Help Print this page 

Document 32000D0642

Title and reference
Sklep Sveta z dne 17. oktobra 2000 o dogovoru glede sodelovanja med enotami za finančni nadzor (FIU-ji) držav članic pri izmenjavi informacij
  • In force
OJ L 271, 24.10.2000, p. 4–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 004 P. 15 - 17
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 004 P. 15 - 17
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 004 P. 15 - 17
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 004 P. 15 - 17
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 004 P. 15 - 17
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 004 P. 15 - 17
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 004 P. 15 - 17
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 004 P. 15 - 17
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 004 P. 15 - 17
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 003 P. 53 - 55
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 003 P. 53 - 55
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 016 P. 34 - 36

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/642/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 17/10/2000
  • Date of effect: 17/10/2000; začetek veljavnosti glej člen 11
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Svet Evropske unije
  • Form: Sklep
Relationship between documents
Text

32000D0642Uradni list L 271 , 24/10/2000 str. 0004 - 0006


Sklep Sveta

z dne 17. oktobra 2000

o dogovoru glede sodelovanja med enotami za finančni nadzor (FIU-ji) držav članic pri izmenjavi informacij

(2000/642/PNZ)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 34(2)(c) Pogodbe,

ob upoštevanju pobude Republike Finske,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Akcijski načrt za boj proti organiziranemu kriminalu je odobril Evropski svet v Amsterdamu 16. in 17. junija 1997 [1]. Akcijski načrt je zlasti v priporočilu 26(e) priporočil izboljšanje sodelovanja med točkami za stike, ki so pristojne za sprejemanje poročil o sumljivih transakcijah po Direktivi Sveta 91/308/EGS z dne 10. junija 1991 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja [2].

(2) Vse države članice so ustanovile enote za finančni nadzor (FIU-je), da bi zbirale in analizirale informacije, prejete po določbah Direktive 91/308/EGS z namenom povezovanja sumljivih finančnih transakcij in kriminalne dejavnosti, na katerih temeljijo, zaradi preprečevanja pranja denarja in boja proti njemu.

(3) Izboljšanje mehanizmov za izmenjavo informacij med FIU-ji je eden od ciljev, ki jih priznava Skupina strokovnjakov za preprečevanje pranja denarja, ki jo je ustanovila Multidisciplinarna skupina za organizirani kriminal, skupaj z izboljšanjem izmenjave informacij med FIU-ji in preiskovalnimi organi v državah članicah ter multidisciplinarne organiziranosti FIU-jev, da se zajame poznavanje finančnega sektorja, sektorja organov pregona in pravosodnega sektorja.

(4) V sklepih Sveta iz marca 1995 je poudarjeno dejstvo, da je krepitev sistemov za preprečevanje pranja denarja odvisno od tesnejšega sodelovanja med različnimi organi, ki delujejo na področju preprečevanja pranja denarja.

(5) Drugo poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o izvajanju Direktive 91/308/EGS opredeljuje težave, ki se še vedno pojavljajo in preprečujejo komunikacijo in izmenjavo informacij med nekaterimi enotami z različnim pravnim statusom.

(6) Ustrezni organi držav članic, ki so vključeni v boj proti pranju denarja, morajo tesno sodelovati med seboj in zato je treba predvideti neposredno komunikacijo med temi organi.

(7) Države članice so že uspešno sprejele dogovore v zvezi s tem, in sicer predvsem na podlagi načel, določenih v vzorcu memoranduma o soglasju, ki ga je predlagala neformalna svetovna mreža FIU-jev, imenovana "Skupina Egmont".

(8) Države članice morajo FIU-je organizirati tako, da se informacije in dokumente predloži v razumnem časovnem okviru.

(9) Ta sklep ne vpliva na nobeno konvencijo ali dogovor o medsebojni pomoči na področju kazenskega prava med pravosodnimi organi –

SKLENIL:

Člen 1

1. Države članice zagotovijo, da FIU-ji, ki so ustanovljeni ali imenovani za prejemanje razkritih finančnih informacij za namene preprečevanja pranja denarja, v skladu s svojimi nacionalnimi pristojnostmi sodelujejo med seboj pri zbiranju, analiziranju in preiskovanju ustreznih informacij v FIU-ju o vsakem dejstvu, ki bi lahko kazalo na pranje denarja.

2. Države članice za namene odstavka 1 zagotovijo, da si FIU-ji brez zaprosila ali na zaprosilo ter v skladu s tem sklepom ali v skladu s sedanjimi ali prihodnjimi memorandumi o soglasju izmenjajo vse razpoložljive informacije, ki bi lahko bile pomembne za obdelavo ali analiziranje informacij ali za preiskavo s strani FIU-ja v zvezi s finančnimi transakcijami, ki se nanašajo na pranje denarja in na vpletene fizične ali pravne osebe.

3. Če je država članica kot svoj FIU imenovala policijski organ, lahko poskrbi, da se informacije, ki jih ima navedeni FIU, v skladu s tem sklepom posredujejo organu države članice prejemnice, ki je bil imenovan v ta namen in je pristojen za področja, navedena v odstavku 1.

Člen 2

1. Države članice zagotovijo, da so FIU-ji za namene tega sklepa ena sama enota za vsako državo članico in ustrezajo naslednji opredelitvi:

"Osrednja nacionalna enota, ki je za namene preprečevanja denarja odgovorna, da sprejme (in do dovoljenega obsega tudi zahteva), analizira in razširja pristojnim organom razkritja finančnih informacij, ki zadevajo premoženjsko korist, za katero se sumi, da je bila pridobljena s kaznivim dejanjem, ali pa jih zahteva nacionalna zakonodaja ali predpis"

.

2. V smislu odstavka 1 lahko država članica ustanovi centralno enoto za sprejemanje informacij od decentraliziranih agencij ali za njihovo posredovanje tem agencijam.

3. Države članice navedejo enoto, ki je FIU v smislu tega člena. Te podatke tudi pisno sporočijo Generalnemu sekretariatu Sveta. To obvestilo ne vpliva na trenutne odnose v zvezi s sodelovanjem med FIU-ji.

Člen 3

Države članice zagotovijo, da na izvajanje nalog FIU-jev po tej odločbi ne vpliva njihov notranji status, ne glede na to, ali so upravni organi, organi pregona ali pravosodni organi.

Člen 4

1. Vsakemu zaprosilu, izdanemu po tem sklepu, se priloži kratka izjava o pomembnih dejstvih, ki jih pozna FIU, ki je izdal zaprosilo. FIU v zaprosilu navede, kako bodo uporabljene informacije, za katere prosi.

2. Zaprošen FIU v zaprosilu po tem sklepu zagotovi vse ustrezne informacije, skupaj z razpoložljivimi finančnimi informacijami in zaprošenimi informacijami o pregonu iz zaprosila, pri čemer v skladu z veljavnimi konvencijami ali sporazumi, sklenjenimi med državami članicami, ni potrebno nobeno uradno zaprosilo.

3. FIU lahko zavrne razkritje informacij, ki bi lahko škodile kriminalni preiskavi, ki poteka v zaprošeni državi članici, ali, v izjemnih primerih, če bi bilo razkritje informacij očitno nesorazmerno z legitimnimi interesi fizične ali pravne osebe ali države članice ali kako drugače ne bi bilo v skladu s temeljnimi načeli nacionalnega prava. Vsaka takšna zavrnitev se ustrezno pojasni FIU-ju, ki je zaprosil za informacije.

Člen 5

1. Informacije ali dokumenti, pridobljeni po tem sklepu, se uporabljajo samo za namene, določene v členu 1(1).

2. Pri prenosu informacij ali dokumentov po tem sklepu, lahko FIU, ki jih posreduje, določi omejitve in pogoje za uporabo informacij za namene, ki niso navedeni v odstavku 1. FIU, ki jih prejme, upošteva vse takšne omejitve in pogoje.

3. Če želi država članica posredovane informacije ali dokumente uporabiti za kriminalistične preiskave ali pregon za namene, določene v členu 1(1), država članica, ki jih je posredovala, ne sme odreči svojega soglasja za takšno uporabo, razen če to stori na podlagi omejitev, ki izhajajo iz njene nacionalne zakonodaje ali pogojev, navedenih v členu 4(3). Vsaka zavrnitev soglasja se ustrezno pojasni.

4. FIU-ji se obvežejo, da bodo sprejeli vse potrebne ukrepe, vključno z varnostnimi, da bi zagotovili, da do informacij, predloženih po tem sklepu, nimajo dostopa nobeni drugi organi, agencije ali oddelki.

5. Predložene informacije bodo varovane v skladu s Konvencijo Evropskega sveta z dne 28. januarja 1981 o varstvu posameznikov v zvezi z avtomatsko obdelavo osebnih podatkov in ob upoštevanju Priporočila št. R(87)15 Sveta Evrope z dne 15. septembra 1987, ki ureja uporabo osebnih podatkov v policijskem sektorju najmanj z enakimi pravili o zaupnosti in varstvu osebnih podatkov, kakor se uporabljajo po nacionalni zakonodaji, ki velja za FIU, ki prosi za podatke.

Člen 6

1. FIU-ji lahko v mejah veljavne nacionalne zakonodaje in brez zaprosila v ta namen med seboj izmenjajo ustrezne podatke.

2. Člen 5 se uporablja v zvezi z informacijami, ki se posredujejo po tem členu.

Člen 7

Države članice predvidijo in se dogovorijo o ustreznih in zavarovanih kanalih sporočanja med FIU-ji.

Člen 8

Ta odločba se izvaja brez poseganja v obveznosti držav članic do Europola, kot so določene v Konvenciji o Europolu.

Člen 9

1. Če je raven sodelovanja med FIU-ji, kot je izražena v memorandumih o soglasju, ki so sklenjeni ali bodo sklenjeni med organi držav članic, združljiva s tem sklepom ali presega njegove določbe, ta določba nanj ne vpliva. Če določbe tega sklepa presegajo določbe katerega koli memoranduma o soglasju, sklenjenega med organi držav članic, ta sklep nadomesti takšne memorandume o soglasju dve leti po začetku njegove veljavnosti.

2. Države članice poskrbijo, da lahko v celoti sodelujejo v skladu z določbami tega sklepa najkasneje tri leta po njegovi uveljavitvi.

3. Svet bo štiri leta po dnevu uveljavitve tega sklepa ocenil, kako ga države članice izpolnjujejo, lahko pa se odloči, da s takšnim ocenjevanjem nadaljuje v rednih časovnih presledkih.

Člen 10

Ta sklep se uporablja za Gibraltar. Tako lahko Združeno kraljestvo ne glede na člen 2 uradno obvesti Generalni sekretariat Sveta o FIU-ju na Gibraltarju.

Člen 11

Ta sklep začne učinkovati 17. oktobra 2000.

V Luxembourgu, 17. oktobra 2000

Za Svet

Predsednik

É. Guigou

[1] UL C 251, 15.8.1997, str. 1.

[2] UL L 166, 28.6.1991, str. 77.

--------------------------------------------------

Top