EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R2702

Uredba Sveta (ES) št. 2702/1999 z dne 14. decembra 1999 o ukrepih za informiranje in za promocijo kmetijskih proizvodov v tretjih državah

OJ L 327, 21.12.1999, p. 7–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 027 P. 464 - 467
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 027 P. 464 - 467
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 027 P. 464 - 467
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 027 P. 464 - 467
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 027 P. 464 - 467
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 027 P. 464 - 467
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 027 P. 464 - 467
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 027 P. 464 - 467
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 027 P. 464 - 467
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 030 P. 21 - 24
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 030 P. 21 - 24

No longer in force, Date of end of validity: 11/01/2008; razveljavil 32008R0003 . Latest consolidated version: 01/01/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2702/oj

31999R2702Uradni list L 327 , 21/12/1999 str. 0007 - 0010


Uredba Sveta (ES) št. 2702/1999

z dne 14. decembra 1999

o ukrepih za informiranje in za promocijo kmetijskih proizvodov v tretjih državah

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 37 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1]

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2]

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Po veljavni zakonodaji lahko Skupnost izvaja promocijske ukrepe v tretjih državah za omejeno število kmetijskih proizvodov; rezultati so bili do sedaj zelo spodbujajoči.

(2) Z ozirom na pridobljene izkušnje, na pričakovanja glede rasti trga znotraj in zunaj Skupnosti in zaradi novega konteksta mednarodne trgovine, je treba razviti dosledno splošno politiko v smeri informiranja in promocije na trgih tretjih držav.

(3) Taka politika lahko uporabno dopolni in krepi ukrepe, ki so jih sprejele države članice, predvsem s promocijo podobe proizvodov Skupnosti na mednarodnih trgih, zlasti glede kakovosti in varnosti hrane; ta dejavnost, s katero se pomagajo odpirati novi trgi, bo verjetno imela pomnoževalni učinek na državne in zasebne pobude.

(4) Opredeliti se morajo kriteriji za izbor vključenih proizvodov in trgov; vendar proizvodi, ki so upravičeni do izvoznih nadomestil, niso izključeni iz sistema.

(5) Komisija naj bi praviloma zagotovila samo del potrebnega financiranja, tako da lahko organizacije predlagateljice in zadevne države članice delijo odgovornost; vendar pa je lahko v izjemnih primerih primerno, da se od zadevne države članice finančnega prispevka ne zahteva.

(6) Zagotovilo naj bi se, da lahko Komisija Evropskih skupnosti, po ustreznih postopkih, prenese izvajanje ukrepov na organe s potrebnimi sredstvi in znanji.

(7) Z ozirom na pridobljene izkušnje in dosežene rezultate Mednarodnega sveta za oljčno olje pri njegovih promocijskih dejavnostih, naj bi se zagotovilo, da se nanj še nadalje prenašajo ukrepi, ki spadajo pod njegovo odgovornost; ravno tako naj bi bilo možno zaprositi za pomoč podobne mednarodne organizacije pri drugih proizvodih.

(8) Zagotoviti bi bilo treba, da se Komisiji in državam članicam omogoči učinkovito spremljanje pravilnega izvajanja programov in vpliva ukrepov, ter omogoči neodvisnemu organu oceno rezultatov.

(9) Zaradi tega naj bi bile spremenjene uredbe (ES) št. 136/66/EGS [4], (EGS) št. 1308/70 [5] in (ES) št. 2275/96.

(10) Ukrepi, potrebni za izvajanje te uredbe, naj bi bili sprejeti v skladu z Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil Komisiji [6] in zato je primerno, da se ti ukrepi sprejmejo skladno z upravljalnim postopkom, določenim v členu 4 navedenega sklepa. V tem smislu bodo zadevni upravljalni odbori delovali skupno,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Skupnost lahko financira, v celoti ali delno, ukrepe v tretjih državah, ki o kmetijskih proizvodih in živilskih izdelkih nudijo informacije ali kmetijske proizvode in živilske izdelke promovirajo.

2. Ukrepi iz odstavka 1 niso usmerjeni v določena imena blagovnih znamk, niti ne dajejo prednosti proizvodom določene države članice.

Člen 2

Ukrepi iz člena 1 so:

(a) odnosi z javnostmi, promocije ali obveščanja javnosti zlasti s poudarkom na prednostih proizvodov Skupnosti, predvsem glede kakovosti, higiene, varnosti hrane, hranilne vrednosti, označevanja, dobrega počutja živali ali prijaznosti do okolja;

(b) udeležba na prireditvah, sejmih ali razstavah mednarodnega pomena, zlasti z zagotovitvijo razstavnih stojnic Skupnosti;

(c) kampanije informiranja, zlasti o sistemu Skupnosti za zaščitene označbe porekla (ZOP), zaščitene geografske označbe (ZGO) in za zajamčeno tradicionalno posebnost (ZTP) ter za ekološko kmetijstvo;

(d) kampanije informiranja o sistemu Skupnosti za kakovostno vino pridelano znotraj določenega pridelovalnega območja, namizno vino in žgane pijače z geografsko označbo;

(e) študije novih trgov, potrebne za razširitev možnosti prodaje;

(f) trgovinski obiski na visoki ravni;

(g) študije za ocenjevanje rezultatov ukrepov promocije in informiranja.

Člen 3

Do ukrepov iz člena 1 so upravičeni zlasti naslednji proizvodi:

(a) proizvodi, namenjeni za neposredno prehrano ljudi ali predelavo, za katere obstajajo izvozne možnosti ali potencialne možnosti prodaje v tretjih državah, zlasti če se ne zahtevajo izvozna nadomestila;

(b) tipični ali kakovostni proizvodi, ki imajo visoko dodano vrednost.

Člen 4

Pri izbiri tretjih držav, v katerih bodo izvajani ukrepi iz člena 1, se upoštevajo trgi tistih držav, kjer obstaja dejansko ali potencialno povpraševanje.

Člen 5

1. Komisija v skladu s postopkom iz člena 11 vsaki dve leti sestavi seznam proizvodov in trgov iz člena 3 oziroma 4.

Vendar se ta seznam lahko v vmesnem času spremeni, če je potrebno.

2. Preden se sestavi seznam iz odstavka 1, se lahko Komisija posvetuje s Stalno skupino za promocijo kmetijskih proizvodov Svetovalnega odbora za kmetijske proizvode glede zdravja in varnosti.

Člen 6

Če se odloča zlasti o ukrepih za sektor za oljčno olje in namizne olive, jih lahko Skupnost izvaja preko Mednarodnega sveta za oljčno olje.

V primeru drugih sektorjev lahko Skupnost prosi za pomoč mednarodne organizacije, ki nudijo podobna jamstva.

Člen 7

1. Za izvajanje ukrepov iz člena 2(a), (b), (d) in (e) ter skladno s členom 6, trgovinska ali medtrgovinska organizacija ali organizacije, ki zastopajo zadevni sektor ali sektorje, sestavijo programe promocije in informiranja, ki ne trajajo dlje od treh let, ter predlagajo ime organa, ki se mu lahko poveri izvajanje programov.

Brez poseganja v drugi pododstavek člena 9(3) in potem, ko so program ali programi ter predlagani organ ali organi za njihovo izvajanje odobreni, se zadevne države članice zavežejo k prispevanju pri financiranju programov in jih predložijo Komisiji. Komisija odobri programe in organ ali organe, odgovorne za njihovo izvajanje v skladu s postopkom, določenim v členu 11 in da prednost programom organizacij, ki pokrivajo več držav članic.

Pred odobritvijo programov se lahko Komisija posvetuje s Stalno skupino za promocijo kmetijskih proizvodov Svetovalnega odbora za kmetijske proizvode glede zdravja in varnosti.

2. Komisija odloča o ukrepih:

(a) iz člena 2(c) in (f) prav tako kot iz člena 2(b) in (e), če se uporablja drugi pododstavek člena 9(1), ali

(b) ki jih izvaja mednarodna organizacija iz člena 6,

potem, ko so o tem obveščeni Upravljalni odbor za zadevne sektorje, ali kjer je to primerno, Regulativni odbori iz uredb (EGS) št. 2092/91, (EGS) št. 2081/92 [7] in (EGS) št. 2082/92 [8].

Pred sprejetjem odločitve se lahko Komisija posvetuje s Stalno skupino za promocijo kmetijskih proizvodov iz tretjega pododstavka odstavka 1.

Člen 8

1. Komisija na osnovi odprtega ali omejenega razpisa izbere:

- vse tehnične pomočnike, potrebne za ocenjevanje predlaganih programov, vključno s predlaganimi izvršilnimi organi;

- organ ali organe, odgovorne za izvajanje ukrepov iz člena 2(c) in (f), in kadar se uporablja drugi pododstavek člena 9(1), tudi iz člena 2(b) in (e);

- organ ali organe, odgovorne za ocenjevanje rezultatov izvedenih ukrepov.

2. Organ ali organi, odgovorni za izvajanje ukrepov iz členov 7(1) in 8(1) morajo imeti strokovno znanje o zadevnih proizvodih in ciljnih trgih ter sredstva, ki zagotavljajo, da se ob upoštevanju evropske dimenzije teh programov, ukrepi izvajajo kolikor je mogoče učinkovito.

3. Nadzorna skupina, sestavljena iz predstavnikov Komisije, zadevnih držav članic in organizacij predlagateljic, nadzoruje pravilno izvajanje ukrepov.

4. Zadevne države članice so odgovorne za ukrepe spremljanja, z izjemo tistih, ki so navedeni v drugi alinei odstavka 1 in za plačila v zvezi z njimi.

Člen 9

1. Brez poseganja v odstavek 4, Skupnost financira:

(a) ukrepe iz člena 2(c), (f) in (g) v celoti;

(b) deloma druge ukrepe promocije in informiranja, navedene v členu 2.

Vendar lahko Skupnost v določenih posebnih primerih v celoti financira ukrepe iz člena 2(b) in (e).

2. Prispevek Skupnosti za ukrepe iz odstavka 1(b) ne presega 50 % realnih stroškov ukrepov. Vendar je v primeru promocij, ki trajajo najmanj dve leti, prispevek postopno padajoč, od 60 % do 40 % dejanskih stroškov ukrepov.

3. Zadevne države članice prispevajo k ukrepom iz odstavka 2 s pokritjem 20 % njihovih realnih stroškov, preostanek krijejo organizacije predlagateljice. Delež, ki ga plačajo države članice in/ali trgovinske ali medtrgovinske organizacije se lahko financira iz davku podobnih prihodkov.

Vendar se v ustrezno utemeljenih primerih in pod pogojem, da je zadevni program očitno v interesu Skupnosti, lahko v skladu s postopkom iz člena 11 odloči, da organizacija predlagateljica v celoti zagotovi tisti del financiranja, ki ga ne nosi Skupnost.

4. Če se uporablja člen 6, Skupnost po odobritvi programa dodeli ustrezen prispevek zadevni mednarodni organizaciji.

Člen 10

Izdatki Skupnosti za ukrepe iz člena 1 se štejejo kot intervencija v smislu člena 1(2)(e) Uredbe Sveta (ES) št. 1258/1999 z dne 17. maja 1999 o financiranju skupne kmetijske politike [9].

Člen 11

Ukrepi, potrebni za izvajanje te Uredbe, se sprejmejo v skladu z upravljalnim postopkom, določenim v členu 12(2).

Člen 12

1. Komisiji pomagajo Upravljalni odbor za olja in masti, ustanovljen v skladu s členom 37 Uredbe št. 136/66/EGS in Upravljalni odbori, ustanovljeni v skladu z ustreznimi členi drugih uredb o skupnih ureditvah kmetijskih trgov.

2. Pri sklicevanju na ta odstavek, se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES.

Obdobje, določeno v členu 4(3) Sklepa 1999/468/ES, je en mesec.

Člen 13

Pred 31. decembrom 2003 Komisija skupaj z vsemi ustreznimi predlogi predloži Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo o izvajanju te uredbe.

Člen 14

1. Besede "ali tretje države" v členu 11(1) Uredbe št. 136/66/EGS se črtajo.

2. Besedi "in drugje" v prvi alinei člena 2(2) Uredbe (EGS) št. 1308/70 se črtata.

3. Besede "in v tujini" v členu 2(1) Uredbe (ES) št. 2275/96 se črtajo.

Člen 15

Ta uredba začne veljati 1. januarja 2000.

Uporablja se do 31. decembra 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. decembra 1999

Za Svet

Predsednik

K. Hemilä

[1] UL C 32, 6.2.1999, str. 12.

[2] UL C 219, 30.7.1999.

[3] UL C 169, 16.6.1999, str. 8.

[4] Uredba Sveta št. 136/66/EGS z dne 22. septembra 1966 o vzpostavitvi skupne ureditve trga za olja in masti (UL L 172, 30.9.1966, str. 3025). Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1638/98 (UL L 210, 28.7.1998, str. 32).

[5] Uredba Sveta (EGS) št. 1308/70 z dne 29. junija 1970 o skupni ureditvi trga za lan in konopljo (UL L 146, 4.7.1970, str. 1). Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 3290/94 (UL L 349, 31.12.1994, str. 105).

[6] Uredba Sveta (ES) št. 2275/96 z dne 22. novembra 1996, o posebnih ukrepih za žive rastline in cvetličarske proizvode (UL L 308, 29.11.1996, str. 7).

[7] UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

[8] Uredba Sveta (EGS) št. 2092/91 z dne 24. junija 1991 o ekološki pridelavi kmetijskih proizvodov in označevanju tovrstno pridelanih kmetijskih proizvodov in živil (UL L 198, 22.7.1991, str. 1). Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1804/1999 (UL L 262, 8.10.1999, str. 23).

[9] Uredba Sveta (EGS) št. 2081/92 z dne 14. julija 1992 o zaščiti geografskih označb in geografskega porekla za kmetijske pridelke in živila (UL L 208, 24.7.1992, str. 1). Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1068/97 (UL L 156, 13.6.1997, str. 10).

--------------------------------------------------

Top