Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R1917

Uredba Komisije (ES) št. 1917/2000 z dne 7. septembra 2000 ki določa nekatere določbe za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1172/95 glede statistike o zunanji trgoviniBesedilo velja za EGP.

OJ L 229, 9.9.2000, p. 14–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 034 P. 84 - 96
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 034 P. 84 - 96
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 034 P. 84 - 96
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 034 P. 84 - 96
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 034 P. 84 - 96
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 034 P. 84 - 96
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 034 P. 84 - 96
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 034 P. 84 - 96
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 034 P. 84 - 96
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 021 P. 105 - 117
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 021 P. 105 - 117

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; razveljavil 32010R0113 . Latest consolidated version: 01/03/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1917/oj

32000R1917Uradni list L 229 , 09/09/2000 str. 0014 - 0026


Uredba Komisije (ES) št. 1917/2000

z dne 7. septembra 2000

ki določa nekatere določbe za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1172/95 glede statistike o zunanji trgovini

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1172/95 z dne 22. maja 1995 o statističnih podatkih v zvezi z blagovno menjavo Skupnosti in njenih držav članic z državami nečlanicami [1], ki je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 374/982 [2], zlasti člena 21 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Da bi pridobili usklajene statistične podatke, je za pripravo statistike zunanjetrgovinske menjave treba opredeliti izvedbene postopke za zbiranje podatkov in za obdelavo, prenos in razširjanje rezultatov.

(2) Pomembno je jasno določiti predmet statistike zunanjetrgovinske menjave, zlasti zato, da bi se izognili dvojnemu evidentiranju ali izključitvi določenih transakcij ter določili intervale, v katerih jih je treba pripraviti.

(3) Dopolniti je treba opredelitev podatkov, ki jih je treba sporočati, skupaj s postopki, s katerimi so navedeni na nosilcu statističnih podatkov.

(4) Pomembno je opredeliti posebni pretok blaga, za katera so potrebni posebni predpisi, uvesti je treba uskladitvene ukrepe Skupnosti.

(5) Določiti je treba rok za prenos rezultatov Komisiji in postopke za popravke, da se zagotovi redno in enotno razširjanje.

(6) Zaradi obstoječih povezav med statistiko zunanjetrgovinske menjave in carinskimi postopki je treba upoštevati določbe, sprejete z Uredbo Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o ustanovitvi Carinskega zakonika Skupnosti [3], ki je bil spremenjen s Pristopnim aktom Avstrije, Finske in Švedske ter z Uredbo Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o ustanovitvi Carinskega zakonika Skupnosti [4], ki je bil nazadnje spremenjen z Uredbo (ES) št. 1602/2000 [5]

(7) Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Odbora za statistične podatke v zvezi z blagovno menjavo s tretjimi državami –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

NASLOV I

SPLOŠNE DOLOČBE

POGLAVJE 1

Predmet in referenčno obdobje

Člen 1

V tej uredbi pomeni "uvoz" pretok blaga iz člena 6(1)(a) Uredbe (ES) št. 1172/95, v nadaljnjem besedilu "Osnovne uredbe", in "izvoz" pomeni pretok blaga iz člena 6(1)(b) Osnovne uredbe.

Člen 2

Skladno s členom 6(2) Osnovne uredbe statistika zunanjetrgovinske menjave ne zajema blaga:

- sproščenega v prosti promet, potem ko je bilo predmet aktivnega oplemenitenja ali predelave pod carinskim nadzorom,

- vsebovanega v seznamu izjem, določenih v Prilogi I.

Člen 3

1. Za vsako vrsto blaga se določi statistični prag iz člena 12 Osnovne uredbe, tako da sta uvoz ali izvoz, ki presegata vrednost 800 EUR ali 1000 kg neto mase, zajeta v statistiko zunanjetrgovinske menjave.

2. Vsaka država članica obvesti Komisijo o statističnem pragu, ki ga je določila v nacionalni valuti.

Člen 4

1. Referenčno obdobje je koledarski mesec, v katerem se blago uvozi ali izvozi.

2. Kadar je enotna carinska listina nosilec statističnih podatkov, datum, ko dokument sprejmejo carinski organi, določa koledarski mesec, na katerega se nanašajo podatki.

POGLAVJE 2

Opredelitve podatkov

Člen 5

Opredelitve podatkov iz prve alinee člena 10(1), (2) in (3) Osnovne uredbe in tudi postopkov, podanih na nosilcu podatkov, so navedene v členih 6 do 14.

Člen 6

1. "Carinsko namembno območje" se določi s postopkom, katerega šifre, ki jih je treba navesti, so podane v Prilogi 38 k Uredbi (EGS) št. 2454/93.

2. Brez poseganja v določbe glede enotne carinske listine se navede statistični postopek na nosilcu podatkov, kjer države članice ne zahtevajo carinske deklaracije.

3. Vsaka država članica, ki uporabi možnost, predvideno v odstavku 2, pripravi seznam statističnih postopkov, ki jih je treba navesti na nosilcu podatkov, tako da se statistika lahko posreduje Komisiji, skladno s šiframi, navedenimi v odstavku 4.

4. Statistični postopki se šifrirajo na naslednji način:

(a) uvoz:

1 — redni

3 — po oplemenitenju (pasivna predelava)

5 — zaradi proizvodnje za izvoz, sistem odloga dajatev

6 — zaradi proizvodnje za izvoz, sistem povračila dajatev

7 — po ekonomskem pasivnem oplemenitenju za tekstil;

(b) izvoz:

1 — redni

3 — v oplemenitenje (pasivna predelava)

5 — pridobljenih proizvodov, sistem odloga dajatev

6 — pridobljenih proizvodov, sistem povračila dajatev

7 — v ekonomsko pasivno oplemenitenje za tekstil.

Člen 7

1. V tej uredbi

(a) "država porekla" pomeni državo, iz katere blago izvira, skladno z naslovom II, poglavje 2, oddelek 1 Uredbe (EGS) št. 2913/92;

(b) "država odpreme" pomeni državo, iz katere je bilo blago prvotno odpremljeno v državo članico uvoznico, brez postanka ali pravnega postopka, neločljivo povezanega s prevozom v vmesni državi; če so se pojavili taki postanki ali pravni postopki, se kot država odpreme šteje zadnja vmesna država;

(c) "namembna država" pomeni zadnjo državo, za katero je ob izvozu znano, da bo blago tja dostavljeno;

(d) "država članica izvoza ali uvoza" pomeni državo članico, kjer se izvršijo izvozne ali uvozne formalnosti;

(e) "namembna država članica" pomeni državo članico, za katero je ob uvozu znano, da bo blago tja na koncu dostavljeno;

(f) "država članica dejanskega izvoza" pomeni državo članico, ki ni država članica izvoza, iz katere je bilo blago prvotno odpremljeno za izvoz, če izvoznik nima sedeža v državi članici izvoza.

Kjer blago prvotno iz druge države članice ni bilo odpremljeno, da bi se izvozilo, ali kadar ima izvoznik sedež v državi članici izvoza, je država članica izvoza enaka kot država članica dejanskega izvoza.

2. Brez poseganja v carinske predpise in skladno s členom 10(1)(b) Osnovne uredbe se država izvora navede na nosilcu statističnih podatkov.

Kljub temu pa mora biti država odpreme navedena v naslednjih primerih:

(a) za blago neznanega izvora;

(b) za naslednje blago, čeprav je njegov izvor znan:

- blago, ki spada v poglavje 97 Kombinirane nomenklature,

- blago, uvoženo po oplemenitenju,

- vrnjeno blago in drugo blago, ki izvira iz Skupnosti.

Mesečna poročila o poslih, navedenih v (a) in (b), ki jih države članice posredujejo Komisiji, vključujejo državo odpreme, če gre za državo nečlanico Evropske skupnosti. Sicer se uporabi šifra QW (ali 960).

3. Za posebna gibanja blaga iz naslova II se, če je to potrebno, uporabijo države partnerice, navedene v naslovu.

4. Države, opredeljene v odstavku 1, se označijo in šifrirajo skladno s členom 9 Osnovne uredbe.

Člen 8

Kjer je določena količina blaga, ki naj bi se navedla na nosilcu podatkov:

(a) "neto masa" pomeni dejansko maso blaga brez vse embalaže; če ni nobenih nasprotnih predpisov, sprejetih na podlagi člena 10(4) Osnovne uredbe, se neto masa izraža v kilogramih za vsako tarifno oznako v Kombinirani nomenklaturi;

(b) "dodatne merske enote" pomenijo enote za merjenje količine, razen enot, ki merijo maso, izraženo v kilogramih; omenjene morajo biti skladno z informacijami, določenimi v aktualni verziji Kombinirane nomenklature, navedenimi poleg tarifnih oznak, ki jih to zadeva, seznam dodatnih merskih enot je objavljen v delu I "Uvodnih določil" omenjene nomenklature.

Člen 9

1. "Statistična vrednost" je:

- pri izvozu vrednost blaga v kraju in času, ko zapusti statistično ozemlje države članice izvoznice,

- pri uvozu vrednost blaga v kraju in času, ko vstopi na statistično ozemlje države članice uvoznice.

2. Vrednost blaga iz odstavka 1 se izračuna:

- v primeru prodaje ali nakupa na podlagi fakturiranega zneska blaga,

- v drugih primerih na podlagi zneska, fakturiranega v primeru prodaje ali nakupa.

V primerih, ko je znana, se za določitev vrednosti blaga uporabi carinska vrednost, opredeljena skladno z Uredbo (EGS) št. 2913/92.

3. Statistična vrednost mora vključevati samo pomožne stroške, kot sta prevoz in zavarovanje, povezana z delom poti, ki:

- v primeru izvoženega blaga poteka na statističnem ozemlju države članice izvoznice,

- v primeru uvoženega blaga poteka zunaj statističnega ozemlja države članice uvoznice.

Statistična vrednost zato ne vključuje dajatev na izvoz ali uvoz, kot so carinske dajatve, davek na dodano vrednost, trošarine, posebne kmetijske dajatve, izvozna nadomestila ali drugi davki s podobnim učinkom.

4. Za blago, ki je rezultat predelavnih poslov, se statistična vrednost ugotovi, kakor če bi blago bilo v celoti izdelano v državi predelave.

5. Za blago, ki se uporablja kot nosilec informacij, kot so diskete, računalniški trakovi, filmi, načrti, avdio- in videotrakovi, CD-ROMI, ki se tržijo za zagotavljanje informacij, statistična vrednost temelji na skupnem strošku blaga, tj. ne zajema le nosilca, temveč tudi informacije na njem.

6. Statistična vrednost, ki mora biti podana na nosilcu podatkov, se navede v nacionalni valuti. Države članice lahko dovolijo navedbo vrednosti, izraženo v drugi valuti.

Menjalni tečaj, ki se uporablja pri določanju statistične vrednosti, je menjalni tečaj, ki se uporabi pri izračunu vrednosti, za katero se plača carina, ali pa uradni menjalni tečaj ob izvozu ali uvozu.

Brez poseganja v carinske predpise lahko v primeru periodične deklaracije država članica za pretvorbo v nacionalno valuto določi enoten tečaj za obdobje.

Člen 10

1. "Vrsta prevoza na zunanji meji" pomeni način prevoza, ki je določen z aktivnim prevoznim sredstvom, s katerim:

- naj bi pri izvozu blago zapustilo statistično ozemlje Skupnosti,

- naj bi pri uvozu blago vstopilo na statistično ozemlje Skupnosti.

2. "Vrsta prevoza znotraj države" pomeni način prevoza, ki je določen z aktivnim prevoznim sredstvom, s katerim:

- naj bi pri izvozu blago zapustilo kraj odhoda,

- naj bi pri uvozu blago prispelo v kraj prihoda.

Ta informacija je obvezna samo, kadar to predvideva carinska zakonodaja.

3. Vrste prevoza, navedene v odstavkih 1 in 2:

A | B | Naziv |

1 | 10 | Pomorski prevoz |

12 | Vagon na ladji |

16 | Cestno vozilo na ladji |

17 | Priklopnik ali polpriklopnik na ladji |

18 | Plovilo za notranje plovne poti na ladji |

2 | 20 | Železniški prevoz |

23 | Oprtni vlak |

3 | 30 | Cestni prevoz |

4 | 40 | Zračni prevoz |

5 | 50 | Poštni promet |

7 | 70 | Stalne prevozne napeljave |

8 | 80 | Notranji rečni prevoz |

9 | 90 | Lastni pogon |

4. Vrsta prevoza se označi na nosilcu podatkov s šiframi iz stolpca A iz seznama, prikazanega v odstavku 3.

Države članice lahko zahtevajo, da se vrsta prevoza označi na nosilcu podatkov s šiframi iz stolpca B navedenega seznama.

5. Prevoz v zabojnikih v smislu člena 670(g) Uredbe (EGS) št. 2454/93 mora biti prikazan, razen ko je vrsta prevoza označena s šiframi 5 (50), 7 (70), 9 (90).

Za ta namen so ustrezne naslednje šifre:

0 — blago, ki se ne prevaža v zabojnikih;

1 — blago, ki se prevaža v zabojnikih.

6. Država aktivnega prevoznega sredstva na zunanji meji, ki je poznana pri uvozu ali izvozu, mora biti prav tako navedena, razen kadar je vrsta prevoza na meji Skupnosti označena s šiframi 2 (20 ali 23), 5 (50), 7 (70) in 9 (90).

Za ta namen se uporabijo šifre držav, opredeljene skladno s členom 9 Osnovne uredbe.

7. "Aktivno prevozno sredstvo" pomeni prevozno sredstvo, ki zagotavlja pogonsko silo; v primeru kombiniranega prevoza ali če je več prevoznih sredstev, se kot aktivno prevozno sredstvo šteje tisto, ki zagotavlja pogonsko silo za celotno kombinacijo.

Država aktivnega prevoznega sredstva je država registracije prevoznega sredstva, ki je znana ob dokončanju formalnosti.

Člen 11

1. "Ugodnost" pomeni tarifni sistem, kjer se uporabljajo preferencialne carinske dajatve, ki so v celoti ali delno ukinjene skladno s konvencijami, sporazumi ali posebnimi uredbami Skupnosti.

2. Ugodnost se navede skladno s postopkom, določenim v Uredbi (EGS) št. 2454/93.

Člen 12

1. "Fakturna vrednost" pomeni znesek, naveden na fakturi ali na drugih dokumentih.

2. "Valuta" pomeni valuto, v kateri je naveden fakturirani znesek.

Člen 13

1. V tej uredbi

(a) "posel" pomeni vsako dejanje, komercialno ali ne, katerega rezultat je premik blaga, zajetega v statistiki o zunanji trgovini;

b) "vrsta posla" pomeni vse tiste značilnosti, po katerih se posli ločijo.

2. Seznam poslov je določen v Prilogi II.

Na nosilcu podatkov se določijo s kodno številko iz stolpca A ali s kombinacijo kodnih številk iz stolpca A ter njihovih podrazdelitev iz stolpca B, kot je navedeno v zgoraj navedenem seznamu.

Člen 14

1. "Dobavni pogoji" pomenijo določbe prodajne pogodbe, ki opredelijo obveznosti kupca oziroma prodajalca, skladno z določbami Incoterms Mednarodne gospodarske zbornice.

2. Dobavni pogoji se navedejo na nosilcu podatkov s šiframi, in če je potrebno, s podrobnostmi, omenjenimi skladno s Prilogo III.

NASLOV II

POSEBNE DOLOČBE

POGLAVJE 1

Opredelitve in splošni preudarki

Člen 15

1. "Poseben pretok blaga" pomeni pretok blaga s posebnimi lastnostmi, ki imajo neki pomen za tolmačenje informacij in izvirajo, kot je lahko primer, iz samega gibanja blaga, iz vrste blaga, iz posla, katerega rezultat je premik blaga, ali iz izvoznika ali uvoznika blaga.

2. Posebna gibanja blaga so naslednja:

(a) industrijski obrati;

(b) plovila in zrakoplovi, kakor so opredeljeni v poglavju 3 tega naslova;

(c) morski proizvodi;

(d) zaloge na ladjah in zrakoplovih ter oskrba ladij in zrakoplovov;

(e) postopne pošiljke razstavljenega blaga;

(f) vojaško blago;

(g) objekti in naprave na morju;

(h) vesoljska vozila in sredstva za lansiranje vesoljskih vozil;

(i) motorna vozila in letalski deli;

(j) poštne pošiljke;

(k) naftni derivati;

(l) odpadni proizvodi.

3. Če ni nasprotnih predpisov v tej uredbi ali če ni predpisov, predpisanih skladno s členom 21 Osnovne uredbe, se posebna gibanja blaga navedejo skladno z ustreznimi nacionalnimi predpisi.

4. Države članice sprejmejo ustrezne predpise, da bi izvajale to poglavje, in smejo uporabiti, če je treba, vire statističnih informacij, razen tistih, določenih v členu 7 Osnovne uredbe.

POGLAVJE 2

Industrijski obrati

Člen 16

1. "Celovit industrijski obrat" pomeni kombinacijo strojev, aparatov, naprav, opreme, inštrumentov in materialov, v nadaljevanju besedila "sestavni deli", ki spadajo pod različne tarifne oznake nomenklature Usklajenega sistema in ki so namenjeni skupnemu delovanju kot obsežna enota za proizvodnjo blaga ali ponujanja storitev.

Vse drugo blago, ki se uporablja pri gradnji celovitega industrijskega obrata, se lahko obravnava kot njegov sestavni del, če ni izključeno iz priprave statističnih podatkov na podlagi Osnovne uredbe.

2. Poenostavljeni postopek deklariranja se lahko uporablja za evidentiranje izvoza celovitega industrijskega obrata. Tisti, ki so odgovorni za zagotavljanje statističnih informacij, so na svojo zahtevo pooblaščeni za uporabo takega poenostavljenega postopka, skladno s pogoji, določenimi v tej uredbi.

3. Poenostavljeni postopek se lahko uporabi samo pri izvozu celovitega industrijskega obrata, katerega skupna statistična vrednost presega 1,5 milijona EUR, razen če gre za celoviti industrijski obrat za ponovno uporabo. V tem primeru države članice obvestijo Komisijo o uporabljenem merilu.

Statistična vrednost industrijskega obrata se izračuna s seštevanjem statističnih vrednosti njegovih sestavnih delov in statističnih vrednosti blaga iz drugega pododstavka odstavka 1.

Člen 17

1. Tarifne oznake, ki se uporabljajo v tem poglavju, so predvidene v poglavju 98 Kombinirane nomenklature, z upoštevanjem sestavnih delov za celovit industrijski obrat, zajetih v poglavjih 63, 68, 69, 70, 72, 73, 76, 82, 84, 85, 86, 87, 90 in 94, s sklicevanjem na vsako od teh poglavij in na vsako posamezno tarifno oznako, iz katere so sestavljeni.

2. V tem poglavju se sestavni deli, ki spadajo v dano poglavje, uvrstijo pod tarifno oznako za celovit industrijski obrat poglavja 98 po zadevnem poglavju, razen če pristojna služba, navedena v tistem poglavju, zahteva uvrstitev blaga v poglavje 98 po ustreznih tarifnih oznakah za celovit industrijski obrat na ravni podpoglavja nomenklature Usklajenega sistema ali pa uporabo določb iz odstavka 3.

Poenostavljeni postopek pa ne ovira pristojne službe, da uvrsti določene sestavne dele pod ustrezne tarifne oznake Kombinirane nomenklature v smislu točke (b) člena 1(2) Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 [6]

3. Kjer pristojna služba iz odstavka 2 meni, da je vrednost sestavnih delov celovitega industrijskega obrata premajhna, da bi upravičila njihovo evidentiranje po podpoglavjih ustreznih poglavij, kamor spadajo, se uporabijo posebne tarifne oznake, predvidene v Kombinirani nomenklaturi.

Člen 18

Skladno s Kombinirano nomenklaturo so kodne številke za tarifne oznake za celovit industrijski obrat sestavljene po naslednjih pravilih:

1) šifra je sestavljena iz osmih cifer;

2) prvi dve cifri sta 9 oziroma 8;

3) tretja cifra, ki se uporablja za identifikacijo izvoza celovitega industrijskega obrata, je število 8;

4) četrta cifra se spreminja od 0 do 9, glede na glavno gospodarsko dejavnost v celovitem industrijskem obratu in glede na spodaj navedeno razvrstitev:

Šifra | Gospodarske dejavnosti |

0 | Energija (vključno s proizvodnjo in distribucijo pare in tople vode) |

1 | Pridobivanje neenergijskih rudnin (vključno s pripravo rud, bogatih s kovino, in pridobivanjem šote); proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov (vključno s proizvodnjo stekla in steklenine) |

2 | Železarska in jeklarska industrija; proizvodnja kovinskih izdelkov (brez strojegradnje in konstrukcije prevoznih sredstev) |

3 | Strojegradnja in konstrukcija prevoznih sredstev; izdelava orodja in inštrumentov |

4 | Kemična industrija (vključno z industrijo umetnih vlaken); industrija gume in plastike |

5 | Industrija hrane, pijač in tobaka |

6 | Tekstilna industrija, industrija usnja, obutve in oblačil |

7 | Lesna in papirna industrija (vključno s tiskarstvom in založništvom); predelovalna industrija, drugje neomenjena |

8 | Prevoz (brez storitev, povezanih s prevozom, storitev potovalnih agencij, špediterjev in drugih agentov, ki omogočajo prevoz potnikov ali blaga, shranjevanje in skladiščenje) in komunikacije |

9 | Zbiranje, čiščenje in distribucija vode; storitve, povezane s prevozom; drugje nerazvrščene gospodarske dejavnosti |

5) peta in šesta cifra ustrezata številki poglavja Kombinirane nomenklature, na katero se nanaša tarifna oznaka celovitega industrijskega obrata. V členu 17(3) sta 5. in 6. cifra 9;

6) za tarifne oznake celovitega industrijskega obrata:

- na ravni poglavja Kombinirane nomenklature je na sedmem in osmem mestu število 0,

- na ravni podpoglavja Usklajenega sistema sedmo in osmo mesto ustrezata tretjemu in četrtemu mestu te oznake;

7) pristojna služba, navedena v členu 17(2), predpiše oznako in kodno številko, ki se uporabi na nosilcu statističnih podatkov za identifikacijo sestavnih delov celovitega industrijskega obrata.

Člen 19

1. Subjekti, odgovorni za zagotavljanje statističnih podatkov, ne morejo uporabljati poenostavljenega postopka deklariranja brez predhodne odobritve, skladno s podrobnimi pravili, ki jih vsaka država članica določi v okviru tega poglavja.

2. V primeru celovitega industrijskega obrata, katerega sestavne dele izvaža nekaj držav članic, izda vsaka država članica, ki jo to zadeva, pooblastilo za uporabo poenostavljenega postopka deklariranja za izvoz. Vendar pa se pooblastilo izda samo ob predložitvi dokumentiranih dokazov, da je skupna statistična vrednost, določena v členu 16(3), dosežena ali da druga merila upravičujejo uporabo poenostavljenega postopka.

3. Če služba, navedena v členu 17(2), ni odgovorna za pripravo statistike o zunanji trgovini države članice izvoznice, potem ne izda pooblastila brez odobritve službe, odgovorne za pripravo statistike.

POGLAVJE 3

Uvoz in izvoz plovil in zrakoplovov

Člen 20

V tem poglavju:

(a) "plovila" pomenijo plovila, ki se uporabljajo za pomorski prevoz, navedena v Dodatnih opombah 1 in 2 poglavja 89 Kombinirane nomenklature, in vojne ladje;

(b) "zrakoplov" pomeni letala za civilno uporabo, ki spadajo v okvir šifre 8802 Kombinirane nomenklature, pod pogojem, da jih uporablja letalska družba, ali letala za vojaško uporabo;

(c) "lastništvo plovila ali zrakoplova" pomeni dejstvo, da je fizična ali pravna oseba registrirana kot lastnik plovila ali zrakoplova;

(d) "država partnerica" pomeni:

- pri uvozu, tretjo državo izdelave, če je plovilo ali zrakoplov novo; v drugih primerih pomeni tretjo državo, kjer ima fizična ali pravna oseba, ki je prenesla lastništvo nad plovilom ali zrakoplovom, stalno prebivališče ali sedež,

- pri izvozu, tretjo državo, kjer ima fizična ali pravna oseba, na katero se prenese lastništvo plovila ali zrakoplova, stalno prebivališče ali sedež.

Člen 21

1. Komisiji se posreduje statistika zunanje trgovinske menjave, ki zajema:

(a) prenos lastništva plovila ali zrakoplova od fizične ali pravne osebe, ki ima stalno prebivališče ali sedež v tretji državi, na fizično ali pravno osebo, ki ima stalno prebivališče ali sedež v državi članici; ta posel se obravnava enako kot uvoz;

(b) prenos lastništva plovila ali zrakoplova od fizične ali pravne osebe, ki ima stalno prebivališče ali sedež v državi članici, na fizično ali pravno osebo, ki ima stalno prebivališče ali sedež v tretji državi; ta posel se obravnava enako kot izvoz; če je plovilo ali zrakoplov novo, se izvoz evidentira v državi članici izdelave;

(c) predložitev plovil ali zrakoplovov v carinski postopek aktivnega oplemenitenja in njihov ponovni izvoz po aktivnem oplemenitenju v namembni kraj v tretji državi;

(d) predložitev plovil ali zrakoplovov v carinski postopek pasivnega oplemenitenja in njihov ponovni uvoz po pasivnem oplemenitenju.

2. Rezultati poslov, navedenih v odstavku 1(a) in (b), ki jih države članice posredujejo Komisiji, vključujejo naslednje podatke:

- šifro, ki ustreza podrazdelitvi v Kombinirani nomenklaturi,

- statistični postopek,

- državo partnerico,

- količino, kot število postavk in v drugi dodatni merski enoti določeni v Kombinirani nomenklaturi za plovila, ter količino v neto masi in dodatni merski enoti za zrakoplov,

- statistično vrednost.

Člen 22

Države članice uporabijo vse razpoložljive vire informacij za ravnanje v skladu s tem poglavjem.

POGLAVJE 4

Zaloge na ladjah in zrakoplovih ter oskrba ladij in zrakoplovov

Člen 23

V tem poglavju:

- pomenijo "zaloge na ladjah in zrakoplovih" različne potrošne proizvode za posadko in potnike plovil ali zrakoplovov;

- "oskrba ladij in zrakoplovov" pomeni proizvode za delovanje motorjev, strojev in druge opreme na plovilih ali zrakoplovih, kot so gorivo, nafta in maziva.

Člen 24

1. Komisiji se posreduje statistika zunanjetrgovinske menjave, ki zajema:

(a) vso dobavo zalog za ladje in zrakoplove in vso dobavo za oskrbo ladij in zrakoplovov, če ima fizična ali pravna oseba, odgovorna za njihovo komercialno rabo, stalno prebivališče ali sedež v tretji državi in so v pristanišču ali na letališču države članice poročevalke, pod pogojem, da gre za blago Skupnosti ali blago iz držav nečlanic Skupnosti, ki je predloženo v carinski postopek aktivnega oplemenitenja ali v postopek predelave pod carinskim nadzorom; ta posel se šteje kot izvoz;

(b) vso dobavo zaloge za ladje in zrakoplove ter oskrbo nacionalnih plovil in zrakoplovov v pristanišču ali na letališču države članice poročevalke, pod pogojem, da gre za blago iz držav nečlanic Skupnosti, ki ga carina ni bilo sprostila v prosti promet in ni predloženo v carinski postopek aktivnega oplemenitenja ali v postopek predelave pod carinskim nadzorom; ta posel se šteje kot uvoz.

2. Mesečna poročila o poslih, omenjenih v odstavku 1(a), ki jih države članice posredujejo Komisiji, vključujejo naslednje podatke:

(a) šifro proizvoda, skladno z naslednjim poenostavljenim šifriranjem:

- 99302400: blago iz poglavij 1 do 24 Usklajenega sistema,

- 99302700: blago iz poglavja 27 Usklajenega sistema,

- 99309900: drugam uvrščeno blago;

(b) posebno šifro države QS (ali 952);

(c) statistični postopek;

(d) količino v neto masi;

(e) statistično vrednost.

POGLAVJE 5

Postopne pošiljke razstavljenega blaga

Člen 25

V tem poglavju "postopne pošiljke razstavljenega blaga" pomenijo uvoz ali izvoz sestavnih delov celotnega blaga v nesestavljenem stanju v nekajkratnih dobavah iz tržnih razlogov ali iz razlogov, povezanih s prevozom.

Člen 26

V mesečnih poročilih držav članic Komisiji se podatki o uvozu in izvozu postopnih pošiljk razstavljenega blaga pripravijo le enkrat, v mesecu uvoza ali izvoza zadnje delne pošiljke, pri čemer se navede polna vrednost celotnega sestavljenega blaga in se za to blago uporabi klasifikacijska šifra.

POGLAVJE 6

Vojaško blago

Člen 27

1. Statistični podatki v zvezi z blagovno menjavo z državami nečlanicami, ki zajema izvoz in uvoz blaga za vojaško uporabo, skladno z veljavno opredelitvijo v državi članici, se posredujejo Komisiji.

2. Mesečna poročila, ki zajemajo posle, navedene v odstavku 1, in ki jih države članice posredujejo Komisiji, vključujejo naslednje podatke:

(a) šifro, ki ustreza podrazdelitvi v razvrstitvi proizvodov, navedeni v členu 8 Osnovne uredbe;

(b) šifro države partnerice;

(c) statistični postopek;

(d) količino v neto masi, in kjer je ustrezno, v dodatnih merskih enotah;

(e) statistično vrednost.

3. V državah članicah, ki ne morejo uporabiti določb odstavka 2 zaradi vojaške skrivnosti, se sprejmejo ustrezni ukrepi, da se tako v mesečnih poročilih Komisiji zagotovi vključitev najmanj statistične vrednosti izvoza in uvoza blaga, namenjenega vojaški rabi.

POGLAVJE 7

Objekti in naprave na morju

Člen 28

1. V tem poglavju "objekti in naprave na morju" pomenijo opremo in sredstva, nameščena na odprtem morju za iskanje in izkoriščanje rudnih bogastev.

2. "Tuji" objekti in naprave so v nasprotju z "nacionalnimi" tisti, pri katerih ima fizična ali pravna oseba, odgovorna za komercialno rabo, stalno prebivališče ali sedež v državi nečlanici.

Člen 29

1. V dani državi članici se Komisiji posreduje statistika blagovne menjave z državami nečlanicami, ki zajema:

(a) dobavo blaga na nacionalni objekt ali napravo neposredno iz države nečlanice ali s tujega objekta ali naprave; ta posel se obravnava enako kot uvoz;

(b) dobavo blaga v državo nečlanico ali na tuj objekt ali napravo z nacionalnega objekta ali naprave; ta posel se obravnava enako kot izvoz;

(c) dobavo blaga na nacionalni objekt ali napravo iz carinskega skladišča na statističnem ozemlju države članice; ta posel se obravnava enako kot uvoz;

(d) uvoz blaga na statistično ozemlje te države članice s tujega objekta ali naprave;

(e) izvoz blaga iz statističnega ozemlja te države članice, ki je namenjeno za tuj objekt ali napravo.

2. Mesečna poročila, ki zajemajo posle, navedene v odstavku 1, in ki jih države članice posredujejo Komisiji, vključujejo naslednje podatke:

(a) šifro, ki ustreza podrazdelitvi v Kombinirani nomenklaturi.

Če gre za blago iz člena 23, lahko države članice uporabijo poenostavljene šifre, določene v členu 24(2)(a), ne da bi posegale v carinsko pravo;

(b) šifro države partnerice.

Brez poseganja v carinsko pravo je pri blagu, ki prihaja z objektov ali naprav ali je namenjeno nanje, država partnerica tista, kjer ima fizična ali pravna oseba, odgovorna za komercialno rabo zadevnega objekta ali naprave, stalno prebivališče ali sedež. Kjer ta informacija ni na razpolago, se uporabi šifra QW (ali 960);

(c) statistični postopek;

(d) količino v neto masi;

(e) statistično vrednost.

POGLAVJE 8

Vesoljska vozila

Člen 30

V tem poglavju:

(a) "vesoljsko vozilo" pomeni plovilo, kot so sateliti, ki potujejo po vesolju zunaj zemeljske atmosfere;

(b) "lastništvo vesoljskega vozila" pomeni dejstvo, da je fizična ali pravna oseba registrirana kot lastnik vesoljskega vozila.

Člen 31

1. Komisiji se posreduje statistika blagovne menjave z državami nečlanicami:

(a) predložitev vesoljskega vozila v postopke aktivnega oplemenitenja in njegov izvoz po teh postopkih v državo nečlanico;

(b) predložitev vesoljskega vozila v postopke pasivnega oplemenitenja in njegov uvoz po teh postopkih;

(c) izstrelitev vesoljskega vozila, ki je bilo predmet prenosa lastništva med fizično ali pravno osebo, ki ima stalno prebivališče ali sedež v državi nečlanici, in fizično ali pravno osebo, ki ima stalno prebivališče ali sedež v državi članici.

Ta posel se evidentira kot uvoz v državo članico, kjer ima stalno prebivališče ali sedež novi lastnik;

(d) izstrelitev vesoljskega vozila, ki je bilo predmet prenosa lastništva s fizične ali pravne osebe, ki ima stalno prebivališče ali sedež v državi članici, na fizično ali pravno osebo, ki ima stalno prebivališče ali sedež v državi nečlanici.

Ta posel se evidentira kot izvoz države članice proizvajalke dokončanega vesoljskega vozila;

(e) prenos lastništva vesoljskega vozila v orbiti s fizične ali pravne osebe, ki ima stalno prebivališče ali sedež v tretji državi, na fizično ali pravno osebo, ki ima stalno prebivališče ali sedež v državi članici. Ta posel se evidentira kot uvoz;

(f) prenos lastništva vesoljskega vozila v orbiti s fizične ali pravne osebe, ki ima stalno prebivališče ali sedež v državi članici, na fizično ali pravno osebo, ki ima stalno prebivališče ali sedež v državi nečlanici. Ta posel se evidentira kot izvoz.

2. Mesečna poročila o poslih, navedenih v odstavku 1(c) do (f), ki jih države članice posredujejo Komisiji, vključujejo naslednje podatke:

(a) šifro, ki ustreza podrazdelitvi v razvrstitvi proizvodov iz člena 8 Osnovne uredbe;

(b) šifro države partnerice.

Za posle, navedene v odstavku 1(c), je država partnerica država proizvajalka dokončanega vesoljskega vozila.

Za posle, navedene v odstavku 1(d) in (f), je država partnerica tista, v kateri ima fizična ali pravna oseba, na katero se prenese lastništvo vesoljskega vozila, stalno prebivališče ali sedež.

Za posle, navedene v odstavku 1(e), je država partnerica tista, v kateri ima fizična ali pravna oseba, ki prenese lastništvo vesoljskega vozila, stalno prebivališče ali sedež;

(c) statistični postopek;

(d) količino v neto masi in v dodatnih merskih enotah;

(e) statistično vrednost.

Pri uvozu, navedenem v odstavku 1(c), statistična vrednost zajema prevozne stroške in stroške zavarovanja, povezane s prevozom na izstrelišče in potovanjem po vesolju.

NASLOV III

KONČNE DOLOČBE

Člen 32

Skladno s členom 13 Osnovne uredbe pošljejo države članice Komisiji, brez zamude in najkasneje v šestih tednih po koncu referenčnega obdobja, mesečne rezultate o svoji statistiki zunanjetrgovinske menjave.

Člen 33

1. Če je treba na nosilcu podatkov vsebovane podatke popraviti, se popravki vnesejo za obdobje, na katerega se nanašajo.

2. Države članice posredujejo popravljene mesečne podatke vsaj vsake tri mesece, skupaj z datoteko, ki vsebuje kumulativne in popravljene letne podatke.

Člen 34

Države članice zadržijo nosilec statističnih podatkov, naveden v členih 7 in 23 Osnovne uredbe, ali vsaj na njem vsebovane podatke najmanj dve leti po koncu leta, na katero se nosilec nanaša.

Člen 35

Države članice pošljejo Komisiji svoja nacionalna navodila in vse naknadne spremembe.

Člen 36

Uredba (ES) št. 840/96 [7] je razveljavljena s 1. januarjem 2001.

Sklicevanje na razveljavljeno uredbo se šteje kot sklicevanje na to uredbo.

Člen 37

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Velja od 1. januarja 2001.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. septembra 2000

Za Komisijo

Pedro Solbes Mira

Član Komisije

[1] UL L 118, 25.5.1995, str. 10.

[2] UL L 48, 19.2.1998, str. 6.

[3] UL L 302, 19.10.1992, str. 1.

[4] UL L 253, 11.10.1993, str. 1.

[5] UL L 188, 26.7.2000, str. 1.

[6] UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

[7] UL L 114, 8.5.1996, str. 7.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

Seznam izjem iz člena 2

Za naslednje blago se podatki ne pripravijo:

(a) plačilna sredstva, ki so zakonita plačilna sredstva, in vrednostni papirji;

(b) monetarno zlato;

(c) izredna pomoč za območja elementarnih nesreč;

(d) zaradi namenske uporabe diplomatske ali podobne narave:

1. blago, ki ga uporabljajo diplomati ali konzuli ali osebe s podobno imuniteto;

2. darila voditelju države ali članom vlade ali parlamenta;

3. izdelki, ki so v obtoku v okviru administrativne vzajemne pomoči;

(e) pod pogojem, da niso predmet tržnega poslovanja:

1. okraski, častna odlikovanja in nagrade, spominske značke in medalje;

2. potovalna oprema, zaloge živil in drugi izdelki, vključno s športno opremo, namenjeno osebni rabi, ali poraba, ki spremlja potnika, nastane pred njegovim potovanjem ali po njem;

3. poročne obleke, izdelki, potrebni pri selitvi, ali dediščina;

4. krste, pogrebne žare, okrasni pogrebni izdelki ter izdelki za vzdrževanje grobov in nagrobnih spomenikov;

5. tiskan reklamni material, navodila za uporabo, ceniki in drugi reklamni izdelki;

6. blago, ki je postalo neuporabno ali se ne more uporabiti v industrijske namene;

7. balast;

8. poštne znamke;

9. farmacevtski izdelki, ki se uporabljajo pri mednarodnih športnih dogodkih;

(f) proizvodi, ki se uporabljajo kot del izjemnih splošnih ukrepov za varovanje oseb ali okolja;

(g) blago, ki je predmet nekomercialne menjave med osebami iz obmejnih pasov, ki jih določijo države članice (obmejni promet); proizvodi, ki jih kmetijski pridelovalci pridobijo na posestih, sicer zunaj statističnega ozemlja, a v njegovi bližini, kjer imajo svojo glavno dejavnost;

(h) pod pogojem, da je menjava začasna, blago, uvoženo in izvoženo za popravilo prevoznih sredstev, zabojniki in z njimi povezana prevozna oprema, ki pa niso predloženi v postopke predelave, ter deli, ki se zamenjajo med popravili;

(i) blago, izvoženo za nacionalne oborožene sile, nameščene zunaj statističnega ozemlja, uvoženo blago, ki so ga nacionalne oborožene sile poslale s statističnega ozemlja, in tudi blago, ki so ga na statističnem ozemlju države članice pridobile ali odložile tam nameščene tuje oborožene sile;

(j) blago, ki se uporablja kot nosilec informacij, kot so diskete, računalniški trakovi, filmi, načrti, avdio- in videotrakovi, CD-ROMi, ki se tržijo, da bi zagotavljali informacije, če so razviti po naročilu za individualno stranko ali če niso predmet tržnega poslovanja, pa tudi blago, ki dopolnjuje predhodno pošiljko, npr. je njena posodobitev, in katere se prejemniku ne fakturira;

(k) sredstva za lansiranje satelitov:

- pri izvozu in uvozu do izstrelitve v vesolje,

- ob izstrelitvi v vesolje.

--------------------------------------------------

PRILOGA II

Seznam poslov iz člena 13(2)

A | B |

1.Posli, ki vključujejo dejanski ali nameravani prenos lastništva proti nadomestilu (finančnemu ali drugačnemu) (razen za posle, naštete pod 2, 7, 8) [1] [2] [3] | 1.Dokončen nakup/prodaja [2]2.Dobava za prodajo po ogledu ali po preskusu, za komisijsko prodajo ali s posredovanjem komisionarja3.Neposredna menjava blaga (nadomestilo v naravi)4.Zasebni nakupi potnikov5.Finančni lizing (po obroki) [3] |

2.Vračilo blaga, predhodno evidentiranega pod šifro 1 [4]; brezplačna zamenjava blaga [4] | 1.Vračilo blaga2.Nadomestilo za vrnjeno blago3.Zamenjava (npr. zaradi garancije) za nevrnjeno blago |

3.Posli (ne začasni), ki vključujejo prenos lastništva, a brez nadomestila (finančnega ali drugačnega) | 1.Blago, dobavljeno na podlagi programov pomoči, ki jih delno ali v celoti vodi ali financira Evropska skupnost2.Druge dobave vladnih pomoči3.Druge dobave pomoči (posamezniki, nevladne organizacije)4.Drugi |

4.Posli z namenom oplemenitenja po pogodbi [5] ali z namenom popravila [6] (razen tistih, ki so evidentirani pod 7) | 1.Oplemenitenje po pogodbi2.Popravilo in vzdrževanje proti plačilu3.Brezplačno popravilo in vzdrževanje |

5.Posli po opravljenem oplemenitenju po pogodbi [5] ali po popravilu [6] (razen tistih, ki so evidentirani pod 7) | 1.Oplemenitenje po pogodbi2.Popravilo in vzdrževanje proti plačilu3.Brezplačno popravilo in vzdrževanje |

6.Posli brez prenosa lastništva, npr. najem, posojilo, operativni lizing [7] in druge vrste začasne uporabe [8], razen oplemenitenja po pogodbi ali popravila (dobava ali vračil) | 1.Najem, posojilo, operativni lizing2.Drugo blago za začasno uporabo |

7.Posli v okviru skupnih obrambnih projektov ali drugih skupnih medvladnih proizvodnih programih (npr. airbus) | |

8.Dobava gradbenega materiala in opreme za dela, ki so del splošne gradbene ali tehnične pogodbe [9] | |

9.Drugi posli | |

[1] Ta postavka zajema večino izvoznih in uvoznih poslov, tj. poslov, pri katerih:

- se lastništvo prenese z rezidenta na nerezidenta, in

- plačilo ali nadomestilo v naravi je ali pa bo izvršeno.Upoštevati je treba, da to velja tudi za pretok med subjekti, ki pripadajo istemu podjetju ali isti skupini podjetij, in za pretok v/iz osrednjih distribucijskih skladišč, razen če plačilo ali drugo nadomestilo ni izvedeno (sicer so zajeti v šifri 3).

[2] Vključno z rezervnimi deli in drugimi nadomestnimi dobavami, izvršenimi za plačilo.

[3] Vključno s finančnim lizingom; obroki se obračunajo tako, da pokrijejo vso ali skoraj vso vrednost blaga. Tveganje in koristi lastništva se prenesejo na lizingojemalca. Z iztekom pogodbe postane lizingojemalec zakoniti lastnik blaga.

[4] Vračilo in nadomestne odpreme blaga, ki so bile prvotno evidentirane pod postavkami 3 do 9 stolpca A, je treba registrirati po pripadajočih ustreznih postavkah.

[5] Posle oplemenitenja (pod carinskim nadzorom ali brez njega) je treba evidentirati po postavkah 4 in 5 stolpca A. Posli oplemenitenja za lasten račun predelovalca niso zajeti s to postavko. Treba jih je ti pod postavko 1 stolpca A.

[6] Popravilo pomeni obnovo blaga v smislu njegove prvotne funkcije. To lahko vključuje ponovno predelavo ali izboljšanje.

[7] Operativni lizing: lizinške pogodbe, razen finančnega lizinga (glej opombo (c)).

[8] Ta postavka zajema blago, ki se izvaža/uvaža z namenom naknadnega ponovnega uvoza/ponovnega izvoza brez spremembe lastništva.

[9] Posli, evidentirani pod postavko 8 stolpca A, vključujejo blago, za katero niso izdane ločene fakture, ampak je narejena ena faktura, ki zajema skupno vrednost del. Kjer ni tako, je treba posle evidentirati pod postavko 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA III

Seznam dobavnih pogojev iz člena 14(2)

1 : Kraj na ozemlju zadevne države članice

2 : Kraj v drugi državi članici

3 : Drugo (kraj zunaj Skupnosti)

Prvo podpolje | Vsebina | Drugo podpolje |

Incoterms oznaka | Incoterms ICC/ECE Ženeva | Kraj, ki se navede |

EXW | franko tovarna | lokacija tovarne |

FCA | franko prevoznik | … dogovorjeni kraj |

FAS | franko ob ladijski bok | dogovorjeno odpremno pristanišče |

FOB | franko na ladijski krov | dogovorjeno odpremno pristanišče |

CFR | stroški in prevoznina | dogovorjeno odpremno pristanišče |

CIF | stroški, zavarovanje in prevoznina | dogovorjeno odpremno pristanišče |

CPT | prevoz plačan do | dogovorjeni namembni kraj |

CIP | prevoz in zavarovanje plačano do | dogovorjeni namembni kraj |

DAF | dobavljeno na meji | dogovorjen kraj dobave na meji |

DES | dobavljeno na ladji | dogovorjeno odpremno pristanišče |

DEQ | dobavljeno na obali | po opravljenem carinjenju dogovorjeno odpremno pristanišče |

DDU | dobavljeno neocarinjeno | dogovorjeni namembni kraj v uvozni državi |

DDP | dobavljeno ocarinjeno | dogovorjeni kraj dobave v uvozni državi |

XXX | dobavni pogoji, ki se razlikujejo od zgoraj navedenih | natančen opis pogojev, navedenih v pogodbi |

--------------------------------------------------

Top