EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R2789

Uredba Komisije (ES) št. 2789/1999 z dne 22. decembra 1999 o standardu trženja za namizno grozdje

OJ L 336, 29.12.1999, p. 13–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 028 P. 100 - 107
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 028 P. 100 - 107
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 028 P. 100 - 107
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 028 P. 100 - 107
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 028 P. 100 - 107
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 028 P. 100 - 107
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 028 P. 100 - 107
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 028 P. 100 - 107
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 028 P. 100 - 107
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 030 P. 121 - 128
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 030 P. 121 - 128

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2789/oj

31999R2789Uradni list L 336 , 29/12/1999 str. 0013 - 0020


Uredba Komisije (ES) št. 2789/1999

z dne 22. decembra 1999

o standardu trženja za namizno grozdje

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96 z dne 28. oktobra 1996 o skupni ureditvi trga za sadje in zelenjavo [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1257/1999 [2], in zlasti člena 2(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Namizno grozdje sodi med proizvode, navedene v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 2200/96, za katere je treba sprejeti standarde. Uredba Komisije (EGS) št. 1730/87 o standardu kakovosti za namizno grozdje [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 888/97 [4], je bila pogosto spremenjena in ne more več zagotoviti pravne jasnosti.

(2) Uredbo (EGS) št. 1730/87 je treba razveljaviti in njene določbe prenoviti. V ta namen in zaradi ohranjanja preglednosti na svetovnem trgu, je treba upoštevati standard za namizno grozdje, ki ga je priporočila delovna skupina za standardizacijo pokvarljivih proizvodov in razvoj kakovosti Ekonomske komisije OZN za Evropo (ECE).

(3) Ker bi moral biti rezultat uporabe teh standardov odstranitev proizvodov neprimerne kakovosti s trga, uskladitev proizvodnje z zahtevami potrošnikov in spodbujanje trgovinskih odnosov, ki temeljijo na lojalni konkurenci, kar bi pripomoglo k izboljšavi donosnosti proizvodnje.

(4) Standard se uporablja na vseh stopnjah trženja. Prevoz na dolge razdalje, skladiščenje za določen čas in razni procesi, ki jim je proizvod izpostavljen, imajo lahko za posledico določene spremembe zaradi biološkega razvoja proizvoda ali njegove relativne pokvarljivosti. Tovrstno poslabšanje je treba upoštevati, ko se standard uporablja za stopnje trženja po odpošiljanju. Ker je treba posebej previdno sortirati in pakirati proizvod iz razreda "ekstra", se v tem primeru lahko upošteva le pomanjkanje svežosti in čvrstosti.

(5) Vedno večje je povpraševanje po majhnih enotah pakiranja, ki vsebujejo namizno grozdje različnega porekla ali sort. Takšna predstavitev je torej za namizno grozdje dovoljena, zato je treba določbe, ki urejajo označevanje, ustrezno prilagoditi.

(6) Ukrepi, ki jih določa ta uredba, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sveže sadje in zelenjavo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standard trženja za namizno grozdje, ki sodi v tarifno oznako KN 08061010, je naveden v Prilogi.

Ta standard se uporablja za vse stopnje trženja pod pogoji, ki jih določa Uredba (ES) št. 2200/96.

Vendar pa lahko na stopnjah po odpošiljanju proizvod, glede na določbe standarda, kaže:

- rahlo pomanjkanje svežosti in čvrstosti,

- pri proizvodu, ki je razvrščen v druge razrede in ne v razred "ekstra", rahlo kvarjenje zaradi njegovega razvoja in pokvarljivosti.

Člen 2

Uredba (EGS) št. 1730/87 se razveljavi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se od prvega dne meseca po začetku njene veljavnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. decembra 1999

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 297, 21.11.1996, str. 1.

[2] UL L 160, 26.6.1999, str. 80.

[3] UL L 163, 23.6.1987, str.25.

[4] UL L 126, 17.5.1997, str. 11.

--------------------------------------------------

PRILOGA

STANDARD ZA NAMIZNO GROZDJE

I. OPREDELITEV

Ta standard se uporablja za sorte namiznega grozdja, vzgojene iz roda Vitis vinifera L., ki se potrošniku dobavijo sveže, pri čemer je izključeno namizno grozdje za industrijsko predelavo.

II. DOLOČBE O KAKOVOSTI

Namen standarda je opredelitev zahtev po kakovosti za namizno grozdje po pripravi in pakiranju.

A. Minimalne zahteve

V vseh razredih morajo biti grozdi in jagode ob upoštevanju posebnih določb posameznega razreda in dovoljenih odstopanj:

- zdravi; proizvod, ki je zaradi pojava gnilobe ali poškodbe neprimeren za uživanje, se izloči,

- čisti, praktično brez vsake vidne tuje snovi,

- praktično brez škodljivcev,

- praktično brez poškodb, ki bi jih povzročili škodljivci,

- brez odvečne zunanje vlage,

- brez tujega vonja in/ali okusa.

Poleg tega morajo biti jagode:

- nepoškodovane,

- dobro oblikovane,

- normalno razvite.

Pigmentacija, nastala zaradi sončne svetlobe, se ne šteje za pomanjkljivost.

Grozdi morajo biti skrbno obrani.

Namizno grozdje mora biti ustrezno razvito in zadosti dozorelo. Stopnja razvoja in stanje namiznega grozdja mora omogočati, da:

- prenese prevoz in rokovanje,

in

- prispe v namembni kraj v zadovoljivem stanju.

B. Razvrstitev

Namizno grozdje se razvrsti v tri spodaj navedene razrede:

(i) Razred "ekstra"

V tem razredu mora biti namizno grozdje odlične kakovosti. Oblika, razvitost in obarvanost grozdov morajo biti sortno značilne, dovoljene so le razlike, ki so rezultat specifičnosti pridelovalnega območja, in ne smejo imeti napak. Jagode morajo biti čvrste, trdno pritrjene na grozd, enakomerno razporejene v grozdu, meglica pa mora biti praktično nedotaknjena.

(ii) Razred I

V tem razredu mora biti namizno grozdje dobre kakovosti. Oblika, razvitost in obarvanost grozdov morajo biti sortno značilne, dovoljene so le razlike, ki so rezultat specifičnosti pridelovalnega območja. Jagode morajo biti čvrste, trdno pritrjene in morajo imeti čim bolj nedotaknjeno meglico. Lahko pa so manj enakomerno razporejene okoli grozda kot pri razredu "ekstra".

Dovoljene so naslednje majhne pomanjkljivosti, če te ne vplivajo na splošni izgled proizvoda, njegovo kakovost, sposobnost ohranjanja kakovosti in predstavitev v enoti pakiranja:

- rahle pomanjkljivosti v obliki,

- rahle pomanjkljivosti v obarvanosti,

- rahle ožganine od sonca, ki prizadenejo le kožico.

(iii) Razred II

Ta razred zajema namizno grozdje, ki ne izpolnjuje pogojev za uvrstitev v višje razrede, vendar izpolnjuje zgoraj navedene minimalne zahteve.

Grozdi lahko kažejo rahle pomanjkljivosti glede oblike, razvitosti in obarvanosti, če te ne vplivajo na osnovne značilnosti sorte; dovoljene so le razlike, ki so rezultat specifičnosti pridelovalnega območja.

Jagode morajo biti dovolj čvrste in dovolj trdno pritrjene ter, če je mogoče, imeti ohranjeno tudi meglico. Lahko so manj enakomerno razporejene v grozdu kot jagode iz razreda I.

Dovoljene so naslednje pomanjkljivosti, če namizno grozdje ohrani svoje osnovne značilnosti v zvezi s kakovostjo, sposobnostjo za ohranjanje kakovosti in predstavitvijo v enoti pakiranja:

- pomanjkljivosti v obliki,

- pomanjkljivosti v obarvanosti,

- rahle ožganine od sonca, ki prizadenejo le kožico.

- rahle mehanske poškodbe,

- rahle poškodbe kožice.

III. DOLOČBE O VELIKOSTI

Velikost se ugotavlja po teži grozda.

Zahteve za najmanjšo težo grozda za namizno grozdje iz rastlinjaka, za namizno grozdje, ki se goji na prostem, ter za sorte grozdja z debelimi ali drobnimi jagodami so naslednje:

| Namizno grozdje iz rastlinjaka | Namizno grozdje, ki se goji na prostem |

Sorte grozdja z debelimi jagodami | Sorte grozdja z drobnimi jagodami |

Razred "ekstra" | 300 g | 200 g | 150 g |

Razred I | 250 g | 150 g | 100 g |

Razred II | 150 g | 100 g | 75 g |

Seznam sort iz rastlinjaka in sort grozdja z debelimi in drobnimi jagodami, ki se gojijo na prostem, je objavljen v dodatku k tem standardu.

Za vse razrede velja: v vsaki majhni enoti pakiranja do 1 kg neto teže je dovoljen en grozd pod najmanjšo določeno težo, da se izravna navedena teža, če grozd ustreza vsem drugim zahtevam določenega razreda.

Če imena sorte na oznaki ni na seznamu sort v dodatku k temu standardu, se za grozdje z debelimi jagodami zahteva najmanjša teža.

IV. DOLOČBE O DOVOLJENIH ODSTOPANJIH

Odstopanja v zvezi s kakovostjo in velikostjo so dovoljena v vsaki enoti pakiranja pri proizvodu, ki ne izpolnjuje zahtev navedenega razreda.

A. Odstopanja od kakovosti

(i) Razred "ekstra"

5 % grozdov po teži, ki ne izpolnjujejo zahtev svojega razreda, vendar izpolnjujejo zahteve razreda I oziroma so, izjemoma, v mejah dovoljenih odstopanj tega razreda.

(ii) Razred I

10 % grozdov po teži, ki ne izpolnjujejo zahtev svojega razreda, vendar izpolnjujejo zahteve razreda II oziroma so, izjemoma, v mejah dovoljenih odstopanj tega razreda.

(iii) Razred II

10 % grozdov po teži, ki ne izpolnjujejo niti zahtev svojega razreda niti minimalnih zahtev, vendar grozdi ne smejo biti gnili ali tako poškodovani, da so neprimerni za uživanje.

B. Odstopanja od velikosti

(i) Razred "ekstra" in razred I

10 % grozdov po teži, ki ne izpolnjujejo zahtev velikosti svojega razreda, vendar izpolnjujejo zahteve naslednjega nižjega razreda.

(ii) Razred II

10 % grozdov po teži, ki ne izpolnjujejo zahtev velikosti svojega razreda, vendar tehtajo najmanj 75 g.

V. DOLOČBE O PAKIRANJU

A. Izenačenost

Vsebina vsake enote pakiranja mora biti izenačena in vsebovati samo grozde istega porekla, sorte, kvalitete in stopnje zrelosti.

Pri proizvodu, ki je pakiran v majhnih enotah pakiranja neto teže do 1 kg, se izenačenost sorte in porekla ne zahteva.

V primeru razreda "ekstra" morajo biti grozdi večinoma enake velikosti in obarvanosti.

Vidni del vsebine vsake enote pakiranja mora biti reprezentativen za celotno vsebino.

B. Pakiranje

Namizno grozdje mora biti pakirano tako, da je ustrezno zaščiteno.

Grozdi iz razreda "ekstra" morajo biti pakirani v enem samem sloju.

Notranji material pakiranja mora biti nov, čist in takšne kakovosti, da preprečuje poškodbe proizvodov od zunaj in znotraj. Dovoljena je uporaba takšnih materialov, ki nosijo trgovske oznake (etikete, žigi), če se pri tiskanju in lepljenju uporabljajo nestrupena črnila ali lepila.

V enoti pakiranja ne sme biti tujih snovi, dovoljeno pa je, da se peclja grozda drži delček poganjka vinske trte z dolžino največ 5 cm kot posebna oblika predstavitve.

VI. DOLOČBE O OZNAČEVANJU

Na vsaki enoti pakiranja morajo biti naslednji podatki, ki so zapisani na isti strani, čitljivi in neizbrisno označeni ter vidni od zunaj:

A. Identifikacija

- Pakira in/ali razpošilja: Ime in naslov ali uradno izdano ali priznano kodno oznako tistega, ki pakira in/ali tistega, ki razpošilja. Če je uporabljena kodna oznaka, mora biti poleg kodne oznake navedeno "pakira in/ali razpošilja" (ali ustrezna okrajšava)

B. Vrsta proizvoda

- "Namizno grozdje", če vsebina od zunaj ni vidna,

- ime sorte, ali, kjer je ustrezno, sort.

C. Poreklo proizvoda

- Država porekla (ali, kjer je ustrezno, države) in, neobvezno, območje pridelave oziroma nacionalno, regionalno ali lokalno ime kraja.

D. Prodajne označbe

- Razred.

E. Uradni kontrolni znak (neobvezno)

--------------------------------------------------

Top