EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0606

Odločba Komisije z dne 26. septembra 2000 o postopkih potrjevanja skladnosti gradbenih proizvodov v skladu členom 20(2) Direktive Sveta 89/106/ES glede šestih proizvodov za evropska tehnična soglasja brez smernice (notificirana pod dokumentno številko K(2000) 2641)Besedilo velja za EGP.

OJ L 258, 12.10.2000, p. 38–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 025 P. 467 - 471
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 025 P. 467 - 471
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 025 P. 467 - 471
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 025 P. 467 - 471
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 025 P. 467 - 471
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 025 P. 467 - 471
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 025 P. 467 - 471
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 025 P. 467 - 471
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 025 P. 467 - 471
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 030 P. 55 - 59
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 030 P. 55 - 59
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 055 P. 27 - 30

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/606/oj

32000D0606Uradni list L 258 , 12/10/2000 str. 0038 - 0041


Odločba Komisije

z dne 26. septembra 2000

o postopkih potrjevanja skladnosti gradbenih proizvodov v skladu členom 20(2) Direktive Sveta 89/106/ES glede šestih proizvodov za evropska tehnična soglasja brez smernice

(notificirana pod dokumentno številko K(2000) 2641)

(Besedilo velja za EGP)

(2000/606/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/106/ES z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic, ki se nanašajo na gradbene proizvode [1], kot je bila spremenjena z Direktivo 93/68/ES [2], in zlasti člena 13(4) direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Komisija mora izmed dveh postopkov za potrjevanje skladnosti proizvodov po členu 13(3) Direktive 89/106/ES izbrati najmanj zahteven postopek, ki izpolnjuje zahteve po varnosti. To pomeni, da je treba odločiti, ali je za določen proizvod sistem preverjanja tovarniške proizvodnje, za katerega je odgovoren proizvajalec, nujen in zadosten pogoj za potrjevanje skladnosti ali pa je, iz razlogov v zvezi z izpolnjevanjem meril iz člena 13(4), zato potrebno posredovanje odobrenega certifikacijskega organa.

(2) Člen 13(4) zahteva, da je tako določen postopek naveden v mandatih ali v tehničnih specifikacijah. Zaradi tega je zaželeno, da opredeli pojem proizvodov ali družino proizvodov, kot se uporabljajo v mandatih in tehničnih specifikacijah.

(3) Postopka, predpisana v členu 13(3), sta podrobno opisana v Prilogi III Direktive 89/106/ES. Zato je nujno, da se metode za izvrševanje teh dveh postopkov za vsak proizvod ali družino proizvodov jasno določi v skladu s Prilogo III, ker ta priloga daje prednost določenim sistemom.

(4) Postopek, naveden v točki (a) člena 13(3), ustreza sistemom, ki so določeni v prvi možnosti, brez stalnega nadzora, in v drugi in tretji možnosti točke (ii) oddelka 2 Priloge III. Postopek, naveden v točki (b) člena 13(3), ustreza sistemom, ki so določeni v točki (i) Priloge III, in v prvi možnosti, s stalnim nadzorom, točke (ii) oddelka 2 Priloge III.

(5) Ukrepi iz te odločbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za gradbeništvo –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Pri proizvodih in družinah proizvodov, ki so določeni v Prilogi I, se njihova skladnost potrjuje s postopkom, pri katerem je proizvajalec sam odgovoren za sistem tovarniške proizvodnje, ki zagotavlja, da je proizvod v skladu z ustreznimi tehničnimi specifikacijami.

Člen 2

Pri proizvodih in družinah proizvodov, ki so določeni v Prilogi II, se njihova skladnost potrjuje s postopkom, pri katerem je poleg sistema nadzora tovarniške proizvodnje, ki ga izvaja proizvajalec, v ocenjevanje in nadzor proizvodnje ali samega proizvoda vključen odobren certifikacijski organ.

Člen 3

Postopek za potrjevanje skladnosti, kot je določen v Prilogi III, je naveden v ustreznih evropskih tehničnih soglasjih.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 26. septembra 2000

Za Komisijo

Erkki Liikanen

Član Komisije

[1] UL L 40, 11.2.1989, str. 12.

[2] UL L 220, 30.8.1993, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

Sistem notranjih oblog iz mavčnih vlaknenih plošč (EOTA, zadeva št. 05.04/01):

Za načine uporabe razen takšnega, za katerega veljajo predpisi o odpornosti proti požaru za proizvode iz materialov, ki spadajo v razrede A1 [1], A2 [2], B [3], C [4].

Gotov vodonepropusten vložek v prezračevani fasadi (EOTA, zadeva št. 06.04/05)

[1] Proizvodi/materiali, pri katerih jasno razpoznavna stopnja v procesu proizvodnje izboljša klasifikacijo glede odpornosti proti požaru (npr. dodajanje zaviralcev gorenja ali omejevanje organskega materiala).

[2] Proizvodi/materiali, pri katerih jasno razpoznavna stopnja v procesu proizvodnje izboljša klasifikacijo glede odpornosti proti požaru (npr. dodajanje zaviralcev gorenja ali omejevanje organskega materiala).

[3] Proizvodi/materiali, pri katerih jasno razpoznavna stopnja v procesu proizvodnje izboljša klasifikacijo glede odpornosti proti požaru (npr. dodajanje zaviralcev gorenja ali omejevanje organskega materiala).

[4] Proizvodi/materiali, pri katerih jasno razpoznavna stopnja v procesu proizvodnje izboljša klasifikacijo glede odpornosti proti požaru (npr. dodajanje zaviralcev gorenja ali omejevanje organskega materiala).

--------------------------------------------------

PRILOGA II

Sistem notranjih oblog iz mavčnih vlaknenih plošč (EOTA, zadeva št. 05.04/01):

Za načine uporabe, za katere veljajo predpisi o odpornosti proti požaru za proizvode iz materialov, ki spadajo v razrede A1 [1], A2 [2], B [3], C [4].

Zveznice in zatege za standardne armaturne palice (EOTA, zadeva št. 03.01/02)

Profilirana jeklena pločevina (za sestavljene talne sisteme) (EOTA, zadeva št. 05.02/02)

Spoj pilota (vezni element gotovih nosilnih betonskih pilotov) (EOTA, zadeva št. 01.03/09)

Peta pilota (element za sidranje gotovih nosilnih betonskih pilotov) (EOTA, zadeva št. 01.03/09)

[1] Proizvodi/materiali, pri katerih jasno razpoznavna stopnja v procesu proizvodnje izboljša klasifikacijo glede odpornosti proti požaru (npr. dodajanje zaviralcev gorenja ali omejevanje organskega materiala).

[2] Proizvodi/materiali, pri katerih jasno razpoznavna stopnja v procesu proizvodnje izboljša klasifikacijo glede odpornosti proti požaru (npr. dodajanje zaviralcev gorenja ali omejevanje organskega materiala).

[3] Proizvodi/materiali, pri katerih jasno razpoznavna stopnja v procesu proizvodnje izboljša klasifikacijo glede odpornosti proti požaru (npr. dodajanje zaviralcev gorenja ali omejevanje organskega materiala).

[4] Proizvodi/materiali, pri katerih jasno razpoznavna stopnja v procesu proizvodnje izboljša klasifikacijo glede odpornosti proti požaru (npr. dodajanje zaviralcev gorenja ali omejevanje organskega materiala).

--------------------------------------------------

PRILOGA III

POTRJEVANJE SKLADNOSTI

Opomba:

pri proizvodih/opremi, ki ima več kot en namen uporabe, ki so določeni v naslednjih tabelah, se naloge odobrenega organa, ki izhajajo iz ustreznih potrjevanj skladnosti, seštevajo.

ŠEST PROIZVODOV ZA EVROPSKA TEHNIČNA SOGLASJA (TABELA 1/3)

Sistem potrjevanja skladnosti

Za proizvod(e), ki so navedeni spodaj, in predvideno uporabo(e) mora EOTA določiti naslednji sistem(e) potrjevanja skladnosti v ustreznem evropskem tehničnem soglasju:

Sistem 1 + : glej Direktivo 89/106/ES, Priloga III(2)(i), z inšpekcijskim preizkusom vzorcev iz tovarne.

Sistem 2 + : glej Direktivo 89/106/ES, Priloga III(2)(ii), prva možnost, vključno s certifikacijo nadzora tovarniške proizvodnje s strani odobrenega organa na podlagi prvotne inšpekcije tovarne in sistema nadzora tovarniške proizvodnje ter stalnega nadzora, ocene in presoje nadzora tovarniške proizvodnje.

Sistem 3 : glej Direktivo 89/106/ES, Priloga III(2)(ii), druga možnost.

Proizvod | Predvidena uporaba | Raven ali razred | Sistem potrjevanja skladnosti |

Spojnice in zatege za standardne armaturne palice (EOTA, zadeva št. 03.01/02) | Za armiranje | — | 1 + |

Profilirana jeklena pločevina (za sestavljene talne sisteme) (EOTA, zadeva št. 05.02/02) | Za notranjo uporabo | — | 2 + |

Spoj pilota (vezni element gotovih nosilnih betonskih pilotov) (EOTA, zadeva št. 01.03/09) Peta pilota (element za sidranje gotovih nosilnih betonskih pilotov) (EOTA, zadeva št. 01.03/09) | Za konstrukcije | — | 2 + |

Sistem notranjih oblog iz mavčnih vlaknenih plošč (EOTA, zadeva št. 05.04/01): | Za predelne stene | — | 3 |

Gotov vodonepropusten vložek v prezračevani fasadi (EOTA, zadeva št. 06.04/05) | Za uporabo v zidanih stenah | — | 3 |

Specifikacija za sistem mora biti taka, da se jo lahko izvaja, četudi obnašanja za neko lastnost ni treba opredeliti, ker vsaj ena država članica nima nobene pravne zahteve za to lastnost (glej člen 2(1) Direktive 89/106/EGS in, kjer je ustrezno, določbo 1.2.3 razlagalnih dokumentov). V takem primeru se proizvajalcu ne sme naložiti preverjanja te lastnosti, če se ne želi izjaviti o tozadevnem obnašanju proizvoda.

ŠEST PROIZVODOV ZA EVROPSKA TEHNIČNA SOGLASJA (TABELA 2/3)

Sistem potrjevanja skladnosti

Za proizvod(e), ki so navedeni spodaj, in predvideno uporabo(e) mora EOTA določiti naslednji sistem(e) potrjevanja skladnosti v ustreznem evropskem tehničnem soglasju:

Sistem 1 : glej Direktivo 89/106/ES, Priloga III(2)(i), brez inšpekcijskega preizkusa vzorcev.

Sistem 3 : glej Direktivo 89/106/ES, Priloga III(2)(ii), druga možnost.

Sistem 4 : glej Direktivo 89/106/ES, Priloga III(2)(ii), tretja možnost.

Proizvod | Predvidena uporaba | Raven ali razred | Sistem potrjevanja skladnosti |

Sistem notranjih oblog iz mavčnih vlaknenih plošč (EOTA, zadeva št. 05.04/01): | Za takšno uporabo, pri kateri veljajo predpisi o odpornosti proti požaru | A1, A2, B, C | 1 |

A1, A2, B, C, D, E | 3 |

(A1 do E), F | 4 |

Sistem 3glej Direktivo 89/106/ES, Priloga III(2)(ii), druga možnost.

Proizvod | Predvidena uporabe | Raven ali razred | Sistem potrjevanja skladnosti |

Sistem notranjih oblog iz mavčnih vlaknenih plošč (EOTA, zadeva št. 05.04/01): | Za takšno uporabo, pri kateri veljajo predpisi o odpornosti proti požaru | katerikoli | 3 |

Specifikacija za sistem mora biti taka, da se jo lahko izvaja, četudi obnašanja za neko lastnost ni treba opredeliti, ker vsaj ena država članica nima nobene pravne zahteve za to lastnost (glej člen 2(1) Direktive 89/106/EGS in, kjer je ustrezno, določbo 1.2.3 razlagalnih dokumentov). V takem primeru se proizvajalcu ne sme naložiti preverjanja te lastnosti, če se ne želi izjaviti o tozadevnem obnašanju proizvoda.

--------------------------------------------------

Top