EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R0452

Uredba Komisije (ES) št. 452/2000 z dne 28. februarja 2000 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 530/1999 o strukturni statistiki plačil in stroškov dela glede ocene kakovosti statistike stroškov delaBesedilo velja za EGP.

OJ L 55, 29.2.2000, p. 53–58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 003 P. 426 - 431
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 003 P. 426 - 431
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 003 P. 426 - 431
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 003 P. 426 - 431
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 003 P. 426 - 431
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 003 P. 426 - 431
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 003 P. 426 - 431
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 003 P. 426 - 431
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 003 P. 426 - 431
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 005 P. 185 - 190
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 005 P. 185 - 190

No longer in force, Date of end of validity: 25/05/2006; razveljavil 32006R0698

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/452/oj

32000R0452Uradni list L 055 , 29/02/2000 str. 0053 - 0058


Uredba Komisije (ES) št. 452/2000

z dne 28. februarja 2000

o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 530/1999 o strukturni statistiki plačil in stroškov dela glede ocene kakovosti statistike stroškov dela

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 530/1999 z dne 9. marca 1999 o strukturni statistiki plačil in stroškov dela [1] in zlasti člena 11 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Skladno s členom 11 Uredbe (ES) št. 530/1999 so potrebni izvedbeni ukrepi glede ocene kakovosti in vsebine poročila o kakovosti.

(2) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so skladni z mnenjem Odbora za statistični program, ustanovljenem s Sklepom Sveta 89/382/EGS, Euratom [2] –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Kriteriji ocene kakovosti in vsebina poročila o kakovosti

Kriteriji ocene kakovosti in vsebina poročila o kakovosti, navedeni v členu 10 Uredbe (ES) št. 530/1999, so določeni v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. februarja 2000

Za Komisijo

Pedro Solbes Mira

Član Komisije

[1] UL L 63, 12.3.1999, str. 6.

[2] UL L 181, 28.6.1989, str. 47.

--------------------------------------------------

PRILOGA

KRITERIJI OCENE KAKOVOSTI IN VSEBINA POROČILA O KAKOVOSTI ZA STATISTIKO STROŠKOV DELA

ODLOG PRI POŠILJANJU POROČILA

Poročilo o kakovosti se v najboljšem primeru pošlje skupaj s podatki najkasneje v 24 mesecih po zaključku referenčnega obdobja, za katero so se zbirali podatki.

PREHODNO OBDOBJE

Ker je poročanje o kakovosti nova oblika Evropskega statističnega sistema, je dovoljeno, da nacionalni statistični uradi postopoma prilagodijo svoja orodja, znanje in vire za to vrsto poročanja. Zato spodaj predstavljena vsebina poročila o kakovosti določa nekaj neobveznih postavk za prvo poročilo o kakovosti, ki mora biti dostavljeno za raziskavo o stroških dela v referenčnem letu 2000. Izvedljivost in relevantnost omenjenih neobveznih postavk se preveri glede na dejansko dostavljene informacije s strani držav članic in splošni napredek, dosežen na področju statistične znanosti. Ta pregled bi moral izvesti Eurostat in nacionalni statistični uradi pred naslednjo raziskavo z namenom odločiti se, ali naj bi neobvezne postavke ostale take, kakršne so.

PODROČJE UPORABE

Podatki se zahtevajo, kolikor to dovolijo odstopanja v ustreznih uredbah Sveta ali Komisije. Te uredbe obravnavajo strukturno statistiko stroškov dela in plačil, raziskavo o delovni sili, strukturno poslovno statistiko in nacionalne račune. Enako velja za neobvezne parametre ali razčlenitve.

ŠIRJENJE PODATKOV, ZBRANIH S POROČILOM O KAKOVOSTI

Komponente kakovosti: relevantnost, pravočasnost in točnost, dostopnost, jasnost in popolnost se v glavnem uporabijo za notranje namene Evropskega statističnega sistema.

Komponente točnosti, primerljivosti in skladnosti so za uporabnike bistvenega pomena. Informacije se bodo širile uporabnikom prek statističnih ali metodoloških dokumentov.

VSEBINA

Opomba:

Tabele A, B in C ter povezane spremenljivke (npr. A11, B1, D1, …) so opredeljene v Uredbi Komisije (ES) št. 1726/1999 z dne 27. julija 1999, ki izvaja Uredbo Sveta (ES) št. 530/1999 o strukturni statistiki plačil in stroškov dela glede opredelitve in pošiljanja informacij o stroških dela [1].

1. Relevantnost

Neobvezna postavka:

- povzetek, ki vključuje opis potreb uporabnikov (po glavnih skupinah) in oceno zadovoljitve potreb uporabnikov.

2. Točnost

2.1 Napaka vzorčenja

2.1.1 Verjetnostno vzorčenje

2.1.1.1 Pristranskost

Neobvezna postavka:

- pristranskost zaradi metode ocenjevanja, kadar je izmerljiva.

2.1.1.2 Varianca

- koeficienti variacije [2], razčlenjeni glede na strukturo tabel A, B in C za:

- letne stroške dela na zaposlenega (D1/A11 + A121 + A131),

- stroške dela na uro (D1/B1),

- koeficienti variacije, razčlenjeni glede na strukturo tabele A za:

- B1 opravljene ure vseh zaposlenih,

- D1 sredstva za zaposlene,

- D11 plače (skupaj),

- metodologija, uporabljena za oceno variance.

Neobvezne postavke:

- koeficienti variacije, razčlenjeni glede na strukturo tabel B in C za:

- B1 opravljene ure vseh zaposlenih,

- D1 sredstva za zaposlene,

- D11 plače (skupaj),

- koeficienti variacije, razčlenjeni glede na strukturo tabel A, B in C za:

- A1 skupno število zaposlenih,

- A11 + A121 + A131 skupno število zaposlenih v enotah s polnim delovnim časom.

2.1.2 Neverjetnostno vzorčenje

Kjer se uporabijo obstoječi viri, kjer izračun koeficienta variacije ni pomemben, bi bilo treba zagotoviti opis možnih virov pomanjkljive natančnosti.

2.2 Nevzorčne napake

2.2.1 Napake vzorčnega okvirja

- opis glavne napačne klasifikacije, težav zaradi premajhnega ali prevelikega zajetja [3], s katerimi se srečujejo pri zbiranju podatkov,

- uporabljene metode za obdelavo teh morebitnih napak.

Neobvezne postavke:

- stopnje prevelikega zajetja, premajhnega zajetja in napačne klasifikacije, razčlenjene po stratifikaciji, uporabljeni za vzorčenje.

Predpisani podatki se delno lahko izpeljejo iz poročila o kakovosti registra.

Opomba:

Kjer se uporabljajo posamezni upravni podatki, je treba poročati o podobni analizi na podlagi upravne referenčne datoteke.

2.2.2 Napake merjenja in obdelave

- Opis uporabljenih metod za zmanjšanje napak pri merjenju in obdelavi [4]

Neobvezne postavke:

- število popravljenih primerov za spremenljivke, predpisane v tabeli A v deležu enote, z odzivi za obravnavano spremenljivko,

- stopnje napak pri vnosu podatkov ali šifriranju za spremenljivke:

- število zaposlenih,

- plače,

- dejavnost lokalne enote (NACE Rev.1 področja),

- regija (NUTS 1),

- metodološki zapiski o ocenjevanju [5] teh stopenj.

2.2.3 Napake zaradi neodgovora

- stopnje odgovora enote [6] v celoti in razčlenjene po stratifikaciji, ki se uporabi za vzorčenje,

- opis metod, ki se uporabijo za pripisovanje in/ali ponovno uteževanje za neodgovor.

Opomba:

Kjer se uporabljajo posamezni upravni podatki, se nerazpoložljivost upravne evidence ali podatkovne postavke nadomesti z neodgovorom.

Neobvezne postavke:

- stopnja neodgovora za posamezno spremenljivko. Stopnja je razmerje med številom neodgovorov in številom pričakovanih odgovorov,

- opis razlogov za neodgovor in presoja pristranskosti zaradi neodgovora za eno od glavnih vprašanj v vprašalniku.

2.2.4 Napake pri prevzemu modela

- Poročilo [7] o morebitni uporabi naslednjih modelov:

- prilagoditi proračunsko leto s koledarskim,

- upoštevati majhna podjetja,

- kombinirati podatke iz upravnih virov in anket.

Opomba:

Kjer se uporabljajo posamezni upravni podatki, je treba pojasniti ustreznost med upravnim konceptom in teoretičnim statističnim konceptom.

3. Pravočasnost in točnost

- datumi zbiranja ključnih podatkov: npr. zakoniti skrajni rok, ki se naloži poročevalskim enotam v državah članicah, ko so bili odposlani vprašalniki in opomini in ko se je začelo delo na terenu,

- ključni podatki za fazo po zbiranju podatkov: npr. začetni in zaključni datumi za popolnost, naključni pregledi šifriranja in verodostojnosti, datum preverjanja kakovosti (skladnost rezultatov) in zakrivanje,

- ključni datumi objave: npr., ko so se izračunali in diseminirali predhodni in podrobni rezultati.

Opomba:

Točnost prenosa podatkov na Eurostat se oceni po uredbi, ki natančno opredeljuje periodičnost in odloge za posredovanje podatkov.

4. Dostopnost in jasnost

- kopija objav(-e),

- podatki, če obstajajo, o tem, kateri rezultati se pošljejo poročevalskim enotam, vključenim v vzorcu,

- podatki o programu diseminacije rezultatov (npr. komu se rezultati pošljejo),

- kopijo katerih koli metodoloških dokumentov v zvezi z določeno statistiko.

5. Primerljivost

5.1 Prostorska primerljivost

- primerjavo med nacionalnimi in evropskimi koncepti je treba javiti, če so razlike zlasti pri opredelitvi statističnih enot, referenčni populaciji, klasifikacijah in opredelitvah spremenljivk v posredovanih rezultatih. Kadar je mogoče, bi bilo treba razlikam določiti velikostni razred.

Opomba:

kadar prihajajo klasifikacije in enote opazovanja iz registra, bi morala kakovost teh informacij priti iz poročila o kakovosti registra.

5.2 Primerljivost skozi čas

- podrobnosti sprememb pri opredelitvah, zajetju ali metodah in če je mogoče ocena posledic morebitnih pomembnih sprememb.

6. Skladnost

Opomba:

Ta postavka ima dva cilja: obvestiti uporabnike o konceptualnih razlikah, ki obstajajo med različnimi viri spremenljivk, ki so si zelo podobne in običajno nosijo enako ime v statističnih publikacijah, in zagotoviti informacije za oceno načina, kako preiti z enega na drugi koncept. Drugi cilj je preveriti, da statistični podatki, ki so v načelu precej skladni, konceptualno izkazujejo primerljive rezultate o enaki referenčni populaciji. S temi cilji bi morali statistiko stroškov dela in druge statistične podatke, ki se pošiljajo na Eurostat, primerjati z ustreznimi razmerji, pri čemer bi se uporabili nacionalni praktični koncepti in merjenja. Na primer, raziskava o delovni sili (ADS) ima drugačno opredelitev delovne aktivnosti: v ADS se meri delovna aktivnost rezidentov; ker je v raziskavah o stroških dela zaposlitev na nacionalnem ozemlju koncept, ki je skladen z nacionalnimi računi in poslovno statistiko. Primerjave bi prav tako morale upoštevati, da statistika stroškov dela temelji na podjetjih z več kot devetimi zaposlenimi.

6.1 Skladnost s statističnimi podatki iz raziskave o delovni sili

Neobvezna postavka:

- razlage glavnih razlik pri razmerjih "števila zaposlenih s skrajšanim delovnim časom s številom zaposlenih s polnim delovnim časom" ter pri razmerju "povprečnega števila dejansko opravljenih ur zaposlenih s skrajšanim delovnim časom s povprečnim številom dejansko opravljenih ur" zaposlenih s polnim delovnim časom v obeh virih. V pomoč bi bil vidik, razčlenjen po gospodarski dejavnosti (NACE Rev. 1, oddelki C do K). Upoštevati je treba točnost in koncepte virov.

6.2 Skladnost s strukturno poslovno statistiko

Uredba [8] o strukturni poslovni statistiki zajema vse tržne dejavnosti v oddelkih od C do K in od M do O NACE Rev.1.

Najbližji del obeh virov je povzet v spodnji tabeli:

| Raziskava o stroških dela | Raziskava strukturne poslovne statistike |

Vrsta | Regionalni podatki | Letna regionalna statistika |

Statistična enota | Lokalna enota | Lokalna enota |

Zajetje dejavnosti | NACE Rev.1, Razdelki C do K, razen Razdelka J | NACE Rev.1, Razdelki C do K, razen Razdelka J |

Parametri | D11 plače E1 lokalne enote, vse | 13 32 0 plače 11 21 0 število lokalnih enot |

Razčlenitev dejavnosti | NACE Rev. 1, 2-mestna raven (oddelek) | NACE Rev.1, 2-mestna raven (oddelek) |

Regionalna razčlenitev | NUTS 1 | NUTS 1 |

- Obrazložitve glavnih razlik teh spremenljivk ob upoštevanju točnosti in konceptov vsakega vira (razčlenjenega po oddelkih NACE Rev. 1). Neobvezno navzkrižna razporeditev podatkov v tabelah po NUTS 1 in široka razvrstitev v skupine NACE Rev. 1 (C-D-E, F, G-H, I-J-K).

Neobvezne postavke :

Tabela spodaj povzema druge dele statistike, ki se lahko primerjajo:

| Raziskava o stroških dela | Raziskava strukturne poslovne statistike |

Vrsta | Tabela B: statistika nacionalnih podatkov po velikostnih razredih podjetij | Letna statistika podjetij po velikostnih razredih podjetij |

Statistična enota | Lokalna enota | Podjetje |

Zajetje dejavnosti | NACE Rev.1, Razdelek C do E | NACE Rev.1, Razdelek C do E |

Parametri | A1 skupno število zaposlenih B1 opravljene ure vseh zaposlenih D11 plače D12 socialni prispevki delodajalca | 16 13 0 število zaposlenih 16 15 0 število ur, ki jih opravijo zaposleni 13 32 0 plače 13 33 0 stroški za socialno varnost |

Razčlenitev dejavnosti | NACE Rev.1, 2-mestna raven (oddelek) | NACE Rev.1, 2-mestna raven (oddelek) |

Razčlenitev razreda po velikosti | Manj kot 10 zaposlenih, 10 do 49, 50 do 249, 250 do 499, 500 do 999, 1000+ | Število zaposlenih oseb: manj kot 10 zaposlenih, 10 do 49, 50 do 249, 250 do 499, 500 do 999, 1000+ |

- Obrazložitve glavnih razlik z upoštevanjem točnosti vsakega statističnega podatka in razlik v konceptih. Omenjene primerjave bi se lahko razvrstile navzkrižno v tabele po velikostnih razredih podjetij in širokih razvrstitvah v skupine NACE Rev.1.

6.3 Skladnost z nacionalnimi računi

Najbližji del obeh virov je povzet v spodnji tabeli:

| Raziskava o stroških dela | Nacionalni računi |

Vrsta | Tabela A: državni podatki | Tabela 3: Tabele po gospodarskih panogah — letna vaja |

Zajetje dejavnosti | NACE Rev.1, Razdelek C do O | NACE Rev.1, Razdelek C do O |

Parametri | A1 skupno število zaposlenih B1 opravljene ure vseh zaposlenih, D1 sredstva za zaposlene D11 plače | Zaposleni opravljene ure D1 sredstva za zaposlene D11 plače |

Razčlenitev dejavnosti | NACE Rev.1, Razdelek | NACE Rev.1, Razdelek |

[1] UL L 203, 3.8.1999, str. 8.

[2] Koeficient variacije je razmerje kvadratnega korena variance cenilke na pričakovano vrednost. Oceni se z razmerjem kvadratnega korena ocene vzorčne variance na ocenjeno vrednost. Ocena vzorčne variance mora upoštevati vzorčno zasnovo.

[3] Preveliko zajetje se nanaša na napačno klasificirane enote, ki so dejansko izven obsega (npr. dejanska dejavnost lokalne enote, ki ni v C-K NACE Rev. 1) ali na enote, ki v praksi ne obstajajo.Premajhno zajetje pa se nanaša na (nove) enote, ki niso vključene v okvir resničnega nastanka ali razdružitve in na napačno klasificirane enote. Siva ekonomija se ne upošteva.Napačno klasificiranje se nanaša na nepravilno klasificiranje enot, ki sodijo v ciljno populacijo.

[4] Napake merjenja so napake, ki se pojavijo med zbiranjem podatkov. Veliko je virov za napako merjenja, vključno z instrumentom opazovanja (formular ali vprašalnik), poročevalsko enoto, informacijskim sistemom, načinom zbiranja podatkov in izpraševalcem. Napake obdelave so napake pri postopkih naknadnega zbiranja podatkov, kot so vnos podatka, šifriranje, urejanje, ponderiranje in tabeliranje.

[5] Merjenje stopenj napak se lahko doseže s pomočjo standardnih tehnik nadzora kakovosti, npr. s preverjanjem kakovosti podvzorca obdelanih vprašalnikov (preveriti raven napak med fazo vnosa ali med obdelavo s strani osebja NSI).

[6] Stopnja je razmerje med številom poročevalskih enot v obsegu in številom vprašalnikov, ki so bili odposlani izbrani populaciji.

[7] Komentarji bi morali npr. zajemati postopek izbire teh modelov (tj. zakaj je bil izbran dani model namesto alternativnih), če ustreza, združena napaka ocenjevanja ustreznih ocen, elementi preverjanja predpostavk v modelu, preverjanje ocenitvene moči modela z uporabo historičnih podatkov, primerjava izsledkov oz. podatkov, ki jih model generira, z drugimi sorodnimi viri podatkov, uporaba skrininga in študij o navzkrižnem preverjanju, testiranja občutljivosti modela na ocene parametrov, validacija inputiranih podatkov v model.

[8] UL L 14, 17.1.1997.

--------------------------------------------------

Top