EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0777

Sklep Sveta z dne 1. decembra 2000 o uporabi Schengenskega pravnega reda na Danskem, Finskem in Švedskem ter v Islandiji in na Norveškem

OJ L 309, 9.12.2000, p. 24–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 004 P. 22 - 25
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 004 P. 22 - 25
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 004 P. 22 - 25
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 004 P. 22 - 25
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 004 P. 22 - 25
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 004 P. 22 - 25
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 004 P. 22 - 25
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 004 P. 22 - 25
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 004 P. 22 - 25
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 003 P. 58 - 61
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 003 P. 58 - 61
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 003 P. 24 - 27

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/777/oj

32000D0777Uradni list L 309 , 09/12/2000 str. 0024 - 0028


Sklep Sveta

z dne 1. decembra 2000

o uporabi Schengenskega pravnega reda na Danskem, Finskem in Švedskem ter v Islandiji in na Norveškem

(2000/777/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Protokola, priloženega k Pogodbi o Evropski uniji in k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, ki vključuje Schengenski pravni red v okvir Evropske unije, in zlasti člena 2(2) Protokola,

ob upoštevanju Sporazuma, sklenjenega med Svetom Evropske unije, Republiko Islandijo in Kraljevino Norveško o pristopu k izvajanju, uporabi in razvijanju Schengenskega pravnega reda [1] (v nadaljnjem besedilu "Sporazum z dne 18. maja 1999") z dne 18. maja 1999 in je začel veljati 26. junija 2000, ter zlasti njegovega člena 15(4),

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Točka 1 Sklepne listine h Konvenciji o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 19. junija 1990, in sklepnih listin k sporazumom z dne 19. decembra 1996, o pristopu Kraljevine Danske, Republike Finske in Kraljevine Švedske k tej Konvenciji, vsebuje skupno izjavo o začetku veljavnosti instrumentov.

(2) Določi se dan, s katerim bo Schengenski pravni red veljal za Dansko, Finsko in Švedsko ter za Islandijo in Norveško (v nadaljnjem besedilu "nordijske države").

(3) Zaradi združljivosti z Nordijsko unijo potnih listin bo moral dan veljati za vse nordijske države.

(4) Priprava tega Sklepa vsebuje naslednje stopnje. Najprej je bil poslan obsežen vprašalnik vsem nordijskim državam, katerih odgovori so bili zabeleženi. Potem so bili z opravljeni obiski vseh nordijskih držav z namenom preverjanja in ocene, v skladu s postopki, veljavnimi v Svetu na področjih policijskega sodelovanja in zaščite podatkov. Dne 29. maja 2000 je Svet sklenil, da so bili na teh področjih izpolnjeni pogoji. Glede uporabe Schengenskega pravnega reda v zvezi z vizumi in konzularnim sodelovanjem so obiski pokazali, da so zahteve glede zakonodaje, ravni delovne sile, usposabljanja, infrastrukture in materialnih virov izpolnjene, razen nekaterih točk, za katere se nordijske države zavezujejo, da jih bodo obravnavale.

(5) Kar pa zadeva Schengenski informacijski sistem (SIS), katerega razširitev je treba zaključiti v okviru projekta SIS 1 + s testnimi vajami, ki dokazujejo njegovo zmožnost delovanja v 18 državah, je treba pred odpravo kontrol na bodočih notranjih mejah opraviti obiske, na katerih se oceni njegovo delovanje.

(6) Opravljeni so bili obiski z namenom ocene kontrol in nadzora na zunanjih mejah. Pokazali so, da se lahko beleži pozitivna stopnja doseženega napredka. Nekatere pomanjkljivosti vendarle obstajajo. Zato je treba opravljati nadaljnje tovrstne obiske.

(7) Nordijske države so poslale Svetu seznam svojih pristojnih organov iz členov 101(4) in 108(1) Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma, podpisane dne 19. junija 1990. Nordijske države so izpolnile obveznosti iz člena 114 navedene Konvencije o izvajanju.

(8) Za preverjanje pravilnega delovanja SIS v nordijskih državah mora postati nacionalna sekcija Schengenskega informacijskega sistema (N.SIS) v celoti operativna (npr. končnim uporabnikom mora biti omogočen pristop do dejanskih podatkov v vseh 15 državah) s 1. januarjem 2002, pred odpravo kontrol na notranjih mejah.

(9) Svet zagotovi, da se v primernem času doseže dogovor o merilih in mehanizmih za določitev države, pristojne za preučitev prošnje za azil, vložene v katerikoli državi članici ali v Islandiji ali v Norveški, kakor je navedeno v členu 7 Sporazuma z dne 18. maja 1999.

(10) Celotni Schengenski pravni red bo treba v zvezi z nordijskimi državami izvajati od 25. marca 2001, razen če Svet po zaključenih obiskih z namenom ocene, opravljenih po 1. januarju 2002, ugotovi, da SIS ne deluje pravilno v eni ali več nordijskih državah ali da pristanišča in letališča v navedenih državah ne izpolnjujejo potrebnih zahtev.

(11) Upoštevan je bil postopek iz člena 15(4) Sporazuma z dne 18. maja 1999 –

SKLENIL:

Člen 1

Od 25. marca 2001 dalje in ob upoštevanju člena 3(2):

(a) vse določbe Schengenskega pravnega reda iz prilog A, B, C in D k Sklepu Sveta 1999/436/ES z dne 20. maja 1999 o določitvi pravne podlage za vsako določbo ali sklep, ki sestavlja Schengenski pravni red, skladno z ustreznimi določbami Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in Pogodbe o Evropski uniji [2] in vsak akt, sprejet s strani Sveta, ki določa instrument, ki je že začel veljati in opredeljuje nadaljnji razvoj ene ali več teh določb, veljajo za Dansko, Finsko in Švedsko, v njihovih medsebojnih odnosih in v odnosih z Belgijo, Nemčijo, Grčijo, Španijo, Francijo, Italijo, Luksemburgom, Nizozemsko, Avstrijo in Portugalsko;

(b) vse določbe iz prilog A in B k Sporazumu z dne 18. maja 1999, sklenjenega med Svetom Evropske unije, Republiko Islandijo in Kraljevino Norveško glede pristopa slednjih k izvajanju, uporabi in razvijanju Schengenskega pravnega reda in vsak akt, sprejet s strani Sveta, ki določa instrument, ki je že začel veljati in opredeljuje nadaljnji razvoj ene ali več teh določb, veljajo za Islandijo in Norveško, v njunih medsebojnih odnosih in v odnosih z Belgijo, Dansko, Nemčijo, Grčijo, Španijo, Francijo, Italijo, Luksemburgom, Nizozemsko, Avstrijo, Portugalsko, Finsko in Švedsko.

Člen 2

1. Določbe Schengenskega pravnega reda v zvezi s SIS veljajo v skladu s postopkom iz člena 1 od 1. januarja 2001. Iz teh razlogov bodo nordijske države napolnile SIS z dejanskimi podatki in bodo lahko ob upoštevanju določb iz odstavka 3 takšne podatke uporabljale, kakor države članice, v zvezi s katerimi je bil Schengenski pravni red že izvajan. Ta uporaba ne ovira sodelovanja z Nordijsko unijo potnih listin.

2. Določbe iz odstavka 1 so opredeljene v Prilogi.

3. Do dne, navedenega v prvem odstavku, nordijske države:

(a) niso dolžne zavrniti vstopa na svoje ozemlje ali izgnati državljane tretjih držav, za katere je druga država članica izdala opozorilo SIS za zavrnitev vstopa in ki prihajajo neposredno iz države članice, za katero že veljajo določbe Schengenskega pravnega reda;

(b) smejo dovoliti vstop na svoje ozemlje državljanom tretjih držav, za katere je druga država članica izdala opozorilo SIS za zavrnitev vstopa, če se je nordijska država odločila takšnim državljanom podeliti vizum ali drugo dovoljenje za bivanje;

(c) vzdržijo se dostopanja do podatkov, ki jih ureja člen 96 Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma.

Člen 3

1. Januarja in februarja 2001 bodo opravljeni obiski z namenom ocene vseh nordijskih držav, v skladu s postopki, ki veljajo v ta namen znotraj Sveta, da se tako preveri, ali tam SIS deluje in se uporablja pravilno.

Istočasno bodo opravljeni dodatni obiski danskih in norveških pristanišč in letališč vseh nordijskih držav, da se preveri, ali ta pristanišča in letališča izpolnjujejo potrebne zahteve.

Poročila o teh obiskih se oddajo Svetu do 1. marca 2001.

2. Na podlagi teh poročil se lahko Svet s kvalificirano večino svojih članov, ki predstavljajo vlade držav članic iz člena 1 Protokola o vključitvi Schengenskega pravnega reda v okvir Evropske unije in z glasovi najmanj desetih omenjenih članov, odloči preložiti dan iz člena 1. V tem primeru nov dan določi Svet s soglasjem svojih članov, ki predstavljajo vlade držav članic iz člena 1 omenjenega Protokola.

Člen 4

Ta sklep začne veljati z dnem njegove objave.

V Bruslju, 1. decembra 2000

Za Svet

Predsednik

C. Paul

[1] UL L 176, 10.7.1999, str. 36.

[2] UL L 176, 10.7.1999, str. 17.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Določbe iz člena 2 so naslednje:

- Členi 62, 64, 65 in 92 do 119 Konvencije iz 1990 o izvajanju Schengenskega sporazuma iz leta 1985, kakor jo dopolnjujejo Sporazumi o pristopu Italije, Španije, Portugalske, Grčije, Avstrije, Danske, Finske in Švedske,

- Sklep Izvršnega odbora z dne 14. decembra 1993 glede finančne uredbe o stroških postavitve in delovanja Schengenskega informacijskega sistema (C.SIS) (SCH/Com-ex(93) 16),

- Sklep Izvršnega odbora z dne 25. aprila 1977 o nagrajevanju ponudnika predhodne študije SIS II (SCH/Com-ex(97) 2 rev. 2),

- Sklep Izvršnega odbora z dne 7. oktobra 1997 o prispevkih Norveške in Islandije k stroškom postavitve in delovanja C.SIS (SCH/Com-ex(97) 18),

- Sklep Izvršnega odbora z dne 7. oktobra 1997 o razvoju SIS (SCH/Com-ex(97) 24),

- Sklep Izvršnega odbora z dne 15. decembra 1997 o spremembah finančne uredbe o C.SIS (SCH/Com-ex(97) 35),

- Sklep Izvršnega odbora z dne 21. aprila 1998 o C.SIS s povezavami 15/18 (SCH/Com-ex(98) 11),

- Sklep Izvršnega odbora z dne 28. aprila 1999 o proračunu 1999 za pomoč uporabnikom (SCH/Com-ex(99) 3),

- Sklep Izvršnega odbora z dne 28. aprila 1999 o stroških postavitve C.SIS (SCH/Com-ex(99) 4),

- Sklep Izvršnega odbora z dne 28. aprila 1999 o sprejetju Priročnika SIRENE (SCH/Com-ex(99) 5),

- Izjava Izvršnega odbora z dne 18. aprila 1996 opredelitvi pojma tujca (SCH/Com-ex(96) decl. 5),

- Izjava Izvršnega odbora z dne 28. aprila 1999 o organiziranosti SIS (SCH/Com-ex(99) decl. 2 rev),

kakor tudi:

- Sklep Izvršnega odbora z dne 23. junija 1998 o zaupnosti nekaterih dokumentov (SCH/Com-ex(98) 17), kolikor se takšni dokumenti nanašajo na zgoraj navedene določbe,

- Sklep Izvršnega odbora z dne 23. junija 1998 o vseobsegajoči klavzuli, ki pokriva celoten tehnični del Schengenskega pravnega reda (SCH/Com-ex(98) 29 rev),

- Izjava Izvršnega odbora z dne 9. februarja 1998 o ugrabitvah mladoletnikov (SCH/Com-ex(97) decl. 13 rev 2),

- Odločba Sveta (1999/323/ES) z dne 3. maja 1999 o vzpostavitvi finančne uredbe za urejanje proračunskih vidikov, po katerih Generalni sekretar Sveta upravlja pogodbe sklenjenih v imenu določenih držav članic in se nanašajo na namestitev in delovanje "Strežnika za pomoč uporabnikom" Upravljalne enote in II. faze omrežja Sirene,

- Odločba Sveta (2000/265/ES) z dne 27. marca 2000 o vzpostavitvi finančne uredbe za urejanje proračunskih vidikov upravljanja pogodb s strani namestnika generalnega sekretarja Sveta, sklenjenih v imenu nekaterih držav članic v zvezi s postavitvijo in delovanjem komunikacijske infrastrukture za schengensko okolje "Sisnet", kakor jo spreminja Sklep Sveta 2000/664/ES z dne 23. oktobra 2000.

--------------------------------------------------

Top