Help Print this page 

Document 32000R2516

Title and reference
Uredba (ES) št. 2516/2000 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. novembra 2000 o spremembah skupnih načel Evropskega sistema nacionalnih in regionalnih računov v Skupnosti (ESR 95) glede davkov in socialnih prispevkov ter spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2223/96
  • In force
OJ L 290, 17.11.2000, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 001 P. 257 - 258
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 001 P. 257 - 258
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 001 P. 257 - 258
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 001 P. 257 - 258
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 001 P. 257 - 258
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 001 P. 257 - 258
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 001 P. 257 - 258
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 001 P. 257 - 258
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 001 P. 257 - 258
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 001 P. 236 - 237
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 001 P. 236 - 237
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 002 P. 66 - 67

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2516/oj
Multilingual display
Authentic language
  • Authentic language: španščina, danščina, nemščina, grščina, angleščina, francoščina, italijanščina, nizozemščina, portugalščina, finščina, švedščina, islandščina, norveščina
Dates
  • Date of document: 07/11/2000
  • Date of effect: 07/12/2000; začetek veljavnosti datum objave + 20 glej člen 7
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Evropski parlament, Svet Evropske unije
  • Form: Uredba
  • Additional information: razširjeno na EGP z 22001D0085, COD 99/0200
Procedure
Relationship between documents
Text

32000R2516Uradni list L 290 , 17/11/2000 str. 0001 - 0002


Uredba (ES) št. 2516/2000 Evropskega parlamenta in Sveta

z dne 7. novembra 2000

o spremembah skupnih načel Evropskega sistema nacionalnih in regionalnih računov v Skupnosti (ESR 95) glede davkov in socialnih prispevkov ter spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2223/96

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA -

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 285 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [2],

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe [3],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Uredba Sveta (ES) št. 2223/96 z dne 25. junija 1996 o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Skupnosti [4] (ESR 95) vsebuje referenčni okvir skupnih standardov, opredelitev, klasifikacij in računovodskih pravil za izdelavo računov držav članic za statistične zahteve Skupnosti za zagotavljanje primerljivih rezultatov med državami članicami.

(2) Člen 2 Uredbe (ES) št. 2223/96 določa pogoje, po katerih lahko Komisija sprejme spremembe metodologije ESR 95, katerih namen je razjasniti in izboljšati njeno vsebino.

(3) Zato je treba Evropskemu parlamentu in Svetu podati pojasnila glede prikazovanja davkov in socialnih prispevkov v ESR 95, ker ta pojasnila spreminjajo osnovne koncepte.

(4) Člen 2 Protokola o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem, ki se nanaša na člen 104 Pogodbe, navaja, da javnofinančni primanjkljaj pomeni neto izposojanje sektorja država, kakor je opredeljen v Evropskem sistemu integriranih ekonomskih računov (ESR).

(5) Odbor za statistični program (OSP), ustanovljen s Sklepom Sveta 89/382/EGS, Euratom [5], Odbor za monetarno, finančno in plačilnobilančno statistiko (OMFB), ustanovljen s Sklepom Sveta 91/115/EGS [6], ter Odbor za bruto nacionalni proizvod (Odbor BNP) lahko, kadar koli se jim zdi primerno, izrazijo svoje mnenje o računovodskem obravnavanju davkov in socialnih prispevkov, specifičnem za državo.

(6) Opravljeno je bilo posvetovanje z Odborom za statistični program ter Odborom za monetarno, finančno in plačilnobilančno statistiko.

(7) Ukrepi, potrebni za izvajanje Uredbe (ES) št. 2223/96, bi morali biti sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za izvrševanje na Komisijo prenesenih izvedbenih pooblastil [7] -

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Namen

Namen te uredbe je spremeniti skupna načela ESR 95 glede davkov in socialnih prispevkov, da se zagotovi primerljivost in preglednost med državami članicami.

Člen 2

Splošna načela

Na neto posojanje/izposojanje sektorja država ne vplivajo tisti v sistemu prikazani zneski davkov in socialnih prispevkov, za katere je malo verjetno, da bodo pobrani.

Zato je vpliv davkov in socialnih prispevkov, v sistemu prikazanih na obračunski osnovi, na neto posojanje/izposojanje sektorja država v sprejemljivem časovnem obdobju enak dejansko prejetim ustreznim zneskom.

Člen 3

Obravnava davkov in socialnih prispevkov v računih

V sistemu prikazani davki in socialni prispevki se lahko izpeljejo iz dveh virov: iz zneskov, ki so evidentirani z odmerami in napovedmi, ali iz gotovinskih prejemkov.

(a) Če se uporabljajo odmere in napovedi, se zneski prilagodijo s koeficientom, ki odraža odmerjene in prijavljene zneske, ki niso nikoli zbrani. Kot alternativna obravnava se lahko prikaže kapitalski transfer ustreznim sektorjem, ki je enak tej prilagoditvi. Koeficienti se ocenijo na podlagi preteklih izkušenj in tekočih pričakovanj glede odmerjenih in prijavljenih, vendar nikoli zbranih zneskov. So specifični za različne vrste davkov in socialnih prispevkov. Navedeni koeficienti se določijo glede na specifičnost države, metoda pa se že vnaprej dogovori s Komisijo (Eurostatom).

(b) Če se uporabljajo gotovinski prejemki, se časovno prilagodijo tako, da se gotovina pripiše času, v katerem je potekala dejavnost, ki je ustvarila davčno obveznost (ali, v primeru nekaterih davkov na dohodek, ko je bil določen znesek davka). Ta prilagoditev lahko temelji na povprečni časovni razliki med dejavnostjo (ali določitvijo zneska davka) in prejemkom davka v gotovini.

Člen 4

Preverjanje

1. Komisija (Eurostat) preveri, če države članice izvajajo načela, določena v tej uredbi.

2. Od leta 2000 naprej države članice zagotovijo Komisiji (Eurostatu) pred koncem vsakega leta podroben opis metod, ki jih nameravajo uporabiti za posamezne kategorije davkov in socialnih prispevkov za izvajanje te uredbe.

3. Uporabljene metode in morebitne revizije so predmet dogovora med vsako zadevno državo članico in Komisijo (Eurostatom).

4. Komisija (Eurostat) obvešča Odbor za statistični program, Odbor za monetarno, finančno in plačilno-bilančno statistiko ter Odbor za BNP o metodah in izračunu prej navedenih koeficientov.

Člen 5

Izvajanje

V šestih mesecih od sprejetja te uredbe Komisija v besedilo Priloge A k Uredbi (ES) št. 2223/96 uvede spremembe, ki so potrebne za uporabo te uredbe, po postopku iz člena 4 uredbe.

Člen 6

Postopek Odbora

Člen 4 Uredbe (ES) št. 2223/96 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 4

1. Komisiji pomaga Odbor za statistični program (v nadaljevanju "Odbor").

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8.

Rok iz člena 4(3) Sklepa 1999/468/ES, znaša na tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

Člen 7

Začetek veljavnosti

1. Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

2. Države članice lahko zaprosijo Komisijo za prehodno obdobje, ki ni daljše od dveh let, v katerem svoje računovodske sisteme uskladijo s to uredbo.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. novembra 2000

Za Evropski parlament

Predsednica

N. Fontaine

Za Svet

Predsednik

L. Fabius

[1] UL C 21 E, 25.1.2000, str. 68.

[2] UL C 75, 15.3.2000, str. 19.

[3] Mnenje Evropskega parlamenta z dne 13. aprila 2000 (še ni objavljeno v Uradnem listu), Skupno stališče Sveta z dne 26. junija 2000 (UL C 245, 25.8.2000, str. 1) in Sklep Evropskega parlamenta z dne 3. oktobra 2000 (še ni objavljen v Uradnem listu).

[4] UL L 310, 30.11.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 448/98 (UL L 58, 27.2.1998, str. 1).

[5] UL L 181, 28.6.1989, str. 47.

[6] UL L 59, 6.3.1991, str. 19. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 96/174/ES (UL L 51, 1.3.1996, str. 48).

[7] UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

--------------------------------------------------

Top