EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R1073

Uredba Komisije (ES) št. 1073/2000 z dne 19. maja 2000 o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 2092/91 o ekološki pridelavi kmetijskih proizvodov in označevanju tovrstno pridelanih kmetijskih proizvodov in živil

OJ L 119, 20.5.2000, p. 27–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 005 P. 90 - 94
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 005 P. 90 - 94
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 005 P. 90 - 94
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 005 P. 90 - 94
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 005 P. 90 - 94
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 005 P. 90 - 94
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 005 P. 90 - 94
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 005 P. 90 - 94
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 005 P. 90 - 94
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 006 P. 24 - 28
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 006 P. 24 - 28

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1073/oj

32000R1073Uradni list L 119 , 20/05/2000 str. 0027 - 0031


Uredba Komisije (ES) št. 1073/2000

z dne 19. maja 2000

o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 2092/91 o ekološki pridelavi kmetijskih proizvodov in označevanju tovrstno pridelanih kmetijskih proizvodov in živil

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2092/91 z dne 24. junija 1991 o ekološki pridelavi kmetijskih proizvodov in označevanju tovrstno pridelanih kmetijskih proizvodov in živil [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 331/2000 [2], in zlasti druge alinee člena 13 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) V Prilogi I k Uredbi (EGS) št. 2092/91 je treba možno uporabo mikroorganizmov za aktiviranje komposta razširiti, da bi zajemala tudi uporabo takih organizmov za izboljšanje celotnega stanja tal in dostopnosti hranilnih sestavin v tleh ali pridelku. Treba je tudi izključiti kakršne koli gensko spremenjene mikroorganizme za take uporabe in uskladiti določbe o uporabi živalskega gnoja v skladu z določbami za tovrstno uporabo v oddelku 7 dela B te priloge.

(2) V skladu s postopkom, predvidenim v členu 7(4) Uredbe (EGS) št 2092/91, so nekatere države članice predložile informacije v zvezi z vključitvijo nekaterih proizvodov v Prilogo II ali spreminjanjem nekaterih določb v tej prilogi.

(3) Spremembe Priloge II zadevajo proizvode, ki so bili v splošni uporabi pred sprejetjem Uredbe (EGS) št. 2092/91 v skladu s kodeksi ravnanja pri ekološkem kmetovanju, upoštevanimi v Skupnosti, in so tudi v skladu z določbami člena 7(1a) navedene uredbe. Spremembe za nekatere od teh proizvodov so nujne zaradi bližajoče se kmetijske sezone.

(4) Pokazalo je, da so "glicerol", "silicijev dioksid" in "izopropanol" nujni za pripravo nekaterih živil. Ti proizvodi se zato lahko vključijo v Prilogo VI ob upoštevanju zahtev člena 2 Uredbe Komisije (EGS) št. 207/93 [3], kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 345/97 [4], o določitvi vsebine Priloge VI k Uredbi (EGS) št. 2092/91.

(5) V "Splošnih načelih" Priloge VI je treba pojasniti, da je praksa prekajevanja potrjena pri pripravi živil iz ekološke pridelave.

(6) Določbe Priloge VI v zvezi z gensko spremenjenimi organizmi in proizvodi iz teh organizmov je treba uskladiti s splošno prepovedjo, sprejeto v okviru Uredbe Sveta (ES) št. 1804/1999 [5].

(7) Za nekatere proizvode je primerno uvesti manjše tehnične ali redakcijske spremembe. Določene redakcijske spremembe je treba uvesti tudi zaradi upoštevanja sprememb Uredbe (ES) št. 1804/1999.

(8) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem odbora iz člena 14 Uredbe (EGS) št. 2092/91 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloge I, II in VI k Uredbi (EGS) št. 2092/91 se spremenijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se takoj. Določbe iz točk 2.1 in 2.2 dela z naslovom "A. RASTLINE IN RASTLINSKI PROIZVODI" Priloge I k Uredbi (EGS) št. 2092/91 se uporabljajo od 24. avgusta 2000.

Proizvod "živalsko oglje", uvrščen na seznam v delu A Priloge II k Uredbi (EGS) št. 2092/91, se pred datumom začetka veljavnosti te uredbe še naprej lahko uporablja v skladu s prej veljavnimi pogoji do porabe obstoječih zalog, najpozneje pa do 30. septembra 2000.

Proizvod "kalcijevi karbonati", uvrščen na seznam v Prilogi VI k Uredbi (EGS) št. 2092/91, se pod bolj omejevalnimi pogoji, kot so veljali pred datumom začetka veljavnosti te uredbe, še naprej lahko uporablja v skladu s prej veljavnimi pogoji, do porabe obstoječih zalog, najpozneje pa do 30. septembra 2000.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. maja 2000

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 198, 22.7.1991, str. 1.

[2] UL L 48, 19.2.2000, str. 1.

[3] UL L 25, 2.2.1993, str. 5.

[4] UL L 58, 27.2.1997, str. 8.

[5] UL L 222, 24.8.1999, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA

I. V Prilogi I k Uredbi (EGS) št. 2092/91 se v točki 2 del z naslovom

"A. RASTLINE IN RASTLINSKI PROIZVODI"

nadomesti z naslednjim besedilom:

"2.1 Rodovitnost in biološko aktivnost tal je treba vzdrževati ali povečati najprej z:

(a) gojenjem stročnic, podorom ali rastlinami z globokimi koreninami v ustreznem večletnem načrtu kolobarjenja;

(b) vključitvijo hlevskega gnoja iz ekološke živinoreje v skladu z določbami in v okviru omejitev točke 7.1 dela B te priloge;

(c) vključitvijo drugega kompostiranega ali nekompostiranega organskega materiala iz gospodarstev, ki proizvajajo po pravilih te uredbe.

2.2 Druga organska ali mineralna gnojila, navedena v Prilogi II, se lahko izjemoma uporabljajo kot dopolnilo, če:

- ustrezna oskrba pridelka v kolobarjenju s hranilnimi snovmi ali izboljšanje tal nista mogoča s postopki, določenimi v (a), (b) in (c) prejšnjega pododstavka,

- glede na proizvode iz Priloge II, ki se nanašajo na hlevski gnoj in/ali živalske iztrebke: ti proizvodi se lahko uporabljajo samo, če se v kombinaciji s hlevskim gnojem iz točke 2(1)(b) zgoraj izpolnijo omejitve iz oddelka 7.1 dela B te priloge.

2.3 Za aktiviranje komposta se lahko uporabljajo ustrezni pripravki na rastlinski osnovi ali pripravki iz mikroorganizmov, ki niso gensko spremenjeni v smislu točke 12 člena 4. Tako imenovani "biodinamični pripravki" iz kamene moke, hlevskega gnoja ali rastlin se lahko uporabljajo tudi za namene, zajete v tem odstavku in v odstavku 2.1.

2.4 Ustrezni pripravki iz mikroorganizmov, ki niso gensko spremenjeni v smislu točke 12 člena 4 in so na splošno dovoljeni v kmetijstvu v zadevni državi članici, se lahko uporabljajo za izboljšanje celotnega stanja tal ali dostopnosti hranilnih sestavin v tleh ali pridelkih, če je potrebo po taki uporabi potrdil kontrolni organ ali organ oblasti."

II. Priloga II k Uredbi (EGS) št. 2092/91 se spremeni, kakor sledi:

1.

Del z naslovom

"A. GNOJILA IN DODATKI ZA IZBOLJŠANJE TAL"

se spremeni, kakor sledi:

(a)

Uvodni odstavek med naslovom in preglednico se nadomesti z naslednjim:

- uporabljajte samo v skladu z določbami Priloge I,

- uporabljajte samo v skladu z določbami predpisov o dajanju v promet in uporabi zadevnih proizvodov, ki se na splošno uporabljajo v kmetijstvu v državi članici, kjer se proizvod uporablja."

(b)

V preglednici se pri

"proizvodi ali stranski proizvodi živalskega izvora, kakor so navedeni spodaj"

. črta proizvod

"živalsko oglje"

(c)

V preglednici se določbe o vključitvi

"Kalijevega sulfata, ki vsebuje magnezijevo sol"

nadomestijo z naslednjim:

"Ime | Opis: zahteve glede sestave; pogoji uporabe |

Kalijev sulfat, ki po možnosti vsebuje magnezijevo sol | Proizvod se pridobiva iz surove kalijeve soli s postopkom fizične ekstrakcije in po možnosti vsebuje tudi magnezijeve soli. Potreba, ki jo je potrdil kontrolni organ ali organ oblasti" |

2.(a)(b)(c) V delu z naslovom

"B. PESTICIDI"

se preglednice pod

"1. Fitofarmacevtska sredstva"

spremenijo, kakor sledi:

V preglednici z naslovom

"I. Snovi rastlinskega ali živalskega izvora"

se določbe o vključitvi

"azadirahtina, ekstrahiranega iz Azadirachta indica (drevo nim),"

nadomestijo z naslednjim:

"Ime | Opis: zahteve glede sestave; pogoji uporabe |

Azadirahtin, ekstrahiran iz Azadirachta indica (drevo nim) | Insekticid Potreba, ki jo je potrdil kontrolni organ. Ali organ oblasti" |

V preglednici za naslovom

"III. Snovi, ki se smejo uporabljati samo v pasteh in/ali razpršilnikih"

se določbe o vključitvi

"feromonov"

nadomestijo z naslednjim:

"Ime | Opis: zahteve glede sestave; pogoji uporabe |

Feromoni | Vaba; sredstvo, ki povzroča motnje spolnega vedenja Samo v pasteh in razpršilnikih" |

V preglednici z naslovom

"IV. Druge snovi, ki se običajno uporabljajo v ekološkem kmetovanju"

se določbe o vključitvi

"žveplenega apna (kalcijevega polisulfida)"

nadomestijo z naslednjim:

"Ime | Opis: zahteve glede sestave; pogoji uporabe |

Žvepleno apno (kalcijev polisulfid) | Fungicid, insekticid, akaricid Potreba, ki jo je potrdil kontrolni organ ali organ oblasti" |

III. Priloga VI k Uredbi (EGS) št. 2092/91 se spremeni, kakor sledi:

1.Prvi stavek tretjega odstavka dela z "naslovom Splošna" načela se nadomesti z naslednjim besedilom:"Ne glede na sklicevanje na katero koli sestavino v oddelkih A in C ali kakršenkoli predelovalni pripomoček v oddelku B, se vsi predelovalni delovni postopki, kot je prekajevanje, izvajajo, ter uporabljajo vse sestavine ali taki predelovalni pripomočki samo v skladu z ustrezno zakonodajo Skupnosti in/ali nacionalno zakonodajo, združljivo s Pogodbo in, če tovrstne zakonodaje ni, v skladu z načeli dobre proizvodne prakse za živila."

2.(a)(b)(c)(d)(e)(f) Oddelek A se spremeni, kakor sledi:

Naslov se nadomesti z naslednjim:

"ODDELEK A — SESTAVINE NEKMETIJSKEGA IZVORA (IZ ČLENA 5(3)(c) IN ČLENA 5(5a)(d) UREDBE (EGS) št. 2092/91)"

V preglednici se določbe o vključitvi

"E 170 Kalcijevi karbonati"

nadomestijo z naslednjim:

"Ime | Posebni pogoji |

E 170 Kalcijevi karbonati | Vse odobrene funkcije razen obarvanja" |

V preglednici se za

"E 416 karajski gumi"

vstavi naslednji proizvod ter posebni pogoji v zvezi z njim:

"Ime | Posebni pogoji |

E 422 Glicerol | Izvlečki rastlin" |

V preglednici se določbe o vključitvi

"E 516 Kalcijev sulfat"

nadomestijo z naslednjim:

"Ime | Posebni pogoji |

E 516 Kalcijev sulfat | Nosilna snov" |

V preglednici se za

"E 524 Natrijev hidroksid"

vstavi naslednji proizvod in posebni pogoji v zvezi z njim:

"Ime | Posebni pogoji |

E 551 Silicijev dioksid | Sredstvo proti strjevanju za zelišča in začimbe" |

V pododdelku A.4

"Pripravki iz mikroorganizmov"

se točka (ii) črta.

3.(a)(b)(c) Oddelek B se spremeni, kakor sledi:

naslov se nadomesti z naslednjim:

"ODDELEK B — PREDELOVALNI PRIPOMOČKI IN DRUGI PROIZVODI, KI SE SMEJO UPORABLJATI ZA PREDELAVO SESTAVIN KMETIJSKEGA IZVORA IZ EKOLOŠKE PRIDELAVE IZ ČLENA 5(3)(d) IN ČLENA 5(5a)(e) UREDBE (EGS) št. 2092/91"

v preglednicise za

"žveplovo kislino"

vstavi naslednji proizvod in pogoji v zvezi z njim:

"Ime | Posebni pogoji |

Izopropanol (propan-2-ol) | V postopku kristalizacije pri pridobivanju sladkorja. Ob ustreznem upoštevanju določb Direktive 88/344/EGS, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 97/60/EGS. Za obdobje […], ki poteče 31.12.2006" |

besedilo na koncu oddelka z naslovom

"Pripravki iz mikroorganizmov in encimov"

se nadomesti z naslednjim besedilom:

"Pripravki iz mikroorganizmov in encimov:

Vsi pripravki iz mikroorganizmov in encimov, ki se pri predelavi hrane običajno uporabljajo kot predelovalni pripomočki, razen gensko spremenjenih mikroorganizmov v smislu člena 2(2) Direktive 90/220/EGS in razen encimov, pridobljenih iz gensko spremenjenih organizmov v smislu člena 2(2) Direktive 90/220/EGS."

4. v pododdelku C.2.2 oddelka C se vključitev"sladkor iz sladkorne pese" nadomesti s:"Sladkor iz sladkorne pese, samo do 1.4.2003."

--------------------------------------------------

Top