Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0609

Odločba Komisije z dne 29. septembra 2000 o pogojih zdravstvenega varstva živali, javnozdravstvenih pogojih in izdajanju veterinarskih spričeval za uvoz mesa gojenih ratitov ter o spremembi Odločbe 94/85/ES o sestavi seznama tretjih držav, iz katerih države članice dovolijo uvoz svežega perutninskega mesa (notificirano pod dokumentarno številko K(2000) 2885)Besedilo velja za EGP

OJ L 258, 12.10.2000, p. 49–56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 030 P. 380 - 387
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 030 P. 380 - 387
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 030 P. 380 - 387
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 030 P. 380 - 387
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 030 P. 380 - 387
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 030 P. 380 - 387
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 030 P. 380 - 387
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 030 P. 380 - 387
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 030 P. 380 - 387
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 035 P. 49 - 56
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 035 P. 49 - 56

No longer in force, Date of end of validity: 25/04/2007; razveljavil 32006D0696

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/609/oj

32000D0609Uradni list L 258 , 12/10/2000 str. 0049 - 0056


Odločba Komisije

z dne 29. septembra 2000

o pogojih zdravstvenega varstva živali, javnozdravstvenih pogojih in izdajanju veterinarskih spričeval za uvoz mesa gojenih ratitov ter o spremembi Odločbe 94/85/ES o sestavi seznama tretjih držav, iz katerih države članice dovolijo uvoz svežega perutninskega mesa

(notificirano pod dokumentarno številko K(2000) 2885)

(Besedilo velja za EGP)

(2000/609/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/494/EGS z dne 26. junija 1991 o pogojih zdravstvenega varstva živali, ki urejajo trgovanje s svežim perutninskim mesom znotraj Skupnosti in uvoz tega iz tretjih držav [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 1999/89/ES [2], in zlasti členov 9(1), 11(1), 12, 14(1) in 14a Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/118/EGS z dne 17. decembra 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali in javnozdravstvenega varstva za trgovino znotraj Skupnosti ter uvoz v Skupnost proizvodov, za katere ne veljajo omenjene zahteve, predpisane v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 89/662/EGS in, glede patogenov, k Direktivi 90/425/EGS [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 97/79/ES [4], ter zlasti člena 10 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Ratiti so "perutnina" v skladu s členom 2 Direktive 91/494/EGS, pa tudi "gojena divjad" v skladu s členom 2 Direktive Sveta 91/495/EGS z dne 27. novembra 1990 v zvezi s problemi javnozdravstvenega varstva in zdravstvenega varstva živali, ki vplivajo na proizvodnjo in promet z kunčjim mesom in mesom gojene divjadi [5].

(2) Meso ratitov se lahko uvaža iz tretjih držav, če so bile izpolnjene vsaj zahteve za zdravstveno varstvo živali poglavja III Direktive 91/494/EGS, in, skladno s Prilogo I poglavja 11 Direktive 92/118/EGS, zahteve javnozdravstvenega varstva iz poglavja III Direktive 91/495/EGS.

(3) Z veljavnostjo te odločbe bo člen 17 Direktive 91/495/EGS zastarel za sveže meso gojenih ratitov.

(4) Ne Odločba Komisije 94/984/ES z dne 20. decembra 1994 o določitvi pogojev v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in veterinarskih spričevalih za uvoz svežega perutninskega mesa iz tretjih držav [6], kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2000/352/EGS [7], ne Odločba Komisije 97/219/ES z dne 28. februarja 1997 o določitvi pogojev zdravstvenega varstva živali, javnozdravstvenega varstva in izdajanja veterinarskih spričeval za uvoz mesa gojene divjadi in kunčjega mesa iz tretjih držav [8], kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2001/160/ES [9], se ne uporabljata za meso ratitov, ker je meso teh ptic izključeno iz področja uporabe navedenih odločb.

(5) V skladu s tem je treba predpisati pogoje zdravstvenega varstva živali, javnozdravstvenega varstva in izdajanja veterinarskih spričeval za uvoz mesa vzrejenih ratitov v Skupnost.

(6) Odločba Komisije 96/659/ES z dne 22. novembra 1996 v zvezi z varnostnimi ukrepi glede krimsko-kongoške hemoragične mrzlice [10], kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 97/183/ES [11], pooblašča države članice za uvoz mesa ratitov pod pogojem, da so v zvezi s krimsko-kongoško hemoragično mrzlico dana posebna jamstva; ta jamstva je treba upoštevati.

(7) Republika Češka, Izrael in Švica niso proste atipične kokošje kuge, vendar izvajajo ukrepe za nadzor atipične kokošje kuge, ki so vsaj enakovredni ukrepom, predpisanim v Direktivi Sveta 92/66/EGS [12], kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu Avstrije, Finske in Švedske.

(8) Na tej osnovi ustreza dovoliti uvoz mesa vzrejenih gojenih iz navedenih držav.

(9) V nekaterih tretjih državah niso prosti atipične kokošje kuge in ne izvajajo ukrepov, ki so vsaj enakovredni predpisanim v Direktivi 92/66/EGS. Te države pa bi morale imeti možnost izvoza svežega mesa ratitov v Evropsko unijo, pod pogojem, da njihovi ukrepi za nadzor navedene bolezni dajejo jamstva za zdravstveno varstvo živali, ki so vsaj enakovredna jamstvom iz Poglavja II Direktive 91/494/EGS.

(10) Namibija, Južna Afrika in Zimbabve so dale zgoraj navedena potrebna jamstva, ki dopuščajo uvoz mesa gojenih ratitov pod pogoji, predpisanimi v spričevalu v Prilogi II, del 2, vzorec B v tej odločbi, in so Komisiji predale zadovoljiv načrt vzorčenja, ki temelji na statističnih podatkih, za nadzorovanje atipične kokošje kuge na gospodarstvih, od koder bodo gojeni ratiti poslani v zakol za izvoz v EU.

(11) Pri določanju pogojev uvoza mesa ratitov iz tretjih držav je treba upoštevati Direktivo Sveta 93/119/ES z dne 22. decembra 1993 o določitvi zahtev za varstvo živali v času zakola ali pokončanja [13].

(12) Pri določanju javnozdravstvenih zahtev za uvoz mesa ratitov je treba upoštevati Direktivo Sveta 96/22/ES z dne 29. aprila 1996 o prepovedi uporabe nekaterih snovi, ki učinkujejo kot hormoni ali tireostatiki, in beta-agonisti v živinoreji ter razveljavitvi Direktiv 81/602/EGS, 88/146/EGS in 88/299/EGS [14] in Direktive Sveta 96/23/ES z dne 29. aprila 1996 o ukrepih za spremljanje nekaterih snovi in njihovih ostankov v živih živalih in živalskih proizvodih ter razveljavitvi Direktiv 85/358/EGS in 86/469/EGS ter Odločb 89/187/EGS in 92/664/EGS [15].

(13) Treba je določiti seznam tretjih držav, ki lahko uporabljajo spričevala za uvoz mesa ratitov, za dosego popolne uskladitve pogojev za uvoz mesa ratitov.

(14) Ta seznam mora temeljiti na glavnem seznamu tretjih držav, iz katerih države članice dovoljujejo uvoz svežega piščančjega mesa, kot je sestavljen v Odločbi Komisije z dne 94/85/ES [16], kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 96/2/ES [17].

(15) Tunizija je dala potrebna jamstva, da se jo lahko vključi na seznam, sestavljen z Odločbo 94/85/ES.

(16) Ukrepi, predvideni v tej odločbi, sledijo notifikacijskemu postopku iz Sporazuma o uporabi sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov, predpisanih v okviru Svetovne trgovinske organizacije (STO).

(17) Ukrepi, predvideni v tej odločbi, so v skladu z mnenjem Stalnega veterinarskega odbora –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Države članice dovolijo uvoz svežega mesa gojenih ratitov samo iz tretjih držav ali delov tretjih držav, navedenih v seznamu v Prilogi I, pod pogojem, da izpolnjuje zahteve ustreznega zdravstvenega spričevala, določene v Prilogi II, in da ga spremlja tako spričevalo, ustrezno izpolnjeno in podpisano. Spričevalo vsebuje splošni del, skladen s Prilogo II, del 1, in eno specifičnih potrdil o zdravstvenem stanju, skladno s Prilogo II, del 2, po zahtevanem vzorcu (A ali B), kot je opredeljeno v Prilogi I.

Člen 2

V Prilogi Odločbe 94/85/ES se vstavi naslednja nova vrstica v skladu z abecednim vrstnim redom kode ISO.

"TN | Tunizija | x" |

Člen 3

Ta odločba se uporablja za pošiljke, certificirane od 1. oktobra 2000.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 29. septembra 2000

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 268, 24.9.1991, str. 35.

[2] UL L 300, 23.11.1999, str. 17.

[3] UL L 62, 15.3.1993, str. 49.

[4] UL L 24, 30.1.1998, str. 31.

[5] UL L 268, 24.9.1991, str. 41.

[6] UL L 378, 31.12.1994, str. 11.

[7] UL L 124, 25.5.2000, str. 64.

[8] UL L 88, 3.4.1997, str. 45.

[9] UL L 51, 24.2.2000, str. 37.

[10] UL L 302, 26.11.1996, str. 27.

[11] UL L 76, 18.3.1997, str. 32.

[12] UL L 260, 5.9.1992. str. 1.

[13] UL L 340, 31.12.1993, str. 21.

[14] UL L 125, 23.5.1996, str. 3.

[15] UL L 125, 23.5.1996, str. 10.

[16] UL L 44, 17.2.1994, str. 31.

[17] UL L 1, 3.1.1996, str. 6.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

Seznam tretjih drav ali delov tretjih držav, ki lahko izvažajo meso gojenih ratitov v Evropsko unijo

Koda ISO | Država | Deli ozemlja | Vzorec spričevala, ki naj se uporabi |

AR | Argentina | | A |

AU | Avstralija | | A |

BG | Bolgarija | | A |

BR-1 | Brazilija | Države Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo in Mato Grosso do Sul | A |

CA | Kanada | | A |

CH | Švica | | A |

CL | Čile | | A |

CY | Ciper | | A |

CZ | Republika Češka | | A |

HR | Hrvaška | | A |

HU | Madžarska | | A |

IL | Izrael | | A |

LT | Litva | | A |

NA | Namibija | | B |

NZ | Nova Zelandija | | A |

PL | Poljska | | A |

RO | Romunija | | A |

SI | Slovenija | | A |

SK | Slovaška | | A |

TH | Tajska | | A |

TN | Tunizija | | A |

US | Združene države Amerike | | A |

ZA | Južna Afrika | | B |

ZW | Zimbabve | | B |

--------------------------------------------------

PRILOGA II

DEL 1

+++++ TIFF +++++

DEL 2

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top