- Postopek A: ena določitev na testni vzorec.

Kadar je pridobljeni rezultat nad mejo, ki je določena v drugem pododstavku člena 5a(1) Uredbe (EGS) št. 1251/1999, se mora izvesti druga določitev na vzorec za analizo, za rezultat pa se vzame povprečno vrednost obeh določitev.

- Postopek B: rezultat ustreza povprečni vrednosti dveh določitev na testni vzorec.“

"

--------------------------------------------------

Top