Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R1348

Uredba Sveta (ES) št. 1348/2000 z dne 29. maja 2000 o vročanju sodnih in zunajsodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah

OJ L 160, 30.6.2000, p. 37–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 001 P. 227 - 242
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 001 P. 227 - 242
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 001 P. 227 - 242
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 001 P. 227 - 242
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 001 P. 227 - 242
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 001 P. 227 - 242
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 001 P. 227 - 242
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 001 P. 227 - 242
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 001 P. 227 - 242
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 001 P. 161 - 176
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 001 P. 161 - 176

No longer in force, Date of end of validity: 12/11/2008; razveljavil 32007R1393

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1348/oj

32000R1348Uradni list L 160 , 30/06/2000 str. 0037 - 0052


Uredba Sveta (ES) št. 1348/2000

z dne 29. maja 2000

o vročanju sodnih in zunajsodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 61(c) in 67(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Postavljeni cilj Unije je ohranjati in razvijati Unijo kot območje svobode, varnosti in pravice, na katerem se zagotavlja prosto gibanje oseb. Za vzpostavitev takega območja mora Skupnost med drugim sprejeti ukrepe v zvezi s pravosodnim sodelovanjem v civilnih zadevah, ki so potrebni za pravilno delovanje notranjega trga.

(2) Pravilno delovanje notranjega trga vključuje potrebo po izboljšanem in hitrejšem pošiljanju sodnih in zunajsodnih pisanj v civilnih in gospodarskih zadevah zaradi vročanja med državami članicami.

(3) To področje je zdaj zajeto v členu 65 Pogodbe.

(4) V skladu z načeloma subsidiarnosti in sorazmernosti, določenimi v členu 5 Pogodbe, države članice ne morejo zadovoljivo doseči ciljev te uredbe in jih zato lažje doseže Skupnost. Ta uredba ne presega ciljev, ki so potrebni za dosego navedenih ciljev.

(5) Svet je z Aktom z 26. maja 1997 [4] sestavil Konvencijo o vročanju sodnih in zunajsodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah in priporočil, da jo države članice sprejmejo v skladu s svojimi ustavnimi pravili. Navedena konvencija še ni začela veljati. Treba je zagotoviti kontinuiteto rezultatov pogajanj za sklenitev Konvencije. Glavna vsebina te uredbe je v veliki meri povzeta po tej konvenciji.

(6) Učinkovitost in hitrost sodnih postopkov v civilnih zadevah pomeni, da mora posredovanje sodnih in zunajsodnih pisanj potekati neposredno in s hitrimi sredstvi med lokalnimi organi, ki jih imenujejo države članice. Vendar države članice lahko izrazijo svoj namen, da bodo za obdobje petih let imenovale samo en organ za pošiljanje ali sprejem, ali samo en organ, ki bo opravljal oboje. To imenovanje se lahko obnovi vsakih pet let.

(7) Hitrost pošiljanja zagotavlja uporabo vseh ustreznih sredstev, pod pogojem, da se upoštevajo nekateri pogoji glede čitljivosti in zanesljivosti prejetega pisanja. Varnost pošiljanja zahteva, da je pisanju, ki se pošilja, priložen predhodno natisnjen obrazec, ki mora biti izpolnjen v jeziku kraja, kjer naj se vročitev opravi, ali v drugem jeziku, s katerim soglaša zadevna država članica.

(8) Zaradi zagotovitve učinkovitosti te uredbe se možnost, da se vročitev pisanja zavrne, omeji na izjemne primere.

(9) Hitrost pošiljanja zagotavlja, da se pisanja vročijo v nekaj dneh po prejemu. Vendar, če se vročitev po preteku enega meseca ne opravi, mora organ za sprejem, o tem obvestiti organ za pošiljanje. Iztek tega roka ne sme pomeniti, da se zaprosilo vrne organu za sprejem, če je jasno, da je vročitev izvedljiva v ustreznem času.

(10) Zaradi varovanja interesov naslovnika je treba vročitev opraviti v uradnem jeziku ali v enem od uradnih jezikov kraja vročitve ali v drugem jeziku države članice izvora, ki ga naslovnik razume.

(11) Zaradi razlik v pravilih postopka med državami članicami je rok vročitve različen v vsaki državi članici. Ob upoštevanju teh okoliščin in morebitnih težav, ki lahko nastanejo, ta uredba predpisuje sistem, v katerem se rok vročitve določi po pravu sprejemne države članice. Če je treba pisanje vročiti v določenem roku, ker je v izvorni državi članici treba uvesti postopek oziroma je ta že v teku, je za prosilca odločilen tisti dan vročitve, ki ga predpisuje pravo izvorne države članice. Država članica pa sme iz ustreznih razlogov odstopati od omenjenih določb v prehodnem obdobju petih let. Tako odstopanje lahko država članica podaljša vsakih pet let iz razlogov v zvezi z njenim pravnim sistemom.

(12) Ta uredba prevlada nad določbami dvostranskih ali večstranskih sporazumov ali dogovorov z istim področjem uporabe, sklenjenih med državami članicami, zlasti pa nad Protokolom, ki je priložen Bruseljski konvenciji z dne 27. septembra 1968 [5], in Haaško konvencijo z dne 15. novembra 1965 v razmerjih med državami članicami, ki so njihove pogodbenice. Ta uredba ne preprečuje državam članicam, da obdržijo ali sklenejo sporazume ali dogovore o pospešitvi ali poenostavitvi posredovanja pisanj, pod pogojem, da so združljivi s to uredbo.

(13) Podatki, ki se pošiljajo v skladu s to uredbo, morajo uživati ustrezno varstvo. To spada na področje uporabe Direktive 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov [6] in Direktive 97/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 1997 v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in varstvom zasebnosti na področju telekomunikacij [7].

(14) Ukrepe, potrebne za izvajanje te uredbe, je treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil [8].

(15) Ti ukrepi vključujejo tudi sestavo in ažuriranje priročnika z ustreznimi sodobnimi sredstvi.

(16) Komisija mora najkasneje tri leta po začetku veljavnosti te uredbe preveriti njeno uporabo in predlagati spremembe, ki so po njenem mnenju potrebne.

(17) Združeno kraljestvo in Irska sta v skladu s členom 3 Protokola o stališču Združenega kraljestva in Irske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, sporočili, da želita sodelovati pri sprejetju in uporabi te uredbe.

(18) Danska v skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o Evropski Uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, ne sodeluje pri sprejetju te uredbe in zato z njo ni vezana in se zanjo ne uporablja –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Področje uporabe

1. Ta uredba se uporablja v civilnih in gospodarskih zadevah, kadar je treba poslati sodno ali zunajsodno pisanje iz ene države članice v drugo državo članico z namenom vročitve.

2. Ta uredba se ne uporablja, kadar naslov osebe, ki ji je treba vročiti pisanje, ni znan.

Člen 2

Organi za pošiljanje in sprejem

1. Vsaka država članica imenuje javne uradnike, organe ali druge osebe, v nadaljevanju: "organi za pošiljanje", ki so pristojni za pošiljanje sodnih ali zunajsodnih pisanj za vročitev v drugo državo članico.

2. Vsaka država članica imenuje javne uradnike, organe ali druge osebe, v nadaljevanju: "organi za sprejem", ki so pristojni za sprejem sodnih ali zunajsodnih pisanj iz druge države članice.

3. Država članica lahko imenuje en organ za pošiljanje in en organ za sprejem ali en organ, ki opravlja obe funkciji. Zvezna država, država, v kateri se uporablja več pravnih sistemov, ali država z avtonomnimi teritorialnimi enotami ima pravico imenovati več kot en organ. Imenovanje velja pet let in se lahko obnovi vsakih pet let.

4. Vsaka država članica posreduje Komisiji naslednje informacije:

(a) imena in naslove organov za sprejem iz odstavka 2 in 3;

(b) geografska območja, za katera so krajevno pristojni;

(c) razpoložljive načine sprejemanja pisanj; in

(d) jezike, v katerih je mogoče izpolniti standardne obrazce iz Priloge.

Države članice uradno obvestijo Komisijo o vsaki morebitni spremembi teh podatkov.

Člen 3

Osrednji organ

Vsaka država članica imenuje osrednji organ, ki je odgovoren za:

(a) zagotavljanje informacij organom za pošiljanje;

(b) iskanje rešitev za vse težave, ki se lahko pojavijo v času pošiljanja pisanj za vročitev;

(c) v izjemnih primerih in na zaprosilo organa za pošiljanje, posredovanje zaprosila za vročitev pristojnemu organu za sprejem.

Zvezna država,, v kateri se uporablja več pravnih sistemov, ali država z avtonomnimi teritorialnimi enotami ima pravico imenovati več kot en osrednji organ.

POGLAVJE II

SODNA PISANJA

Oddelek 1

Pošiljanje in vročanje sodnih pisanj

Člen 4

Pošiljanje pisanj

1. Pošiljanje pisanj med organi, imenovanimi na podlagi člena 2, poteka neposredno in čim hitreje.

2. Pošiljanje pisanj, zaprosil, potrditev, potrdil o prejemu, certifikatov in vseh drugih listin med organi za pošiljanje in organi za sprejem lahko poteka na kakršenkoli primeren način, pod pogojem, da je vsebina prejetega pisanja istovetna poslanemu pisanju in da so vsi podatki v njem dobro čitljivi.

3. Pisanju, ki se ga pošilja, se priloži zaprosilo, izpolnjeno na standardnem obrazcu iz Priloge. Obrazec se izpolni v uradnem jeziku zaprošene države članice ali v primeru, če je v tej državi članici več uradnih jezikov, v uradnem jeziku ali v enem od uradnih jezikov kraja, kjer naj se vročitev opravi, lahko pa tudi v drugem jeziku, ki ga je država članica navedla kot sprejemljivega. Vsaka država članica navede poleg svojega še uradni jezik ali jezike Evropske unije, ki je sprejemljiv oz. so sprejemljivi za izpolnjevanje obrazca.

4. Za pisanja in listine, ki se pošiljajo ni potrebna overitev ali druga enakovredna formalnost.

5. Če organ za pošiljanje želi, da se pisanje vrne skupaj s potrdilom iz člena 10, pošlje pisanje v dvojniku.

Člen 5

Prevod pisanj

1. Organ za pošiljanje pouči prosilca, od katerega prejme pisanje v pošiljanje, da lahko naslovnik odkloni sprejem pisanja, če le-to ni v enem od jezikov, določenih v členu 8.

2. Pred pošiljanjem pisanja krije prosilec vse stroške prevoda, ne glede na možno kasnejšo odločitev sodišča ali pristojnega organa glede obveznosti plačila teh stroškov.

Člen 6

Prejem pisanj pri organu za sprejem

1. Ob prejemu pisanja mora organ za sprejem čimprej, v vsakem primeru pa v roku sedmih dni od prejema, poslati organu za pošiljanje potrdilo o prejemu, in to na najhitrejši možni način pošiljanja, ob uporabi standardnega obrazca iz Priloge.

2. Če na podlagi poslanih podatkov ali pisanj, zaprosila za vročitev ni mogoče izpolniti, organ za sprejem na najhitrejši možni način stopi v stik z organom za pošiljanje, da se zagotovijo manjkajoči podatki ali pisanja.

3. Če je zaprosilo za vročitev očitno zunaj področja uporabe te uredbe ali če neizpolnjevanje zahtevanih formalnih pogojev onemogoča vročitev, se zaprosilo in poslana pisanja ob prejemu vrnejo organu za pošiljanje skupaj z obvestilom o prejemu na standardnem obrazcu iz Priloge.

4. Če organ za sprejem prejme pisanje za vročitev, vendar pa ni krajevno pristojen za njeno vročitev, jo pošlje skupaj z zaprosilom krajevno pristojnemu organu za sprejem v tej državi članici, pod pogojem, da zaprosilo izpolnjuje pogoje iz člena 4(3), in o tem na standardnem obrazcu iz Priloge obvesti organ za pošiljanje. Omenjeni organ za sprejem obvesti organ za pošiljanje o prejemu pisanj na način, ki je določen v odstavku 1.

Člen 7

Vročanje pisanj

1. Organ za sprejem sam vroči pisanje ali poskrbi za njegovo vročitev v skladu s pravom zaprošene države članice, ali na posebnem obrazcu, ki ga zahteva organ za pošiljanje, če ta ni v nasprotju s pravom te države članice.

2. Postopek za vročitev pisanja je treba opraviti čim prej. Če vročitev ni mogoča v roku enega meseca po prejemu, organ za sprejem o tem obvesti organ za pošiljanje s potrdilom na standardnem obrazcu iz Priloge, ki ga je treba izpolniti po pogojih iz člena 10(2). Rok se računa v skladu s pravom zaprošene države članice.

Člen 8

Zavrnitev sprejema pisanja

1. Organ za sprejem mora poučiti naslovnika, da lahko zavrne sprejem pisanja za vročitev, če ni napisano v enem od naslednjih jezikov:

(a) v uradnem jeziku zaprošene države članice ali, če je v tej državi več uradnih jezikov, v uradnem jeziku ali v enem od uradnih jezikov kraja, kjer je treba opraviti vročitev; ali

(b) v jeziku države članice prosilke, ki ga naslovnik razume.

2. Če je organ za sprejem obveščen, da naslovnik zavrača prejem pisanja v skladu z odstavkom 1, o tem nemudoma obvesti organ za pošiljanje s potrdilom iz člena 10 ter vrne zaprosilo in pisanje, za katera se zahteva prevod.

Člen 9

Dan vročitve

1. Ne glede na člen 8 je dan vročitve pisanja v skladu s členom 7 tisti dan, ko se vročitev opravi v skladu s pravom zaprošene države članice.

2. Kadar je treba pisanje vročiti v določenem roku, ker je v izvorni državi članici treba uvesti postopek oziroma je ta že v teku, je za prosilca odločilen tisti dan vročitve, ki ga predpisuje pravo te države članice.

3. Država članica ima pravico v prehodnem obdobju petih let iz utemeljenih razlogov odstopati od določb iz odstavkov 1 in 2.

To prehodno obdobje država članica lahko podaljša vsakih pet let iz razlogov, ki so v zvezi z njenim pravnim sistemom. Država članica obvesti Komisijo o vsebini in okoliščinah tega odstopanja.

Člen 10

Potrdilo o vročitvi in izvod vročenega pisanja

1. Po izvedbi formalnosti v zvez z vročitvijo pisanja se sestavi potrdilo o izvedbi teh formalnosti na standardnem obrazcu iz Priloge in se ga naslovi na organ za pošiljanje, če se uporabi člen 4(5), vključno z izvodom vročenega pisanja.

2. Potrdilo se izpolni v uradnem jeziku ali v enem od uradnih jezikov izvorne države članice ali v drugem jeziku, za katerega je izvorna država članica navedla, da je zanjo sprejemljiv. Vsaka država članica poleg svojega uradnega jezika navede še uradni(-e) jezik(-e) Evropske unije, ki je (so) zanjo pri izpolnjevanju obrazca sprejemljiv(-i).

Člen 11

Stroški vročitve

1. Pri vročitvi sodnih pisanj, ki prihajajo iz držav članic, se ne sme dopustiti nobenega plačila ali povračila pristojbin ali stroškov za storitve zaprošene države članice.

2. Prosilec plača ali povrne stroške, ki nastanejo v zvezi z:

(a) storitvijo sodnega uradnika ali osebe, pristojne po pravu zaprošene države članice;

(b) uporabo določenega načina vročitve.

Oddelek 2

Drugi načini pošiljanja in vročitve sodnih pisanj

Člen 12

Pošiljanje po konzularni ali diplomatski poti

1. Vsaka država članica ima pravico, da v izjemnih okoliščinah za vročitev uporabi konzularne ali diplomatske poti za pošiljanje sodnih pisanj organom druge države članice, ki jih je ta imenovala v skladu s členom 2 ali 3.

Člen 13

Vročanje po konzularnih ali diplomatskih predstavnikih

1. Vsaka država članica ima pravico, da osebam, ki prebivajo v drugi državi članici, vroči sodno pisanje neposredno po svojih diplomatskih ali konzularnih predstavnikih, vendar brez vsakršne prisile.

2. Vsaka država članica lahko v skladu s členom 23(1) izjavi, da nasprotuje taki vročitvi na svojem ozemlju, razen če se pisanja vročajo državljanom države članice, iz katere pisanja izvirajo.

Člen 14

Vročanje po pošti

1. Vsaka država članica ima pravico, da osebam, ki prebivajo v drugi državi članici, vroči sodna pisanja neposredno po pošti.

2. Vsaka država članica lahko v skladu s členom 23(1) določi pogoje, pod katerimi sprejema vročanje sodnih pisanj po pošti.

Člen 15

Neposredno vročanje

1. Ta uredba ne posega v pravico vsake osebe, ki ima interes v sodnem postopku, da vroči sodna pisanja neposredno po sodnih uradnikih, uradnikih ali drugih pristojnih osebah zaprošene države članice.

2. Vsaka država članica sme v skladu s členom 23(1) sporočiti, da nasprotuje vročanju sodnih pisanj na svojem ozemlju v skladu z odstavkom 1.

POGLAVJE III

ZUNAJSODNA PISANJA

Člen 16

Pošiljanje

Zunajsodna pisanja se pošiljajo za vročitev v drugi državi članici v skladu z določbami te uredbe.

POGLAVJE IV

KONČNE DOLOČBE

Člen 17

Pravila za izvajanje

Ukrepi, potrebni za izvajanje te uredbe v zvezi s spodaj navedenimi zadevami, se sprejmejo v svetovalnem postopku iz člena 18(2):

(a) sestava in letno ažuriranje priročnika, ki vsebuje podatke, ki jih zagotovijo države članice v skladu s členom 2(4);

(b) sestava glosarja pisanj v uradnih jezikih Evropske unije, ki se lahko vročajo po tej uredbi;

(c) ažuriranje ali tehnično spreminjanje standardnih obrazcev iz Priloge.

Člen 18

Odbor

1. Komisiji pomaga odbor.

2. Ob sklicevanju na ta odstavek se uporabita člena 3 in 7 Sklepa 1999/468/ES.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 19

Toženec, ki se ni spustil v postopek

1. Kadar je treba zaradi vročitve poslati v drugo državo članico pisanje o začetku postopka ali enakovredno pisanje v skladu z določbami te uredbe in se toženec ne spusti v postopek, se sodba ne izreče, dokler se ne ugotovi:

(a) ali je bilo pisanje vročeno na način, ki je predpisan po pravu zaprošene države članice za vročanje pisanj osebam, ki se nahajajo na njenem ozemlju, oziroma

(b) ali je bilo pisanje dejansko dostavljeno tožencu ali v njegovo prebivališče na drug način, predviden s to uredbo;

in da je bila v obeh primerih vročena ali dostavljena dovolj zgodaj, da je toženec lahko pripravil svojo obrambo.

2. Vsaka država članica lahko v skladu s členom 23(1) izjavi, da lahko sodnik ne glede na določbe odstavka 1 izreče sodbo, tudi če ni prejel potrdila o vročitvi ali dostavi, če so izpolnjeni vsi izmed naslednjih pogojev:

(a) da je bilo pisanje poslano na enega od načinov, predvidenih v tej uredbi;

(b) da je od datuma odpošiljanja pisanja preteklo najmanj šest mesecev, če sodnik meni, da je to v določeni zadevi dovolj dolgo obdobje;

(c) da kljub razumnim prizadevanjem za pridobitev potrdila po pristojnih organih zaprošene države članice ni bilo prejeto nikakršno potrdilo.

3. Ne glede na odstavka 1 in 2 lahko sodnik v nujnem primeru odredi začasne ukrepe ali ukrepe zavarovanja.

4. Kadar je treba zaradi vročitve poslati v drugo državo članico pisanje o začetku postopka ali enakovredno pisanje v skladu z določbami te uredbe in je bila proti tožencu, ki se ni spustil v postopek, izrečena sodba, lahko sodnik tožencu glede roka za vložitev pravnega sredstva dovoli vrnitev v prejšnje stanje, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a) da toženec brez svoje krivde ni izvedel za pisanje pravočasno, da bi lahko pripravil svojo obrambo, ali ni pravočasno izvedel za sodbo, da bi jo lahko izpodbijal; in

(b) da je toženec v obrambo predložil zadosten dokaz glede same vsebine zadeve.

Prošnja za vrnitev v prejšnje stanje se lahko vloži v razumnem roku po tem, ko je toženec izvedel za sodbo.

Vsaka država članica lahko v skladu s členom 23(1) izjavi, da take prošnje ne bo obravnavala, če je vložena po preteku roka, ki ga navede v izjavi, vendar pa ta v nobenem primeru ne sme biti krajši od enega leta od datuma sodbe.

5. Odstavek 4 se ne uporablja za sodbe v zvezi s statusom in sposobnostjo oseb.

Člen 20

Razmerje do drugih sporazumov ali dogovorov, katerih pogodbenice so države članice

1. Ta uredba v zadevah, za katere se uporablja, prevlada nad drugimi določbami, ki jih vsebujejo dvostranski ali večstranski sporazumi ali dogovori, ki so jih sklenile države članice, zlasti pa nad členom IV Protokola k Bruseljski konvenciji iz leta 1968 in Haaško konvenciji z dne 15. novembra 1965.

2. Ta uredba ne preprečuje posameznim državam članicam, da obdržijo ali sklenejo sporazume ali dogovore za dodatno pospešitev ali poenostavitev pošiljanja pisanj, pod pogojem, da so združljivi s to uredbo.

3. Države članice posredujejo Komisiji:

(a) izvode sklenjenih sporazumov ali dogovorov iz odstavka 2 in osnutke takih sporazumov ali dogovorov, ki jih nameravajo skleniti;

in

(b) vsako odpoved ali spremembo teh sporazumov ali dogovorov.

Člen 21

Pravna pomoč

Ta uredba ne vpliva na uporabo člena 23 Konvencije o civilnem postopku z dne 17. julija 1905, člena 24 Konvencije o civilnem postopku z dne 1. marca 1954 in člena 13 Konvencije o mednarodnem dostopu do sodišča z dne 25. oktobra 1980 med državami članicami, ki so podpisnice teh konvencij.

Člen 22

Varovanje poslanih informacij

1. Informacije, zlasti osebne podatke, ki se pošiljajo po tej uredbi, sme organ za sprejem uporabiti samo za namen, za katerega so bili poslani.

2. Organi za sprejem morajo zagotoviti zaupnost teh podatkov v skladu s svojim nacionalnim pravom.

3. Odstavka 1 in 2 ne vplivata na nacionalno pravo, ki omogoča prizadetim osebam, da so obveščene o uporabi informacij, poslanih po tej uredbi.

4. Ta uredba ne posega v Direktivi 95/46/ES in 97/66/ES.

Člen 23

Sporočila in objave

1. Države članice sporočajo Komisiji podatke iz člena 2, 3, 4, 9, 10, 13, 14, 15, 17(a) in 19.

2. Komisija objavi podatke iz odstavka 1 v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 24

Pregled

Najkasneje do 1. junija 2004 in potem vsakih pet let bo Komisija Evropskemu parlamentu, Svetu in Ekonomsko-socialnemu odboru predložila poročilo o uporabi te uredbe, pri čemer bo posebno pozornost posvetila učinkovitosti organov, imenovanih v skladu s členom 2, in praktični uporabi točke (c) člena 3 in člena 9. Poročilu bo po potrebi priložila predloge za prilagoditve te uredbe v skladu z razvojem sistemov obveščanja.

Člen 25

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati 31. maja 2001.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti.

V Bruslju, dne 29. maja 2000

Za Svet

Predsednik

A. Costa

[1] UL C 247 E, 31.8.1999, str. 11.

[2] Mnenje z dne 17. novembra 1999 (še ni bilo objavljeno v Uradnem listu).

[3] UL C 368, 20.12.1999, str. 47.

[4] UL C 261, 27.8.1997, str. 1. Istega dne, kot je bila pripravljena Konvencija, se je Svet seznanil z obrazložitvenim poročilom o Konvenciji, ki je objavljeno na strani 26 zgoraj omenjenega Uradnega lista.

[5] Bruseljska konvencija z 27. septembra 1968 o pristojnosti in izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (UL L 299, 13.12.1972, str. 32; prečiščeno besedilo UL C 27, 26.1.1998, str. 1).

[6] UL L 281, 23.11.1995, str. 31.

[7] UL L 24, 30.1.1998, str. 1.

[8] UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

--------------------------------------------------

PRILOGA

ZAPROSILO ZA VROČITEV PISANJ

(Člen 4(3) Uredbe Sveta (ES) št. 1348/2000 o vročanju sodnih in zunajsodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah [1])

Referenčna št.: …

1. ORGAN ZA POŠILJANJE

1.1 Ime:

1.2 Naslov:

1.2.1 Ulica in številka (p.p.):

1.2.2 Kraj in poštna številka:

1.2.3 Država:

1.3 Telefon:

1.4 Faks [2]:

1.5 Elektronska pošta [3]:

2. ORGAN ZA SPREJEM

2.1 Ime:

2.2. Naslov:

2.2.1 Ulica in številka (p.p.):

2.2.2 Kraj in poštna številka:

2.2.3 Država:

2.3 Telefon:

2.4 Faks [4]:

2.5 Elektronska pošta [5]:

3. PROSILEC

3.1 Ime:

3.2 Naslov:

3.2.1 Ulica in številka (p.p.):

3.2.2 Kraj in poštna številka:

3.2.3 Država:

3.3 Telefon [6]:

3.4 Faks [7]:

3.5 Elektronska pošta [8]:

4. NASLOVNIK

4.1 Ime:

4.2 Naslov:

4.2.1 Ulica in številka (p.p.):

4.2.2 Kraj in poštna številka:

4.2.3 Država:

4.3 Telefon [9]:

4.4 Faks [10]:

4.5 Elektronska pošta [11]:

4.6 Identifikacijska številka (številka socialnega zavarovanja/številka organizacije/ali podobno [12]:

5. NAČIN VROČITVE

5.1 V skladu s pravom zaprošene države članice

5.2 Na naslednji način:

5.2.1 Če ta način ni združljiv s pravom zaprošene države članice, je treba pisanje/pisanja vročiti po pravu te države:

5.2.1.1 da

5.2.1.2 ne

6. PISANJE ZA VROČITEV

(a) 6.1 Vrsta pisanja

6.1.1 sodno:

6.1.1.1 pisanje o začetku postopka

6.1.1.2 sodba

6.1.1.3 pravno sredstvo

6.1.1.4 drugo

6.1.2 zunajsodno

(b) 6.2 Datum ali rok, naveden v pisanju [13]:

(c) 6.3 Jezik pisanja:

6.3.1 izvirnik v DE, EN, DK, EL, FI, FR, GR, IT, NL, PT, SV, drugo:

6.3.2 prevod [14] v DE, EN, DK, ES, FI, FR, EL, IT, NL, PT, SV, drugo:

6.4 Število prilog:

7. IZVOD PISANJA SE VRNE SKUPAJ S POTRDILOM O VROČITVI (Člen 4(5) Uredbe)

7.1 da (v tem primeru je treba poslati dva izvoda pisanja za vročitev)

7.2 ne

1. V skladu s členom 7(2) morate izvesti postopek, potreben za vročitev pisanja, v čim krajšem času. Če v nobenem primeru ne morete vročiti pisanja v roku enega meseca po prejemu, morate to sporočiti temu organu s potrdilom iz točke 13.

2. Če tega zaprosila na podlagi poslanih podatkov ali pisanj ne morete izpolniti, morate v skladu s členom 6(2) Uredbe na najhitrejši možni način stopiti v stik s tem organom, da si zagotovite manjkajoče podatke ali pisanje.

V/Na:

Dne:

Podpis in/ali žig:

Oznaka organa za sprejem:

POTRDILO O PREJEMU

(Člen 6(1) Uredbe Sveta (ES) št. 1348/2000)

To potrdilo je treba poslati na najhitrejši možni način čim prej po prejemu pisanja, v vsakem primeru pa v sedmih dneh po prejemu.

8. DATUM PREJEMA

V/Na:

Dne:

Podpis in/ali žig:

OBVESTILO O VRAČILU ZAPROSILA IN PISANJA

(Člen 6(3) Uredbe Sveta (ES) št. 1348/2000)

Zaprosilo in pisanje je treba vrniti ob prejemu.

9. RAZLOG VRAČILA

9.1 To zaprosilo je očitno zunaj področja uporabe Uredbe:

9.1.1 Pisanje ni civilne ali gospodarske narave

9.1.2 Vročitev ni od ene države članice drugi državi članici

9.2 Neizpolnjevanje zahtevanih formalnih pogojev onemogoča vročitev:

9.2.1 Pisanje je slabo čitljivo

9.2.2 Obrazec je izpolnjen v nedopustnem jeziku

9.2.3 Prejeto pisanje ni resnična in zanesljiva kopija

9.2.4 Drugo (prosimo, da navedete podrobnosti):

9.3 Način vročitve je v nasprotju s pravom te države članice (Člen 7(1) Uredbe)

V/Na:

Dne:

Podpis in/ali žig:

OBVESTILO O POSREDOVANJU ZAPROSILA IN PISANJA PRISTOJNEMU ORGANU ZA SPREJEM

(Člen 6(4) Uredbe Sveta (ES) št. 1348/2000)

Zaprosilo in pisanje sta bila posredovana naslednjemu organu za sprejem, ki je krajevno pristojen za vročitev:

10.1 Ime:

10.2 Naslov:

10.2.1 Ulica in številka (p.p.):

10.2.2 Kraj in poštna številka:

10.2.3 Država:

10.3 Telefon:

10.4 Faks [15]:

10.5 Elektronska pošta [16]:

V/Na:

Dne:

Podpis in/ali žig:

Oznaka ustreznega organa za sprejem:

POTRDILO O PREJEMU KRAJEVNO PRISTOJNEGA ORGANA ZA SPREJEM ORGANU ZA POŠILJANJE

(Člen 6(4) Uredbe Sveta (ES) št. 1348/2000)

To obvestilo je treba poslati na najhitrejši možni način čim prej po prejemu pisanja, v vsakem primeru pa v sedmih dneh po prejemu.

11. DATUM PREJEMA

V/Na:

Dne:

Podpis in/ali žig:

POTRDILO O VROČITVI ALI NEVROČITVI PISANJ

(Člen 10 Uredbe Sveta (ES) št. 1348/2000)

Vročitev mora biti opravljena v čim krajšem času. Če v nobenem primeru ni bilo mogoče opraviti vročitve v roku enega meseca po prejemu, organ za sprejem o tem obvesti organ za pošiljanje (v skladu s členom 7(2)Uredbe).

12. IZVEDBA VROČITVE

(a) 12.1 Datum in naslov vročitve:

(b) 12.2 Pisanje je bilo

(A) 12.2.1 vročeno po pravu zaprošene države članice, in sicer

12.2.1.1 izročeno

12.2.1.1.1 naslovniku osebno

12.2.1.1.2 drugi osebi

12.2.1.1.2.1 ime:

12.2.1.1.2.2 naslov:

12.2.1.1.2.2.1 ulica in številka (p.p.):

12.2.1.1.2.2.2 kraj in poštna številka:

12.2.1.1.2.2.3 država:

12.2.1.1.2.3 razmerje do naslovnika:

družinsko

uslužbenec

drugo

12.2.1.1.3 na naslov naslovnika

12.2.1.2 vročeno po pošti

12.2.1.2.1 brez potrdila o prejemu

12.2.1.2.2 s priloženim potrdilom o prejemu

12.2.1.2.2.1 od naslovnika

12.2.1.2.2.2 od druge osebe

12.2.1.2.2.2.1 ime:

12.2.1.2.2.2.2 naslov:

12.2.1.2.2.2.2.1 ulica in številka (p.p.):

12.2.1.2.2.2.2.2 kraj in poštna številka:

12.2.1.2.2.2.2.3 država:

12.2.1.2.2.2.3 razmerje do naslovnika:

družinsko

uslužbenec

drugo

12.2.1.3 na drug način (pojasnite, kako):

(B) 12.2.2 vročeno na naslednji način (pojasnite, kako):

(c) 12.3 Naslovnik pisanja je bil poučen (ustno) (pisno), da lahko zavrne sprejem, če ni v uradnem jeziku kraja vročitve ali v uradnem jeziku države pošiljateljice, ki ga razume.

13. OBVESTILO V SKLADU S ČLENOM 7(2)

Vročitve ni bilo mogoče opraviti v roku enega meseca po prejemu.

14. ZAVRNITEV PISANJA

Naslovnik je zavrnil sprejem pisanja zaradi uporabljenega jezika. Pisanja so priložene temu potrdilu.

15. RAZLOG ZA NEVROČITEV PISANJA

15.1 Naslov neznan.

15.2 Naslovljenca ni mogoče izslediti.

15.3 Pisanja ni bilo mogoče vročiti pred datumom ali v roku iz točke 6.2.

15.4 Drugo (prosimo, opišite):

Pisanja so priložena temu potrdilu.

V/Na:

Dne:

Podpis in/ali žig:

[1] UL L 160, 30.6.2000, str. 37.

[2] Ta točka ni obvezna

[3] Ta točka ni obvezna

[4] Ta točka ni obvezna

[5] Ta točka ni obvezna

[6] Ta točka ni obvezna

[7] Ta točka ni obvezna

[8] Ta točka ni obvezna

[9] Ta točka ni obvezna

[10] Ta točka ni obvezna

[11] Ta točka ni obvezna

[12] Ta točka ni obvezna

[13] Ta točka ni obvezna

[14] Ta točka ni obvezna

[15] Ta točka ni obvezna

[16] Ta točka ni obvezna

--------------------------------------------------

Top