EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R1085

Uredba Komisije (ES) št. 1085/2000 z dne 15. maja 2000 o podrobnih pravilih za uporabo nadzornih ukrepov, ki se uporabljajo na območju, zajetem v Konvenciji o prihodnjem večstranskem sodelovanju ribištva severovzhodnega Atlantika

OJ L 128, 29.5.2000, p. 1–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 004 P. 239 - 281
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 004 P. 239 - 281
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 004 P. 239 - 281
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 004 P. 239 - 281
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 004 P. 239 - 281
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 004 P. 239 - 281
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 004 P. 239 - 281
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 004 P. 239 - 281
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 004 P. 239 - 281
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 005 P. 157 - 199
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 005 P. 157 - 199

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2012; razveljavil 32012R0433

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1085/oj

32000R1085Uradni list L 128 , 29/05/2000 str. 0001 - 0043


Uredba Komisije (ES) št. 1085/2000

z dne 15. maja 2000

o podrobnih pravilih za uporabo nadzornih ukrepov, ki se uporabljajo na območju, zajetem v Konvenciji o prihodnjem večstranskem sodelovanju ribištva severovzhodnega Atlantika

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2791/1999 z dne 16. decembra 1999 o nekaterih nadzornih ukrepih, ki se uporabljajo na območju, zajetem v Konvenciji o prihodnjem večstranskem sodelovanju ribištva severovzhodnega Atlantika [1], in zlasti členov 4(3), 6(5), 7(3), 8, 11(5) in (6), 12(1), 13(1), 14(1)(h), 19(7) in 27 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Uredba (ES) št. 2791/1999 predpisuje nekatere posebne nadzorne ukrepe za spremljanje ribolovnih dejavnosti Skupnosti v območju urejanja Komisije za ribištvo severovzhodnega Atlantika NEAFC in za dopolnitev nadzornih ukrepov, ki jih določa Uredba Sveta (EGS) št. 2847/93 z dne 12. oktobra 1993 o uvedbi nadzornega sistema, ki se uporablja za skupno ribiško politiko [2], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2846/98 [3]. Treba je določiti podrobna pravila za uporabo navedene uredbe.

(2) Priloge k sistemu NEAFC za nadzor in uveljavljanje v zvezi z ribiškimi plovili, ki lovijo na območjih zunaj meja jurisdikcije nacionalnega ribištva v območju konvencije, ki ga je sprejel NEAFC, določajo obrazce sporočanja podatkov in vzorce nekaterih nadzornih orodij, ki jih je treba sprejeti na ravni Skupnosti. Ti obrazci in vzorci so navedeni v prilogi k tej uredbi.

(3) Ukrepi, ki jih določa ta uredba, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za ribištvo in ribogojstvo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE 1

PODROČJE UPORABE

Člen 1

Namen

Ta uredba določa podrobna pravila za uporabo Uredbe (ES) št. 2791/1999.

Člen 2

Opredelitve

Za namen te uredbe:

1. "pooblaščena plovila" pomeni plovila, katerim je bilo v skladu s členom 7(3) Uredbe Sveta (ES) št. 1627/94 [4] izdano posebno ribolovno dovoljenje, ki v skladu s členom 4(1) Uredbe (ES) št. 2791/1999 dovoljuje ribolovne dejavnosti v območju urejanja NEAFC za enega ali več virov, urejenih s predpisi, skladno z Uredbo (ES) št. 2791/1999;

2. "FMC" pomeni nadzorne centre ribištva, kakor so jih ustanovile države članice za upravljanje satelitskih sistemov za spremljanje plovil;

3. "sporočilo" pomeni poročilo o položaju plovila, ki se prek satelitskih sistemov za spremljanje plovil avtomatično prenese FMC-ju države članice ladijske zastave;

4. "poročilo o položaju" pomeni ročno poročilo kapitana v okoliščinah, določenih v členu 6 Uredbe Komisije (ES) št. 1489/97 [5];

5. "sistem" pomeni sistem nadzora in uveljavljanja, naveden v členu 1(a) Uredbe (ES) št. 2791/1999.

POGLAVJE II

SPOROČANJE PODATKOV

Člen 3

Udeležba Skupnosti

1. Obvestilo, navedeno v členu 4(2) Uredbe (ES) št. 2791/1999, vsebuje:

(a) seznam plovil, ki jim je dovoljen ribolov v dovoljenem območju v skladu s členom 4(1) navedene uredbe;

(b) seznam plovil, ki jim je dovoljen ribolov enega ali več virov, urejenih s predpisi, razčlenjenih po vrstah, in

(c) spremembe teh seznamov.

Seznami se sklicujejo na interno številko, ki je dodeljena vsakemu plovilu v registru ribiških plovil, v skladu s členom 5 Uredbe Komisije (ES) št. 2090/98 [6].

2. Države članice z računalniškim prenosom nemudoma posredujejo Komisiji interne številke odobrenih plovil, čigar posebna dovoljenja so bila razveljavljena ali začasno ukinjena.

Člen 4

Poročanje o ulovih virov, urejenih s predpisi

Vsebina in oblika obvestil, ki se jih posreduje v skladu s členom 6(5) Uredbe (ES) št. 2791/1999, sta takšni, kakor ju določa Priloga I.

Člen 5

Zbirno poročanje o ulovih

Seznam virov, navedenih v členu 7(1) Uredbe (ES) št. 2791/1999, je takšen, kakor ga določa Priloga II.

Za zbirno poročanje o ulovih, navedenih v členu 7(1), uporabljajo države članice obliko, ki jo določa Priloga II.

Člen 6

Poročanje o položajih

1. FMC-ji posredujejo obvestila, navedena v členu 8 Uredbe (ES) št. 2791/1999.

2. Vsebina in oblika teh poročil sta takšni, kakor ju določa Priloga III.

3. FMC-ji še zlasti sporočijo informacije, ki jih vsebuje:

(a) prvo sporočilo, prejeto po vstopu plovila v območje urejanja;

(b) vsaj eno sporočilo vsakih šest ur, medtem ko je plovilo v območju urejanja, in

(c) prvo sporočilo, prejeto po izstopu plovila iz območja urejanja.

4. Kjer je primerno, se poročila o položaju posredujejo sekretariatu NEAFC vsaj enkrat vsakih 24 ur. Kjer je to potrebno, lahko države članice pooblastijo kapitana plovila, da kopijo tega poročila nemudoma pošlje sekretariatu NEAFC.

POGLAVJE III

VARNOST IN ZAUPNOST PODATKOV

Člen 7

Varno in zaupno ravnanje z elektronskimi poročili in sporočili

1. Določbe odstavkov od 2 do 9 se uporabljajo za vsa elektronska poročila in sporočila v skladu s to uredbo in Uredbo (ES) št. 2791/1999, z izjemo zbirnega poročanja o ulovih, navedenega v členu 5 te uredbe.

2. Ustrezni organi držav članic, ki so odgovorni za obdelavo poročil in sporočil, izvedejo vse potrebne ukrepe za izpolnitev določb o varstvu in zaupnosti podatkov, določenih v odstavkih od 4 do 9.

3. Kjer je treba, vsaka država članica na zahtevo sekretariata NEAFC popravi oziroma izbriše poročila ali sporočila, ki niso bila obravnavana v skladu z Uredbo (ES) št. 2791/1999 in to uredbo.

4. Poročila in sporočila se uporabljajo le v namene, ki so določeni v sistemu. Države članice, ki izvajajo preglede, omogočijo razpoložljivost poročil in sporočil zgolj za namene inšpekcije in zgolj inšpektorjem, ki so bili dodeljeni sistemu.

5. Države članice, ki izvajajo inšpekcijske preglede:

(a) lahko obdržijo in shranijo poročila in sporočila, ki jih je posredoval sekretariat NEAFC, 24 ur po dokončnem odhodu plovila, na katerega se podatki nanašajo, iz območja urejanja. Kot odhod šteje časovna točka šest ur po sporočitvi namena o izhodu iz območja urejanja;

(b) zagotovijo varno obdelavo poročil in sporočil v svojih zmogljivostih za obdelavo elektronskih podatkov, še zlasti kadar obdelava vključuje prenos prek omrežja. Države članice morajo sprejeti ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zaščito poročil in sporočil pred naključnim ali nezakonitim uničenjem oziroma pred naključno izgubo, spremembo, nedovoljenim razkritjem ali dostopom ter pred vsemi neustreznimi oblikami obdelave.

Glede na znanje, pridobljeno v zvezi z varnim in zaupnim ravnanjem z elektronskimi poročili in sporočili, ter glede na stroške izvajanja morajo takšni ukrepi zagotoviti raven zaščite, ki ustreza nevarnostim, ki jih pomeni obdelava poročil in sporočil.

6. Države članice in Komisija morajo izpolnjevati minimalne varnostne zahteve, ki jih določa Priloga IV.

7. Države članice si morajo za svoje glavne računalniške sisteme prizadevati, da izpolnjujejo merila, določena v Prilogi V.

8. Za sporočanje podatkov v okviru sistema se lahko uporabi protokol X.400. V tem primeru se za zagotovitev zaupnosti in verodostojnosti uporabijo ustrezni šifrirni protokoli.

9. Omejitev dostopa do podatkov se zagotovi z mehanizmom fleksibilne identifikacije uporabnika in fleksibilnega gesla. Vsak uporabnik ima dostop le do podatkov, ki jih potrebuje za svojo nalogo.

POGLAVJE IV

INŠPEKCIJA

Člen 8

Identifikacija inšpekcijskih služb

Zastavice ali posebne zastave, navedene v členu 11(5) Uredbe (ES) št. 2791/1999, morajo ustrezati vzorcem, določenim v Prilogi VI(A).

V skladu z vzorcem v Prilogi VI(B) je treba sestaviti poseben identifikacijski dokument, naveden v členu 12 Uredbe (ES) št. 2791/1999.

Člen 9

Inšpekcijske dejavnosti

Oblika sporočil ob začetku in koncu dejavnosti inšpekcijskih plovil in letal, navedenih v členu 11(6) Uredbe (ES) št. 2791/1999, mora biti takšna, kakor jo določa Priloga VII.

Člen 10

Poročilo o opazovanju

Poročila o opazovanju, kakor so navedena v členu 13 Uredbe (ES) št. 2791/1999, se sestavijo v skladu z vzorcem v Prilogi VIII(A).

Oblika za prenos poročila je takšna, kakor jo določa Priloga VIII(B).

Člen 11

Inšpekcijsko poročilo

Inšpekcijska poročila, kakor so navedena v členu 14(1)(h) Uredbe (ES) št. 2791/1999, se sestavijo v skladu z vzorcem v Prilogi IX.

Člen 12

Spremljanje v primeru resnih kršitev

Seznam pristojnih organov, navedenih v členu 19 Uredbe (ES) št. 2791/1999, ki so pooblaščeni za sprejemanje informacij o resnih kršitvah, je naveden v Prilogi X.

POGLAVJE V

KONČNE DOLOČBE

Člen 13

Splošna pravila, ki veljajo za obvestila sekretariatu

1. Obvestila, ki so poslana sekretariatu NEAFC v skladu s členi 4, 6 in 10 te uredbe, morajo ustrezati splošnim pravilom, določenim v Prilogi XI. Država članica pošiljateljica mora vsak prenos označiti z zaporedno številko.

2. Oznake, ki se uporabljajo v sporočilih, morajo biti v skladu z mednarodnimi oznakami, določenimi v Prilogi XII.

Člen 14

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Določbe, navedene v členih 4 in 6, ostanejo v veljavi do 31. decembra 2000 ali dokler Svet v skladu s členom 30 Uredbe (ES) št. 2791/1999 ne sprejme ustreznih ukrepov za uvedbo dokončnega režima.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. maja 2000

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 337, 30.12.1999, str. 1.

[2] UL L 261, 20.10.1993, str. 1.

[3] UL L 358, 31.12.1998, str. 5.

[4] UL L 171, 6.7.1994, str. 7.

[5] UL L 202, 30.7.1997, str. 18.

[6] UL L 266, 1.10.1998, str. 27.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

SPOROČANJE INFORMACIJ O ULOVIH RIBIŠKIH PLOVIL

1. Poročilo "VSTOP" v dovoljeno območje

Podatki | Oznaka | Obvezno/neobvezno | Opombe |

Začetek zapisa | SR | O | Podatek sistema; označuje začetek zapisa |

Naslov | AD | O | Podatek sporočila, prejemnik "XNE" za NEAFC |

Zaporedna številka | SQ | O | Podatek sporočila; zaporedna številka v tekočem letu |

Vrsta sporočila | TM | O | Podatek sporočila; "ENT" kot poročilo o vstopu |

Radijski klicni znak | RC | O | Podatek registracije plovila; mednarodni radijski klicni znak plovila |

Številka izhoda iz pristanišča | TN | N | Podatek dejavnosti; zaporedna številka ribolovnega potovanja v tekočem letu |

Ime plovila | NA | N | Podatek registracije plovila; ime plovila |

Interna referenčna številka pogodbenice | IR | N | Podatek registracije plovila; enotna številka plovila pogodbenice: tričrkovna oznaka države zastave ISO, ki ji sledi številka |

Zunanja registrska številka | XR | N | Podatek registracije plovila; stranska številka plovila |

Zemljepisna širina | LA | O | Podatek dejavnosti; položaj v času prenosa |

Zemljepisna dolžina | LO | O | Podatek dejavnosti; položaj v času prenosa |

Količina na krovu | OB | | Podatek dejavnosti; po vrstah razčlenjena količina na krovu; v parih, če je treba |

— Vrste | | O | Oznaka vrste po FAO |

— Živa teža | | O | Živa teža v kg, zaokrožena na najbližjih 100 kg |

Datum | DA | O | Podatek sporočila; datum prenosa |

Čas | TI | O | Podatek sporočila; čas prenosa |

Konec zapisa | ER | O | Podatek sistema; označuje konec zapisa |

2. Poročilo "IZSTOP" iz dovoljenega območja

Podatki | Oznaka | Obvezno/neobvezno | Opombe |

Začetek zapisa | SR | O | Podatek sistema; označuje začetek zapisa |

Naslov | AD | O | Podatek sporočila, prejemnik "XNE" za NEAFC |

Zaporedna številka | SQ | O | Podatek sporočila; zaporedna številka v tekočem letu |

Vrsta sporočila | TM | O | Podatek sporočila; "EXI" kot poročilo o izstopu |

Radijski klicni znak | RC | O | Podatek registracije plovila; mednarodni radijski klicni znak plovila |

Številka izhoda iz pristanišča | TN | N | Podatek dejavnosti; zaporedna številka ribolovnega potovanja v tekočem letu |

Ime plovila | NA | N | Podatek registracije plovila; ime plovila |

Interna referenčna številka pogodbenice | IR | N | Podatek registracije plovila; enotna številka plovila pogodbenice: tričrkovna oznaka države zastave ISO, ki ji sledi številka |

Zunanja registrska številka | XR | N | Podatek registracije plovila; stranska številka plovila |

Zemljepisna širina | LA | O | Podatek dejavnosti; položaj v času prenosa |

Zemljepisna dolžina | LO | O | Podatek dejavnosti; položaj v času prenosa |

Tedenski ulov | CA | | Podatek dejavnosti; po vrstah razčlenjen skupen ulov, ki je bil obdržan na krovu, bodisi od začetka ribolova v območju urejanja, bodisi od zadnjih poročil "Ulov"; v parih, če je treba |

— Vrste | | O | Oznaka vrste po FAO |

— Živa teža | | O | Živa teža v kg, zaokrožena na najbližjih 100 kg |

Dnevi ribolova | DF | O | Podatek dejavnosti; število dni ribolova v območju urejanja, bodisi od začetka ribolova, bodisi od zadnjega poročila "Ulov" |

Datum | DA | O | Podatek sporočila; datum prenosa |

Čas | TI | O | Podatek sporočila; čas prenosa |

Konec zapisa | ER | O | Podatek sistema; označuje konec zapisa |

3. Poročilo "ULOV"

Podatki | Oznaka | Obvezno/neobvezno | Opombe |

Začetek zapisa | SR | O | Podatek sistema; označuje začetek zapisa |

Naslov | AD | O | Podatek sporočila, prejemnik "XNE" za NEAFC |

Zaporedna številka | SQ | O | Podatek sporočila; zaporedna številka v tekočem letu |

Vrsta sporočila | TM | O | Podatek sporočila; "CAT" kot poročilo o ulovu |

Radijski klicni znak | RC | O | Podatek registracije plovila; mednarodni radijski klicni znak plovila |

Številka izhoda iz pristanišča | TN | N | Podatek dejavnosti; zaporedna številka ribolovnega potovanja v tekočem letu |

Ime plovila | NA | N | Podatek registracije plovila; ime plovila |

Interna referenčna številka pogodbenice | IR | N | Podatek registracije plovila; enotna številka plovila pogodbenice: tričrkovna oznaka države zastave ISO, ki ji sledi številka |

Zunanja registrska številka | XR | N | Podatek registracije plovila; stranska številka plovila |

Zemljepisna širina | LA | O | Podatek dejavnosti; položaj v času prenosa |

Zemljepisna dolžina | LO | O | Podatek dejavnosti; položaj v času prenosa |

Tedenski ulov | CA | | Podatek dejavnosti; po vrstah razčlenjen skupen ulov, ki je bil obdržan na krovu, bodisi od začetka ribolova v dovoljenem območju, bodisi od zadnjega poročila "Ulov"; v parih, če je treba |

— Vrste | | O | Oznaka vrste po FAO |

— Živa teža | | O | Živa teža v kg, zaokrožena na najbližjih 100 kg |

Dnevi ribolova | DF | O | Podatek dejavnosti; število dni ribolova v območju urejanja, bodisi od začetka ribolova, bodisi od zadnjega poročila "Ulov" |

Datum | DA | O | Podatek sporočila; datum prenosa |

Čas | TI | O | Podatek sporočila; čas prenosa |

Konec zapisa | ER | O | Podatek sistema; označuje konec zapisa |

4. Poročilo "PRETOVARJANJE"

Podatki | Oznaka | Obvezno/neobvezno | Opombe |

Začetek zapisa | SR | O | Podatek sistema; označuje začetek zapisa |

Naslov | AD | O | Podatek sporočila, prejemnik "XNE" za NEAFC |

Zaporedna številka | SQ | O | Podatek sporočila; zaporedna številka v tekočem letu |

Vrsta sporočila | TM | O | Podatek sporočila; "TRA" kot poročilo o pretovarjanju |

Radijski klicni znak | RC | O | Podatek registracije plovila; mednarodni radijski klicni znak plovila |

Številka izhoda iz pristanišča | TN | N | Podatek dejavnosti; zaporedna številka ribolovnega potovanja v tekočem letu |

Ime plovila | NA | N | Podatek registracije plovila; ime plovila |

Interna referenčna številka pogodbenice | IR | N | Podatek registracije plovila; enotna številka plovila pogodbenice: tričrkovna oznaka države zastave ISO, ki ji sledi številka |

Zunanja registrska številka | XR | N | Podatek registracije plovila; stranska številka plovila |

Zemljepisna širina | LA | O | Podatek dejavnosti; položaj v času prenosa |

Zemljepisna dolžina | LO | O | Podatek dejavnosti; položaj v času prenosa |

Natovorjena oziroma iztovorjena količina | KG | | Po vrstah razčlenjena količina, ki je ostala natovorjena oziroma je bila iztovorjena v območju urejanja; v parih, če je treba |

— Vrste | | O | Oznaka vrste po FAO |

— Živa teža | | O | Živa teža v kg, zaokrožena na najbližjih 100 kg |

Pretovorjeno na | TT | O | Podatek registracije plovila; mednarodni radijski klicni znak plovila, na katerega je bil ulov pretovorjen |

Pretovorjeno z | TF | O | Podatek registracije plovila; mednarodni radijski klicni znak plovila, s katerega je bil ulov pretovorjen |

Datum | DA | O | Podatek sporočila; datum prenosa |

Čas | TI | O | Podatek sporočila; čas prenosa |

Konec zapisa | ER | O | Podatek sistema; označuje konec zapisa |

--------------------------------------------------

PRILOGA II

POROČANJE O SKUPNEM ULOVU IN RIBOLOVNEM NAPORU

A. Seznam vrst, katerih količine je treba evidentirati

Tričrkovna oznaka FAO | Vrsta | Latinsko ime |

ALF | Sluzoglavke | Beryx spp. |

ALC | Bairdov gladkoglavec | Alepocephalidae |

ARG | Srebrnice | Argentina spp. |

BLI | Modri leng | Molva dypterygia |

BRF | Okun | Helicolenus dactylopterus |

BSF | Črni morski meč | Aphanopus carbo |

BSH | Sinji morski pes | Prionace glauca |

BSK | Morski pes orjak | Ceterhinius maximus |

BSS | Brancin | Dicentrarchus labrax |

CAP | Kapelin | Mallotus villosus |

CAS | Pegasti ostrigar | Anarhichas minor |

CAT | Ostrigarji | Anarhichas spp. |

COD | Trska | Gadus morhua |

COE | Ugor | Conger conger |

FOR | Tabinje | Phycis phycis |

GHL | Grenlandska morska plošča | Rheinhardtius hippoglossoides |

GFB | Velika tabinja | Phycis blennoides |

GSK | Grenlandski morski pes | Somniosus microcephalus |

HAD | Vahnja | Melanogrammus aeglefinus |

HAL | Navadni jezik | Hippoglossus hippoglossus |

HER | Atlantska sled | Clupea harengus |

HOM | Šur | Trachurus trachurus |

LIN | Leng | Molva molva |

LUM | Morski zajec | Cyclopterius lumpus |

MAC | Skuša | Scomber scombrus |

MOR | Globokomorske trske | Moridae |

ORY | Oranžna sluzoglavka | Hoplostethus atlanticus |

PLA | Ameriška morska plošča | Hippolossoides platessoides |

POC | Polarna trska | Boreogadus saida |

PRA | Severna kozica | Pandalus borealis |

REB | Kljunati rdeči okun | Sebastes mentella |

RED | Rdeči okuni (nespecificirano) | Sebastes spp. |

REG | Rdeči okun | Sebastes marinus |

RHG | Severnoatlantski grenadir | Macrourus berglax |

RNG | Okroglonosi grenadir | Coryphaenoides rupestris |

SBR | Okati ribon | Pagellus bogaraveo |

SFS | Morski meč | Lepidopus caudatus |

SKA | Skati | Raja spp. |

SKH | Morski psi | Selachimorpha spp. |

USK | Morski menek | Brosme brosme |

WHB | Sinji mol | Micromesistius poutassou |

WRF | Globinska kirnja | Polyprion americanus |

Podatki | Oznaka polja | Obvezno/neobvezno | Opombe |

Začetek zapisa | SR | O | Podatek sistema; označuje začetek zapisa |

Naslov | AD | O | Podatek sporočila, prejemnik "XNE" za NEAFC |

Pošiljatelj | FR | O | Podatek sporočila; pogodbenica, ki pošilja poročilo |

Številka zapisa | RN | O | Podatek sporočila; zaporedna številka sporočila v tekočem letu |

Datum zapisa | RD | O | Podatek sporočila; datum prenosa |

Čas zapisa | RT | O | Podatek sporočila; čas prenosa |

Vrsta sporočila | TM | O | Podatek sporočila; vrsta sporočila "REP" za poročilo o začasnih mesečnih statističnih podatkih o ulovih ribolovnih virov, navedenih v Prilogi II(A) |

Leto in mesec | YM | O | Podatek poročanja; ustrezno leto in mesec poročanja |

Zadevno območje | RA | O | Podatek poročanja; območje ICES, kjer je bil ulov opravljen |

Ulov | CA | | Podatek poročanja; skupen ulov, razčlenjen po vrstah, navedenih v Prilogi II(A), ki so ga v območju urejanja opravila plovila pogodbenice; več parov, če je treba |

— Vrste | | O | Oznaka vrste po FAO |

— Živa teža | | O | V tonah, zaokroženo na cele tone |

Skupen ulov | CC | | Podatek poročanja; celoten ulov, razčlenjen po vrstah, navedenih v Prilogi II(A), od začetka poročevalnega leta; več parov, če je treba |

— Vrste | | O | Oznaka vrste po FAO |

— Živa teža | | O | V tonah, zaokroženo na cele tone |

Konec zapisa | ER | O | Podatek sistema; označuje konec zapisa |

C. "JURISDIKCIJA": poročilo v zvezi z ulovi virov, urejenih s predpisi, na območjih, ki so pod ribolovno jurisdikcijo pogodbenic

Podatki | Oznaka polja | Obvezno/neobvezno | Opombe |

Začetek zapisa | SR | O | Podatek sistema; označuje začetek zapisa |

Naslov | AD | O | Podatek sporočila, prejemnik "XNE" za NEAFC |

Pošiljatelj | FR | O | Podatek sporočila; pogodbenica, ki pošilja poročilo |

Številka zapisa | RN | O | Podatek sporočila; zaporedna številka sporočila v tekočem letu |

Datum zapisa | RD | O | Podatek sporočila; datum prenosa |

Čas zapisa | RT | O | Podatek sporočila; čas prenosa |

Vrsta sporočila | TM | O | Podatek sporočila; vrsta sporočila "JUR" za poročilo o začasnih mesečnih statističnih podatkih o ulovih virov, urejenih s predpisi, navedenih v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 2791/1999, na območjih, ki so pod jurisdikcijo pogodbenic |

Leto in mesec | YM | O | Podatek poročanja; ustrezno leto in mesec poročanja |

Zadevno območje | RA | O | Podatek poročanja; območje ICES, kjer je bil ulov opravljen |

Cona | ZO | O | Podatek poročanja; cona pod ribolovno jurisdikcijo pogodbenice, kjer je prišlo do ulova |

Ulov | CA | | Podatek poročanja; skupen ulov vrst, navedenih v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 2791/1999, do katerega je prišlo na območju pod ribolovno jurisdikcijo pogodbenic; več parov, če je treba |

— Vrste | | O | Oznaka vrste po FAO |

— Živa teža | | O | V tonah, zaokroženo na cele tone |

Skupen ulov | CC | | Podatek poročanja; celoten ulov od začetka poročevalnega leta; več parov, če je treba |

— Vrste | | O | Oznaka vrste po FAO |

— Živa teža | | O | V tonah, zaokroženo na cele tone |

Konec zapisa | ER | O | Podatek sistema; označuje konec zapisa |

--------------------------------------------------

PRILOGA III

SPOROČANJE PODATKOV O ULOVU S STRANI RIBIŠKIH PLOVIL PREK SATELITSKIH SISTEMOV SPREMLJANJA PLOVIL IN PREK RADIA

Poročilo "POLOŽAJ"

Podatki | Oznaka | Obvezno/neobvezno | Opombe |

Začetek zapisa | SR | O | Podatek sistema; označuje začetek zapisa |

Naslov | AD | O | Podatek sporočila, prejemnik "XNE" za NEAFC |

Zaporedna številka | SQ | O | Podatek sporočila; zaporedna številka sporočila v tekočem letu |

Vrsta sporočila | TM | O | Podatek sporočila; vrsta sporočila, "POS" kot poročilo/sporočilo o položaju, ki se posreduje prek sistema satelitskega spremljanja plovil (pri ladjah z okvarjeno napravo za satelitsko spremljanje pa tudi z drugimi sredstvi) |

Radijski klicni znak | RC | O | Podatek registracije plovila; mednarodni radijski klicni znak plovila |

številka izhoda iz pristanišča | TN | N | Podatek dejavnosti; zaporedna številka zaključnega ribolovnega potovanja v tekočem letu |

Ime plovila | NA | N | Podatek registracije plovila; ime plovila |

Interna referenčna številka pogodbenice | IR | N | Podatek registracije plovila; enotna številka plovila pogodbenice: tričrkovna oznaka države zastave ISO, ki ji sledi številka |

Zunanja registrska številka | XR | N | Podatek registracije plovila; stranska številka plovila |

Zemljepisna širina | LA | O | Podatek dejavnosti; položaj v času prenosa |

Zemljepisna dolžina | LO | O | Podatek dejavnosti; položaj v času prenosa |

Datum | DA | O | Podatek sporočila; datum prenosa |

Čas | TI | O | Podatek sporočila; čas prenosa |

Konec zapisa | ER | O | Podatek sistema; označuje konec zapisa |

--------------------------------------------------

PRILOGA IV

Minimalne varnostne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati države članice in Komisija:

(a) Nadzor dostopa do sistema: Sistem mora biti zaščiten pred poskusom vdora nepooblaščenih oseb.

(b) Nadzor avtentičnosti in dostopa do podatkov: Sistem mora biti zmožen omejiti dostop pooblaščenih strank do izključno vnaprej določenega skupka podatkov.

(c) Varnost sporočanja: Zagotoviti je treba varen prenos poročil in sporočil.

(d) Varnost podatkov: Zagotovljeno je, da se vsa poročila in sporočila, ki vstopijo v sistem, varno shranijo za zahtevano obdobje, in da se z njimi ne manipulira.

(e) Varnostni postopki: Varnostni postopki so takšni, da urejajo dostop do sistema (strojna in programska oprema), upravljanje in vzdrževanje sistema, varovanje ter splošno uporabo sistema.

--------------------------------------------------

PRILOGA V

Merila, katerim morajo zadostiti države članice pri svojih najpomembnejših računalniških sistemih, ustrezajo merilom sistema "C2-Level Trusted System".

Minimalne zahteve, katerim morajo zadostiti države članice in Komisija za C2-Level Trusted System):

(a) Strog sistem gesla in preverjanja avtentičnosti. Vsakemu uporabniku sistema se dodeli individualna prepoznava uporabnika in ustrezno geslo. Vsakič, ko se uporabnik prijavi sistemu, mora navesti pravilno geslo. Tudi ko se uspešno prijavi, ima uporabnik dostop le in izključno do tistih funkcij in podatkov, za katere ima vnaprej prijavljen dostop. Le privilegirani uporabnik ima dostop do vseh podatkov.

(b) Fizičen dostop do računalnika je nadzorovan.

(c) Pregledovanje; selektivno beleženje dogodkov za analizo in odkrivanje varnostnih kršitev.

(d) Nadzor na podlagi časovno omejenega dostopa; dostop do sistema je mogoče vsakemu uporabniku, ki mu je dovoljena prijava v sistem, omejiti na določene dele dneva ali dneve tedna.

(e) Nadzor dostopa prek terminala; za vsako delovno postajo je točno določeno, katerim uporabnikom je dovoljen dostop.

--------------------------------------------------

PRILOGA VI

A. Inšpekcijske zastavice NEAFC

1. V razmerah normalne vidljivosti morajo biti zastavice čez dan izobešene.

2. V zgornjih razmerah je na nadzornem vozilu izobešena ena od inšpekcijskih zastavic. Ta zastavica je lahko polovične velikosti. Lahko je tudi naslikana na boku ali na kateri koli navpični površini nadzornega vozila (v tem primeru ni treba ponavljati črk "NE").

+++++ TIFF +++++

Razdalja med zastavicami ne sme presegati enega metra.

+++++ TIFF +++++

B. Identifikacijska izkaznica inšpektorja

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Velikost izkaznice je 10 x 7 cm in je lahko plastificirana.

Barve inšpekcijske zastavice NEAFC so navedene v Prilogi VI(A).

Izkaznica vključuje tričrkovno oznako države ISO, ki ji sledi štirimestna identifikacijska številka pogodbenice.

--------------------------------------------------

PRILOGA VII

Obveščanje o nadzornih dejavnostih

A. Poročilo o vstopu nadzornega vozila v območje urejanja

Podatki | Oznaka | Obvezno/neobvezno | Opombe |

Začetek zapisa | SR | O | Podatek sistema; označuje začetek zapisa |

Naslov | AD | O | Podatek sporočila, prejemnik "XNE" za NEAFC |

Pošiljatelj | FR | O | Podatek sporočila; naslov pogodbenice pošiljateljice |

Številka sporočila | RN | O | Podatek sporočila; zaporedna številka sporočila v tekočem letu |

Vrsta sporočila | TM | O | Podatek sporočila; vrsta sporočila, "SEN" kot poročilo o vstopu nadzornega vozila v območje urejanja |

Datum zapisa | RD | O | Podatek sporočila; datum prenosa |

Čas zapisa | RT | O | Podatek sporočila; čas prenosa |

Sredstva nadzora | MI | O | Podatek nadzora; "VES" za plovilo, "AIR" za letalo, "HEL" za helikopter |

Radijski klicni znak | RC | O | Podatek nadzora; mednarodni radijski klicni znak nadzornega vozila |

Identifikacijska izkaznica imenovanega inšpektorja | AI | O | Podatek nadzora; številka, po potrebi ponovljena |

Datum | DA | O | Podatek nadzora; datum vstopa |

Čas | TI | O | Podatek nadzora; čas vstopa |

Zemljepisna širina | LA | O | Podatek nadzora; položaj v času vstopa |

Zemljepisna dolžina | LO | O | Podatek nadzora; položaj v času vstopa |

Konec zapisa | ER | O | Podatek sistema; označuje konec zapisa |

B. Poročilo o izstopu nadzornega vozila iz območja urejanja

Podatki | Oznaka | Obvezno/neobvezno | Opombe |

Začetek zapisa | SR | O | Podatek sistema; označuje začetek zapisa |

Naslov | AD | O | Podatek sporočila, prejemnik "XNE" za NEAFC |

Pošiljatelj | FR | O | Podatek sporočila; naslov pogodbenice pošiljateljice |

Številka sporočila | RN | O | Podatek sporočila; zaporedna številka sporočila v tekočem letu |

Vrsta sporočila | TM | O | Podatek sporočila; vrsta sporočila, "SEX" kot poročilo o izstopu nadzornega vozila iz območja urejanja |

Datum zapisa | RD | O | Podatek sporočila; datum prenosa |

Čas zapisa | RT | O | Podatek sporočila; čas prenosa |

Sredstva nadzora | MI | O | Podatek nadzora; "VES" za plovilo, "AIR" za letalo, "HEL" za helikopter |

Radijski klicni znak | RC | O | Podatek nadzora; mednarodni radijski klicni znak nadzornega vozila |

Datum | DA | O | Podatek nadzora; datum izstopa |

Čas | TI | O | Podatek nadzora; čas izstopa |

Zemljepisna širina | LA | O | Podatek nadzora; položaj v času izstopa |

Zemljepisna dolžina | LO | O | Podatek nadzora; položaj v času izstopa |

Konec zapisa | ER | O | Podatek sistema; označuje konec zapisa |

--------------------------------------------------

PRILOGA VIII

POROČILO V ZVEZI Z OPAZOVANJEM PLOVIL

A. Poročilo o opazovanju

+++++ TIFF +++++

B. Poročilo v zvezi z opazovanjem plovil

Podatki | Oznaka | Obvezno/neobvezno | Opombe |

Začetek zapisa | SR | O | Podatek sistema; označuje začetek zapisa |

Naslov | AD | O | Podatek sporočila, prejemnik "XNE" za NEAFC |

Pošiljatelj | FR | O | Podatek sporočila; naslov pošiljateljice (pogodbenice) |

Številka sporočila | RN | O | Podatek sporočila; zaporedna številka sporočila v tekočem letu |

Vrsta sporočila | TM | O | Podatek sporočila; vrsta sporočila, "OBS" kot poročilo o opazovanju |

Radijski klicni znak | RC | O | Podatek nadzora; mednarodni radijski klicni znak nadzornega vozila |

Datum zapisa | RD | O | Podatek sporočila; datum prenosa |

Čas zapisa | RT | O | Podatek sporočila; čas prenosa |

Zaporedna št. opazovanja | OS | O | Podatek nadzora; zaporedna številka opazovanja |

Datum | DA | O | Podatek nadzora; datum, ko je bilo plovilo opaženo |

Čas | TI | O | Podatek nadzora; čas, ko je bilo plovilo opaženo |

Zemljepisna širina | LA | O | Podatek nadzora; zemljepisna širina, na kateri je bilo plovilo opaženo |

Zemljepisna dolžina | LO | O | Podatek nadzora; zemljepisna dolžina, na kateri je bilo plovilo opaženo |

Identifikacija predmeta | OI | O | Podatek registracije plovila; radijski klicni znak opaženega plovila |

Zunanja registrska številka | XR | O | Podatek registracije plovila; stranska številka opaženega plovila |

Ime plovila | NA | N | Podatek registracije plovila; ime opaženega plovila |

Država zastave | FS | O | Podatek registracije plovila; država zastave opaženega plovila |

Tip plovila | TP | N | Lastnost plovila; tip opaženega plovila |

Hitrost | SP | N | Podatek nadzora; hitrost opaženega plovila |

Smer plovbe | CO | N | Podatek nadzora; smer plovbe opaženega plovila |

Dejavnost | AC | O | Podatek nadzora; dejavnost opaženega plovila (Priloga XII. C.2) |

Fotografija | PH | O | Podatek nadzora; ali je bilo opaženo plovilo fotografirano, "D" ali "N" |

Opombe | MS | N | Podatek nadzora; prosto besedilo za zaključek poročila |

Konec zapisa | ER | O | Podatek sistema; označuje konec zapisa |

Plovilo velja za dejansko identificirano le, če je mogoča vizualna potrditev radijskega klicnega znaka ali zunanje registrske številke, ki je vidna na plovilu.

Če takšna identifikacija ni mogoča, se razlog za to navede v polju "Opombe".

--------------------------------------------------

PRILOGA IX

INŠPEKCIJSKO POROČILO

Oblika je naslednja:

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA X

SEZNAM PRISTOJNIH ORGANOV ZA PREJEMANJE INFORMACIJ O RESNIH KRŠITVAH

BELGIËBELGIQUE

BenamingNom: | Dienst voor de zeevisserij Administratief centrum |

AdresAdresse: | Vrijhavenstraat 5 B-8400 Oostende |

TelefoonTéléphone: | (32-59) 50 89 66; 51 29 94 |

Fax: | (32-59) 51 45 57 |

Telex: | 81075 dzvost |

DANMARK

Navn: | Fiskeridirektoratet |

Adresse: | Stormgade 2 DK-1470 København K |

Tlf. | (45) 33 96 36 09 |

Fax: | (45) 33 96 39 00 |

Telex: | 16144 fm dk |

X-25: | 238 301 023 8535 (til Fiskeridirektoratet) 238 301 023 853 (fra Fiskeridirektoratet) |

E-post: | fd@fd.dk |

DEUTSCHLAND

Name: | Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung |

Anschrift: | Palmaille 9 D-22767 Hamburg |

Telefon: | (49-40) 3 89 05-173 (49-40) 3 89 05-180 |

Telefax: | (49-40) 3 89 05-128 (49-40) 3 89 05-160 |

Telex: | 0214/763 |

X25: | 0 262 45 4001 20221 |

ΕΛΛΑΔΑ

Όνομα | Yπουруείο Εμπορικής Ναυτιλίας Διεύξυνση Λιμενικής Αστυνομίας |

Διεύξυνση: | Γρ. Λαμπράκη 150 GR-18518 Περαιάς |

Τηλέφωνο: | (30-1) 419 14 14 |

Φαξ: | (30-1) 419 15 61-422 04 66 |

Τέλεξ: | 21 22 39-21 22 73 |

Διεύζυνση X 25: | 22 100 256-32 102 208 |

E-Mail: | yen@yen.gr |

ESPAÑA

Nombre: | Secretaría General de Pesca Marítima |

Dirección: | Corazón de María 8 E-28002 Madrid |

Tel: | (34) 913 47 36 70 |

Fax: | (34) 913 47 36 63 |

Dirección X 25: | 214531713858 |

FRANCE

Nom: | Cross Atlantique |

Adresse: | Château de la Garenne avenue Louis-Bougo F-56410 Etel |

Téléphone: | (33 2) 97 55 35 35 |

Fax: | (33 2) 97 55 49 34 |

Télex: | 95 05 19 |

IRELAND

Name: | National Supervisory Centre Naval Base |

Address: | Haulbowline County Cork |

Tel: | (353-21) 86 48 30/86 48 31 |

Fax: | (353-21) 37 80 96 |

X 25: | 23 78 59 01 02 01 |

ITALIA

Nome: | Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto — Guardia costiera |

Indirizzo: | Viale dell'Arte n. 16 I-00144 Roma |

Telefono: | (39-6) 59 23 569 — 59 24 145 — 59 08 45 27 |

Telefax: | (39-6) 59 22 737 — 59 08 47 93 |

Telex: | (39-6) 61 41 56 — 61 41 03 — 61 11 72 |

E-mail: | cogecap3@flashnet.it |

NEDERLAND

Benaming: | Algemene Inspectiedienst |

Adres: | Kloosterradarstraat 25 Postbus 234 6460 AE Kerkrade Nederland |

Telefoon: | (31-45) 546 62 22 (31-45) 546 62 30 |

Fax: | (31-45) 546 10 11 |

X 25: | 0204 14444605 |

E-mail: | Meldkamer@aid.agro.nl |

PORTUGAL

Nome: | Inspecção-Geral das Pescas |

Morada: | Av. de Brasília P-1400–038 Lisboa |

Telefone: | (351-1) 302 51 00 — 302 51 90 |

Fax: | (351-1) 302 51 01 |

Endereço X-25: | 268096110344 |

SUOMI

Nimi: | Ministry of Agriculture and Forestry, Department of Fisheries and Game |

Osoite: | Hallituskatu 3 A FIN-00170 Helsinki |

Puhelin: | (358-9) 160 1 |

Faksi: | (358-9) 160 22 84 |

X 25: | (0) 244 20 10 01 31 |

Sähköposti: | ali.lindahl@mmm.fi |

SVERIGE

Namn: | Fiskeriverket |

Adress: | Box 423 S-401 26 Göteborg |

Tfn: | (46-31) 743 03 00 |

Fax: | (46-31) 743 04 44 |

X 25: | 2043 7 201034 |

E-post: | fiskeriverket@fiskeriverket.se |

UNITED KINGDOM

Name: | MAFF Sea Fisherie Inspectorate |

Adress: | Nobel House 17 Smith Square — 5th floor United Kingdom — London SW 19 3JR |

Tel: | (44-20) 72 38 55 18 |

Fax: | (44-20) 72 38 64 38 |

Telex: | 92 27 11 |

E-mail: | omaff@fish.maff.gsi.gov |

Name: | Scottish Fisheries Protection Agency |

Address: | Pentland House 47, Robb's Loan United Kingdom — Edinburgh EH14 ITY |

Tel: | (44-131) 24 46 248 |

Fax: | (44-131) 24 46 471 |

Telex: | 72 76 96 |

E-mail: | sfpaops@scotland.gov.uk |

--------------------------------------------------

PRILOGA XI

OBLIKA IN PROTOKOLI IZMENJAVE PODATKOV

A. Oblika prenosa podatkov

Oblika vsakega prenosa podatkov je naslednja:

- dvojna poševnica (//) in črki "SR" pomenijo začetek sporočila;

- dvojna poševnica (//) in oznaka polja pomenita začetek podatka;

- enojna poševnica (/) ločuje oznako polja in podatke;

- pari podatkov so ločeni z razmikom;

- črki "ER" in dvojna poševnica (//) pomenijo konec zapisa.

B. Protokoli izmenjave podatkov

Odobrena protokola izmenjave podatkov za elektronski prenos poročil in sporočil med pogodbenicami in sekretariatom sta X.25 in X.400.

C. Obrazec za elektronsko izmenjavo podatkov o spremljanju, pregledovanju in nadzoru ribištev (Severnoatlantski obrazec)

Kategorija | Podatkovni element | Oznaka polja | Tip | Vsebina | Definicije |

Podatki sistema | Začetek zapisa | SR | | | Navede začetek zapisa |

Konec zapisa | ER | | | Navede konec zapisa |

Povratna informacija o prejetju | RS | Char*3 | Oznake | ACK/NAC = potrjeno / nepotrjeno |

Številka povratne informacije o napaki | RE | Num*3 | 001 — 999 | Oznake, ki navajajo napake, kakor jih je prejel operativni center (glej Prilogo VIII D2) |

Podatki sporočila | Naslov prejemnika | AD | Char*3 | ISO-3166 Naslov | Naslov stranke, ki prejme sporočilo, "XNE" za NEAFC |

Pošiljatelj | FR | Char*3 | ISO-3166 Naslov | Naslov stranke pošiljateljice (država članica) |

Vrsta sporočila | TM | Char*3 | Oznaka | Prve tri črke tipa sporočila |

Zaporedna številka | SQ | Num*6 | ŠŠŠŠŠŠ | Zaporedna številka sporočila |

Številka zapisa | RN | Num*6 | ŠŠŠŠŠŠ | Zaporedna številka zapisa v zadevnem letu |

Datum zapisa | RD | Num*8 | LLLLMMDD | Leto, mesec in dan |

Čas zapisa | RT | Num*4 | UUMM | Ure in minute po UTC (usklajen svetovni čas) |

Datum | DA | Num*8 | LLLLMMDD | Leto, mesec in dan |

Čas | TI | Num*4 | UUMM | Ure in minute po UTC (usklajen svetovni čas) |

Podatki registracije plovila | Radijski klicni znak | RC | Char*7 | IRCS Oznaka | Mednarodni radijski klicni znak plovila |

Ime plovila | NA | Char*30 | ISO 8859.1 | Ime plovila |

Zunanja registracija | XR | Char*14 | ISO 8859.1 | Bočna številka plovila |

Država zastave | FS | Char*3 | ISO-3166 | Država registracije |

Interna referenčna številka pogodbenice | IR | Char*3 Num*9* | ISO-3166 + maks. 9Š | Enotna številka plovila, ki jo je dodelila država zastave ob registraciji |

Ime pristanišča | PO | Char*20 | ISO 8859.1 | Pristanišče registracije plovila/matično pristanišče |

Lastnik plovila | VO | Char*60 | ISO 8859.1 | Ime in naslov lastnika plovila |

Zakupnik plovila | VC | Char*60 | ISO 8859.1 | Ime in naslov zakupnika plovila |

Podatki lastnosti plovila | Kapaciteta plovila | VT | Char*2 | "OC"/"LC" | Skladno z: "OC" Oselska konvencija 1947/"LC" London ICTM-69 |

enota | | Num*4 | Tonaža | Kapaciteta plovila v tonah |

Moč plovila | VP | Char*2 | ISO 8859.1 | Navedba merske enote, ki se uporablja, "HP" ali "KW" |

enota | | Num*5 | 0-99999 | Skupna moč glavnega motorja |

Dolžina plovila | VL | Char*2 | "OA"/"PP" | Enota "OA" celotna dolžina, "PP" dolžina med navpičnicama |

| | Num*3 | Dolžina v metrih | Skupna dolžina plovila v metrih, zaokroženo na najbližji celoten meter |

Tip plovila | TP | Char*3 | Oznaka | Kakor navedeno v Prilogi XII(C) |

Ribolovno orodje | GE | Char*3 | FA oznaka | Mednarodna standardna statistična klasifikacija ribolovnega orodja (Priloga XII(A)) |

Podatki dovoljenja | Datum izdaje | IS | Num*8 | LLLLMMDD | Datum odobritve ribolova ene ali več vrst, urejenih s predpisi |

Viri, urejeni s predpisi | RR | Char*3 | FAO oznaka vrste | FAO oznaka vrste za vir, urejen s predpisi |

Datum začetka | SD | Num*8 | LLLLMMDD | Datum začetka veljavnosti/začasne ukinitve dovoljenja |

Datum konca | ED | Num*8 | LLLLMMDD | Datum poteka veljavnosti dovoljenja za ribolov vira, urejenega s predpisi |

Omejena odobritev | LU | Char*1 | ISO 8859.1 | "D" ali "N" za navedbo, ali je omejeno dovoljenje veljavno, ali ne |

Zadevno območje | RA | Char*6 | ICES oznaka | Prepovedano(a) območje(a) |

Vrste, urejene s predpisi | DS | Char*3 | FAO oznaka vrste | Prepovedane vrste |

Podatki dejavnosti | Zemljepisna dolžina | LA | Char*5 | J/SSSMM (WGS-84) | npr. //LA/S6235 = 62° 35' sever |

Zemljepisna širina | LO | Char*6 | V/ZSSSMM (WGS-84) | npr. //LO/Z02134 = 21° 34 zahod |

Številka ribolovnega potovanja | TN | Num*3 | 001-999 | Številka ribolovnega potovanja v tekočem letu |

Število dni ribolova | DF | Num*3 | 1 — 365 | Število dni, ki jih je plovilo med potovanjem prebilo v območju urejanja |

Tedenski ulov | CA | | | Celotni ulov, ki se obdrži na krovu, po vrstah, v kilogramih žive teže, zaokroženo na najbližjih 100 kg, od vstopa plovila v območje urejanja, če pa je bilo med istim potovanjem že poslano kakšno poročilo, od zadnjega poročila o ulovu, v parih, če je treba |

— vrste | | Char*3 | FAO oznaka vrste | |

— količina | | Num*7 | 0-9999999 | |

Količina na krovu | OB | | | Količina na krovu plovila, po vrstah, v kilogramih žive teže, zaokroženo na najbližjih 100 kg, v parih, če je treba |

— vrste | | Char*3 | FAO oznake | |

— količina | | Num*7 | 0-9999999 | |

Pretovorjene vrste | KG | | | Informacije o količinah, ki so bile pretovorjene med plovili, po vrstah, v kilogramih žive teže, zaokroženo na najbližjih 100 kg, med delovanjem v območju urejanja |

— vrste | | Char*3 | FAO oznake v parih | |

— količina | | Num*7 | 0-9999999 | |

Pretovorjeno z | TF | Char*7 | IRCS oznaka | Mednarodni radijski klicni znak plovila, s katerega je bil ulov pretovorjen |

Pretovorjeno na | TT | Char*7 | IRCS oznaka | Mednarodni radijski klicni znak plovila, na katero je bil ulov pretovorjen |

Podatki poročanja | Ulov | CA | | | Celoten ulov, izkrcan ali pretovorjen, ki ga je ulovilo ribolovno plovilo pogodbenice, po vrstah, kakor so navedene, v kilogramih žive teže, zaokroženo na polne tone, v parih, če je treba |

— vrste | | Char*3 | FAO oznaka vrste | |

— količina | | Num*7 | 0-9999999 | |

Zbiren ulov | CC | | | Zbiren celoten ulov, izkrcan ali pretovorjen, ki ga je ulovilo ribolovno plovilo pogodbenice, po vrstah, kakor so navedene, v kilogramih žive teže, zaokroženo na polne tone, v parih, če je treba |

— vrste | | Char*3 | FAO oznaka vrste | |

— količina | | Num*7 | 0-9999999 | |

Zadevno območje | RA | Char*6 | ICES/NAFO oznake | Oznaka zadevnega ribolovnega območja |

Cona | ZO | Char*3 | ISO-3166 | Oznaka cone pogodbenice |

Leto in mesec | YM | Num*6 | LLLLMM | Zadevno leto in mesec poročanja |

Podatki nadzora/opazovanja | Zemljepisna širina | LA | Char*5 | J/SSSMM (WGS-84) | npr. //LA/S6235 = 62° 35' sever |

Zemljepisna dolžina | LO | Char*6 | V/ZSSSMM (WGS-84) | npr. //LO/Z02134 = 21° 34 zahod |

Hitrost | SP | Num*3 | Vozli * 10 | npr. //SP/105 = 10,5 vozlov |

Smer | CO | Num*3 | 360-stopinjska lestvica | npr. //CO/270 = 270° |

Dejavnost | AC | Char*3 | Oznaka dejavnosti | Prve tri črke dejavnosti (glej Prilogo XII(C)(2)) |

Sredstvo nadzora | MI | Char*3 | NEAFC oznaka | "VES" = plovilo, "AIR" = letalo, "HEL" = helikopter |

Dodeljeni inšpektor CP ID | AI | Char*7 | NEAFC oznaka | Oznaka ISO-3160 za pogodbenico, ki ji sledi štirimestna številka, ponovljena, če je treba |

Zaporedna številka opazovanja | OS | Num*3 | 0 — 999 | Zaporedna številka opazovanja med zadevno patruljo v območju urejanja |

Datum zaznave | DA | Num*8 | LLLLMMDD | Datum, ko so plovilo opazili |

Čas zaznave | TI | Num*4 | UUMM | Čas po UTC (usklajeni časovni čas), ko so plovilo opazili |

Identifikacija objekta | OI | Char*7 | IRCS oznaka | Mednarodni radijski klicni znak opaženega plovila |

Fotografija | PH | Char*1 | ISO 8859.1 | Ali je bila izdelana fotografija, "D" ali "N" |

Vrstica za prosto besedilo | MS | Char*255 | ISO 8859.1 | Prostor za opombe |

D.1 Oblika, določena v Prilogah I, III in VII, kadar države članice posredujejo poročila in sporočila sekretariatu NEAFC

Kadar je primerno, vsaka država članica posreduje sekretariatu NEAFC podatke, ki jih je prejela od svojih plovil, v skladu s členi 4, 6 in 10 ter upoštevajoč naslednje spremembe:

- naslov (AD) se nadomesti z naslovom sekretariata (XNE),

- vstavijo se podatki "datum zapisa" (RD), "čas zapisa" (RT), "številka zapisa" (RN) in "pošiljatelj" (FR).

D.2 Povratna sporočila

Povratno sporočilo se pošlje vsakič, ko država članica ali sekretariat prejme elektronsko poslano poročilo ali sporočilo.

Oblika povratnega sporočila:

Podatkovno polje | Polje oznake | Obvezno/neobvezno | Opombe |

Začetek zapisa | SR | O | Podatek sistema; navaja začetek zapisa |

Naslov | AD | O | Podatek sporočila; prejemnik, pogodbenica, ki pošilja poročilo |

Pošiljatelj | FR | O | Podatek sporočila; "XNE" za NEAFC |

Vrsta sporočila | TM | O | Podatek sporočila; tip sporočila, "RET" za povratno sporočilo |

Povratna informacija o prejetju | RS | O | Podatek poročanja; oznaka, ki kaže, ali je sporočilo potrjeno ali ne, "ACK" ali "NAK" |

Številka povratne informacije o napaki | RE | N | Podatek poročanja; številka, ki kaže vrsto napake: neberljivo besedilo (101), nedosledni podatki (102), napaka v zaporedju (103) |

Številka zapisa | RN | O | Podatek poročanja; številka zapisa prejetega poročila |

Datum | DA | O | Podatek sporočila; datum prenosa |

Čas | TI | O | Podatek sporočila; čas prenosa |

Konec zapisa | ER | O | Podatek sistema; navaja konec zapisa |

--------------------------------------------------

PRILOGA XII

OZNAKE, KI SE UPORABLJAJO V VSEH SPOROČILIH

A. Vrste ribolovnega orodja

1. Glavne vrste orodja

Črkovna oznaka FAO | Vrsta orodja |

Obkroževalne mreže

PS | z zaporno vrvico |

PS1 | zaporna plavarica 1 vsl |

PS2 | zaporna plavarica 2 vsl |

Potegalke

SSC | Škotska potegalka |

Vlečne mreže — pridnene

OTB | Pridnene vlečne mreže s širilkami |

PTB | Pridnena vlečna mreža za vleko v paru |

TBN | Pridnena vlečna mreža za škampe |

TBS | Pridnena vlečna mreža za kozice |

OTT | Dvojne vlečne mreže s širilkami |

Vlečne mreže — pelagične

OTM | Pelagične vlečne mreže s širilkami |

PTM | Pelagične vlečne mreže za vleko v paru |

Zabodne in zapletne mreže

GNS | Zasidrana zabodna mreža |

GND | Viseče mreže |

GEN | Zabodne zapletne mreže (neopredeljeno) |

Pasti

FPO | Vrša |

Trnki in vrvice

LHP | Ročne ribiške vrvice |

LHM | Mehanska ročna ribiška vrvica |

LLS | Set line parangal |

LLD | Viseči parangal |

LL | Parangal |

LTL | Parangal s panulo |

LX | Trnki in vrvice |

Nabiralno orodje

HMP | Črpalke |

2. Glavne kategorije naprav in dodatkov ribolovnega orodja

Tričrkovna koda FAO | Dodatek ali naprava |

BSC | Spodnja torna zaščita |

TSC | Zgornja torna zaščita |

SBG | Ojačevalna vreča |

CPP | Zaščitni pas |

CDL | Vrv za stisnjenje vreče |

LST | Dvižna stremena |

RST | Okrogla stremena |

FLP | Plavut |

SNT | Sejalna mreža |

SRP | Ojačevalne vrvi |

TQT | Torquette |

MLT | Srednja spona hlačne vreče |

STL | Ojačevalna spona |

LAR | Vezna vrv |

FLT | Plovec |

EMD | Elektro-mehanske naprave |

KTE | Zmaj |

SPG | Ločevalne rešetke |

SMP | Ploskev s kvadratastimi mrežnimi očesi |

CSS | Vreča v ožjem pomenu |

OTH | Drugi ki jih je treba določiti |

B. Oblika proizvodov in vrsta embalaže

1. Oznake oblike proizvodov

Oznaka | Oblika proizvodov |

A | Celi, zamrznjeni |

B | Celi, zamrznjeni (kuhani) |

C | Brez drobovja, z glavo, zamrznjeni |

D | Brez drobovja, brez glave, zamrznjeni |

E | Brez drobovja, brez glave, razkosani, zamrznjeni |

F | Fileti, brez kože, zamrznjeni |

G | Fileti, s kožo, zamrznjeni |

H | Soljene ribe |

I | Marinirane ribe |

J | Konzervirani proizvodi |

K | Olje |

L | Meso somernih rib |

M | Meso ribjih odpadkov |

N | Druge (ki jih je treba določiti) |

2. Vrsta embalaže

Oznaka | Vrsta |

CRT | Lepenka |

BOX | Škatla |

BGS | Vreča |

BLC | Blok |

C. Oznake ribolovnih plovil

1. Glavne vrste plovil

Oznaka FAO | Vrsta plovila |

BO | Zaščitno plovilo |

CO | Ribiško plovilo za usposabljanje |

DB | Plovni bager — pretrgan |

DM | Plovni bager — nepretrgan |

DO | Plovila z vlečnimi mrežami z gredjo |

DOX | Druge vrste plovnih bagrov n.d.o. |

FO | Plovilo za prevoz rib |

FX | Druge vrste ribiških plovil n.d.o. |

GO | Plovilo z zabodnimi mrežami |

HOX | Druge vrste matičnih ladij n.d.o. |

HSF | Predelovalna matična ladja |

KO | Sanitetna ladja |

LH | Plovilo z ročnimi ribiškimi vrvicami |

LL | Parangalka |

LO | Linijska ladja |

LP | Plovilo za ribolov z ribiško palico |

LT | Plovilo s panulo |

MO | Večnamenska plovila |

MSN | Plovilo s potegalkami in ročnimi ribiškimi vrvicami |

MTG | Plovilo z vlečnimi in visečimi mrežami |

MTS | Plovilo z vlečnimi mrežami in zapornimi plavaricami |

NB | Tender plovila za dvigovanje mrež |

NO | Plovilo za dvigovanje mrež |

NOX | Druge vrste plovil za dvigovanje mrež n.d.o. |

PO | Plovila, ki pri robolovu uporabljajo črpalke |

SN | Plovila za potegovanje mrež |

SO | Plovila s potegalkami |

SOX | Druge vrste plovil s potegalkami n.d.o. |

SP | Plovilo z zapornimi plavaricami |

SPE | Plovilo z evropskimi zapornimi plavaricami |

SPT | Plovilo za ribolov tuna z zapornimi plavaricami |

TO | Plovilo z vlečnimi mrežami |

TOX | Druge vrste plovil z vlečnimi mrežami n.d.o. |

TS | Plovilo s stranskimi vlečnimi mrežami |

TSF | Zamrzovalno plovilo s stranskimi vlečnimi mrežami |

TSW | Plovilo za ribolov "mokrih rib" (wetfish) s stranskimi vlečnimi mrežami |

TT | Plovilo z vlečnimi mrežami na krmi |

TTF | Zamrzovalno plovilo z vlečnimi mrežami na krmi |

TTP | Predelovalno plovilo z vlečnimi mrežami na krmi |

TU | Plovilo s stransko vodenimi vlečnimi mrežami |

WO | Plovilo za nastavljanje pasti |

WOP | Plovilo z vršami |

WOX | Druge vrste plovil za nastavljanje pasti n.d.o. |

ZO | Plovilo za raziskovanje rib |

DRN | Plovilo z visečo mrežo |

Črkovna oznaka | Kategorija |

ANC | Sidranje |

DRI | Plutje s tokom |

FIS | Ribolov |

HAU | Ulov rib v mrežo |

PRO | Predelava |

STE | Plutje |

TRX | Pretovarjanje (natovarjanje ali iztovarjanje) |

OTH | Druge (ki jih je treba določiti) |

--------------------------------------------------

Top