EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R1994

Uredba Sveta (ES) št. 1994/2000 z dne 18. septembra 2000 o uvedbi dokončne izravnalne dajatve in o dokončnem pobiranju začasne izravnalne dajatve, uvedene na uvoz stiren-butadien-stiren termoplastične gume s poreklom s Tajvana

OJ L 238, 22.9.2000, p. 8–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 034 P. 101 - 107
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 034 P. 101 - 107
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 034 P. 101 - 107
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 034 P. 101 - 107
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 034 P. 101 - 107
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 034 P. 101 - 107
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 034 P. 101 - 107
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 034 P. 101 - 107
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 034 P. 101 - 107

No longer in force, Date of end of validity: 23/09/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1994/oj

32000R1994Uradni list L 238 , 22/09/2000 str. 0008 - 0014


Uredba Sveta (ES) št. 1994/2000

z dne 18. septembra 2000

o uvedbi dokončne izravnalne dajatve in o dokončnem pobiranju začasne izravnalne dajatve, uvedene na uvoz stiren-butadien-stiren termoplastične gume s poreklom s Tajvana

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2026/97 z dne 6. oktobra 1997 o zaščiti protisubvencioniranem uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti [1] in zlasti členov 14 in 15 Uredbe,

ob upoštevanju predloga Komisije, predloženega po posvetovanju s svetovalnim odborom –

ob upoštevanju naslednjega:

A. ZAČASNI UKREPI

(1) Komisija je z Uredbo (ES) št. 1092/2000 [2] (v nadaljnjem besedilu "Uredba o začasni dajatvi") uvedla začasne izravnalne dajatve na uvoz stiren-butadien-stiren termoplastične gume (v nadaljnjem besedilu "SBS") v Skupnost, ki je po poreklu s Tajvana in spada pod oznako KNex40021900 in ex400299.

(2) Zaradi vzporedne protidumpinške preiskave so bile v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1091/2000 [3] uvedene začasne protidumpinške dajatve na uvoz SBS s poreklom s Tajvana v Skupnost.

B. NADALJNJI POSTOPEK

(3) Po obvestilu o bistvenih dejstvih in premislekih, na podlagi katerih je bila sprejeta uvedba začasnih ukrepov, so številne zainteresirane stranke predložile pisne pripombe. V skladu z določbami člena 11(5) Uredbe Sveta (ES) št. 2026/97 (v nadaljnjem besedilu "osnovna uredba") so vse zainteresirane stranke, ki so zahtevale zaslišanje, dobile priložnost, da jih Komisija zasliši.

(4) Komisija je nadaljevala z iskanjem in preverjanjem podatkov, za katere je menila, da so potrebni za njene dokončne ugotovitve.

(5) Vse stranke so bile obveščene o bistvenih dejstvih in premislekih, na podlagi katerih je bilo predvideno, da se priporoči uvedba dokončne izravnalne dajatve na uvoz SBS s poreklom s Tajvana in dokončno pobiranje varščin, položenih za začasne dajatve.

Po tem obvestilu jim je bil dan tudi rok za podajo stališč.

(6) Po proučitvi ustnih in pisnih pripomb, ki so jih predložile zainteresirane stranke, so se te pripombe upoštevale pri dokončnih ugotovitvah, kjer se je to štelo za primerno.

(7) Po pregledu začasnih ugotovitev na podlagi informacij, zbranih od takrat, se sklene, da se potrdijo glavne ugotovitve, kakor so določene v začasni uredbi.

C. ZADEVNI IZDELEK IN PODOBEN IZDELEK

(8) Zadevni izdelek je stiren-butadien-stiren termoplastična guma, ki trenutno spada pod oznake KNex40021900 in ex400299.

(9) Eden od uvoznikov v Skupnost je trdil, da ima SBS, uvožen s Tajvana, drugačno tekočnost in odpornost kot SBS, proizveden v Skupnosti. Vendar pa je preiskava Komisije pokazala, da tajvanski proizvajalci proizvajajo različne vrste SBS z natanko enako sestavo, kot jo imajo vrste, ki so proizvedene v Skupnosti. Preiskava je pokazala tudi, da je kakovost uvoza SBS s Tajvana bila morda slabša pri eni družbi v letih 1995 in 1996, ko je ta družba pričela proizvajati SBS, vendar je kakovost hitro dosegla raven, primerljivo s kakovostjo SBS, ki se proizvaja v Skupnosti. Nazadnje je preiskava pokazala, da uporabniki v Skupnosti ne delajo nobene razlike glede kakovosti med SBS s Tajvana in iz Skupnosti. Komisija je ugotovila, da imata SBS, uvožen s Tajvana, in SBS, proizveden v Skupnosti, enake značilnosti in enako kakovostno raven.

(10) Drug uvoznik v Skupnost je trdil, da bi morali čisti SBS in SBS z dodanim oljem šteti za dva različna izdelka, kar je utemeljil s tem, da čisti SBS in SBS z dodanim oljem uporabljajo različne industrije. Vendar pa so različni proizvajalci in uporabniki SBS Komisiji potrdili, da mnogo uporabnikov v Skupnosti, predvsem v obutveni industriji, ne razlikuje med čistim SBS in SBS z dodanim oljem. Zato se ugotavlja, da trgov s čistim SBS in SBS z dodanim oljem ni mogoče razlikovati.

(11) Isto podjetje je trdilo tudi, da sta čisti SBS in SBS z dodanim oljem podobna drugim vrstam izdelkov, na primer stiren-izopren-stirenu (v nadaljnjem besedilu "SIS"), ki jih prav tako proizvajajo proizvajalci SBS v Skupnosti. Družba je trdila, da ni nobene utemeljitve, zakaj bi SBS razlikovali od teh izdelkov. Vendar pa je preiskava pokazala, da imata čisti SBS in SBS z dodanim oljem povsem enako fizikalno sestavo iz butadiena in stirena, edina razlika je dodatek olja na koncu proizvodnega procesa. Fizikalna sestava jasno loči SBS od drugih izdelkov, na primer SIS. Zato se sklene, da čisti SBS in SBS z dodanim oljem za namen te preiskave v skladu s pomenom člena 1(4) osnovne uredbe štejeta za en sam izdelek.

(12) Ker niso bile predstavljene nobene druge utemeljitve, se potrdijo ugotovitve iz uvodnih izjav od 15 do 18 Uredbe o začasnih dajatvah.

D. SUBVENCIJE

(13) Ugotovitve v Uredbi o začasnih dajatvah glede subvencij, proti katerim se lahko uvedejo izravnalni ukrepi, ki jih pridobijo proizvajalci izvozniki, se dokončno potrdijo, razen če se v tem dokumentu izrecno ne ugotovi drugače.

1. SPLOŠNE ZADEVE

1. Izračun prevladujočih tržnih obrestnih mer

(14) Začasna odločitev je bila, da se za namen te preiskave uporablja splošna obrestna mera 9 %. Ta obrestna mera je bila določena na podlagi ustreznih informacij, pridobljenih med preiskavo. Tajvanska vlada (v nadaljevanju "TV") je izpodbijala zanesljivost te obrestne mere.

(15) Zaradi te trditve je Komisija preračunala obrestno mero, ki se splošno uporablja. Ustrezna referenčna obrestna mera je 7,99 % in je bila pridobljena tako, da so se upoštevale povprečne tržne obrestne mere, ki jih je 8 največjih tajvanskih bank obračunavalo v obdobju preiskave. Te obrestne mere so javno dostopne in so del mesečne finančne statistike, ki jo objavlja Oddelek za gospodarske raziskave Centralne banke Republike Kitajske.

2. Uporaba obrestne mere pri izračunavanju zneska subvencije

(16) TV je trdila, da metodologije, pri kateri se obresti dodajo imenski vrednosti subvencije, ni mogoče uporabljati za domnevno količino subvencij v obliki davčnih olajšav, ker se davčne olajšave, ki jih prijavijo podjetja, uporabijo pri letni napovedi za odmero davka, ki se odda 31. marca prihodnje leto. TV je trdila, da zato do tega dne nimajo nobenih ugodnosti.

(17) V odgovor tej utemeljitvi se smatra, da se bodo ugodnosti, zato ker pomenijo zmanjšanje neposrednega davka, ki ga je treba plačati vsako leto, priznale vsako leto. Zato morajo biti ugodnosti privlačne tudi zaradi tega, da si ni treba na prostem trgu sposoditi zneska, enakega takšnim prihrankom pri davku.

II. POSAMEZNE SHEME

1. Posojila po ugodnejših obrestnih merah: spodbude za avtomatizacijo in proti onesnaževanju

(18) Te sheme so opisane v uvodnih izjavah od 32 do 41 Uredbe o začasnih dajatvah. Temeljijo na členu 21(1) Statuta za izboljšanje industrij ("Statute for Upgrading Industries" v nadaljnjem besedilu "SUI").

(19) TV je trdila, da so ta posojila v splošnem na voljo skoraj vsem tajvanskim družbam, da zaradi tega niso točno določena in da v skladu s tem niso posojila, proti katerim se lahko uvedejo izravnalni ukrepi. Trdila je, da upravičenost ni omejena na določena podjetja; da je upravičenost do programa objektivna.

(20) V zvezi s temi trditvami je bilo preverjeno, da tajvanske oblasti omejujejo dostop do "investiranja v pomembne družbe ali projekte v zvezi z izboljšanjem industrij ali industrijske strukture", ki so "v skladu z vladno industrijsko politiko pomoči uravnovešenemu razvoju industrij" (člen 21 SUI). Določbe tega člena ne morejo šteti za objektivne, ker merila niso nevtralna, niso gospodarske narave in se ne uporabljajo horizontalno, in ker je vnaprej znano, da bodo imele določene družbe zaradi vrste njihovega poslovnega sektorja bolj verjetno korist od teh posojil. S tem bodo koristi v okviru te sheme za nekatere industrije neizogibno bolj pomembne kot za druge. Zato se zgoraj navedena trditev zavrne.

(21) Ta shema torej velja za posebno, saj je omejena na določena podjetja v skladu s pomenom člena 3(2)(a) osnovne uredbe. Začasne ugotovitve, navedene v uvodni izjavi 37 Uredbe o začasnih dajatvah, se tako potrdijo.

Izračunavanje višine subvencije

(22) Ugodnosti za proizvajalce izvoznike so izračunane, kakor je razloženo v uvodnih izjavah od 38 do 40 Uredbe o začasnih dajatvah.

(23) Ugodnosti, ki sta jih pridobili družbi, navedeni v Uredbi o začasnih dajatvah, so bile 0,07 %. Zaradi spremembe uporabljene obrestne mere se za Chi Mei to zdaj zmanjša na 0,06 %.

2. Oprostitev plačila uvozne dajatve: nakupi nove opreme in opreme proti onesnaževanju

(24) Pravna podlaga za to domnevno shemo subvencij, proti katerim se lahko uvedejo izravnalni ukrepi, sta dodatni opombi 3 in 9 v poglavju 84, dodatni opombi 4 in 5 v poglavju 85 in dodatni opombi 1 in 2 v poglavju 90 Carinske uvozne tarife in klasifikacije uvoznega in izvoznega blaga Republike Kitajske ("Customs Import Tariff and Classification of Import & Export Commodities of the Republic of China", v nadaljnjem besedilu "Carinski zakonik").

(25) TV je trdila, da ta carinski program ne izpolnjuje nobene od opredelitev subvencije, kot je to navedeno v členu 2 osnovne uredbe, predvsem ker pri tem ne pride do nikakršnega neposrednega prenosa sredstev, ni zagotovljenega blaga ali storitev, prav tako pa ni subvencioniranja cen ali prihodkov. To trditev je treba zavrniti, ker je ta shema vključevala finančni prispevek tajvanskih oblasti v obliki opuščenih uvoznih dajatev, ki jih je drugače treba plačati v skladu s členom 2(1)(a)(ii) osnovne uredbe, torej so ugodnosti dodeljene na ta način.

(26) TV je trdila tudi, da se ta shema, opisana v uvodnih izjavah od 44 do 54 Uredbe o začasnih dajatvah, obravnava kot navaden del državnega carinskega zakonika. Tudi če bi carinski program bil subvencija, ni subvencija, proti kateri se lahko uvedjo izravnalni ukrepi, v skladu s členom 3(2)(a) osnovne uredbe.

(27) TV je trdila predvsem, da je dostop do te sheme oprostitve plačila uvozne carine na voljo vsem tajvanskim družbam, ki želijo nabaviti opremo, ki se ne proizvaja na lokalni ravni, in da zaradi tega ne more šteti za posebno, ker niz družb, ki želijo imeti ugodnosti od te oprostitve, ni omejen in se upravlja na podlagi objektivnih in nevtralnih kriterijev.

(28) Velja, da določbe iz dodatnih opomb Carinskega zakonika niso gospodarske narave in se ne uporabljajo horizontalno v skladu s členom 3(2)(b) osnovne uredbe, saj je uporaba te sheme omejena samo na določene družbe. Če želijo imeti koristi od te sheme, morajo biti podjetja korporativni in kvalificirani izdelovalci ali opravljati tehnične storitve in uporabiti to shemo za uvoz strojev, opreme in instrumentov za preprečevanje onesnaževanja zraka in vode ter onesnaževanja s hrupom ali vibracijami ali za okoljsko inšpekcijo in testiranje, za odlaganje odpadkov, raziskave in poskuse ali za raziskovanje in analizo v skladu z naslovi določenih poglavij Carinskega zakonika.

(29) Zgoraj navedene trditve so zavrnjene, začasne ugotovitve, navedene v uvodni izjavi 52 Uredbe o začasnih dajatvah, pa se potrdijo.

Izračunavanje višine subvencije

(30) Ugodnosti za proizvajalce izvoznike so izračunane, kakor je razloženo v uvodni izjavi 53 Uredbe o začasnih dajatvah.

(31) Ugodnosti, ki sta jih pridobili izvozni družbi, so bile 0,05 % oziroma 0,04 %.

3. Oprostitev plačila uvozne dajatve: uvoz surovin

(32) Pravna podlaga za to domnevno shemo subvencij, proti katerim se lahko uvedejo izravnalni ukrepi, opisano v uvodnih izjavah od 55 do 60 Uredbe o začasnih dajatvah, je dodatna opomba 6 v poglavju 29 Carinskega zakonika.

(33) TV je trdila, da ta program ne ustreza nobeni od opredelitev subvencije, ki so navedene v členu 2 osnovne uredbe, predvsem ker pri tem ne pride do nikakršnega neposrednega prenosa sredstev, ni zagotovljenega blaga ali storitev, prav tako pa ni subvencioniranja cen ali prihodkov. To trditev je treba zavrniti, ker je ta shema vključevala finančni prispevek tajvanskih oblasti v obliki opuščenih uvoznih dajatev, ki jih je drugače treba plačati, v skladu s členom 2(1)(a)(ii) osnovne uredbe, torej so ugodnosti dodeljene na ta način.

(34) TV je trdila, da se ta shema obravnava kot navaden del državnega carinskega zakonika. Tudi če bi carinski program bil subvencija, ni subvencija, proti kateri se lahko uvedejo izravnalni ukrepi v skladu s členom 3(2)(a) osnovne uredbe.

(35) TV je trdila, da takšne oprostitve plačila uvozne dajatve pri uvozu surovin, ki se ne proizvajajo ali niso v dovolj veliki meri na voljo na lokalnem trgu, niso omejene na določena podjetja, ker so kriteriji za odobritev takšnih oprostitev objektivni in nevtralni.

(36) Ta shema je izrecno omejena na določene proizvajalce, za katere veljajo tovarniška upravna pravila pri uvozu posebej navedenih surovin, v tem primeru kemikalij, ki se uporabljajo izključno pri izdelavi plastike, umetnih vlaken, gumijastih in petrokemičnih polizdelkov s kemičnimi reakcijami, poleg tega pa se te kemikalije na Tajvanu ne proizvajajo ali pa tam še ni zadostne preskrbe z njimi. Posledično Komisija ugotavlja, da je ta shema izrecno omejena na določena podjetja, ki ustrezajo pogojem iz določb posebne dodatne opombe h Carinskemu zakoniku. Takšni pogoji ne štejejo za nevtralne, niso gospodarske narave in se ne uporabljajo horizontalno.

(37) Eden od izvoznikov je poudaril, da se zdi, da so bili vsi izračuni, razen oprostitve plačila uvozne dajatve opravljeni na ravni družbe; družba je zato trdila, da bi moral biti tudi obseg te subvencije izračunan na ravni družbe.

(38) V odgovoru na to utemeljitev mora biti jasno, da mora v primeru, da je ugodnost subvencije omejena na določen izdelek, skupni imenovalec za dodelitev količine subvencije odražati samo prodajo (ali izvoz) tega izdelka. Če ni tako, mora biti skupni imenovalec prejemnikova celotna prodaja (ali izvoz).

(39) Komisija je pri svojih izračunih za oprostitev plačila uvozne dajatve na surovine, kot so to pravilno trdile družbe, uporabljala ta pristop. V tem določenem primeru so bile ugodnosti ugotovljene samo za zadevni izdelek, in posledično je bila kot ustrezni skupni imenovalec uporabljena prodaja. Pri vseh drugih opisanih shemah je bilo ugotovljeno, da ugodnosti niso bile omejene na določen izdelek, zato je bila kot skupni imenovalec uporabljena celotna prodaja.

(40) Začasne ugotovitve, navedene v uvodni izjavi 60 Uredbe o začasnih dajatvah, so tako potrjene.

Izračunavanje zneska subvencije

(41) Ugodnosti za proizvajalce izvoznike so izračunane, kot je razloženo v uvodni izjavi 62 Uredbe o začasnih dajatvah.

(42) Ugodnosti, ki sta jih pridobili zadevni izvozni podjetji, se gibljejo med 0,61 % in 0,97 %.

4. Davčne olajšave in oprostitve davka

(43) Ker v zvezi s temi shemami ni bilo nobenih pripomb, se potrdijo ugotovitve iz uvodnih izjav od 22 do 31 Uredbe o začasnih dajatvah.

5. Višina subvencij, proti katerim se lahko uvedejo izravnalni ukrepi

(44) Za sodelujoči družbi so bile določene naslednje stopnje domače subvencije:

| Chi Mei Corporation | Lee Chang Yung Chemical Industry Corporation |

Davčne olajšave in oprostitve davka | 0,42 % | 0,32 % |

Posojila po ugodnejših obrestnih merah | 0,06 % | 0,07 % |

Oprostitev plačila uvozne dajatve | 1,02 % | 0,65 % |

Skupna količina subvencije | 1,50 % | 1,04 % |

E. ŠKODA

1. Opredelitev industrije Skupnosti

(45) Ker v zvezi z opredelitvijo industrije Skupnosti ni bilo nobenih pripomb, se potrdijo ugotovitve iz uvodne izjave 67 Uredbe o začasnih dajatvah.

2. Poraba v Skupnosti

(46) Ker v zvezi s porabo v Skupnosti ni bilo nobenih pripomb, se potrdi ocena porabe, kakor je navedena v uvodni izjavi 68 Uredbe o začasnih dajatvah.

3. Uvoz SBS s Tajvana v Skupnost

(a) Količina uvoza, tržni delež in povprečna uvozna cena

(47) Ker v zvezi s količino uvoza s Tajvana v Skupnost, deležem na trgu in povprečno uvozno ceno ni bilo nobenih pripomb, se potrdijo ocene iz uvodnih izjav od 69 do 72 Uredbe o začasnih dajatvah.

(b) Nelojalno nižanje cen

(48) Nelojalno nižanje cen je bilo začasno določeno na podlagi primerjave med izvozno ceno (z vračunanimi stroški za zavarovanje in voznino do meje Skupnosti, dajatve plačane) in cenami, ki jih je zaračunala industrija Skupnosti (franko tovarna). Prodajne cene, ki so se upoštevale za podobne vrste izdelkov, so bile cene za neodvisne stranke po odbitku popustov in rabatov.

(49) Kot je bilo navedeno v uvodni izjavi 9, je bilo nekaj pripomb v zvezi s primerljivostjo različnih vrst izdelkov, vendar je bilo ugotovljeno, da imata SBS, uvožen s Tajvana, in SBS, proizveden v Skupnosti, enake značilnosti.

(50) Te pripombe niso vplivale na sklepe začasne uredbe, ki je postavila mejo za nelojalno nižanje cen, izraženo kot odstotek povprečnih prodajnih cen industrije Skupnosti, ki znaša 12,3 %.

4. Gospodarski položaj industrije Skupnosti

(51) Eden od uvoznikov v Skupnost je poudaril, da zaloge in donosnost za leto 1995 niso bile izračunane. Kot je navedeno v uvodnih izjavah 81 in 82 Uredbe o začasnih dajatvah, zaradi sprememb računovodskih sistemov v eni družbi in sprememb strukture v drugi družbi ni bilo mogoče pridobiti točnih številk glede zalog in donosnosti. V vsakem primeru je preiskava pokazala, da je bila donosnost leta 1995 višja kot leta 1996. To še podkrepi določitev škode.

(52) Ker v zvezi s številkami glede proizvodnje, zmogljivosti, obsega prodaje, prodajne cene, tržnega deleža, zalog, donosnosti, investicij in zaposlovanja v industriji Skupnosti ni bilo nobenih drugih pripomb, se potrdijo ugotovitve iz uvodnih izjav od 76 do 84 Uredbe o začasnih dajatvah.

(53) Na podlagi zgoraj navedenega je bilo sklenjeno, da je bila industriji Skupnosti povzročena znatna škoda, kakor je navedeno v uvodni izjavi 90 Uredbe o začasnih dajatvah.

F. VZROK ŠKODE

1. Vpliv subvencioniranega uvoza

(54) TV in en uvoznik v Skupnost sta trdila, da je visoka stopnja tržnega deleža industrije Skupnosti (v času preiskave 89 %) pokazala, da industriji Skupnosti zaradi uvoza s Tajvana, ki ima veliko manjši tržni delež (6,1 %), ni mogla biti povzročena škoda. V sedanjem primeru je bilo ugotovljeno, da je uvoz s Tajvana z močnim pritiskom na cene na konkurenčnem in preglednem trgu (12,3 % nelojano nižanje cen v času preiskave) pomenil precejšen pritisk na industrijo Skupnosti. Da bi lahko vzdrževala svoj tržni delež, je morala industrija Skupnosti slediti padajočemu cenovnemu trendu (zmanjšanje cen za 47 % od leta 1995 do obdobja preiskave). Posledično je industrija Skupnosti utrpela hude izgube (donosnost se je spremenila s + 14,9 % na – 9,8 % od leta 1996 do obdobja preiskave). Nazadnje se zagovarja stališče, da visok tržni delež industrije Skupnosti te panoge ni zaščitil pred nelojalno subvencionirano tajvansko konkurenco in da je bil cenovni pritisk zaradi uvoza s Tajvana glavni razlog za škodo, ki je bila povzročena tej industriji.

2. Drugi dejavniki

(55) TV je trdila, da je povečanje naložb proizvajalcev Skupnosti izzvalo močnejšo konkurenco med temi proizvajalci, posledica tega pa je bila škoda, ki so jo povzročile takšne konkurenčne sile.Vendar pa je preiskava pokazala, da so se naložbe spreminjale od leta 1995, kot je navedeno v uvodni izjavi 83 Uredbe o začasnih dajatvah, in da ne kažejo nikakršnega trenda naraščanja, kot to trdi TV. Naložbe so ostale na precej nizki stopnji, kar bi ustrezalo normalnemu izboljševanju strojev. Najpomembnejše investicije so proizvajalci opravili pred letom 1995, v času, ko so ustanavljali svoje proizvodne enote.

(56) TV je trdila tudi, da bi lahko škodo, ki jo je utrpela industrija Skupnosti, povzročil dvig cen surovin. Vendar pa so se cene surovin, kot je navedeno v uvodni izjavi 108 Uredbe o začasnih dajatvah, spreminjale od leta 1995 in ne kažejo nobenega posebnega trenda. Bolj verjetno je, da je spreminjanje cen ciklično, in zato se z njimi ne da smiselno razložiti nenehne depreciacije cen SBS od leta 1995.

(57) Eden od uvoznikov v Skupnost je trdil, da bi lahko škodo, ki jo je utrpela industrija Skupnosti, povzročilo povišanje stroškov proizvodnje, prodaje in splošnih upravnih stroškov. Vendar pa je preiskava pokazala, da so ti stroški v obdobju od leta 1995 do leta 1999 ostali na približno isti ravni, vrednost prodaje proizvajalcev Skupnosti pa se je zaradi znižanja cen (za 39 %) drastično zmanjšala.

3. Sklep

(58) Glede na to, da v zvezi z vzrokom za škodo, povzročeno industriji Skupnosti, ni bilo drugih utemeljitev, se potrdi ugotovitev, da je škodo industriji Skupnosti povzročil uvoz s Tajvana, kakor je to navedeno v uvodnih izjavah 110 in 111 Uredbe o začasnih dajatvah.

G. INTERES SKUPNOSTI

1. Interes industrije Skupnosti

(59) Ker ni bilo nobenih pripomb v zvezi z interesi industrije Skupnosti, se potrdijo ugotovitve iz uvodnih izjav od 113 do 117 Uredbe o začasnih dajatvah.

2. Vpliv na uporabnike

(60) Po sprejetju Uredbe o uvedbi začasnih ukrepov sta dva uvoznika v Skupnost izrazila zaskrbljenost glede vpliva izravnalnih ukrepov na njune stranke. Treba je opomniti, da je eno od teh družb uvažalo izdelke tajvanskega proizvajalca, ki ni sodeloval pri tem postopku; za tega uvoznika sta veljali začasna skupna subvencija in dumpinška stopnja dajatve 28,2 %. Vendar pa bodo imeli v primeru uvedbe dokončnih ukrepov vsi uvozniki možnost nabaviti SBS od proizvajalcev v Skupnosti, od enega od sodelujočih proizvajalcev na Tajvanu ali od drugega vira, za katerega ukrepi ne veljajo.

(61) Posledično se ocenjuje, da bi moralo biti povprečno povišanje cene zaradi dokončnih ukrepov 1,1 %. Med preiskavo je bilo potrjeno, da bi moralo imeti takšno povišanje cen omejen vpliv na uporabnike. Raziskan je bil vpliv dajatev na več značilnih uporabnikov, pri katerih je SBS pomenil 40 % stroškov proizvodnje. Ugotovljeno je bilo, da bi uvedba ukrepov znižala donosnost tistega dela njihovih poslov, ki je povezan s SBS, za povprečno 0,3 %.

(62) Razen tega, ker večina uporabnikov v Skupnosti nabavlja SBS pretežno od proizvajalcev v Skupnosti, za večji del svojih nakupov ne bi občutili povišanja cen.

(63) Nazadnje, ker uvozniki v Skupnost niso predložili nadaljnjih dokazov in ker uporabniki v Skupnosti niso imeli nobenih pripomb, se potrdi sklep iz uvodne izjave 123 Uredbe o začasnih dajatvah.

3. Sklep

(64) Nove utemeljitve, ki so bile prejete v zvezi z ugotavljanjem interesa Skupnosti, niso takšne, da bi lahko spremenile sklep, da ne obstajajo nujni razlogi proti uvedbi izravnalnih ukrepov. Zato se potrdijo začasne ugotovitve.

H. DOKONČNI UKREPI

(65) Glede na sklepe v zvezi s subvencijami, škodo, vzrokom škode in interesom Skupnosti, velja, da je treba sprejeti dokončne izravnalne ukrepe za preprečevanje nadaljnje škode, ki jo subvencionirani uvoz s Tajvana povzroča industriji Skupnosti.

1. Stopnja odprave škode

(66) Kakor je razloženo v uvodni izjavi 127 Uredbe o začasnih dajatvah, je bila neškodljiva raven cen ugotovljena tako, da se je k prodajni ceni industrije Skupnosti prištela povprečna dejanska izguba, nato pa še 8 % stopnja dobička, kar bi pokrilo proizvodne stroške industrije Skupnosti in omogočilo pridobitev primernega dobička, če ne bi bilo subvencioniranega uvoza iz zadevne države.

2. Oblika in stopnja dajatve

(67) V skladu s členom 24(1) osnovne uredbe za nobenega od izdelkov ne veljajo tako protidumpinške kot izravnalne dajatve za namen obvladovanja istega položaja, ki je posledica dumpinga ali izvoznega subvencioniranja. Sheme subvencij, ki so predmet tega postopka, niso pomenile izvoznih subvencij v smislu člena 3(4)(a) osnovne uredbe. Kot takšne, subvencije vplivajo tako na izvozne kot na domače cene proizvajalcev izvoznikov, ne vplivajo pa na stopnjo dumpinga.

(68) V skladu s členom 15(1) osnovne uredbe mora stopnja izravnalne dajatve ustrezati subvencijski marži, razen če je stopnja škode nižja.

(69) Tako so stopnje izravnalnih dajatev za sodelujoče tajvanske proizvajalce naslednje:

— Chi Mei Corporation | 1,5 % |

—Lee Chang Yung Chemical Industry Corporation | 1,0 % |

(70) Kot je razloženo v uvodni izjavi 129 Uredbe o začasnih dajatvah, je delež SBS s poreklom s Tajvana teh dveh sodelujočih izvoznih družb, uvožen v Evropsko Skupnost v obdobju preiskave, znašal manj kot 30 %.

(71) Preiskava je razkrila obstoj subvencij, proti katerim se lahko uvedejo izravnalni ukrepi, ki so na voljo nesodelujočim izvoznikom. Zagovarja se stališče, da je nesodelovanje posledica tega, da ti proizvajalci uporabljajo subvencije, proti katerim se lahko uvedejo izravnalni ukrepi, in imajo od njih korist na stopnji, ki je nad stopnjo de minimis. V skladu z določbami člena 28 osnovne uredbe in na podlagi podatkov, ki jih vsebujejo pritožba in izsledki preiskave, je primerno, da se določi 8,2 % preostala stopnja izravnalne dajatve, da bi se izognili nagrajevanju nesodelovanja.

I. POBIRANJE ZAČASNIH DAJATEV

(72) Zaradi višine subvencij, proti katerim se lahko uvedejo izravnalni ukrepi, ugotovljenih za proizvajalce izvoznike, in zaradi obsega škode, povzročene industriji Skupnosti, je treba varščine, položene za začasne izravnalne dajatve v skladu z Uredbo (ES) št. 1092/2000, dokončno pobrati v višini dokončno uvedenih dajatev –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Za uvoz stiren-butadien-stiren termoplastične gume, ki spada pod oznake KN ex40021900 in ex400299 (oznake TARIC: 4002190010, 4002991010 in 4002999091) in s poreklom s Tajvana, se uvede dokončna izravnalna dajatev.

2. Stopnja dokončne izravnalne dajatve na neto ceno franko meja Skupnosti pred plačilom dajatve za izdelke, ki jih proizvajajo naslednje družbe, je:

Družba | | Stopnja dajatve | Dodatna oznaka TARIC |

Chi Mei Corporation, Tainan, Taiwan | 1,5 % | A127 |

Lee Chang Yung Chemical Industry Corporation, Taipei, Taiwan | 1,0 % | A128 |

Vse druge tajvanske družbe | 8,2 % | A999 |

3. Če ni določeno drugače, se uporabljajo veljavni carinski predpisi.

Člen 2

Varščine, položene za začasne izravnalne dajatve na uvoz s poreklom s Tajvana v skladu z Uredbo (ES) št. 1092/2000, se poberejo v višini dokončno uvedene dajatve. Varščine, ki presegajo dokončno stopnjo izravnalnih dajatev, se sprostijo.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. septembra 2000

Za Svet

Predsednik

H. Védrine

[1] UL L 288, 21.10.1997, str. 1.

[2] UL L 124, 25.5.2000, str. 26.

[3] UL L 124, 25.5.2000, str. 12.

--------------------------------------------------

Top