EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0487

Sklep Sveta z dne 17. julija 2000 o sprejemu, s strani Evropske skupnosti, spremembe Sporazuma o ustanovitvi Generalne Komisije za ribištvo v Sredozemlju z namenom uvedbe samostojnega proračuna za to organizacijo

OJ L 197, 3.8.2000, p. 35–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 004 P. 311 - 323
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 004 P. 311 - 323
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 004 P. 311 - 323
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 004 P. 311 - 323
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 004 P. 311 - 323
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 004 P. 311 - 323
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 004 P. 311 - 323
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 004 P. 311 - 323
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 004 P. 311 - 323
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 005 P. 223 - 235
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 005 P. 223 - 235
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 010 P. 17 - 29

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/487/oj

32000D0487Uradni list L 197 , 03/08/2000 str. 0035 - 0047


Sklep Sveta

z dne 17. julija 2000

o sprejemu, s strani Evropske skupnosti, spremembe Sporazuma o ustanovitvi Generalne Komisije za ribištvo v Sredozemlju z namenom uvedbe samostojnega proračuna za to organizacijo

(2000/487/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 37 Pogodbe, skupaj s členom 300(2), prvi stavek, in (3), prvi pododstavek,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Evropska skupnost je članica Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju (GFCM) [3].

(2) Upravljanje s staleži rib v Sredozemlju zahteva sprejem ukrepov na večstranski ravni za ureditev ribiških dejavnosti v mednarodnih vodah. Večstransko sodelovanje lahko koristi razvoju ribogojstva. GFCM je ustrezni okvir za te ukrepe.

(3) GFCM je pred kratkim sprejela spremembe za krepitev svojih dejavnosti z ustanovitvijo Znanstvenega svetovalnega odbora, ki se sestaja enkrat letno. Nove dejavnosti te organizacije zahtevajo potrebna finančna sredstva.

(4) GFCM je v celoti odvisna od proračuna Organizacije za prehrano in kmetijstvo (FAO). Omejitve tega proračuna pomenijo, da ni sredstev za financiranje tistih dejavnosti GFCM, ki so nujne za izvajanje njene nove, poudarjene vloge. GFCM mora torej imeti svoj lasten, samostojen proračun.

(5) Na svoji seji od 13. do 16. oktobra 1997 je GFCM sprejela spremembe k besedilu Sporazuma o uvedbi samostojnega proračuna. Navedeni proračun predstavlja novo obveznost za pogodbene stranke GFCM v smislu člena X.2 Sporazuma o ustanovitvi GFCM.

(6) Te nove obveznosti lahko začnejo veljati šele potem, ko jih odobrita dve tretjini članic Komisije GFCM, za posamične članice pa šele potem, ko jih odobri dotična članica.

(7) Skupnost bi morala torej sprejeti listino za sprejem samostojnega proračuna GFCM –

SKLENIL:

Edini člen

1. Skupnost sprejme uvedbo samostojnega proračuna za Generalno komisijo za ribištvo v Sredozemlju, skladno z listino, določeno v Prilogi I.

2. Besedilo spremenjenega Sporazuma in spremenjenega poslovnika Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju, vključno z določbami o samostojnem proračunu, je predloženo v Prilogi II.

V Bruslju, 17. julija 2000

Za Svet

Predsednik

J. Glavany

[1] UL C 15, 20.1.1999, str. 13.

[2] UL C 150, 28.5.1999, str. 153.

[3] Sklep Sveta (98/416/ES) z dne 16. junija 1998 o vstopu Evropske skupnosti v Generalno komisijo za ribištvo v Sredozemlju (UL L 190, 4.7.1998, str. 34).

--------------------------------------------------

PRILOGA I

Listina o sprejemu samostojnega proračuna Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju

Spoštovani,

v čast mi je, da vam lahko sporočim, da se je Evropska skupnost odločila sprejeti nov Poslovnik, ki ureja uvedbo samostojnega proračuna Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju. Zato vam posredujem ta listina, s katero Skupnost sprejema nova člena VIIIa in IXa kakor tudi člene II, VII in IX Sporazuma, kakor je bil sprejet na seji od 13. do 16. oktobra 1997, skladno s členom X.2 navedenega sporazuma.

Z odličnim spoštovanjem,

Predsednik Sveta Evropske unije

G. Diouf

Generalni direktor

Organizacija ZN za prehrano in kmetijstvo

Via delle Terme di Caracalla

1—00100

Rim

--------------------------------------------------

PRILOGA II

SPORAZUM

o ustanovitvi Generalne Komisije za ribištvo v Sredozemlju

PREAMBULA

POGODBENICE SO SE

ob upoštevanju ustreznih določb Konvencije OZN o pomorskem pravu, ki je začela veljati dne 16. novembra 1994 (v nadaljevanju Konvencija OZN) in ki od vseh članic mednarodne skupnosti zahteva, da sodelujejo pri ohranitvi in upravljanju z živimi morskimi viri,

ob upoštevanju ciljev in namenov, navedenih v 17. poglavju Agende 21, ki jo je sprejela Konferenca OZN o okolju in razvoju leta 1992, ter Kodeksa poslovanja za odgovorno ribištvo, ki jo je sprejela Konferenca FAO leta 1995,

ob upoštevanju, da so bili sprejeti tudi drugi mednarodni instrumenti za ohranitev in upravljanje z nekaterimi staleži rib,

ob skupnem interesu za razvoj in primerno uporabo živih morskih virov v Sredozemlju in Črnem morju ter povezanih voda (v nadaljevanju "regija"), in želji po pospeševanju doseganja svojih ciljev preko mednarodnega sodelovanja, ki bi ga pospešila ustanovitev Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju,

ob priznavanju pomembnosti ohranitve in upravljanja z ribjimi populacijami v regiji ter spodbujanja sodelovanja v ta namen,

DOGOVORILE, KAKOR SLEDI:

Člen I

Komisija

1. Pogodbene stranke s tem v okviru Organizacije ZN za prehrano in kmetijstvo (v nadaljevanju "Organizacija") ustanovijo komisijo pod imenom Generalna komisija za ribištvo v Sredozemlju (v nadaljevanju "Komisija") za namene opravljanja funkcij in izpolnjevanja obveznosti iz člena III.

2. Članice Komisije so članice in pridružene članice Organizacije in take države nečlanice, ki so članice OZN, katere koli njenih specialističnih agencij ali Mednarodne agencije za atomsko energijo, ki so:

(i) obalne države ali pridružene članice, ki se v celoti ali delno nahajajo v regiji,

(ii) države ali pridružene države, katerih plovila se ukvarjajo z ribištvom v regiji, za staleže, zajete v tem Sporazumu, ali

(iii) regionalne organizacije za gospodarsko povezovanje, katerih članica je katera koli država iz pododstavkov (i) ali (ii) zgoraj, na katere je navedena država prenesla pristojnosti za zadeve, ki spadajo v okvir tega sporazuma;

in ki sprejmejo ta sporazum skladno z določbami člena XI spodaj, pri čemer se razume, da te določbe ne vplivajo na status članstva v Komisiji tistih držav, ki niso članice OZN, nobene od njenih specialističnih agencij ali Mednarodne agencije za atomsko energijo, ker so morda postale podpisnice tega sporazuma pred 22. majem 1963. Kar zadeva pridružene članice, lahko skladno z določbami člena XIV.5 Ustanovne listine in pravila XXI.3 Splošnih predpisov Organizacije, Organizacija ta sporazum predloži odgovornemu organu za mednarodne odnose takih pridruženih članic.

Člen II

Organizacija

1. Na sejah Komisije vsako državo zastopa en delegat, ki ga lahko spremljajo namestnik ter strokovnjaki in svetovalci. Udeležba namestnikov, strokovnjakov in svetovalcev na sejah Komisije ne pomeni pravice do glasovanja, razen v primeru, ko namestnik nadomešča delegata v njegovi odsotnosti.

2. Skladno z odstavkom 3 ima vsaka članica po en glas. Sklepi Komisije se sprejemajo z večino oddanih glasov, razen kjer je s tem sporazumom predpisano drugače. Sklepčnost je dosežena z večino celotnega članstva Komisije.

3. Regionalna organizacija za gospodarsko povezovanje, ki je članica Komisije, ima pravico na katerikoli seji Komisije ali katerega koli pomožnega organa Komisije uveljavljati svoje članske pravice s številom glasov, ki je enako številu njenih držav članic, upravičenih do glasovanja na taki seji.

4. Regionalna organizacija za gospodarsko povezovanje, ki je članica v Komisiji, na katerikoli seji Komisije uveljavlja svoje članske pravice izmenično s svojimi državami članicami, ki so članice Komisije, na področjih njihovih ustreznih pristojnosti. Kadarkoli regionalna organizacija za gospodarsko povezovanje, ki je članica Komisije, uveljavi svojo pravico do glasovanja, njene države članice ne uveljavijo svojih, in obratno.

5. Katera koli članica Komisije lahko od regionalne organizacije za gospodarsko povezovanje, ki je članica Komisije, ali od njenih držav članic, ki so članice Komisije, zahteva, da predložijo informacije o tem, ali je v zvezi s katerimi koli konkretnimi vprašanji pristojna članica Organizacije ali njene države članice. Regionalna organizacija za gospodarsko povezovanje ali zadevne države članice na tako zahtevo predložijo te informacije.

6. Pred katero koli sejo Komisije ali pomožnega organa Komisije, regionalna organizacija za gospodarsko povezovanje, ki je članica Komisije, ali njene države članice, ki so članice Komisije, navedejo, katera od regionalnih organizacij za gospodarsko povezovanje s svojimi državami članicami je pristojna za katero koli konkretno vprašanje, ki bo predmet razprave na seji, in katera od regionalnih organizacij za gospodarsko povezovanje s svojimi državami članicami bo uveljavila pravico do glasovanja za posamezno konkretno točko dnevnega reda. Nič v tem odstavku ne preprečuje regionalni organizaciji za gospodarsko povezovanje, ki je članica Komisije, ali njenim državam članicam, ki so članice Komisije, da ne bi podale ene same izjave za namene tega odstavka, kjer ta izjava velja za vprašanja in točke dnevnega reda, ki se obravnavajo na vseh naslednjih sejah, razen za izjeme ali spremembe, ki se navedejo pred vsako posamično sejo.

7. V primerih, kjer neka točka dnevnega reda zajema tako zadeve, za katere je bila pristojnost prenesena na regionalno organizacijo za gospodarsko povezovanje, kakor tudi zadeve, ki spadajo v pristojnost držav članic, lahko v razpravah sodelujejo tako regionalna organizacija za gospodarsko povezovanje kot tudi njene države članice. V takih primerih se na seji ob sprejemanju sklepov upošteva samo posredovanje tiste članice, ki ima glasovalno pravico.

8. Za namene ugotavljanja sklepčnosti katere koli seje Komisije, se delegacija regionalne organizacije za gospodarsko povezovanje, ki je članica Komisije, upošteva v obsegu njene glasovalne pravico na seji, za katero se zahteva sklepčnost.

9. Komisija izvoli predsednika in dva podpredsednika.

10. Predsednik Komisije običajno skliče redno sejo Komisije vsako leto, razen kadar večina članic odloči drugače. Kraje in datume vseh zasedanj določi Komisija po posvetu z generalnim direktorjem Organizacije.

11. Sedež komisije je na sedežu Organizacije v Rimu ali na drugi lokaciji, kakor določi Komisija.

12. Komisija lahko z dvotretjinsko večino svojih članic sprejme in spreminja svoj lastni poslovnik ali spremembe k le-temu, pod pogojem, da tak poslovnik ali spremembe k le-temu niso v nasprotju s tem sporazumom ali z Ustanovno listino Organizacije.

13. Komisija lahko z dvotretjinsko večino svojih članic sprejme in spreminja svoje lastne finančne uredbe, pod pogojem, da so take uredbe skladne z načeli, vsebovanimi v Finančnih uredbah Organizacije. Take uredbe se predložijo Finančnemu odboru, ki ima pooblastilo, da prepove take finančne uredbe ali spremembe, za katere ugotovi, da so v nasprotju z načeli, zajetimi v Finančnih uredbah Organizacije.

Člen III

Funkcije

1. Namen Komisije je pospeševati razvoj, ohranitev, racionalno upravljanje in najboljšo uporabo živih morskih virov kakor tudi trajnostni razvoj ribogojstva v regiji in v te namene ima naslednje funkcije in odgovornosti:

(a) nadzorovati stanje teh virov, vključno z njihovim obsegom ter ravnjo njihovega izkoriščanja, kakor tudi stanje ribištev, ki so od njih odvisna;

(b) oblikovati in priporočati, skladno z določbami člena V, ustrezne ukrepe:

(i) za ohranitev in razumno upravljanje z živimi morskimi viri, vključno z ukrepi:

- uravnavanja metod ribolova in ribiškega orodja,

- predpisovanja minimalne velikosti za posamične primerke navedenih vrst,

- opredeljevanja začetka in konca ribolovnih obdobij in območij,

- uravnavanja količin celotnega ulova in ribolovnega napora ter njihove razdelitve med članice,

(ii) za izvajanje teh priporočil;

(c) nadzorovati gospodarske in socialne vidike ribiške industrije ter priporočati ukrepe za njen razvoj;

(d) spodbujati, priporočati, usklajevati in, kakor je ustrezno, izvajati usposabljanje in širitvene dejavnosti v vseh pogledih ribištva;

(e) spodbujati, priporočati, usklajevati in, kakor je ustrezno, izvajati raziskovalne in razvojne aktivnosti, vključno s projekti sodelovanja v območjih ribolova in zaščito živih morskih virov;

(f) zbirati, objavljati ali širiti informacije v zvezi z živimi morskimi viri, ki jih je mogoče izkoriščati, in o ribištvih, ki so od njih odvisna;

(g) pospeševati programe za ribogojstvo v morskih in sladko-slanih vodah, ter povečevati obalno ribištvo;

(h) izvajati potrebne dejavnosti za doseganje namena Komisije, kakor je opredeljen zgoraj.

2. Pri oblikovanju in priporočilih ukrepov po odstavku 1(b) zgoraj Komisija uporablja previdnostni pristop pri odločanju v zvezi z ohranitvijo in upravljanjem in upošteva tudi vse najboljše razpoložljive znanstvene izsledke ter potrebo po pospeševanju razvoja in primernega izkoriščanja živih morskih virov.

Člen IV

Regija

Komisija izpolnjuje funkcije in odgovornosti iz člena III v regiji, navedeni v preambuli.

Člen V

Priporočila o upravljalnih ukrepih

1. Priporočila iz člena III(1)(b) se sprejemajo z dvotretjinsko večino članic Komisije, ki so prisotne in glasujejo. Predsednik Komisije vsaki članici posreduje besedilo takih priporočil.

2. Članice Komisije se zavezujejo, da bodo skladno z določbami tega člena, uveljavile katero koli priporočilo Komisije po členu III(1)(b), z veljavnostjo od datuma, ki ga določi Komisija, kar ne more biti pred potekom obdobja za podajanje ugovorov, predpisanega v tem členu.

3. Katera koli članica Komisije lahko v roku 120 dni od datuma objave priporočila poda ugovor nanj in v tem primeru ni zavezana uveljaviti zadevnega priporočila. V primeru, da je bil v obdobju 120 dni podan ugovor, lahko podobno katera koli članica poda ugovor kadarkoli v naslednjem obdobju 60 dni. Članica lahko tudi kadarkoli umakne svoj ugovor in uveljavi priporočilo.

4. Če ugovore na priporočilo poda več kot ena tretjina članic, so druge članice nemudoma razbremenjene kakršne koli obveznosti uveljavitve priporočila; kljub temu pa se lahko nekatere ali vse od njih med seboj sporazumejo, da ga bodo potrdile.

5. Predsednik Komisije nemudoma obvesti vsako članico o prejemu vsakega ugovora ali umika ugovora.

Člen VI

Poročila

Komisija po vsaki seji generalnemu direktorju Organizacije pošlje poročilo, ki zajema mnenja, priporočila in sklepe, in za generalnega direktorja izdeluje tudi druga taka poročila, ki se ji zdijo potrebna ali zaželena. Poročila odborov in delovnih skupin Komisije, ki jih predpisuje člen VII Sporazuma, se generalnemu direktorju Organizacije posredujejo preko Komisije.

Člen VII

Odbori, delovne skupine in strokovnjaki

1. Komisija lahko ustanovi začasne, posebne ali stalne odbore za proučevanje in poročanje o zadevah v zvezi z nameni Komisije, in delovne skupine za proučevanje in dajanje priporočil v zvezi s konkretnimi tehničnimi problemi.

2. Odbore in delovne skupine iz odstavka 1 zgoraj sklicuje predsednik Komisije ob času in v kraju, ki ga določi predsednik po posvetovanju, kjer je ustrezno, z generalnim direktorjem Organizacije.

3. Ustanovitev odborov in delovnih skupin iz odstavka 1 zgoraj ter zaposlovanje in imenovanje strokovnjakov je pogojeno z razpoložljivostjo potrebnih sredstev v ustreznem poglavju sprejetega proračuna Komisije. Pred sprejetjem sklepov, ki vključujejo izdatke v zvezi z ustanovitvijo odborov in delovnih skupin ter zaposlovanjem in imenovanjem strokovnjakov, tajnik Komisije Komisiji predloži poročilo o upravnih in finančnih posledicah teh sklepov.

Člen VIII

Sodelovanje z mednarodnimi organizacijami

Komisija tesno sodeluje z drugimi mednarodnimi organizacijami v zadevah skupnega interesa.

Člen VIIIa

Sredstva

1. Vsaka članica Komisije se zavezuje, da bo vsako leto prispevala svoj delež v samostojni proračun, skladno z stopnjo prispevkov, ki jo sprejme Komisija.

2. Na vsaki redni seji Komisija sprejme svoj samostojni proračun s soglasjem svojih članic, vendar pod pogojem, da v primeru, ko na seji kljub vsem naporom ni mogoče doseči soglasja, izvede glasovanje in proračun sprejme z dvotretjinsko večino svojih članic.

3. (a) Višina prispevka vsake članice Komisije se opredeli skladno s programom, ki ga Komisija sprejeme in spreminja s soglasjem.

(b) Program, ki ga sprejme ali spremeni Komisija, je podan v finančnih uredbah Komisije.

4. Vsaka nečlanica Organizacije, ki postane članica Komisije, mora plačevati tak prispevek za kritje stroškov Organizacije v zvezi z dejavnostmi Komisije, kakor ga opredeli Komisija.

5. Prispevki in donacije se plačujejo v prosto konvertibilnih valutah, razen če Komisija ob soglasju generalnega direktorja določi drugače.

6. Komisija lahko sprejema tudi donacije in druge oblike pomoči od organizacij, posameznikov in drugih virov za namene, povezane z izpolnjevanjem katere koli njenih funkcij.

7. Prispevki in donacije ter druge oblike prejete pomoči se zbirajo v skrbniškem skladu, ki ga upravlja generalni direktor skladno s Finančnimi uredbami Organizacije.

8. Članica Komisije, ki je v zaostanku s plačili svojih finančnih prispevkov Komisiji, nima glasovalne pravice v Komisiji, če je višina njenih zaostalih prispevkov enaka ali presega vsoto njenih zapadlih prispevkov za dve predhodni koledarski leti. Komisija lahko članici kljub temu dovoli glasovati, če ugotovi, da je neplačevanje posledica razmer, na katere zadevna članica nima vpliva, vendar pa ji v nobenem primeru glasovalne pravice ne podaljša za več kot nadaljnji dve koledarski leti.

Člen IX

Stroški

1. Stroške delegatov in njihovih namestnikov, strokovnjakov in svetovalcev v zvezi z njihovo udeležbo na sejah Komisije, ter stroške predstavnikov v odborih ali delovnih skupinah, ustanovljenih skladno s členom VII tega sporazuma, opredelijo in plačajo zadevne članice.

2. Stroški Sekretariata, vključno z objavami in sporočili ter stroški predsednika in podpredsednikov Komisije v zvezi z izvajanjem dolžnosti za Komisijo med sejami Komisije, se opredelijo in plačajo iz proračuna Komisije.

3. Stroške za raziskovalne in razvojne projekte, ki jih izvajajo posamične članice Komisije, bodisi samostojno ali na priporočilo Komisije, opredelijo in plačajo zadevne članice.

4. Stroške v zvezi z raziskovalnimi ali razvojnimi projekti, ki se izvajajo v sodelovanju skladno z določbami člena III(1)(e), razen ko so na voljo druga sredstva, opredelijo in plačajo članice v obliki in deležih, ki jih določijo sporazumno. Prispevki za projekte, ki se izvajajo v kooperaciji, se zbirajo v skrbniškem skladu, ki ga ustanovi Organizacija in ki ga upravlja Organizacija skladno s Finančnimi uredbami in Poslovnikom Organizacije.

5. Stroški strokovnjakov, ki so vabljeni, da se v svoji strokovni vlogi kot posamezniki udeležijo sej Komisije, odborov ali delovnih skupin, se krijejo iz proračuna Komisije.

6. Komisija lahko prejema prostovoljne prispevke splošne narave ali v zvezi s konkretnimi projekti ali dejavnostmi Komisije. Taki prispevki se zbirajo v skrbniškem skladu, ki ga ustanovi Organizacija. Prejemanje takih prostovoljnih prispevkov in upravljanje skrbniškega sklada mora potekati skladno s Finančnimi uredbami in Poslovnikom Organizacije.

Člen IXa

Upravljanje

1. Tajnika Komisije (v nadaljevanju "tajnik") imenuje generalni direktor ob soglasju Komisije ali, v primeru imenovanja med dvema rednima sejama Komisije, ob soglasju članic Komisije.

2. Tajnik je odgovoren za izvajanje politike in dejavnosti Komisije in o tem poroča Komisiji. Poleg tega tajnik po potrebi opravlja vlogo tajnika tudi za druge pomožne organe, ki jih ustanovi Komisija.

3. Stroški Komisije se plačujejo iz njenega samostojnega proračuna, razen tistih, ki zadevajo tako osebje in zmogljivosti, ki jih lahko zagotovi Organizacija. Stroški, ki jih krije Organizacija, se opredelijo in plačajo v okviru dvoletnega proračuna, ki ga pripravi generalni direktor in odobri Konferenca Organizacije skladno s Splošnimi pravili in Finančnimi uredbami Organizacije.

4. Stroške delegatov, njihovih namestnikov, strokovnjakov in svetovalcev, kadar se udeležujejo sej Komisije, njenih podkomisij in odborov kot vladni predstavniki, ter stroške opazovalcev na sejah, krijejo zadevne vlade ali organizacije. Stroški strokovnjakov, ki jih Komisija povabi, da se v svoji strokovni vlogi kot posamezniki udeležijo sej Komisije ali njenih podkomisij ali odborov, se krijejo iz proračuna Komisije.

Člen X

Spremembe

1. Generalna komisija za ribištvo v Sredozemlju lahko spremeni ta sporazum z dvotretjinsko večino vseh članic Komisije. Skladno z odstavkom 2 spodaj, začnejo spremembe veljati od datuma, ko jih odobri Komisija.

2. Spremembe, ki zadevajo nove obveznosti za članice, začnejo veljati, ko jih odobrita dve tretjini članic Komisije, za posamične članice pa šele potem, ko jih odobri zadevna članica. Listine o odobritvi sprememb v zvezi z novimi obveznostmi se predložijo generalnemu direktorju Organizacije, ki o prejemu odobritve in začetka veljavnosti takih sprememb obvesti vse članice Komisije za ribištvo v Sredozemlju kakor tudi generalnega sekretarja OZN. Za pravice in obveznosti katere koli članice Komisije za ribištvo v Sredozemlju, ki ni odobrila spremembe v zvezi z dodatnimi obveznostmi, še naprej veljajo določbe tega sporazuma, kakor so veljale pred spremembo.

3. Spremembe tega sporazuma se sporočijo Svetu Organizacije, ki ima pooblastila, da prepove katero koli spremembo, za katero ugotovi, da ni skladna s cilji in nameni Organizacije ali določbami Ustanovne listine Organizacije. Če Svet ali Organizacija menita, da je to zaželeno, lahko spremembo predložita Konferenci Organizacije, ki ima ista pooblastila.

Člen XI

Sprejem

1. Ta sporazum lahko sprejmejo članice ali pridružene članice Organizacije.

2. Komisija lahko z dvotretjinsko večino svojega članstva v članstvo sprejme take druge države, ki so članice OZN, katere koli njenih specialističnih agencij ali Mednarodne agencije za atomsko energijo, ki so predložile vlogo za članstvo in podale izjavo s formalnim listinami, da sprejemajo ta sporazum, kakor velja v času sprejema v članstvo.

3. Sodelovanje članic Komisije, ki niso članice ali pridružene članice Organizacije, v dejavnostih Komisije, je pogojeno s prevzemom takega sorazmernega deleža stroškov Sekretariata, kakor se opredeli skladno z ustreznimi določbami Finančnih uredb Organizacije.

4. Katera koli članica ali pridružena članica Organizacije sprejeme ta sporazum tako, da pri generalnem direktorju Organizacije deponira listino o sprejemu, ki začne veljati, ko generalni direktor prejme tako listino.

5. Nečlanice Organizacije sprejmejo ta sporazum tako, da pri generalnem direktorju Organizacije deponirajo listino o sprejemu. Članstvo začne veljati z dnem, ko Komisija odobri vlogo za članstvo, skladno z določbami odstavka 2 tega člena.

6. Generalni direktor Organizacije obvesti vse članice Komisije in generalnega sekretarja OZN o vseh sprejemih Sporazuma, ki so stopili v veljavo.

7. Sprejem tega sporazuma je lahko pogojen s pridržki, ki začnejo veljati samo v primeru soglasne odobritve članic Komisije. Za članice Komisije, ki se ne odzovejo v treh mesecih od datuma obvestila, velja, da so pridržek sprejeli. V odsotnosti take odobritve, država ali regionalna organizacija za gospodarsko povezovanje, ki je podala pridržek, ne postane udeleženka tega sporazuma. Generalni direktor Organizacije o kakršnih koli pridržkih nemudoma obvesti vse članice Komisije.

8. Sklici v tem sporazumu na Konvencijo OZN o pomorskem pravu iz leta 1982 ali na druge mednarodne sporazume ne vplivajo na položaj katere koli države v smislu podpisa, ratifikacije ali pristopa h Konvenciji OZN iz leta 1982 ali v zvezi z drugimi sporazumi.

Člen XII

Začetek veljavnosti

Ta sporazum začne veljati z dnem prejema pete listine o sprejemu.

Člen XIII

Ozemeljska veljavnost

Ob sprejemu Sporazuma članice Komisije izrecno navedejo, za katera ozemlja velja njihova udeležba. Če take izjave ni, se šteje, da udeležba velja za vsa ozemlja za mednarodne odnose, za katera je zadevna članica odgovorna. Ob upoštevanju določb člena XIV spodaj se obseg ozemeljske veljavnosti lahko spremeni z naknadno izjavo.

Člen XIV

Odstop

1. Katera koli članica lahko odstopi od tega sporazuma kadarkoli po poteku dveh let od dneva, ko je Sporazum začel veljati za posamezno članico, s predložitvijo pisnega uradnega obvestila o odstopu generalnemu direktorju Organizacije, ki o odstopu nemudoma uradno obvesti vse članice Komisije in članice Organizacije. Obvestilo o odstopu začne veljati tri mesece od datuma, ko ga prejme generalni direktor.

2. Članica Komisije lahko predloži obvestilo o odstopu za eno ali več ozemelj za mednarodne odnose, za katera je odgovorna. Ob predložitvi obvestila o svojem izstopu iz Komisije članica navede, za katero ozemlje velja odstop. Če take izjave ni, se šteje, da odstop velja za vsa ozemlja za mednarodne odnose, za katera je članica, ki odstopa, odgovorna, kar pa ne velja za pridružene članice.

3. Za katero koli članico Komisije, ki predloži obvestilo o izstopu iz Organizacije, velja, da je hkrati izstopila iz Komisije, in za ta izstop se šteje, da velja za vsa ozemlja za mednarodne odnose, za katera je ta članica odgovorna, vendar pa se za tak izstop razume, da ne velja za pridružene članice.

Člen XV

Razlaga in reševanje sporov

Kateri koli spor v zvezi z razlago ali uporabo tega sporazuma, ki ga ne reši Komisija, se predloži odboru, ki ga sestavljajo po en član, ki ga imenuje vsaka udeleženka v sporu, poleg tega pa še neodvisni predsednik, ki ga izberejo člani odbora. Priporočila takega odbora, čeprav niso zavezujoča, predstavljajo podlago za udeleženke spora, da ponovno pretehtajo zadevo, ki je do spora privedla. Če spor ni rešen kot rezultat tega postopka, se predloži Mednarodnemu sodišču skladno s statutom Sodišča ali se, v primeru regionalne organizacije za gospodarsko povezovanje, ki je članica Komisije, predloži v arbitražo, razen če se udeleženke spora sporazumejo o drugačnem načinu reševanja.

Člen XVI

Prenehanje veljavnosti

Ta sporazum preneha veljati, če in ko število članic Komisije z uradnim odstopom pade pod pet, razen če preostale članice soglasno sklenejo drugače.

Člen XVII

Overitev in registracija

Besedilo tega sporazuma je bilo prvotno napisano v Rimu, dne štiriindvajsetega septembra tisoč devetsto štiriindevetdeset v francoskem jeziku. Dva izvoda v angleškem, francoskem in španskem jeziku tega sporazuma in kakršnih koli sprememb k temu sporazumu overita predsednik Komisije in generalni direktor Organizacije. Eden od teh izvodov se deponira v arhivih Organizacije. Drug izvod se pošlje Generalnemu sekretarju OZN v registracijo. Poleg tega generalni direktor overi kopije tega sporazuma in pošlje po eno kopijo vsaki članici Organizacije in takim državam nečlanicam Organizacije, ki so ali bi lahko postale udeleženke tega sporazuma.

--------------------------------------------------

Poslovnik generalne Komisije za ribištvo v sredozemlju

Pravilo I

Za namen tega poslovnika veljajo naslednje opredelitve:

Sporazum:

Sporazum za ustanovitev Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju, sestavljen v Rimu (Italija), dne 24. septembra 1949, kakor je bil spremenjen skladno s členom X Sporazuma.

Komisija:

Generalna ribiška komisija za Sredozemlje.

Predsednik:

Predsednik Komisije.

Podpredsednik:

Podpredsednik Komisije.

Delegat:

Predstavnik članice, kakor je opredeljen v členu II(1) Sporazuma.

Delegacija:

Delegat in njegov namestnik, strokovnjaki, in svetovalci.

Članica:

Članice in pridružene članice Organizacije ter nečlanice Organizacije, ki so lahko članice Komisije.

Tajnik:

Tajnik Komisije.

Organizacija:

Organizacija OZN za prehrano in kmetijstvo.

Konferenca:

Konferenca Organizacije.

Država, pridružena članica ali organizacija opazovalka:

Država, ki ni članica Komisije ali Organizacije, ali mednarodna organizacija, ki je vabljena, da se udeleži seje Komisije, ali članica ali pridružena članica Organizacije, ki se udeleži seje Komisije, pa ni članica Komisije.

Opazovalec:

Predstavnik države ali organizacije opazovalke.

Pravilo II

Zasedanja Komisije

1. Skladno s členom II(10) Sporazuma Komisija po posvetu z generalnim direktorjem na vsaki redni seji določi čas in kraj naslednje seje skladno z zahtevami programov Komisije in pogoji vabila države, v kateri bo potekala seja. Predsednik ustrezno objavi sejo.

2. Predsednik lahko skliče posebno sejo Komisije na zahtevo ali s soglasjem večine članic.

3. Vabila na redno sejo Komisije izda tajnik v imenu predsednika najmanj šestdeset dni pred datumom, ki je določen za začetek zasedanja. Vabila na izredne seje se izdajo najmanj štirideset dni pred datumom, ki je določen za začetek zasedanja.

4. Da bi se lahko upošteval predlog za zasedanje Komisije ali katerega koli njenih organov v dani državi, se zahteva, da je taka država (a) brez pridržka ratificirala Konvencijo o privilegijih in imunitetah specializiranih agencij OZN, ali (b) predložila zagotovila, da bodo vsi delegati, predstavniki, strokovnjaki, opazovalci, ali druge osebe, upravičene do udeležbe na takem zasedanju skladno s pogoji Sporazuma ali tega poslovnika, uživali potrebne privilegije in imunitete za neodvisno izvajanje svoje funkcije v zvezi z zasedanjem.

Pravilo III

Akreditivi

Na vsakem zasedanju delegacije in opazovalci tajniku predajo svoje akreditive. Taki akreditivi morajo biti skladni s standardno obliko, ki jo predpiše Sekretariat. Potem, ko jih pregleda, Sekretariat poroča Komisiji glede potrebnega postopka.

Pravilo IV

Dnevni red

1. Dnevni red vsake redne seje vključuje:

(a) kakor je ustrezno, izvolitev predsednika in dveh podpredsednikov, kot to določa člen II(9) Sporazuma;

(b) sprejem dnevnega reda;

(c) poročilo tajnika o finančnih zadevah in delovanju Komisije;

(d) obravnavo predlaganega proračuna;

(e) poročila odborov;

(f) obravnavo časa in kraja naslednjega zasedanja;

(g) predloge za spremembe Sporazuma in tekočega poslovnika;

(h) vloge za članstvo, skladno s členom XI(2) Sporazuma, od držav nečlanic Organizacije, ki pa so članice OZN, katere koli njenih specializiranih agencij ali Mednarodne agencije za atomsko energijo;

(i) zadeve, ki jih Generalni komisiji za ribištvo v Sredozemlju predložijo Konferenca, Svet ali generalni direktor Organizacije.

2. Poleg tega dnevni red po odobritvi Komisije vključuje tudi:

(a) zadeve, odobrene na prejšnjem zasedanju;

(b) zadeve, ki jih predlaga članica.

3. Tajnik pošlje osnutek dnevnega reda članicam ter državam in organizacijam opazovalkam najmanj šestdeset dni pred datumom zasedanja, skupaj s poročili in z njimi povezanimi razpoložljivimi dokumenti.

4. Dnevni red izredne seje vsebuje samo točke, zaradi katerih je bila sklicana seja.

Pravilo V

Sekretariat

1. Sekretariat obsega tajnika in tako osebje, ki mu je odgovorno, kakor ga določi generalni direktor.

2. Dolžnosti tajnika vključujejo prejem, zbiranje in posredovanje dokumentov, poročil in resolucij sej Komisije in njenih odborov, izdelavo zapisnikov njihovih razprav, overitev stroškov in finančnih obveznosti ter opravljanje drugih dolžnosti po nalogu Komisije.

3. Kopije vseh sporočil v zvezi z zadevami Komisije se pošljejo tajniku za namene informiranja in arhiviranja.

Pravilo VI

Plenarne seje Komisije

Plenarne seje Komisije potekajo v javnosti, razen če Komisija odloči drugače. Kadar se Komisija odloči za zaprto sejo, mora hkrati opredeliti obseg takega sklepa v zvezi z opazovalci.

Pravilo VII

Izvolitev predsednika in podpredsednikov

1. Komisija izvoli predsednika ter prvega in drugega podpredsednika Komisije, ki prevzamejo položaj nemudoma po redni seji, na kateri so bili izvoljeni, in ki so izvoljeni za dve redni seji.

2. Kandidati morajo biti delegati ali namestniki, ki so prisotni na redni seji, na kateri naj bi bili izvoljeni. Imajo pravico do ponovne izvolitve za nadaljnji dve seji.

Pravilo VIII

Funkcije predsednika in podpredsednikov

1. Predsednik opravlja funkcije, ki so mu naložene drugje v tem poslovniku, zlasti:

(a) objavlja začetek in konec vsake plenarne seje Komisije;

(b) usmerja razpravo na sejah in skrbi za upoštevanje tega poslovnika, podeljuje pravico do besede, zastavlja vprašanja in objavlja sklepe;

(c) razsoja o nujnih točkah na zasedanju;

(d) skladno s tem poslovnikom v celoti nadzoruje potek zasedanja;

(e) imenuje odbore seje po nalogu Komisije.

2. V odsotnosti predsednika, ali na njegovo zahtevo, njegove funkcije opravlja prvi podpredsednik ali, v odsotnosti slednjega, drugi podpredsednik.

3. Predsednik ali podpredsednika, kadar nastopata v vlogi predsednika, nimajo pravice do glasovanja, njihove vlade pa predstavlja drug član njihovih delegacij.

4. Tajnik začasno opravlja funkcije predsednika v primeru, ko predsednik in podpredsednika ne morejo opravljati službe.

Pravilo IX

Ureditev in postopki glasovanja

1. Z izjemo določbe iz odstavka 4 tega poslovnika glasovanje na plenarnih sejah poteka ustno ali z dvigovanjem rok, razen ko se glasuje po seznamu, če se po Sporazumu ali tem poslovniku zahteva izredna večina, ali če katera koli delegacija zahteva glasovanje po seznamu.

2. Glasovanje po seznamu se izvede s klicanjem delegacij v francoščini po abecednem redu.

3. V zapisnik katerega koli glasovanja po seznamu se zabeleži, kako so glasovali vsi posamični delegati in morebitne vzdržane glasove.

4. Glasovanje o zadevah v zvezi s posamezniki, razen izvolitve uradnikov Komisije in njenih odborov, poteka tajno.

5. Kadar v prvem krogu glasovanja noben kandidat ne dobi večine oddanih glasov, se izvede drugi krog glasovanja, v katerega se uvrstita tista dva kandidata, ki sta dobila največje število glasov. Če so glasovi v drugem krogu glasovanja enako razdeljeni, med kandidatoma odloči predsednik z žrebom.

6. Če je Komisija ob glasovanju o nekem vprašanju, razen pri volitvah, razdeljena na dva enaka dela, se izvede drugo glasovanje na naslednji seji tekočega zasedanja. Če je takrat Komisija ponovno razdeljena na dva enaka dela, se šteje, da je predlog zavrnjen.

7. Za ureditev glasovanja in druge s tem povezane zadeve, ki niso konkretno opredeljene v tem sporazumu ali v tem poslovniku, veljajo med drugim določbe Splošnih pravil Organizacije.

Pravilo X

Odbori

1. Ustanovi se Odbor za ribogojstvo, ki je odprt za vse članice Komisije in ki:

(a) spremlja razvoj in trende v praksi ribogojstva v regiji;

(b) spremlja medsebojen vpliv med razvojem ribogojstva in okoljem;

(c) nadzoruje in usmerja delo štirih omrežij, nastalih kot rezultat dejavnosti MEDRAP II in zlasti s spremljanjem napredka, ocenjevanjem predlaganih programov raznih omrežij in vodenjem dela omrežja SIPAM preko Sekretariata FAO;

(d) pridobiva dodatno podporo za dopolnitev prispevkov institucij, ki podpirajo uveljavljena omrežja, namreč, CIHEAM, MAP-PAP/RAC in FAO, in za krepitev delovanja štirih omrežij;

(e) izvaja druge dolžnosti v zvezi s pospeševanjem in razvojem, ki mu jih naloži Komisija.

2. (a) Ustanovi se Znanstveni svetovalni odbor, ki zagotavlja znanstvene, socialne in ekonomske informacije, podatke, ali svetovanje v zvezi z delom Komisije.

(b) Odbor je odprt za vse članice Komisije. Vsaka članica Komisije lahko imenuje člana Odbora in člana lahko spremljajo strokovnjaki.

(c) Odbor lahko ustanovi delovne skupine za analizo podatkov in informiranje Odbora o stanju skupnih in premostitvenih virov.

(d) Odbor neodvisno svetuje v zvezi s tehničnimi in znanstvenimi podlagami za odločitve v zvezi z ohranitvijo in upravljanjem ribjih lovišč, vključno z biološkimi, socialnimi in ekonomskimi vidiki, in zlasti:

(1) ocenjuje informacije, ki jih zagotovijo članice in ustrezne ribiške organizacije ali programi o ulovu, ribolovnem naporu, in druge ustrezne podatke za ohranitev in upravljanje ribjih lovišč;

(2) svetujejo Komisiji v zvezi z ohranitvijo in upravljanjem z ribjimi območji;

(3) opredeljuje raziskovalne programe, ki potekajo v sodelovanju, in usklajujejo njihovo izvajanje;

(4) prevzema druge funkcije ali odgovornosti, kakor mu jih nalaga Komisija.

(e) Člani morajo zagotavljati informacije o ulovu in ostale ustrezne podatke v zvezi s funkcijami Odbora, tako da Odboru omogočajo izpolnjevanje njegovih odgovornosti iz tega odstavka.

3. Komisija lahko ustanovi tudi druge odbore in delovne skupine, za katere meni, da so zaželeni.

4. Za ustanavljanje odborov in delovnih skupin po tem poslovniku veljajo določbe člena VII(4) Sporazuma.

5. Postopke takih odborov in delovnih skupin ureja med drugim poslovnik Komisije.

Pravilo XI

Proračun in sredstva

1. Razen kadar je v tem poslovniku predpisano drugače, za Komisija veljajo Finančni uredbe Organizacije, kakor so razširjene s Priročnikom za upravljanje in memorandumi ter na njih temelječimi postopki.

2. Predlagani proračun Komisije za naslednje zaporedno finančno obdobje, ki obsega predlagane stroške Sekretariata, vključno z objavami in sporočili, predlagani potni stroški predsednika in podpredsednikov v zvezi z delom za Komisijo med njenimi zasedanji, in morebitni stroški odborov, se po odobritvi Komisija predložijo generalnemu direktorju za upoštevanje pri pripravi ocen splošnih proračunskih postavk Organizacije.

3. Ko ga odobri Konferenca v okviru splošnega proračuna Organizacije, proračun predstavlja okvir, znotraj katerega se lahko namenijo sredstva za namene, ki jih odobri Konferenca.

4. Vsi projekti, ki se izvajajo v kooperaciji, se pred izvedbo predložijo Svetu ali Konferenci Organizacije.

Pravilo XII

Udeležba opazovalk

1. Za udeležbo mednarodnih organizacij v delu Komisije in odnose med Komisijo in takimi organizacijami veljajo ustrezne določbe Organizacije kakor tudi pravila o odnosih z mednarodnimi organizacijami, ki sta jih sprejela Konferenca ali Svet Organizacije.

2. Članice in pridružene članice Organizacije, ki niso članice Komisije, lahko, na lastno zahtevo, na zasedanjih Komisije in njenih pomožnih organov predstavlja opazovalec.

3. Države, ki niso članice Komisije niti članice ali pridružene članice Organizacije, ampak so članice OZN, katere koli njenih specializiranih agencij ali Mednarodne agencije za atomsko energijo, se lahko, na lastno zahtevo in ob posebni odobritvi Sveta Organizacije in Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju, udeležujejo zasedanj Komisije in njenih pomožnih organov kot opazovalke, skladno z izjavo o načelih, ki jo je sprejela Konferenca v zvezi z odobritvijo statusa opazovalke državam.

4. Razen če Komisija izrecno opredeli drugače, lahko opazovalke prisostvujejo plenarnim sejam Komisije in se udeležujejo razprav na katerem koli zasedanju tehničnih odborov, za katera so povabljene, da se jih udeležijo. V nobenem primeru nimajo glasovalne pravice.

Pravilo XIII

Projekti, ki se izvajajo v sodelovanju

Pri spodbujanju projektov, ki se izvajajo v sodelovanju, skladno z določbami člena III(1)(e) Sporazuma, ter študij, ki se izvajajo izven regije, kakor je opredeljena v preambuli Sporazuma, se lahko sklepajo dogovori z vladami, ki niso članice Komisije. Vse take dogovore sklepa generalni direktor Organizacije.

Pravilo XIV

Zapisniki, poročila in priporočila

1. O vsaki plenarni seji Komisije in vsaki seji odbora se izdelajo povzetki zapisnika, ki se udeležencem razdelijo takoj, ko je mogoče.

2. Pripravi se povzetek obravnave za vsako zasedanje Komisije in ta je objavljen skupaj s poročili odborov, tehničnimi referati in drugimi dokumenti, za katere Komisija meni, da je objava priporočljiva.

3. Na vsakem zasedanju Komisija odobri poročilo, ki predstavlja njena stališča, priporočila, resolucije in sklepe, vključno z izjavo o manjšinskih stališčih, kadar se ta zahteva.

4. Ob upoštevanju določb člena v Komisiji se zaključki in priporočila Komisije posredujejo generalnemu direktorju Organizacije ob koncu vsakega zasedanja, da jih posreduje članicam Komisije, državam in mednarodnim organizacijam, ki so bile zastopane na zasedanju, in jih v informacijo da na voljo drugim članicam in pridruženim članicam Organizacije.

5. Generalni direktor preko Sveta Organizacije predloži Konferenci priporočila za ukrepanje, ki imajo politične, programske ali finančne posledice za Organizacijo.

6. Skladno z določbami iz predhodnega odstavka lahko predsednik od članic Komisije zahteva, da Komisiji ali generalnemu direktorju predložijo informacije o ukrepih, sprejetih na podlagi priporočil Komisije.

Pravilo XV

Priporočila članicam

1. Komisija lahko sprejme priporočila za ukrepanje, ki jih predložijo članice o katerikoli zadevi v zvezi s funkcijami, opisanimi v členu III Sporazuma.

2. Tajnik v imenu Komisije sprejema odgovore članic v zvezi s takimi priporočili, ter pripravi povzetek in analizo takih sporočil za predstavitev na naslednjem zasedanju.

Pravilo XVI

Spremembe Sporazuma

1. Katera koli članica lahko skladno s členom X Sporazuma predloži predloge za spremembo Sporazuma v sporočilu, naslovljenem na tajnika. Tajnik vsem članicam in generalnemu direktorju posreduje kopijo takih predlogov za spremembo takoj po njihovem prejemu.

2. Komisija na nobenem zasedanju ne ukrepa v zvezi s predlogom za spremembo Sporazuma, če le-ta ni bil vključen v osnutek dnevnega reda zasedanja.

Pravilo XVII

Opustitev in spremembe Poslovnika

1. Skladno z določbami Sporazuma se lahko na predlog katere koli delegacije z večino glasov na vsakem plenarnem zasedanju Komisije opustijo katera koli zgoraj navedena pravila Poslovnika, razen pravil IV, V, X(3) in (4), XI, XII, XIV(4) ter XVI, pod pogojem, da je na plenarni seji Komisije objavljeno naznanilo in da so bile kopije predloga za opustitev razdeljene delegacijam najkasneje 48 ur pred sejo, na kateri naj bi se ukrepalo.

2. Spremembe ali dopolnila tega poslovnika se lahko sprejmejo na predlog katere koli delegacije z dvotretjinsko večino članic Komisije na vsaki plenarni seji Komisije, pod pogojem, da je na plenarnem zasedanju Komisije objavljeno naznanilo in da so bile kopije predloga za spremembo ali dopolnilo razdeljene delegacijam najkasneje 24 ur pred sejo, na kateri naj bi se ukrepalo.

3. Kakršna koli sprememba pravila XVI, ki se lahko odobri skladno z določbami odstavka 2 tega poslovnika, ne začne veljati do naslednjega zasedanja Komisije.

Pravilo XVIII

Uradni jeziki

1. Uradni jeziki Komisije so jeziki Organizacije, kakor jih opredeli Komisija sama. Delegacije lahko uporabljajo katerikoli od teh jezikov na zasedanjih in za svoja poročila in sporočila. Delegacija, ki uporablja jezik, ki ni uradni jezik, zagotovi tolmačenje v enega od uradnih jezikov.

2. Sekretariat na sejah na zahtevo enega od prisotnih delegatov zagotovi tolmačenje v enega ali več uradnih jezikov.

3. Objave poročil in sporočil so v jeziku, v katerem so predložene, objavijo pa se lahko prevodi povzetkov, kadar to zahteva Komisija.

--------------------------------------------------

Top