EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R2734

Uredba Komisije (ES) št. 2734/2000 z dne 14. decembra 2000 o spremembi Uredbe (EGS) št. 1627/89 o odkupu govejega mesa z razpisom in o odstopanju od ali spremembi Uredbe (ES) št. 562/2000 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 glede odkupa govejega mesa

OJ L 316, 15.12.2000, p. 45–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 031 P. 68 - 71
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 031 P. 68 - 71
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 031 P. 68 - 71
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 031 P. 68 - 71
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 031 P. 68 - 71
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 031 P. 68 - 71
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 031 P. 68 - 71
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 031 P. 68 - 71
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 031 P. 68 - 71
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 035 P. 189 - 192
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 035 P. 189 - 192
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 029 P. 260 - 263

No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2006: This act has been changed. Current consolidated version: 24/02/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2734/oj

32000R2734Uradni list L 316 , 15/12/2000 str. 0045 - 0048


Uredba Komisije (ES) št. 2734/2000

z dne 14. decembra 2000

o spremembi Uredbe (EGS) št. 1627/89 o odkupu govejega mesa z razpisom in o odstopanju od ali spremembi Uredbe (ES) št. 562/2000 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 glede odkupa govejega mesa

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso [1], kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 907/2000 [2],in zlasti členov 38(2) in 47(8) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Uredba Komisije (EGS) št. 1627/89 z dne 9. junija 1989 o odkupu govejega mesa z razpisom [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2652/2000 [4], odpira odkup z razpisom v nekaterih državah članicah ali regijah držav članic za nekatere kakovostne razrede.

(2) Zaradi nedavnih dogodkov, povezanih z govejo spongiformno encefalopatijo (BSE), so potrošniki izgubili precej zaupanja v varnost govejega in telečjega mesa. To je povzročilo močan upad porabe govejega mesa in precejšnje znižanje cen, kar lahko traja še kar nekaj časa. Zaradi tega je trg govejega in telečjega mesa zelo nestabilen in obstaja tveganje, da bo v celoti razpadel. Zato so potrebni nujni podporni ukrepi v skladu s členom 38(1) Uredbe (ES) št. 1254/1999.

(3) Glede na zgoraj opisane tržne razmere in da bi izboljšali učinkovitost ukrepov, ki jih je treba sprejeti, naj se v intervencijo sprejmejo dodatni proizvodi, trupi živali, ki so morali biti zaradi manjšega povpraševanja zadržani dlje kot običajno in ki presegajo največjo dovoljeno maso, in naj se povišanje povprečne tržne cene začasno prilagodi tako, da se upoštevajo zlasti povišani stroški in zmanjšani prihodki v tem sektorju.

(4) Uredba Sveta (ES) št. 716/96 z dne 19. aprila 1996 o sprejemu izjemnih podpornih ukrepov za trg govejega mesa v Združenem kraljestvu [5], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1176/2000 [6], je sprejela posebne ukrepe glede goveda, vzrejenega v Združenem kraljestvu, ki je starejše od 30 mesecev. Ti ukrepi vključujejo zakol in poznejše uničenje takega goveda. Kastrirane živali iz Združenega kraljestva, ki presegajo to starost, zato niso primerne za javno intervencijo. Poleg tega Odločba Komisije 2000/764/ES [7] določa, da je treba vse govedo, starejše od 30 mesecev, ki je bilo zaklano po običajnem postopku za prehrano ljudi, pregledati z enim od odobrenih hitrih testov, navedenihv Prilogi IV(A) k Odločbi Komisije 98/272/ES [8], kakor je bila spremenjena z Odločbo 2000/374/ES [9], najpozneje od 1. julija 2001. Živali, pri katerih ta test ni bil izveden, zato ne smejo biti sprejete v javno intervencijo za poznejšo prodajo na trgu.

(5) Da bi bila intervencija polno učinkovita, naj se objavi drugi posebni razpis za mesec december 2000. V ta namen naj se določi dodatni rok za oddajo ponudb in rok dobave.

(6) Glede na težave pri beleženju cen, kadar se na trgu ne dogaja veliko, in ob upoštevanju cenovnih trendov v Skupnosti, je treba sklepati, da je povprečna tržna cena Skupnosti iz prve alinee člena 47(3) Uredbe (ES) št. 1254/1999 nižja od 84 % intervencijske cene in da najnovejša zabeležena tedenska tržna cena zadostuje za odprtje drugega razpisa za december 2000.

(7) Da bi obvladali nadaljnje motnje trga, ki se lahko pojavijo zaradi prihoda večjega števila uhlevljenih moških živali iz zalog na trg s poreklom iz Skupnosti, ki so jih redili na kmetijskih gospodarstvih njihovega izvora zaradi majhnega povpraševanja in zaradi česar ta kmetijska gospodarstva nimajo več krme, naj se sprejmejo potrebni podporni ukrepi in dovoli odkup trupov takih živali. Prav tako naj se glede na te dogovore za preprečitev odkupa živali, skoraj primernih za trg, omeji tudi masa primernih trupov. Da bi se izognili podvajanju odobritvam pomoči, naj se uvedejo mehanizmi, ki bi pogojevali celotno izplačilo odkupne cene s predložitvijo zahtevka proizvajalca za odobritev posebne premije iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1254/1999 za zadevno žival. Potrebni so tudi nadaljnji dodatki ali odstopanja od običajne intervencijske sheme, kakor je določeno v Uredbi (ES) št. 1254/1999.

(8) Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1760/2000 z dne 17. julija 2000 o vzpostavitvi sistema za identifikacijo in registracijo goveda in v zvezi z označevanjem govejega mesa in proizvodov iz govejega mesa, in ki razveljavlja Uredbo Sveta (ES) št. 820/97 [10], kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2258/2000 [11], uvaja obvezen sistem označevanja govejega mesa, ki ga morajo intervencijski proizvodi izpolnjevati.

(9) Zato naj se ustrezno odstopi od nekaterih določb Uredbe Komisije (ES) št. 562/2000 [12] ali pa naj se spremenijo.

(10) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za goveje in telečje meso –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (EGS) št. 1627/89 se nadomesti s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ne glede na prvi pododstavek člena 4(1) Uredbe (ES) št. 562/2000 so dodatni proizvodi, ki se jih lahko odkupi v intervencijo, naslednji:

- kategorija A, razred O2 in razred O3,

- Irska: kategorija C, razred O4,

- Združeno kraljestvo – severna Irska: kategorija C, razred O4.

Člen 3

Poleg člena 4(2) Uredbe (ES) št. 562/2000:

(a) se trupi in polovice trupov kastriranih živali, vzrejenih v Združenem kraljestvu, ki so starejši od 30 mesecev, ne smejo odkupiti;

(b) se v drugih državah članicah trupi in polovice trupov kastriranih živali, starejših od 30 mesecev in pri katerih ni bil izveden noben od odobrenih hitrih testov, navedenih v Prilogi IV(A) k Odločbi 98/272/ES, ne smejo odkupiti.

Člen 4

Za mesec december 2000 se odpre drugi posebni razpis.

V ta namen:

- je poleg člena 10 Uredbe (ES) št. 562/2000 rok za oddajo ponudb, ki ustrezajo temu razpisu, tretji torek meseca decembra 2000,

- je ne glede na člen 16(2) Uredbe (ES) št. 562/2000 končni rok za dobavo 12. januar 2001.

Člen 5

Ne glede na člen 33(3) Uredbe (ES) št. 562/2000:

- se lahko razpise odpre, kadar država članica ali regija države članice izpolnjuje pogoj, določen v drugi alinei prvega pododstavka člena 47(3) Uredbe (ES) št. 1254/1999,

- zadnje tedenske tržne cene, zabeležene v državah članicah ali regijah držav članic zadostujejo za razpis odkupa iz člena 4 te uredbe.

Člen 6

1. Ne glede na člen 4(2)(g) Uredbe (ES) št. 562/2000 je največja masa trupov v navedenem členu 380 kg. Vendar znaša največja masa za prva dva razpisa 430 kg.

2. Ne glede na člen 36 Uredbe (ES) št. 562/2000:

(a) za razpise po členu 47(3) Uredbe (ES) št. 1254/1999 znaša povečanje, ki se uporablja za povprečno tržno ceno, 14 EUR na 100 kg mase trupov;

(b) za razpise po členu 47(5) Uredbe (ES) št. 1254/1999 znaša povečanje, ki se uporablja za povprečno tržno ceno, 7 EUR na 100 kg mase trupov.

Člen 7

Odkup v skladu z Uredbo (ES) št. 562/2000 in s to uredbo se prav tako razpiše v zvezi s trupi in polovicami trupov moških živali s poreklom iz Skupnosti, mlajših od 12 mesecev v kategoriji A, in mlajših od 14 mesecev v kategoriji C.

V ta namen:

- je masa trupov med 140 in 200 kg in trupi ne smejo kazati znakov nepravilnosti ali anomalij pri masi glede na starost živali,

- se, kadar izvirajo trupi in polovice trupov, predlagani za intervencijo, od najmanj devetmesečnih živali, odkupna cena, ki se jo plača uspešnemu ponudniku, zniža za 61 EUR za dobavljene polovice trupov. Če se predloži dokazilo, da zahtevek za posebno premijo glede zadevne živali ni bil predložen, se to znižanje cene ne uporabi,

- se ponujena cena ne nanaša na kakovost proizvoda,

- se člen 13(3) Uredbe (ES) št. 562/2000 uporablja za odkup iz tega člena. Vendar se lahko določeni koeficient razlikuje od koeficienta, ki ga določa ta člen pri odkupu drugih proizvodov,

- se naslednje določbe Uredbe (ES) št. 562/2000 ne uporabljajo;

(a) člen 4(3)(b) in (c), z izjemo tistih, ki se nanašajo na oznake kategorije in klavne številke;

(b) člen 18(3);

(c) člen 20, razen v Združenem kraljestvu in na Portugalskem;

(d) člen 36;

(e) podatki v Prilogi II, ki se nanašajo na razvrščanje proizvodov.

Poleg tega v zvezi s proizvodi, kupljenimi v skladu s tem členom:

- se ne glede na člen 11(5)(a) Uredbe (ES) št. 562/2000 ponudbe nanašajo na najmanj 5 ton,

- intervencijske agencije pri obveščanju Komisije o ponudbah podrobno navedejo zadevne količine,

- so taki proizvodi skladiščeni ločeno, po razpisih ali po mesecih skladiščenja, v lahko prepoznavnih serijah,

- obvestila, predvidena v členu 31(1), (2), (3) in (4) Uredbe (ES) št. 562/2000, se pošiljajo ločeno od tistih, ki se zahtevajo za druge intervencijske proizvode.

Člen 8

Členu 4(3) Uredbe (ES) št. 562/2000 se doda naslednja točka:

"d) (d) označen v skladu s sistemom, ki ga uvaja Uredba (ES) št. 1760/2000."

Člen 9

Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se za drugi razpis, odprt decembra 2000, in za razpise, odprte v prvem četrtletju leta 2001.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. decembra 2000

Za Komisijo

Član Komisije

Franz Fischler

[1] UL L 160, 26.6.1999, str. 21.

[2] UL L 105, 3.5.2000, str. 6.

[3] UL L 159, 10.6.1989, str. 36.

[4] UL L 303, 2.12.2000, str. 9.

[5] UL L 99, 20.4.1996, str. 14.

[6] UL L 131, 1.6.2000, str. 37.

[7] UL L 305, 6.12.2000, str. 35.

[8] UL L 122, 24.4.1998, str. 59.

[9] UL L 135, 8.6.2000, str. 27.

[10] UL L 204, 11.8.2000, str. 1.

[11] UL L 258, 12.10.2000, str. 26.

[12] UL L 68, 16.3.2000, str. 22.

--------------------------------------------------

ANEXOBILAGANHANGΠΑΡΑΡΤΗΜΑANNEXANNEXEALLEGATOBIJLAGEANEXOLIITEBILAGA

Estados miembros o regiones de Estados miembros y grupos de calidades previstos en el apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) no 1627/89Medlemsstater eller regioner og kvalitetsgrupper, jf. artikel 1, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 1627/89Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats sowie die in Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1627/89 genannten QualitätsgruppenΚράτη μέλη ή περιοχές κρατών μελών και ομάδες ποιότητος που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89Member States or regions of a Member State and quality groups referred to in Article 1(1) of Regulation (EEC) No 1627/89États membres ou régions d’États membres et groupes de qualités visés à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1627/89Stati membri o regioni di Stati membri e gruppi di qualità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1627/89In artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1627/89 bedoelde lidstaten of gebieden van een lidstaat en kwaliteitsgroepenEstados-Membros ou regiões de Estados-Membros e grupos de qualidades referidos no n.o 1 do artigo 1.o do Regulamento (CEE) n.o 1627/89Jäsenvaltiot tai alueet ja asetuksen (ETY) N:o 1627/89 1 artiklan 1 kohdan tarkoittamat laaturyhmätMedlemsstater eller regioner och kvalitetsgrupper som avses i artikel 1.1 i förordning (EEG) nr 1627/89

Estados miembros o regiones de Estados miembrosMedlemsstat eller regionerMitgliedstaaten oder Gebiete eines MitgliedstaatsΚράτος μέλος ή περιοχές κράτους μελουςMember States or regions of a Member StateÉtats membres ou régions d'États membresStati membri o regioni di Stati membriLidstaat of gebied van een lidstaatEstados-Membros ou regiões de Estados-MembrosJäsenvaltiot tai alueetMedlemsstater eller regioner | Categoría AKategori AKategorie AΚατηγορία ACategory ACatégorie ACategoria ACategorie ACategoria ALuokka AKategori A | Categoría CKategori CKategorie CΚατηγορία ΓCategory CCatégorie CCategoria CCategorie CCategoria CLuokka CKategori C |

| U | R | O | U | R | O |

Belgique/België | | × | × | | | |

Deutschland | × | × | × | | | |

España | × | × | × | | | |

France | × | × | × | | | × |

Irland | | | | × | × | × |

Italia | × | × | × | | | |

Nederland | | × | | | | |

Österreich | | | × | | | |

Northern Ireland | | | | × | × | × |

--------------------------------------------------

Top