EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R2584

Uredba Komisije (ES) št. 2584/2000 z dne 24. novembra 2000 o vzpostavitvi sistema za sporočanje informacij o nekaterih dobavah govejega, telečjega in svinjskega mesa po cestah na ozemlje Ruske federacije

OJ L 298, 25.11.2000, p. 16–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 034 P. 231 - 232
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 034 P. 231 - 232
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 034 P. 231 - 232
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 034 P. 231 - 232
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 034 P. 231 - 232
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 034 P. 231 - 232
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 034 P. 231 - 232
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 034 P. 231 - 232
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 034 P. 231 - 232
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 021 P. 179 - 180
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 021 P. 179 - 180

No longer in force, Date of end of validity: 18/12/2008; razveljavil 32008R1180 . Latest consolidated version: 14/01/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2584/oj

32000R2584Uradni list L 298 , 25/11/2000 str. 0016 - 0017


Uredba Komisije (ES) št. 2584/2000

z dne 24. novembra 2000

o vzpostavitvi sistema za sporočanje informacij o nekaterih dobavah govejega, telečjega in svinjskega mesa po cestah na ozemlje Ruske federacije

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso [1] in zlasti členov 33(12) in 41 Uredbe ter ustreznih določb drugih uredb o skupni ureditvi trga za kmetijske proizvode,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Člen 2 protokola o vzajemni upravni pomoči za pravilno uporabo carinske zakonodaje v prilogah k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Rusko federacijo na drugi strani [2], predvideva, da stranke pomagajo druga drugi pri zagotavljanju, da se carinska zakonodaja pravilno uporablja, zlasti s preprečevanjem, odkrivanjem in raziskovanjem kršitev te zakonodaje. Za izvajanje upravne pomoči so Komisija, ki jo zastopa Evropski urad za boj proti goljufijam (v nadaljevanju "OLAF"), in ruske oblasti sklenili sporazum o mehanizmu za sporočanje informacij o gibanju blaga med Skupnostjo in Rusko federacijo.

(2) Kot del te upravne pomoči, zlasti v zvezi s prevozom izdelkov iz govejega, telečjega in svinjskega mesa, namenjenih v Rusko federacijo, po cesti, se morajo določiti informacije, ki jih morajo izvozniki poslati pristojnim organom držav članic, in sistem za sporočanje teh informacij med pristojnimi organi držav članic, OLAF-om in ruskimi oblastmi.

(3) Te informacije in uvedeni sistem za sporočanje bodo omogočili sledljivost izvoza zadevnih izdelkov v Rusko federacijo in po potrebi odkrili primere, v katerih nadomestilo ni upravičeno in mora biti vrnjeno.

(4) Uporaba določb te uredbe bo ocenjena po znatnem obdobju delovanja. Pregled, opravljen na tej podlagi lahko, če je to primerno, vodi v razširitev izvoza drugih proizvodov in drugih sredstev prevoza ter vključuje finančne posledice, če niso izpolnjene obveznosti.

(5) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem pristojnega Upravljalnega odbora–

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ta uredba se uporablja za pošiljke izdelkov iz govejega, telečjega in svinjskega mesa, ki spadajo v tarifne oznake KN0201, 0202 in 0203 s tovornjaki, namenjene na ozemlje Ruske federacije, za katere je izvoznim deklaracijam priložena vloga za izvozno nadomestilo.

Ta uredba se ne uporablja za pošiljke iz prvega pododstavka v količini, manjši od 3000 kilogramov.

Člen 2

Izvozniki sporočijo centralnemu organu, ki ga določi vsaka država članica izvoza, za vsako izvozno deklaracijo v štirih delovnih dneh od datuma iztovarjanja proizvodov v Rusiji naslednje informacije:

(a) opis blaga z navedbo osemmestne oznake proizvoda po kombinirani nomenklaturi;

(b) številko izvozne deklaracije;

(c) neto količino v kilogramih;

(d) številko TIR karneta ali referenčno številko ruskega carinskega tranzitnega dokumenta;

(e) državo članico izvoza, izstopni carinski urad in datum, ko so bile izpolnjene carinske formalnosti;

(f) številko dovoljenja skladišča pod carinskim nadzorom v Rusiji, kamor je bil dostavljen proizvod;

(g) datum dobave proizvoda v skladišče pod carinskim nadzorom v Rusiji.

Člen 3

1. Organ v zadevni državi članici iz člena 2 pošlje informacije, ki jih prejme, OLAF-u po elektronski pošti v dveh delovnih dneh od datuma prejema.

2. Po prejemu pošlje OLAF informacije iz člena 2 in identifikacijsko številko za vsak izvozni posel ruskim carinskim organom.

3. OLAF obvesti centralni organ v zadevni državi članici, če je to primerno, o odgovoru ruskih carinskih organov v dveh delovnih dneh od prejema tega odgovora ali, če ti organi ne odgovorijo, v dveh delovnih dneh od konca tritedenskega roka, določenega za odgovor ruskih organov po dogovoru, sklenjenim z njimi.

Člen 4

1. Informacije iz členov 1 in 2 ne predstavljajo dodatnih zahtev k tistim, ki so določene za dodeljevanje izvoznih nadomestil v zadevnih sektorjih.

2. Sistem za sporočanje informacij, vzpostavljen s to uredbo, se oceni po obdobju šestih mesecev dejanske uporabe.

Člen 5

1. Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

2. Uporablja se za pošiljke, za katere so bile izvozne deklaracije iz člena 1 sprejete od 1. februarja 2001.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. novembra 2000

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 160, 26.6.1999, str. 21.

[2] UL L 327, 28.11.1997, str. 48.

--------------------------------------------------

Top