EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R2587

Uredba Sveta (Euratom) št. 2587/1999 z dne 2. decembra 1999 o določitvi naložbenih programov, ki se sporočijo Komisiji v skladu s členom 41 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo

OJ L 315, 9.12.1999, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 12 Volume 002 P. 90 - 92
Special edition in Estonian: Chapter 12 Volume 002 P. 90 - 92
Special edition in Latvian: Chapter 12 Volume 002 P. 90 - 92
Special edition in Lithuanian: Chapter 12 Volume 002 P. 90 - 92
Special edition in Hungarian Chapter 12 Volume 002 P. 90 - 92
Special edition in Maltese: Chapter 12 Volume 002 P. 90 - 92
Special edition in Polish: Chapter 12 Volume 002 P. 90 - 92
Special edition in Slovak: Chapter 12 Volume 002 P. 90 - 92
Special edition in Slovene: Chapter 12 Volume 002 P. 90 - 92
Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 002 P. 20 - 22
Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 002 P. 20 - 22
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 003 P. 38 - 40

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2587/oj

31999R2587Uradni list L 315 , 09/12/1999 str. 0001 - 0003


Uredba Sveta (Euratom) št. 2587/1999

z dne 2. decembra 1999

o določitvi naložbenih programov, ki se sporočijo Komisiji v skladu s členom 41 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju določb Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 41(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Pri doseganju ciljev, določenih v Pogodbi, se mora Komisijo obveščati o naložbenih programih, ki zadevajo nove naprave, in o nadomestitvah ali preoblikovanjih, ki so vključene v industrijske dejavnosti, naštete v Prilogi II k Pogodbi, kadar so ti programi zadosti obsežni in je verjetno, da neposredno vplivajo na proizvodnjo ali produktivnost in pri tem upoštevajo jedrsko varnost.

(2) Komisija je v skladu s členom 40 Pogodbe pristojna, da redno objavlja usmeritvene programe in omogoča usklajen razvoj teh naložb ter oznanja svoja stališča do slednjih.

(3) Naložbe v celotni gorivni ciklus, vključno z ravnanjem z odpadki in razgradnjo, so nujno potrebne za pravilno in odgovorno delovanje jedrske industrije.

(4) Mejne vrednosti v Uredbi št. 4 [1] je treba ažurirati in jih nadomestiti z novimi mejnimi vrednostmi.

(5) Uredbo št. 4 je treba razveljaviti in nadomestiti s to uredbo –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Osebe in podjetja iz industrijskih dejavnosti, naštetih v Prilogi II k Pogodbi, sporočijo Komisiji v roku iz člena 42 Pogodbe svoje naložbene programe, ki so naravnani na:

(a) ustvarjanje proizvodne zmogljivosti;

(b) ohranitev količinske in kakovostne proizvodne zmogljivosti;

(c) neposredno povečanje proizvodne zmogljivosti;

(d) neposredno povečanje produktivnosti;

(e) izboljšanje kakovosti proizvodnje;

(f) postavitev objektov za ravnanje z izrabljenim gorivom ali radioaktivnimi odpadki, vključno z obdelavo, začasnim ali dokončnim skladiščenjem in/ali odlaganjem;

kadar pri industrijskih dejavnostih, naštetih v stolpcu I tabele v Prilogi, stroški presežejo ustrezni znesek v stolpcu II tabele v Prilogi za nove naprave ter tiste v stolpcu III tabele v Prilogi za nadomestitve in preoblikovanja.

2. Kadar stroški presežejo ustrezni znesek v stolpcu III tabele v Prilogi, se o naložbenih programih, naravnanih na razgradnjo naprav, obvesti z izjavo, ki lahko vsebuje le osnovne značilnosti; postopka iz člena 43 Pogodbe ni treba uporabljati.

3. Kadar so stroški manjši od mejnih vrednosti iz stolpca III tabele v Prilogi, je obveščanje o naložbenih programih, ki so naravnani na razgradnjo naprav, prostovoljno; postopka iz člena 43 Pogodbe ni treba uporabljati.

4. Kadar so stroški manjši od mejnih vrednosti iz tabele v Prilogi, je obveščanje o programih za nove naprave za jedrske reaktorje katere koli vrste in katerega koli namena in o projektih v zvezi z nadomestitvijo, predelavo, posodobitvijo ali povečanjem moči teh naprav, prostovoljno s preprosto izjavo, ki vsebuje le njihove osnovne značilnosti; postopka iz člena 43 Pogodbe ni treba uporabljati.

Člen 2

Za izračun stroškov iz člena 1 se upoštevajo vsi izdatki, ki izhajajo neposredno iz izvajanja naložbenih programov, ne glede na čas nastanka teh stroškov.

Člen 3

Sporočanje o programih v skladu s členom 1(1) te uredbe mora vključevati in se omejiti na podrobnosti, ki so potrebne za razpravo, predvideno v členu 43 Pogodbe, in zlasti na vse informacije v zvezi z:

(a) vrsto proizvodov ali dejavnostjo in proizvodnih ali skladiščnih zmogljivosti;

(b) celotnim zneskom izdatkov, ki neposredno bremenijo zadevni program;

(c) obdobjem, ki bo verjetno potrebno za izvedbo programa;

(d) predvidevanji glede preskrbe in delovanja naprave.

Člen 4

Uredba št. 4 Sveta Evropske skupnosti za atomsko energijo z dne 15. septembra 1958 se razveljavi.

Člen 5

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporabljati se začne tri mesece po datumu začetka veljavnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. decembra 1999

Za Svet

Predsednik

E. Tuomioja

[1] Uredba št. 4 o določitvi naložbenih programov, ki se sporočijo Komisiji v skladu s členom 41 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (UL 17, 6.10.1958, str. 417/58).

--------------------------------------------------

PRILOGA

TABELA

Opombe k tabeli

Priprava jedrskega goriva v katerikoli obliki (sektor št. 4) vključuje kemično predelavo in pretvorbo snovi vira ali posebnih cepljivih materialov.

Postopki odstranitve fluora in njegovih spojin iz tekočinskih in plinskih izpustov/odpadkov po obogatitvi sodijo v sektorje št. 4, 6, 8 in 12.

Objekti za obdelavo, skladiščenje ali odlaganje radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva sodijo v sektor št. 12, četudi se ti objekti ne nahajajo na območju kateregakoli drugega jedrskega industrijskega objekta, navedenega v Prilogi II k Pogodbi Euratom.

(v mio EUR) |

I Sektorji | II Novi obrati | III Nadomestitve in preoblikovanja |

1. Rudarjenje uranove in torijeve rude | 40 | 20 |

2. Proizvodnja koncentrata teh rud | 40 | 20 |

3. Kemična predelava in prečiščevanje uranovih in torijevih koncentratov | 40 | 20 |

4. Priprava jedrskega goriva v katerikoli obliki | 20 | 10 |

5. Izdelava jedrskih gorivnih elementov | 20 | 10 |

6. Proizvodnja uranovega heksafluorida | 20 | 10 |

7. Proizvodnja obogatenega urana | 140 | 70 |

8. Predelava obsevanega goriva za namen izločitve nekaterih ali vseh sestavin, ki jih le-to vsebuje | 140 | 70 |

9. Proizvodnja reaktorskih moderatorjev | 40 | 20 |

10. Pridobivanje cirkonija, ki ne vsebuje hafnija, in sestavnih delov iz njega | 20 | 10 |

11. Jedrski reaktorji vseh vrst in namenov | 100 | 40 |

12. Objekti za industrijsko predelavo radioaktivnih odpadkov, zgrajeni v zvezi z enim ali več objekti, navedenimi na tem seznamu | 50 | 20 |

13. Polindustrijski obrati, ki so namenjeni za pripravo izgradnje obratov vključenih v katere koli dejavnosti v sektorjih 3 do 10 | 20 | 10 |

--------------------------------------------------

Top