EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R2437

Uredba Komisije (ES) št. 2437/2000 z dne 3. novembra 2000 o stalnem dovoljenju za dodatek in začasnem dovoljenju za nove dodatke v krmiBesedilo velja za EGP

OJ L 280, 4.11.2000, p. 28–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 030 P. 440 - 448
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 030 P. 440 - 448
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 030 P. 440 - 448
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 030 P. 440 - 448
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 030 P. 440 - 448
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 030 P. 440 - 448
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 030 P. 440 - 448
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 030 P. 440 - 448
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 030 P. 440 - 448
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 035 P. 92 - 100
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 035 P. 92 - 100
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 031 P. 126 - 134

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2437/oj

32000R2437Uradni list L 280 , 04/11/2000 str. 0028 - 0036


Uredba Komisije (ES) št. 2437/2000

z dne 3. novembra 2000

o stalnem dovoljenju za dodatek in začasnem dovoljenju za nove dodatke v krmi

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 70/524/EGS z dne 23. novembra 1970 o dodatkih v krmi [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1887/2000 [2], in zlasti člena 3 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Direktiva 70/524/EGS določa, da se novi dodatki dovolijo ob upoštevanju napredka v znanstvenem in tehničnem znanju.

(2) Člen 9d Direktive določa dovoljenje za dodatek, ki spada v vrsto, našteto v delu II Priloge C k Direktivi, kadar so po presoji dokumentacije izpolnjeni vsi pogoji, določeni v členu 3a Direktive.

(3) Člen 9e Direktive določa, da se lahko dodatek iste vrste začasno dovoli za obdobje do štirih let, kadar so po presoji zgoraj navedene dokumentacije, izpolnjeni pogoji iz členov 3a(b) do (e) Direktive in če lahko glede na razpoložljive rezultate domnevamo, da so izpolnjeni pogoji, določeni v členu 3a(a).

(4) Presoja predložene dokumentacije kaže, da pripravek iz mikroorganizmov, opisan v prilogah I in II k tej uredbi, izpolnjuje pogoje iz člena od 3a(b) do (e) Direktive. Poleg tega izpolnjuje pogoje člena 3a(a), kadar se uporablja v zvezi s pujski.

(5) Glede na razpoložljive rezultate je tudi smiselno domnevati, da so izpolnjeni pogoji, določeni v členu 3a(a), v zvezi z uporabo istega pripravka iz mikroorganizmov pri tistih kategorijah živali, ki so naštete v Prilogi II k Uredbi.

(6) Presoja predložene dokumentacije kaže, da pripravki iz encimov, opisani v Prilogi III k tej uredbi, izpolnjujejo pogoje za začasno dovoljenje, določeno v členu 9e Direktive, kadar se uporabljajo v zvezi s kategorijamiživali in v skladu z drugimi določbami, določenimi v Prilogi III k tej uredbi.

(7) Direktiva Sveta 89/391/EGS [3] z dne 12. junija 1989 o uvedbi ukrepov za spodbujanje izboljšav pri varnosti in zdravju delavcev pri delu in njene ustrezne posamične direktive, zlasti Direktiva Sveta 90/679/EGS [4], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 97/65/ES [5], o zaščiti delavcev pred tveganji, povezanimi z izpostavljenostjo biološkim dejavnikom pri delu, v celoti veljajo za uporabo in rokovanje z dodatki v krmi s strani delavcev.

(8) Znanstveni odbor za prehrano živali je podal pozitivno mnenje v zvezi z neškodljivostjo pripravkov iz encimov in mikroorganizmov ter v zvezi z ugodnim učinkom, ki ga ima pripravek iz mikroorganizmov na pujske.

(9) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pripravek, ki spada v skupino "mikroorganizmi", naveden v prilogah I in II k tej direktivi, se v skladu z Direktivo 70/524/EGS dovoli kot dodatek pri prehrani živali v skladu s pogoji, določenimi v navedenih prilogah.

Člen 2

Pripravki, ki spadajo v skupino "encimi", navedeni v Prilogi III k tej direktivi, se v skladu z Direktivo 70/524/EGS dovolijo kot dodatki pri prehrani živali v skladu s pogoji, določenimi v navedeni prilogi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. novembra 2000

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 270, 14.12.1970, str. 1.

[2] UL L 227, 7.9.2000, str. 13.

[3] UL L 183, 29.6.1989, str. 1.

[4] UL L 374, 31.12.1990, str. 1.

[5] UL L 335, 6.12.1997, str. 17.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

št. ES | Dodatek | Kemijska formula, opis | Vrsta ali kategorija živali | Zgornja meja starosti živali | Najmanjša vsebnost | Največja vsebnost | Druge določbe | Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet |

CFU/kg popolne krmne mešanice | CFU/kg popolne krmne mešanice |

E 1700 | Bacillus licheniformis(DSM 5749) Bacillus subtilis(DSM 5750) (v razmerju 1/1) | Mešanica Bacillus licheniformis in Bacillus subtilis, ki vsebuje najmanj 3,2 × 109 CFU/g dodatka (1,6 × 109 CFU/g vsake bakterije) | Pujski | 2 meseca | 1,28 × 109 | 3,2 × 109 | V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju. | Brez časovne omejitve |

--------------------------------------------------

PRILOGA II

št. (ali št. ES) | Dodatek | Kemijska formula, opis | Vrsta ali kategorija živali | Zgornja meja starosti živali | Najmanjša vsebnost | Največja vsebnost | Druge določbe | Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet |

CFU/kg popolne krmne mešanice | CFU/kg popolne krmne mešanice |

20 | Bacillus licheniformis(DSM 5749) Bacillus subtilis(DSM 5750) (v razmerju 1/1) | Mešanica Bacillus licheniformisin Bacillus subtilis, ki vsebuje najmanj 3,2 × 109 CFU/g dodatka (1,6 × 109 CFU/g vsake bakterije) | Plemenske svinje | 15 dni pred oprasitvijo in med laktacijo | 0,96 × 109 | 1,92 × 109 | V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju. | 30.9.2001 |

Prašiči za pitanje | – | 0,48 × 109 | 1,28 × 109 | V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, čas skladiščenja in obstojnost pri peletiranju. | 30.9.2001 |

Piščanci za pitanje | – | 3,2 × 109 | 3,2 × 109 | V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja rok trajanja in obstojnost pri peletiranju. Lahko se uporablja v krmni mešanici, ki vsebuje dovoljene kokcidiostatike: amprol/etopabat, diklazuril, halofuginon, metiklorpindol/metilbenzokvat, monenzin natrij, nifurzol in robenidin. | 30.9.2001 |

Purani za pitanje | – | 1,28 × 109 | 3,2 × 109 | V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju. Lahko se uporablja v krmni mešanici, ki vsebuje dovoljene kokcidiostatike: amprol/etopabat, diklazuril, halofuginon, metiklorpindol/metilbenzokvat, monenzin natrij, nifurzol in robenidin. | 30.9.2001 |

--------------------------------------------------

PRILOGA III

št. (ali št. ES) | Dodatek | Kemijska formula, opis | Vrsta ali kategorija živali | Zgornja meja starosti živali | Najmanj | Največ | Druge določbe | Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet |

Enote aktivnosti/kg popolne krmne mešanice | Enote aktivnosti/kg popolne krmne mešanice |

53 | Endo-1,3(4)-beta-glukanaza ES 3.2.1.6 | Pripravek iz endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki jo proizvaja Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanaze, ki jo proizvaja Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), alfa-amilaze, ki jo proizvaja Bacillus amyloliquefaciens(DSM 9553), bacilolizina, ki ga proizvaja Bacillusamyloliquefaciens(DSM 9554) in endo-1,4–beta–ksilanaze, ki jo proizvaja Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842), z najmanjšo aktivnostjo: Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 2350 U/gEndo-1,4-beta-glukanaza: 4000 U/gAlfa-amilaza: 400 U/gBacilolizin: 450 U/gEndo-1,4-beta-ksilanaza: 20000 U/g | Pujski | 2 meseca | Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 2350 U | – | 1.1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju.2.2. Priporočen odmerek na kilogram popolne krmne mešanice:endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 2350 Uendo-1,4-beta-glukanaza: 4000 Ualfa-amilaza: 400 Ubacilolizin: 450 Uendo-1,4-beta-ksilanaza: 20000 U3.3. Za uporabo v krmnih mešanicah, ki so bogate z neškrobnimi polisaharidi (predvsem beta-glukani in arabinoksilani), ki npr. vsebujejo več kot 25 % ječmena in 20 % koruze. | 30.9.2001 |

Endo-1,4-beta-glukanaza ES 3.2.1.4 | Endo-1,4-beta-glukanaza: 4000 U | – |

Alfa-amilaza ES 3.2.1.1 | Alfa-amilaza: 400 U | – |

Bacilolizin ES 3.4.24.28 | Bacilolizin: 450 U | – |

Endo-1,4-beta-ksilanaza ES 3.2.1.8 | Endo-1,4-beta-ksilanaza: 20000 U | – |

| Piščanci za pitanje | – | Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 1175 U | – | 1.1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju2.2. Priporočen odmerek na kilogram popolne krmne mešanice:endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 1175 - 2350 Uendo-1,4-beta-glukanaza: 2000 - 4000 Ualfa-amilaza: 200 - 400 Ubacilolizin: 225 - 450 Uendo-1,4-beta-ksilanaza: 10000 - 20000 U3.3. Za uporabo v krmnih mešanicah, ki so bogate z neškrobnimi polisaharidi (predvsem beta-glukani in arabinoksilani), ki npr. vsebujejo več kot 45 % pšenice | 30.9.2001 |

| Endo-1,4-beta-glukanaza: 2000 U | – |

| Alfa-amilaza: 200 U | – |

| Bacilolizin: 225 U | – |

| Endo-1,4-beta-ksilanaza: 10000 U | – |

54 | Endo-1,3(4)-beta-glukanaza ES 3.2.1.6 | Pripravek iz endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki jo proizvaja Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanaze, ki jo proizvaja Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), alfa-amilaze, ki jo proizvaja Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) in endo-1,4–beta–ksilanaze, ki jo proizvaja Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842), z najmanjšo aktivnostjo: Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 10000 U/gEndo-1,4-beta-glukanaza: 12000 U/gAlfa-amilaza: 400 U/gEndo-1,4-beta-ksilanaza: 21000 U/g | Piščanci za pitanje | – | Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 1000 U | – | 1.1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju2.2. Priporočen odmerek na kilogram popolne krmne mešanice:endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 1000-2000 Uendo-1,4-beta-glukanaza: 12000-24000 Ualfa-amilaza: 40-80 Uendo-1,4-beta-ksilanaza: 21000-42000 U3.3. Za uporabo v krmnih mešanicah, ki so bogate z neškrobnimi polisaharidi (predvsem beta-glukani in arabinoksilani), ki npr. vsebujejo več kot 45 % pšenice | 30.9.2001 |

Endo-1,4-beta-glukanaza ES 3.2.1.4 | Endo-1,4-beta-glukanaza: 12000 U | – |

Alfa-amilaza ES 3.4.1.1 | Alfa-amilaza: 40 U | – |

Endo-1,4-beta-ksilanaza ES 3.2.1.8 | Endo-1,4-beta-ksilanaza: 21000 U | – |

55 | Endo-1,3(4)-beta-glukanaza ES 3.2.1.6 | Pripravek iz endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki jo proizvaja Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanaze, ki jo proizvaja Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), alfa-amilaze, ki jo proizvaja Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) in bacilolizina, ki ga proizvaja Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554) z najmanjšo aktivnostjo: Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 3000 U/gEndo-1,4-beta-glukanaza: 5000 U/gAlfa-amilaza 540 U/gBacilolizin: 450 U/g | Pujski | 2 meseca | Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 1500 U | – | 1.1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju2.2. Priporočen odmerek na kilogram popolne krmne mešanice:endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 1500-3000 Uendo-1,4-beta-glukanaza: 2500-5000 Ualfa-amilaza: 270-540 Ubacilolizin: 225-450 U3.3. Za uporabo v krmnih mešanicah, ki so bogate z neškrobnimi polisaharidi, ki npr. vsebujejo več kot 35 % pšenice in 15 % ječmena | 30.9.2001 |

Endo-1,4-beta-glukanaza ES 3.2.1.4 | Endo-1,4-beta-glukanaza: 2500 U | – |

Alfa-amilaza ES 3.2.1.1 | Alfa-amilaza: 270 U | – |

Bacilolizin ES 3.4.24.28 | Bacilolizin: 225 U | – |

Prašiči za pitanje | – | Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 1500 U | – | 1.1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju2.2. Priporočen odmerek na kilogram popolne krmne mešanice:endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 1500-3000 Uendo-1,4-beta-glukanaza: 2500-5000 Ualfa-amilaza: 270-540 Ubacilolizin: 225-450 U3.3. Za uporabo v krmnih mešanicah, ki so bogate z neškrobnimi polisaharidi, ki npr. vsebujejo več kot 50 % ječmena | 30.9.2001 |

Endo-1,4-beta-glukanaza: 2500 U | – |

Alfa-amilaza: 270 U | – |

Bacilolizin: 225 U | – |

Piščanci za pitanje | – | Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 1500 U | – | 1.1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju2.2. Priporočen odmerek na kilogram popolne krmne mešanice:endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 1500-3000 Uendo-1,4-beta-glukanaza: 2500-5000 Ualfa-amilaza: 270-540 Ubacilolizin: 225-450 U3.3. Za uporabo v krmnih mešanicah, ki so bogate z neškrobnimi polisaharidi, ki npr. vsebujejo več kot 50 % koruze ali 50 % pšenice | 30.9.2001 |

Endo-1,4-beta-glukanaza: 2500 U | – |

Alfa-amilaza: 270 U | – |

Bacilolizin: 225 U | – |

Kokoši nesnice | – | Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 1500 U | – | 1.1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju2.2. Priporočen odmerek na kilogram popolne krmne mešanice:endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 1500-3000 Uendo-1,4-beta-glukanaza: 2500-5000 Ualfa-amilaza: 270-540 Ubacilolizin: 225-450 U3.3. Za uporabo v krmnih mešanicah, ki so bogate z neškrobnimi polisaharidi, ki npr. vsebujejo več kot 40 % koruze in 10 % rži | 30.9.2001 |

Endo-1,4-beta-glukanaza: 2500 U | – |

Alfa-amilaza: 270 U | – |

Bacilolizin: 225 U | – |

56 | Endo-1,3(4)-beta-glukanaza ES 3.2.1.6 | Pripravek iz endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki jo proizvaja Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanaze, ki jo proizvaja Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), alfa-amilaze, ki jo proizvaja Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) in bacilolizina, ki ga proizvaja Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554), z najmanjšo aktivnostjo: Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 6000 U/gEndo-1,4-beta-glukanaza: 3500 U/gAlfa-amilaza: 1400 U/gBacilolizin: 450 U/g | Piščanci za pitanje | – | Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 6000 U | – | 1.1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju2.2. Priporočen odmerek na kilogram popolne krmne mešanice:endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 6000 Uendo-1,4-beta-glukanaza: 3500 Ualfa-amilaza: 1400 Ubacilolizin: 450 U3.3. Za uporabo v krmnih mešanicah, ki so bogate z neškrobnimi polisaharidi (predvsem arabinoksilani in beta-glukani), ki npr. vsebujejo več kot 40 % ječmena | 30.9.2001 |

Endo-1,4-beta-glukanaza ES 3.2.1.4 | Endo-1,4-beta-glukanaza: 3500 U | – |

Alfa-amilaza ES 3.2.1.1 | Alfa-amilaza: 1400 U | – |

Bacilolizin: ES 3.4.24.28 | Bacilolizin: 450 U | – |

57 | Endo-1,3(4)-beta-glukanaza ES 3.2.1.6 | Pripravek iz endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki jo proizvaja Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanaze, ki jo proizvaja Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), alfa-amilaze, ki jo proizvaja Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) in bacilolizina, ki ga proizvaja Bacillus amylolique-faciens (DSM 9554), z najmanjšo aktivnostjo: Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 3000 U/gEndo-1,4-beta-glukanaza: 9000 U/gAlfa-amilaza: 540 U/gBacilolizin: 450 U/g | Piščanci za pitanje | – | Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 3000 U | – | 1.1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju2.2. Priporočen odmerek na kilogram popolne krmne mešanice:endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 3000 Uendo-1,4-beta-glukanaza: 9000 Ualfa-amilaza: 540 Ubacilolizin: 450 U3.3. Za uporabo v krmnih mešanicah, ki so bogate z neškrobnimi polisaharidi (predvsem celuloza in hemiceluloza), ki npr. vsebujejo več kot 20 % sončničnega zdroba in 10 % sojinega zdroba | 30.9.2001 |

Endo-1,4-beta-glukanaza ES 3.2.1.4 | Endo-1,4-beta-glukanaza: 9000 U | – |

Alfa-amilaza ES 3.2.1.1 | Alfa-amilaza: 540 U | – |

Bacilolizin: ES 3.4.24.28 | Bacilolizin: 450 U | – |

58 | Endo-1,3(4)-beta-glukanaza ES 3.2.1.6 | Pripravek iz endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki jo proizvaja Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanaze, ki jo proizvaja Trichoderma longibrachiatum 7 (CBS 592.94), alfa-amilaze, ki jo proizvaja Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) in bacilolizina, ki ga proizvaja Bacillus amylolique-faciens (DSM 9554), z najmanjšo aktivnostjo: Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 2350 U/gEndo-1,4-beta-glukanaza: 5000 U/gAlfa-amilaza: 400 U/gBacilolizin: 5000 U/g | Pujski | 2 meseca | Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 2350 U | – | 1.1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju2.2. Priporočen odmerek na kilogram popolne krmne mešanice:endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 2350 Uendo-1,4-beta-glukanaza: 5000 Ualfa-amilaza: 400 Ubacilolizin: 5000 U3.3. Za uporabo v krmnih mešanicah, ki so bogate z neškrobnimi polisaharidi (predvsem beta-glukani in arabinoksilani), ki npr. vsebujejo več kot 30 % ječmena | 30.9.2001 |

Endo-1,4-beta-glukanaza ES 3.2.1.4 | Endo-1,4-beta-glukanaza: 5000 U | – |

Alfa-amilaza ES 3.2.1.1 | Alfa-amilaza: 400 U | – |

Bacilolizin ES 3.4.24.28 | Bacilolizin: 5000 U | – |

--------------------------------------------------

Top