EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R1150

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1150/2000 z dne 22. maja 2000 o izvajanju Sklepa št. 94/728/ES, Euratom o sistemu virov lastnih sredstev Skupnosti

OJ L 130, 31.5.2000, p. 1–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 003 P. 169 - 180
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 003 P. 169 - 180
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 003 P. 169 - 180
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 003 P. 169 - 180
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 003 P. 169 - 180
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 003 P. 169 - 180
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 003 P. 169 - 180
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 003 P. 169 - 180
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 003 P. 169 - 180
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 002 P. 184 - 195
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 002 P. 184 - 195
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 001 P. 12 - 23

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; razveljavil 32014R0609 . Latest consolidated version: 01/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1150/oj

32000R1150Uradni list L 130 , 31/05/2000 str. 0001 - 0012


Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1150/2000

z dne 22. maja 2000

o izvajanju Sklepa št. 94/728/ES, Euratom o sistemu virov lastnih sredstev Skupnosti

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 279 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 183 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta št. 94/728/ES, Euratom z dne 31. oktobra 1994 o sistemu virov lastnih sredstev Skupnosti [1] in zlasti člena 8(2) tega sklepa,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Računskega sodišča [3],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Uredba Sveta (EGS, Euratom) št. 1552/89 z dne 29. maja 1989 o izvajanju Sklepa št. 88/376/EGS, Euratom o sistemu virov lastnih sredstev Skupnosti [4] je bila večkrat in bistveno spremenjena [5]. Zato je zato treba omenjeno uredbo zaradi jasnosti in racionalnosti sprejeti v prečiščeni obliki.

(2) Skupnost mora imeti na voljo lastna sredstva iz člena 2 Sklepa št. 94/728/ES, Euratom pod najugodnejšimi pogoji in zato je treba določiti način, kako države lastna sredstva Skupnosti zagotavljajo Komisiji.

(3) Države članice tradicionalna lastna sredstva zbirajo z davki in dajatvami v skladu z zakoni in drugimi predpisi, ki jih po potrebi prilagodijo zahtevam predpisov Skupnosti. Komisija mora spremljati in nadzorovati takšne prilagoditve in po potrebi pripraviti ustrezne predloge.

(4) Svet in predstavniki vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, so sprejeli Resolucijo z dne 13. novembra 1991 o varstvu finančnih interesov Skupnosti [6].

(5) V zvezi z lastnimi sredstvi je treba opredeliti pojem določitve pravice in podrobna pravila za izpolnjevanje obveznosti določitve lastnih sredstev iz člena 2(1)(a) in (b) Sklepa št. 94/728/ES, Euratom.

(6) Za lastna sredstva iz dajatev na sladkor, ki naj bi se zbrale v proračunskem letu, ki je enako tržnemu letu, na katerega se izdatki nanašajo, je treba določiti, da morajo države članice te dajatve dati na voljo Komisiji v proračunskem letu, v katerem so določene.

(7) Treba je izboljšati preglednost sistema virov lastnih sredstev in proračunskemu organu dajati več podatkov.

(8) Države članice morajo Komisiji omogočiti dostop in ji po potrebi poslati dokumente in podatke, potrebne za izvajanje pooblastil, ki jih ima v zvezi z lastnimi sredstvi Skupnosti.

(9) Državni organi, odgovorni za zbiranje lastnih sredstev, morajo biti sposobni Komisiji kadarkoli predložiti vse dokumente, ki utemeljujejo zbrana lastna sredstva.

(10) Ureditev poročanja držav članic Komisiji mora omogočati, da lahko Komisija spremlja dejanja držav članic za izterjavo lastnih sredstev, zlasti v primerih goljufij in nepravilnosti.

(11) Treba je voditi posebne račune pravic, ki niso bile izterjane. Ti računi in predložitev četrtletnega izpiska iz teh računov naj bi omogočali Komisiji natančnejše spremljanje in nadzor postopkov, ki jih sprejmejo države članice za zbiranje lastnih sredstev, zlasti tistih, pri katerih je šlo za goljufije ali nepravilnosti.

(12) Določiti je treba zastaralni rok za stike med državami članicami in Komisijo, ker se nove pravice, ki jih države članice določijo za pretekla leta, štejejo kot pravice, določene za tekoče leto.

(13) V zvezi z lastnimi sredstvi iz davka na dodano vrednost, v nadaljevanju "sredstva iz DDV-vira" iz člena 2(1)(c) Sklepa št. 94/728/ES, Euratom je treba določiti, da države članice dajejo lastna sredstva, predvidena v proračunu, na voljo Komisiji v obliki rednih mesečnih dvanajstin in kasneje te zneske popravijo glede na dejansko osnovo za sredstva iz DDV-vira, takoj ko je ta v celoti znana.

(14) Ta postopek se uporablja tudi za sredstva iz dodatnega vira iz člena 2(1)(d) omenjenega sklepa, v nadaljevanju "sredstva iz dodatnega vira", oblikovana v skladu z Direktivo Sveta št. 89/130/EGS, Euratom z dne 13. februarja 1989 o usklajevanju načinov za obračunavanje bruto nacionalnega proizvoda po tržnih cenah [7].

(15) Lastna sredstva je treba dati na voljo v obliki vknjižbe zapadlih zneskov na račun, ki je v ta namen odprt v imenu Komisije pri ministrstvu za finance ali organu, ki ga imenuje posamezna država članica. Da se pretok sredstev omeji samo na pretok, ki je potreben za izvrševanje proračuna, se mora Skupnost pri črpanju iz zgoraj omenjenih računov omejiti samo na pokrivanje denarnih potreb Komisije.

(16) Pomoč na podlagi uporabe Uredbe Sveta (EGS) št. 1765/92 z dne 30. junija 1992 o vzpostavitvi sistema pomoči za pridelovalce nekaterih poljščin [8] se izplačuje predvsem v prvih mesecih leta in Komisija mora imeti dovolj denarnih sredstev za izvrševanje teh plačil.

(17) Sklep Sveta št. 94/729/ES z dne 31. oktobra 1994 o proračunski disciplini [9] določa, da je treba v splošni proračun Evropske unije vključiti rezervo za posojila in za jamstva za posojila Skupnosti državam nečlanicam ter v teh državah in rezervo za pomoč za nujne primere. Potrebne so spremembe, da se zagotovi knjiženje lastnih sredstev v višini teh rezerv.

(18) Treba je določiti postopek za zagotovitev vplačil na podlagi bruto nacionalnega proizvoda, v nadaljevanju "prispevki na osnovi BNP-vira", iz člena 2(7) Sklepa št. 88/376/EGS, Euratom, da se zagotovi financiranje proračuna Skupnosti v vseh okoliščinah.

(19) Treba je določiti saldo, ki se prenaša v naslednje finančno leto.

(20) Države članice morajo izvajati preverjanja in preiskave v zvezi z določitvijo in dajanjem lastnih sredstev na razpolago. Komisija mora svoja pooblastila izvajati v skladu s to uredbo. Treba je določiti pooblastila Komisije glede kontrole sredstev iz dodatnega vira.

(21) Tesno sodelovanje med državami članicami in Komisijo bo omogočilo pravilno uporabo finančnih pravil v zvezi z lastnimi sredstvi –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

NASLOV I

Splošne določbe

Člen 1

Lastna sredstva Skupnosti, predvidena v Sklepu št. 94/728/ES, Euratom, v nadaljevanju "lastna sredstva", se dajo na razpolago Komisiji in nadzorujejo, kakor je določeno v tej uredbi, kar pa ne vpliva na Uredbo (EGS, Euratom) št. 1553/89 [10] in Direktivo št. 89/130/EGS, Euratom.

Člen 2

1. Za uporabo te uredbe se pravica Skupnosti do lastnih sredstev iz člena 2(1)(a) in (b) Sklepa št. 94/728/ES, Euratom določi takoj, ko so izpolnjeni pogoji za knjiženje pravice na račune in za obvestilo dolžnika, določeni v carinskih predpisih.

2. Datum določitve pravice iz odstavka 1 je datum knjiženja v računovodske knjige, ki so določene v carinskih predpisih.

Za dajatve in druge stroške v zvezi s skupno tržno ureditvijo za trg s sladkorjem je datum določitve pravice iz odstavka 1 datum obvestila po predpisih za sektor sladkorja.

Kadar to obvestilo ni izrecno predpisano, je ta datum tisti, ko države članice določijo zneske, ki jim jih dolgujejo dolžniki, po potrebi kot predplačilo ali plačilo razlike.

3. V spornih primerih se šteje, da za namene določitve pravice iz odstavka 1 lahko znesek pravice izračunajo pristojni upravni organi najkasneje do sprejetja prve upravne odločbe, s katero se obvesti dolžnika o dolgu, ali ob sprožitvi sodnega postopka, če je to prej.

Datum določitve iz odstavka 1 je datum odločbe ali izračuna, ki sledi začetku zgoraj omenjenega sodnega postopka.

4. Kadar je treba obvestilo popraviti, se uporablja odstavek 1.

Člen 3

Države članice sprejmejo vse ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se dokazila o določitvi pravice in dajanju lastnih sredstev na razpolago hranijo najmanj tri koledarska leta, šteto od konca leta, na katerega se dokazila nanašajo.

Države članice dokazila v zvezi s statističnimi postopki in osnovami iz členov 4 in 5 Direktive št. 89/130/EGS, Euratom hranijo do 30. septembra četrtega leta po zadevnem finančnem letu. Dokazila v zvezi z osnovo za DDV-vir se hranijo enako dolgo.

Če se pri potrjevanju dokazil iz prvega in drugega odstavka v skladu s členoma 18 in 19 te uredbe ali členom 11 Uredbe (EGS, Euratom) št. 1553/89 izkaže, da je potreben popravek, se dokazila hranijo še dovolj dolgo po roku iz prvega odstavka, da se lahko popravek izvede in nadzoruje.

Člen 4

1. Vsaka država članica sporoči Komisiji:

(a) imena služb ali agencij, ki so odgovorne za določanje, zbiranje, dajanje na razpolago in nadziranje lastnih sredstev, in temeljne določbe v zvezi z vlogo in delovanjem teh služb in agencij;

(b) splošne določbe zakonov in drugih predpisov ter določbe v zvezi z računovodskim postopkom za določanje, zbiranje, dajanje lastnih sredstev na razpolago ter za nadzor s strani Komisije;

(c) natančen naziv vseh upravnih in računovodskih evidenc, v katere se vnesejo pravice iz člena 2, zlasti računov, ki se uporabljajo za pripravo poročil iz člena 6.

Komisijo je treba takoj obvestiti o vsaki spremembi teh nazivov ali določb.

2. Komisija pošlje podatke iz odstavka 1 drugim državam članicam, če to zahtevajo.

Člen 5

Stopnja iz člena 2(1)(d) Sklepa št. 94/728/ES, Euratom, ki se določi v proračunskem postopku, se izračuna kot odstotek vsote projekcij bruto nacionalnih proizvodov (v nadaljnjem besedilu BNP) držav članic tako, da v celoti pokrije tisti del proračuna, ki se ne financira iz carin, prelevmanov, izravnalnih in drugih dajatev v zvezi s skupno tržno ureditvijo v sektorju sladkorja, sredstev iz DDV-vira, vplačil za dodatne raziskovalne programe in programe tehnološkega razvoja, drugih prihodkov in, kjer je to primerno, vplačil na osnovi BNP.

Ta stopnja je v proračunu izražena s številko, ki ima toliko decimalnih mest, kolikor je potrebno, da se sredstva iz BNP-vira v celoti razdelijo po državah članicah.

NASLOV II

Računi virov lastnih sredstev

Člen 6

1. Račune lastnih sredstev, ki so razčlenjeni po vrstah sredstev, vodi ministrstvo za finance vsake države članice ali organ, ki ga imenuje posamezna država članica.

2. Za namene računovodstva lastnih sredstev se mesec ne konča pred 13. uro zadnjega delovnega dne v mesecu, v katerem je bila določena pravica.

3. (a) Pravice, določene v skladu s členom 2 pod pogoji iz točke (b) tega odstavka, se knjižijo na računih najkasneje prvi delovni dan po 19. dnevu drugega meseca, ki sledi mesecu, v katerem je bila pravica določena.

(b) Pravice, ki niso knjižene na računih iz točke (a), ker še niso izterjane in zanje še ni bilo predloženo jamstvo, se v obdobju iz točke (a) prikazujejo na posebnih računih. Države članice lahko uporabijo isti postopek, kadar se višina pravic, za katera je bilo predloženo jamstvo, izpodbija, in bi se po rešitvi nastalega spora lahko spremenila.

(c) Sredstva iz DDV-vira in sredstva iz dodatnega vira pa se knjižijo na računih iz točke (a) na naslednji način:

- dvanajstina iz člena 10(3) se knjiži prvi delovni dan vsakega meseca,

- razlike iz člena 10(4) in (7) ter popravki iz člena 10(6) in (8) se knjižijo letno, razen popravkov iz prve alinee člena 10(6), ki se knjižijo na računih prvi delovni dan meseca, ki sledi dogovoru med zadevno državo članico in Komisijo.

(d) Določene pravice iz naslova dajatev in drugih stroškov v zvezi s skupno tržno ureditvijo v sektorju sladkorja se knjižijo na račune iz točke (a). Če te pravice niso izterjane v rokih, ki so določeni, lahko države članice popravijo vknjižbo in izjemoma knjižijo pravice na posebnih računih.

4. Vsaka država članica v rokih, določenih v odstavku 3, pošlje Komisiji:

(a) mesečno poročilo o računih pravic iz točke (a) odstavka 3.

Države članice skupaj s temi mesečnimi poročili pošljejo podatke ali poročila o odbitkih od lastnih sredstev na podlagi določb o območjih s posebnim statusom;

(b) četrtletno poročilo o posebnih računih iz točke (b) odstavka 3.

Komisija določi po posvetovanju z odborom iz člena 20 podrobna pravila za mesečna in četrtletna poročila iz prvega pododstavka in ustrezno utemeljene popravke teh poročil. V pravilih so določeni vsi ustrezni roki za izvedbo.

5. V dveh mesecih po koncu vsakega četrtletja vsaka država članica pošlje Komisiji opis ugotovljenih primerov goljufij in nepravilnosti za zneske, ki presegajo 10000 evrov.

Države članice navedejo, če je mogoče, naslednje podatke:

- vrsto goljufije in/ali nepravilnosti (opis, vrsta carinskega postopka),

- znesek utajenih lastnih sredstev ali domnevni red velikosti;

- blago (tarifna številka, poreklo, kraj odpreme),

- kratek opis mehanizma goljufije,

- vrsto preverjanja, pri kateri je bila odkrita goljufija in nepravilnosti,

- državne službe ali agencije, ki so ugotovile goljufijo ali nepravilnost,

- fazo postopka, vključno s stanjem glede povračila oziroma nadomestitve, ter napotilo na določitev pravice, če je bilo že določeno,

- napotilo na obvestilo o zadevi v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 515/97 [11],

- kadar je to ustrezno, vpletene države članice,

- sprejete ali predvidene ukrepe za preprečitev ponovitve ugotovljene goljufije ali nepravilnosti.

Vsaka država članica skupaj z vsakim četrtletnim poročilom iz prvega pododstavka predloži podatke o stanju primerov goljufij in nepravilnosti, o katerih je že obvestila Komisijo, za katere pa pred tem še ni navedla ali bodo zneski vrnjeni, stornirani oziroma jih ni mogoče izterjati.

V ta namen vsaka država članica za vsak primer iz prvega pododstavka navede:

- napotilo na prvotno sporočilo,

- znesek, ki bi moral biti izterjan v preteklem četrtletju,

- datum določitve zneska,

- datum knjiženja na posebne račune iz točke (b) odstavka 3,

- izterjane zneske v zadevnem četrtletju,

- popravke osnove (popravki/storno) v zadevnem četrtletju,

- odpisane zneske,

- fazo upravnega ali sodnega postopka,

- znesek za povračilo na koncu zadevnega četrtletja.

Navodila za zgornje opise in ustrezno utemeljene popravke teh navodil pripravi Komisija po posvetovanju z odborom iz člena 20. Navodila morajo določati vse ustrezne roke za izvedbo.

Člen 7

1. Vsaka država članica vsako leto pripravi zbirni račun o določenih pravicah, prikazanih na računih iz člena 6(3)(a), in ga pošlje Komisiji do 1. aprila v letu, ki sledi zadevnemu finančnemu letu. Države članice poročilu dodajo pojasnilo glede vsake razlike med skupnim zneskom zbirnega računa in seštevkom mesečnih poročil, ki so jih pošiljale Komisiji od januarja do decembra v zadevnem letu. Komisija preveri zneske iz zbirnega računa z zneski, ki so bili dani na voljo med letom; svoje pripombe mora sporočiti zadevni državi članici v dveh mesecih po prejemu zbirnih računov.

2. Po 31. decembru tretjega leta, ki sledi zadevnemu letu, popravki letnega zbirnega računa iz odstavka 1 niso več mogoči, razen v točkah, za katere je pred tem datumom poslala obvestilo Komisija ali zadevna država članica.

Člen 8

Popravki iz člena 2(4) se prištejejo ali odštejejo od skupnega zneska določenih pravic. Popravki se knjižijo na račune v skladu s členom 6(3)(a) in (b) ter v poročila v skladu s členom 6(4) po datumih teh popravkov.

Popravki v zvezi s primeri goljufije in nepravilnosti, o katerih je bila Komisija že obveščena, se posebej omenijo.

NASLOV III

Dajanje lastnih sredstev na razpolago

Člen 9

1. Po postopku iz člena 10 vsaka država članica lastna sredstva knjiži v dobro računa, ki je v imenu Komisije odprt pri ministrstvu za finance ali organu, ki ga je ta določila.

Račun se vodi brezplačno.

2. Komisija zneske v dobro preračuna in knjiži na svoje račune v evrih v skladu z Uredbo (Euratom, ESPJ, ES) št. 3418/93 [12].

Člen 10

1. Ko se odšteje 10 % za stroške zbiranja v skladu s členom 2(3) Sklepa 94/728/EGS, Euratom, se lastna sredstva iz člena 2(1)(a) in (b) tega sklepa vknjižijo najkasneje prvi delovni dan po 19. dnevu drugega meseca, ki sledi mesecu, v katerem je bila določena pravica v skladu s členom 2 te uredbe.

Pravice, ki se prikazujejo na posebnih računih na podlagi člena 6(3)(b), pa se knjižijo najkasneje prvi delovni dan po 19. dnevu drugega meseca, ki sledi mesecu, v katerem so bile pravice izterjane.

2. Po potrebi lahko Komisija pozove države članice, da na podlagi podatkov, ki jih imajo 15. dan istega meseca, sredstva, razen sredstev iz DDV-vira in sredstev iz dodatnega vira, vknjižijo en mesec prej.

Vsaka taka vknjižba se uskladi naslednji mesec pri knjiženju zneskov iz prvega odstavka. Ta uskladitev pomeni knjiženje negativnega zneska v višini, ki je bila knjižena en mesec prej.

3. Sredstva iz DDV-vira, sredstva iz dodatnega vira — razen zneska v višini denarne rezerve EKUJS (Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad), rezerve za posojila in jamstva za posojila ter rezerve za pomoč za nujne primere — oziroma vplačila na osnovi BNP, se knjižijo v dobro prvi delovni dan vsakega meseca v višini, ki predstavlja eno dvanajstino ustreznih skupnih zneskov v proračunu, preračunanih v nacionalne valute po zadnjem veljavnem menjalnem tečaju v koledarskem letu pred proračunskim letom, objavljenem v seriji C Uradnega lista Evropskih skupnosti.

Komisija lahko za posebne potrebe plačevanja izdatkov Jamstvenega oddelka EKUJS v skladu z Uredbo (EGS) št. 1765/92 in odvisno od stanja kratkoročnih likvidnih sredstev Skupnosti pozove države članice, da v prvem četrtletju finančnega leta za en ali dva meseca prestavijo knjiženje dvanajstine ali dela dvanajstine zneskov v proračunu iz DDV-vira in/ali sredstev iz dodatnega vira, razen lastnih sredstev za pokrivanje denarne rezerve EKUJS, rezerve za jamstva za posojila in rezerve za pomoč za nujne primere.

Po prvem četrtletju zahtevane mesečne vknjižbe ne smejo presegati ene dvanajstine sredstev iz DDV-vira ali sredstev na osnovi BNP, hkrati pa morajo ostati v mejah zneskov, ki so v ta namen predvideni v proračunu.

Komisija o tem obvesti države članice vnaprej, najkasneje dva tedna pred zahtevanim knjiženjem.

Za te vnaprejšnje vknjižbe se uporablja enajsti pododstavek, ki se nanaša na znesek, ki se knjiži vsako leto januarja, oziroma dvanajsti pododstavek, če proračun pred začetkom finančnega leta še ni dokončno sprejet.

Znesek za denarno rezervo EKUJS iz člena 6 Sklepa št. 94/728/ES, rezerva za posojila in jamstva za posojila ter rezerva za pomoč za nujne primere, določene s Sklepom 94/729/ES, se knjižijo prvi delovni dan meseca, ki sledi obremenitvi proračuna za te izdatke, in samo v višini teh izdatkov, če je bil proračun obremenjen pred 16. dnem v mesecu. V nasprotnem primeru pa se znesek knjiži prvi delovni dan drugega meseca po obremenitvi.

Z odstopanjem od člena 6 Finančne uredbe z dne 21. decembra 1977, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti [13], v nadaljevanju besedila Finančna uredba, se te vknjižbe upoštevajo v finančnem letu, na katerega se nanašajo.

Če pa je stanje glede izvrševanja proračuna za finančno leto takšno, da vknjižbe v zvezi z denarno rezervo EKUJS in rezervo za pomoč za nujne primere niso potrebne za uravnoteženje prihodkov in odhodkov v obračunskem letu, Komisija določi, da se te vknjižbe ali del teh vknjižb ne upoštevajo.

Vsaka sprememba enotne stopnje sredstev iz DDV-vira, popravka, odobrenega Združenemu kraljestvu, iz člena 5 Sklepa 94/728/ES, Euratom ter financiranja tega popravka, stopnje sredstev iz dodatnega vira in, kjer je to primerno, vplačil na osnovi BNP zahteva sprejetje dodatnega proračuna ali spremembo proračuna in s tem popravek dvanajstin, knjiženih od začetka finančnega leta.

Ti popravki se izvedejo ob prvem knjiženju po dokončnem sprejetju spremenjenega ali dodatnega proračuna, če je sprejet pred 16. dnem v mesecu. V nasprotnem primeru se izvedejo pri drugem knjiženju po dokončnem sprejetju proračuna. Z odstopanjem od člena 6 Finančne uredbe se ti popravki knjižijo na računih za finančno leto, za katerega je bil sprejet dodatni ali spremenjeni proračun.

Izračun dvanajstin za januar vsakega finančnega leta temelji na zneskih iz predloga proračuna, razen zneskov za financiranje denarnih rezerv EKUJS iz člena 78(3) Pogodbe ESPJ, člena 272(3) Pogodbe EGS in člena 177(3) Pogodbe ESAE, preračunanih v nacionalne valute po prvem veljavnem menjalnem tečaju po 15. decembru koledarskega leta pred proračunskim letom; popravek se izvede z vknjižbo za naslednji mesec.

Če do začetka finančnega leta proračun še ni sprejet, države članice prvi delovni dan vsakega meseca, vključno z januarjem, knjižijo eno dvanajstino zneska lastnih sredstev iz DDV-vira, sredstev iz dodatnega vira, razen zneskov za financiranje denarnih rezerv EKUJS, oziroma vplačil na osnovi BNP iz zadnjega sprejetega proračuna; popravek se izvede na prvi datum knjiženja po sprejetju proračuna, če je ta sprejet pred 16. dnem v mesecu. V nasprotnem primeru se popravek knjiži na drugi datum knjiženja po sprejetju proračuna.

4. Vsaka država članica se na podlagi letnega poročila o osnovi za sredstva iz DDV-vira iz člena 7(1) Uredbe (EGS, Euratom) št. 1553/89 obremeni za znesek, izračunan na podlagi podatkov iz omenjenega poročila z upoštevanjem enotne stopnje, sprejete za preteklo finančno leto, ter odobri za 12 plačil, izvršenih v tem obračunskem letu. Vendar pa osnova za lastna sredstva iz DDV-vira posamezne države članice, za katero se ta stopnja uporablja, ne sme presegati odstotkov, določenih v členu 2(1)(c) Sklepa št. 94/728/ES, Euratom, v skladu s prvim stavkom odstavka 7 tega člena. Komisija ugotovi stanje in pravočasno obvesti države članice, da ga lahko knjižijo na račun iz člena 9(1) te uredbe prvi delovni dan decembra istega leta.

5. Komisija nato izračuna popravke vplačil tako, da glede na dejanske prihodke iz DDV-vira v proračunu vzpostavi prvotno razmerje med sredstvi iz DDV-vira in vplačili na osnovi BNP. Za izračun teh popravkov se stanje iz odstavka 4 preračuna v evre po menjalnih tečajih, ki veljajo prvi delovni dan po 15. novembru pred knjiženjem iz odstavka 4. Za vsako državo članico se skupno stanje sredstev iz DDV-vira prilagodi za razmerje med vplačili upoštevanimi v proračunu, in sredstvi iz DDV-vira. Komisija rezultate tega izračuna sporoči državam članicam, ki so v preteklem obračunskem letu plačevale sredstva na osnovi BNP-vira, da jih lahko knjižijo v dobro oziroma v breme računa iz člena 9(1) prvi delovni dan decembra istega leta.

6. Ob vsaki spremembi osnove za sredstva iz DDV-vira iz člena 9(1) Uredbe (EGS, Euratom) št. 1553/89 se za vsako državo članico, katere osnova, ki dopušča take popravke, ne presega odstotkov, določenih v členu 2(1)(c) Sklepa št. 94/728/ES, Euratom, izvede naslednje popravke stanja iz odstavka 4 tega člena:

- popravki po prvem pododstavku člena 9(1) Uredbe (EGS, Euratom) št. 1553/89, izvedeni do 31. julija, so podlaga za splošni popravek, ki se knjiži na račun iz člena 9(1) te uredbe prvi delovni dan v decembru istega leta. Popravek pa se lahko knjiži tudi pred tem datumom, če se tako dogovorita država članica in Komisija;

- kadar je zaradi ukrepov za popravek osnove, ki jih sprejme Komisija v skladu z drugim pododstavkom člena 9(1) Uredbe (EGS, Euratom) št. 1553/89, treba popraviti knjižbe na računu iz člena 9(1) te uredbe, se popravek knjiži na datum, ki ga določi Komisija v skladu z omenjenimi ukrepi.

Spremembe BNP iz odstavka 8 tega člena imajo za posledico popravek stanja vsake države članice, katere osnova, ki omogoča take popravke, je navzgor omejena z odstotki, določenimi v členu 2(1)(c) Sklepa št. 94/728/ES, Euratom. Na podlagi popravkov stanja DDV do prvega delovnega dne decembra vsako leto v skladu s prvim pododstavkom tega odstavka pa mora Komisija izračunati dodatne popravke finančnih prispevkov na osnovi BNP. Pri izračunu teh dodatnih popravkov se uporabljajo menjalni tečaji, ki so se uporabljali za prvotni izračun iz odstavka 5.

Komisija pravočasno obvesti države članice o teh popravkih, da jih lahko knjižijo na račun iz člena 9(1) prvi delovni dan decembra istega leta.

Popravek pa se lahko knjiži kadarkoli, če se tako dogovorita zadevna država članica in Komisija.

7. Na podlagi vrednosti za skupni BNP po tržnih cenah in sestavnih delov BNP za preteklo leto, ki jih pošljejo države članice v skladu s členom 3(2) Direktive št. 89/130/EGS, Euratom, se vsako državo članico obremeni za znesek, ki se izračuna iz BNP z upoštevanjem stopnje, sprejete za preteklo finančno leto, ki se jo v primeru kakršne koli uporabe denarnih rezerv EKUJS, rezerve za posojila in rezerve za jamstva za posojila ali rezerve v zvezi s posojili in jamstvi za posojila ali rezerv za nujno pomoč po potrebi spremeni, in se ji prizna v dobro plačila v preteklem obračunskem letu. Komisija ugotovi stanje in pravočasno obvesti države članice, da ga lahko knjižijo na račun iz člena 9(1) te uredbe prvi delovni dan decembra istega leta.

8. Ob kakršnikoli spremembi BNP iz preteklih finančnih let v skladu s členom 3(2) Direktive št. 89/130/EGS, Euratom, pod pogoji iz člena 6, morajo zadevne države članice popraviti stanje, ugotovljeno v skladu z odstavkom 7. Ta popravek se določi na način, ki je določen v prvem pododstavku odstavka 6. Komisija države članice obvesti o teh popravkih, da jih lahko knjižijo na račun iz člena 9(1) te uredbe prvi delovni dan decembra istega leta. Po 30. septembru četrtega leta po danem obračunskem letu sprememb BNP ni več mogoče upoštevati, razen v točkah, ki jih je v roku sporočila bodisi Komisija ali država članica.

9. Postopki iz odstavkov 4 do 8 pomenijo spremembo prihodkov v obračunskem letu, v katerem nastanejo.

Člen 11

Za vsako zamudo pri knjiženju na račun iz člena 9(1) država članica plača obresti po obrestni meri, ki velja na denarnem trgu te države članice za kratkoročne javnofinančne operacije na predpisani datum knjiženja, povečani za dve odstotni točki. Ta obrestna mera se poveča za 0,25 odstotne točke za vsak mesec zamude. Povečana obrestna mera velja za celotno obdobje zamude.

NASLOV IV

Upravljanje denarnih sredstev

Člen 12

1. Komisija črpa zneske, knjižene v dobro računov iz člena 9(1), v potrebni višini za zadovoljevanje potreb po denarnih sredstvih, ki nastanejo pri izvrševanju proračuna.

2. Če so potrebe po denarnih sredstvih večje od sredstev na računih, lahko Komisija črpa več kakor znašajo ta sredstva skupaj, če so na voljo odobritve v proračunu, in do višine lastnih sredstev predvidenih v proračunu. V takem primeru Komisija vnaprej obvesti države članice o vseh predvidljivih izrednih potrebah.

3. Samo v primeru zamude pri vračanju posojil, ki so sklenjena ali za katere je dano jamstvo v skladu z uredbami in odločbami Sveta, v okoliščinah, ko Komisija ne more pravočasno sprožiti drugih ukrepov, predvidenih s finančnimi aranžmaji za ta posojila, da bi lahko zagotovila izpolnitev zakonskih obveznosti Skupnosti do posojilodajalcev, se lahko za servisiranje dolgov Skupnosti začasno uporabljajo določbe odstavkov 2 in 4, ne glede na pogoje iz odstavka 2.

4. Razlika med skupnimi sredstvi in potrebami po denarnih sredstvih se razdeli med države članice, pri čemer se čim bolj upoštevajo njihovi deleži v predvidenih proračunskih prihodkih.

5. Države članice ali organ, ki ga države članice pooblastijo v skladu s členom 9(1), čimprej izvrši plačilne naloge Komisije, najkasneje pa v sedmih delovnih dneh po prejemu, in Komisiji pošlje obvestilo o stanju na računu najkasneje v sedmih delovnih dneh po izvršitvi posamezne transakcije.

Pri gotovinskih transakcijah pa države članice izvršijo naloge v roku, ki ga zahteva Komisija.

NASLOV V

Postopek za uporabo člena 2(7) Sklepa 88/376/EGS, Euratom

Člen 13

1. Ta člen se uporablja v primeru, ko je potrebno začasno odstopanje, predvideno v členu 2(7) Sklepa 88/376/EGS, Euratom.

2. BNP po tržnih cenah izračuna Statistični urad Evropskih skupnosti na podlagi statističnih podatkov, pripravljenih v skladu z evropskim sistemom integriranih ekonomskih računov (ESR), in za vsako državo članico predstavlja aritmetično sredino prvih treh let petletnega obdobja pred finančnim letom, za katerega se uporabljajo določbe člena 2(7) Sklepa 88/376/EGS, Euratom. Pri tem se ne upoštevajo popravki statističnih podatkov po dokončnem sprejetju proračuna.

3. Za vsako referenčno leto se BNP izračuna v evrih po srednjem tečaju evra za to leto.

4. Komisija v obdobju, ko se za eno ali več držav članic uporablja odstopanje iz člena 2(7) Sklepa 88/376/EGS, Euratom, določi v predlogu proračuna odstotek, ki je enak vplačilom teh držav članic na podlagi njihovega deleža BNP v skupnem znesku BNP držav članic, in znesek tistega dela proračuna, ki se financira iz sredstev DDV-vira po enotni stopnji oziroma s finančnimi prispevki na osnovi BNP-vira.

Ti zneski se odobrijo po proračunskem postopku.

Člen 14

1. Uporablja se opredelitev BNP po tržnih cenah iz člena 1 in 2 Direktive 89/130/EGS, Euratom.

2. Za izračun deleža finančnih prispevkov iz BNP se uporabljajo vrednosti, sporočene v skladu s členom 3(2) Direktive 89/130/EGS, Euratom in pod pogoji iz člena 6 te direktive. Če te vrednosti niso na voljo, Statistični urad Evropskih skupnosti uporabi druge razpoložljive podatke.

NASLOV VI

Postopek za uporabo člena 7 Sklepa 94/728/ES, Euratom

Člen 15

Pri uporabi člena 7 Sklepa 94/728/EGS, Euratom stanje za dano finančno leto predstavlja razlika med:

- vsemi prihodki v tem obračunskem letu,

in

- zneskom plačil, izvedenih na osnovi odobritev za to finančno leto, povečanih za znesek odobritev za isto finančno leto, prenesenih v skladu s členom 7(1) in 2(b) Finančne uredbe.

Ta razlika se poveča ali zmanjša po eni strani za neto znesek odobritev, prenesenih iz preteklega finančnega leta in nato storniranih, in po drugi strani z odstopanjem od člena 5(1) Finančne uredbe za:

- plačila, ki presegajo nediferencirane odobritve, prenesene iz preteklega finančnega leta v skladu s členom 7(1) Finančne uredbe zaradi spremembe tečajev evra,

in

- razliko med pozitivnimi in negativnimi tečajnimi razlikami v finančnem letu.

Člen 16

Komisija do konca oktobra v vsakem finančnem letu na podlagi podatkov, ki jih ima takrat na voljo, pripravi oceno lastnih sredstev, ki bodo zbrana v celotnem letu.

V primeru bistvenih razlik v primerjavi s prvotno oceno se lahko spremeni predlog proračuna za naslednje finančno leto ali dopolni in spremeni proračun za tekoče finančno leto.

Za operacije iz člena 10(4) do (8) se znesek prihodkov, določen v proračunu za tekoče finančno leto, lahko s spremembo proračuna poveča ali zmanjša za znesek, ki je rezultat teh operacij.

NASLOV VII

Določbe o inšpekcijskih ukrepih

Člen 17

1. Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da je v skladu s to uredbo Komisiji na razpolago znesek v višini pravic, določenih v členu 2.

2. Države članice zneskov v višini določenih pravic niso dolžne dati na razpolago Komisiji samo v primeru, če jih zaradi razlogov višje sile niso mogle zbrati. Poleg tega države članice obveznosti dati ta sredstva na razpolago Komisiji niso dolžne upoštevati samo v posebnih primerih, če se po celoviti oceni vseh okoliščin posameznega primera ugotovi, da brez njihove krivde dolgoročno sredstev ni mogoče zbrati. Te primere je treba navesti v poročilu iz odstavka 3, če zneski presegajo 10000 evrov, preračunano v nacionalno valuto po tečaju, ki je veljal prvi delovni dan oktobra v preteklem koledarskem letu; v poročilu je treba navesti razloge, zakaj država članica teh zneskov ni mogla dati na razpolago. Komisija mora svoje pripombe zadevni državi članici poslati v šestih mesecih.

3. Države članice v letnih poročilih sporočijo Komisiji podatke in rezultate inšpekcijskih pregledov ter splošne podatke in načelna vprašanja v zvezi z največjimi težavami, ki nastajajo pri uporabi te uredbe, zlasti v zvezi s spornimi zadevami. Poročila pošljejo Komisiji do 30. aprila v letu, ki sledi zadevnemu finančnemu letu.

Komisija po posvetovanju z odborom iz člena 20 pripravi vzorec poročila in ustrezno utemeljene spremembe poročila. Določijo se vsi ustrezni roki za izvedbo.

Do 30. junija v letu, ki sledi finančnemu letu iz drugega stavka odstavka 1, Komisija pošlje Evropskemu parlamentu in Svetu zaključno poročilo o obvestilih držav članic po tem členu in po členu 6(5).

Člen 18

1. Države članice izvajajo preverjanja in preiskave v zvezi z določanjem pravic in dajanjem lastnih sredstev iz člena 2(1)(a) in (b) Sklepa 94/728/EGS, Euratom na razpolago. Komisija izvaja svoja pooblastila, kakor je določeno v tem členu.

2. V skladu z odstavkom 1 države članice:

(a) na zahtevo Komisije izvedejo dodatne inšpekcijske preglede. V svoji zahtevi Komisija navede razloge za dodatne inšpekcijske preglede;

(b) na zahtevo lahko Komisija sodeluje pri inšpekcijskih pregledih, ki jih izvajajo.

Države članice ukrenejo vse potrebno, da omogočijo te inšpekcijske preglede. Če pri inšpekcijskih pregledih sodeluje Komisija, ji države članice dajo na voljo dokazila iz člena 3.

Da bi dodatne inšpekcijske preglede lahko kar najbolj zmanjšala:

(a) lahko Komisija v nekaterih primerih zahteva, da se ji pošljejo določeni dokumenti;

(b) je treba v mesečnih poročilih iz člena 6(4) zneske, knjižene na računih, ki se nanašajo na nepravilnosti ali zamude pri določanju, knjiženju in dajanju lastnih sredstev na razpolago, ugotovljene pri inšpekcijskem pregledu, označiti z ustreznimi opombami.

3. Brez vpliva na odstavka 1 in 2 pa lahko Komisija izvede inšpekcijski pregled na kraju samem. Če je to potrebno zaradi pravilne uporabe te uredbe, morajo imeti osebe, ki jih Komisija pooblasti za takšen inšpekcijski pregled, dostop do dokazil iz člena 3 in do vseh drugih ustreznih dokumentov v zvezi s temi dokazili. Z ustrezno utemeljenim obvestilom Komisija o inšpekcijskem pregledu pravočasno obvesti državo članico, v kateri se bo izvajal inšpekcijski pregled. Pri inšpekcijskih pregledih sodelujejo pooblaščenci zadevne države članice.

4. Inšpekcijski pregledi iz odstavkov 1, 2 in 3 ne vplivajo na:

(a) inšpekcijske preglede, ki jih izvaja država članica v skladu z določbami svojih zakonov in drugih predpisov;

(b) ukrepe iz členov 246, 247, 248 in 276 Pogodbe ES in iz členov 160a, 160b, 160c in 180b Pogodbe ESAE;

(c) inšpekcijski nadzor v skladu s členom 279(c) Pogodbe ES in členom 183(c) Pogodbe ESAE.

5. Komisija o delovanju inšpekcijskega nadzora vsake tri leta poroča Evropskemu parlamentu in Svetu.

Člen 19

Komisija skupaj z zadevno državo članico vsako leto preveri skupne zneske glede morebitnih napak pri pripravi podatkov, zlasti v primerih, ki jih sporoči upravljalni odbor za BNP. Pri tem lahko v posameznih primerih z izjemo podatkov o posameznih družbah ali osebah pregleda tudi izračune in osnovne statistične podatke, če ustrezne ocene ni mogoče zagotoviti drugače. Komisija spoštuje nacionalne zakonske določbe glede zaupnosti statističnih podatkov.

NASLOV VIII

Določbe v zvezi s svetovalnim odborom za lastna sredstva Skupnosti

Člen 20

1. Ustanovi se Svetovalni odbor za lastna sredstva Skupnosti, v nadaljnjem besedilu "odbor".

2. Odbor sestavljajo predstavniki držav članic in Komisije. Vsaka država članica ima lahko v odboru največ pet uradnikov.

Predsednik odbora je predstavnik Komisije. Storitve sekretariata za odbor opravlja Komisija.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 21

1. Odbor obravnava vprašanja, ki mu jih predloži predsednik na svojo lastno pobudo ali na zahtevo predstavnika države članice in se nanašajo na uporabo te uredbe, zlasti glede:

(a) podatkov in poročil iz člena 4(1)(b), členov 6 in 7 ter iz člena 17(3);

(b) primerov višje sile iz člena 17(2);

(c) inšpekcijskih ukrepov iz člena 18(2).

Odbor obravnava tudi ocene lastnih sredstev.

2. Na zahtevo predsednika odbor poda svoje mnenje v roku, ki ga določi predsednik glede na nujnost zadeve, po potrebi z glasovanjem. Mnenje se vnese v zapisnik; poleg tega ima vsaka država članica pravico zahtevati, da se v zapisnik vnese tudi njeno stališče. Komisija čimbolj upošteva mnenje odbora. Odbor obvesti o načinu, kako je bilo njegovo mnenje upoštevano.

NASLOV IX

Končne določbe

Člen 22

Uredba (EGS, Euratom) št. 1552/89 se razveljavi.

Sklicevanje na omenjeno uredbo se šteje za sklicevanje na to uredbo in se bere v skladu s korelacijsko tabelo iz dela A Priloge.

Člen 23

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. maja 2000

Za Svet

Predsednik

J. Gama

[1] UL L 293, 12.11.1994, str. 9. Sklep, ki je nadomestil Sklep št. 88/376/ES, Euratom (UL L 185, 15.7.1988, str. 24).

[2] Mnenje, sprejeto 18. januarja 2000 (še ni bilo objavljeno v Uradnem listu).

[3] UL C 145, 9.5.1998, str. 1.

[4] UL L 155, 7.6.1989, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (Euratom, ES) št. 1355/96 (UL L 175, 13.7.1996, str. 3).

[5] Glej Prilogo, del B.

[6] UL C 328, 17.12.1991, str. 1.

[7] UL L 49, 21.2.1989, str. 26.

[8] UL L 181, 1.7.1992, str. 12. Uredba, kakor je bila nadomeščena z Uredbo (ES) št. 1251/1999 (UL L 160, 26.6.1999, str. 1).

[9] UL L 293, 12.11.1994, str. 14.

[10] Uredba Sveta (EGS, Euratom) št. 1553/89 z dne 29. maja 1989 o dokončni enotni ureditvi zbiranja lastnih sredstev iz davka na dodano vrednost (UL L 155, 7.6.1989, str. 9). Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 1026/1999 (UL L 126, 20.5.1999, str. 1).

[11] Uredba (ES) št. 515/97 Sveta z dne 13. marca 1997 o medsebojni pomoči med upravnimi organi držav članic in o sodelovanju med njimi in Komisijo zaradi zagotavljanja pravilnega izvajanja carinske in kmetijske zakonodaje (UL L 82, 22.3.1997, str. 1).

[12] Uredba Komisije (Euratom, ESPJ, ES) št. 3418/93 z dne 9. decembra 1993 o podrobnih pravilih za izvajanje nekaterih določb Finančne uredbe z dne 21. decembra 1977 (UL L 315, 16.12.1993, str. 1). Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena s Sklepom št. 1999/537/ES, ESPJ, Euratom (UL L 206, 5.8.1999, str. 24).

[13] UL L 356, 31.12.1977, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES, ESPJ, Euratom) št. 2673/1999 (UL L 326, 18.12.1999, str. 1).

--------------------------------------------------

PRILOGA

DEL A

Korelacijska tabela

Uredba (EGS, Euratom) št. 1552/89 | Ta uredba |

Člen 1 | Člen 1 |

Člen 2(1) | Člen 2(1) |

Člen 2(1a) | Člen 2(2) |

Člen 2(1b) | Člen 2(3) |

Člen 2(2) | Člen 2(4) |

Člen 3 | Člen 3 |

Člen 4 | Člen 4 |

Člen 5 | Člen 5 |

Člen 6(1) | Člen 6(1) |

Člen 6(1a) | Člen 6(2) |

Člen 6(2)(a) | Člen 6(3)(a) |

Člen 6(2)(b) | Člen 6(3)(b) |

Člen 6(2)(c) | Člen 6(3)(c) |

Člen 6(2)(d) | Člen 6(3)(d) |

Člen 6(3), točka (a) | Člen 6(4), prvi pododstavek, točka (a) |

Člen 6(3), točka (b), prvi pododstavek | Člen 6(4), prvi pododstavek, točka (b) |

Člen 6(3), točka (b), drugi pododstavek | Člen 6(4), drugi pododstavek |

Člen 6(4) | Člen 6(5) |

Člen 7 | Člen 7 |

Člen 8 | Člen 8 |

Člen 9 | Člen 9 |

Člen 10 | Člen 10 |

Člen 11 | Člen 11 |

Člen 12 | Člen 12 |

Člen 13 | Člen 13 |

Člen 14 | Člen 14 |

Člen 15 | Člen 15 |

Člen 16 | Člen 16 |

Člen 17 | Člen 17 |

Člen 18(1) | Člen 18(1) |

Člen 18(2), prvi pododstavek, prva alinea | Člen 18(2), prvi pododstavek, točka (a) |

Člen 18(2), prvi pododstavek, druga alinea | Člen 18(2), prvi pododstavek, točka (b) |

Člen 18(2), drugi pododstavek | Člen 18(2), drugi pododstavek |

Člen 18(2), tretji pododstavek | Člen 18(2), tretji pododstavek |

Člen 18(3) | Člen 18(3) |

Člen 18(4) | Člen 18(4) |

Člen 18(5) | Člen 18(5) |

Člen 19 | Člen 19 |

Člen 20 | Člen 20 |

Člen 21 | Člen 21 |

Člen 22 | – |

Člen 23 | – |

– | Člen 22 |

– | Člen 23 |

– | Priloga |

DEL B

Uredbe, ki spreminjajo Uredbo (EGS, Euratom) št. 1552/89

Uredba Sveta (Euratom, ES) št. 3464/93 z dne 10. decembra 1993 (UL L 317, 18.12.1993, str. 1).

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 2729/94 z dne 31. oktobra 1994 (UL L 293, 12.11.1994, str. 5).

Uredba Sveta (Euratom, ES) št. 1355/96 z dne 8. julija 1996 (UL L 175, 13.7.1996, str. 3).

--------------------------------------------------

Top