Help Print this page 

Document 31999R1498

Title and reference
Uredba Komisije (ES) št. 1498/1999 z dne 8. julija 1999 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 804/68 glede medsebojnega obveščanja med državami članicami in Komisijo v sektorju mleka in mlečnih izdelkov
  • No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2005; razveljavil 32005R0562
OJ L 174, 9.7.1999, p. 3–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 026 P. 10 - 23
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 026 P. 10 - 23
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 026 P. 10 - 23
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 026 P. 10 - 23
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 026 P. 10 - 23
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 026 P. 10 - 23
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 026 P. 10 - 23
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 026 P. 10 - 23
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 026 P. 10 - 23

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1498/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 08/07/1999
  • Date of effect: 01/07/1999; uporaba glej člen 13
  • Date of effect: 09/07/1999; začetek veljavnosti datum objave glej člen 13
  • Date of end of validity: 30/06/2005; razveljavil 32005R0562
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
Relationship between documents
Text

31999R1498Uradni list L 174 , 09/07/1999 str. 0003 - 0016


Uredba Komisije (ES) št. 1498/1999

z dne 8. julija 1999

o določitvi pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 804/68 glede medsebojnega obveščanja med državami članicami in Komisijo v sektorju mleka in mlečnih izdelkov

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 804/68 z dne 27. junija 1968 o skupni ureditvi trga za mleko in mlečne izdelke [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1587/96 [2] in zlasti člena 28 Uredbe,

(1) ker je bila Uredba Komisije (EGS) št. 210/69 z dne 31. januarja 1969 o medsebojnem obveščanju med državami članicami in Komisijo v zvezi z mlekom in mlečnimi izdelki [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 427/98 [4], večkrat bistveno spremenjena; ker bi bilo treba zaradi jasnosti uredbo prenoviti, saj so potrebne nove spremembe;

(2) ker zahteva ocena proizvodne in tržne situacije v sektorju mleka in mlečnih izdelkov redno izmenjavo informacij o delovanju intervencijskih ukrepov, ki jih predvideva Uredba (EGS) št. 804/68, zlasti v zvezi s spremembami zalog zadevnih izdelkov, ki jih hranijo intervencijske agencije in zasebna skladišča;

(3) ker je pomoč za posneto mleko, predelano v kazein, in nadomestila mogoče določiti samo na osnovi informacij o spremembah v cenah v mednarodni trgovini;

(4) ker so za natančen in podroben nadzor trgovinskih tokov za oceno učinkov nadomestil potrebne informacije o izvozu izdelkov, za katere so določena nadomestila, zlasti o količinah, dodeljenih na podlagi razpisov;

(5) ker zahteva izvajanje Sporazuma o kmetijstvu, ki je bil sklenjen na urugvajskem krogu večstranskih trgovinskih pogajanj [5] (v nadaljevanju "Sporazum o kmetijstvu"), da se predložijo dodatne in bolj podrobne informacije o uvozu in izvozu, zlasti v zvezi z zahtevki za dovoljenja in načini uporabe dovoljenj z namenom, da se zagotovi skladnost z obveznostmi v tem sporazumu; ker so za zagotavljanje popolnega izvajanja obveznosti iz tega sporazuma potrebne tekoče informacije o izvoznih trendih; ker po tem sporazumu izvoz proizvodov v obliki pomoči v hrani ni zavezan omejitvam, ki veljajo za izvoz z izvoznimi subvencijami; ker je treba predpisati, da morajo sporočila v zvezi z zahtevki za izvozna dovoljenja navajati, kateri zahtevki za dovoljenja veljajo za dobavo pomoči v hrani;

(6) ker predpisuje Uredba Komisije (ES) št. 174/1999 [6] podrobna pravila za izvoz sira v Kanado, Švico in Združene države; ker je treba predpisati sporočanje ustreznih informacij;

(7) ker uvaja Uredba (ES) št. 174/1999 posebne načine za odobritev nadomestil za sestavine s poreklom iz Skupnosti in predelan sir, izdelan po postopku aktivnega oplemenitenja; ker je treba predpisati sporočanje ustreznih informacij;

(8) ker določa člen 5 Uredbe (ES) št. 174/1999, da lahko v nekaterih primerih izvozna dovoljenja veljajo za izvoz izdelkov z oznako, ki ni navedena v oddelku 16 dovoljenja; ker je treba predpisati sporočanje ustreznih informacij;

(9) ker predvideva Uredba Komisije (ES) št. 1374/98 [7], kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1339/1999 [8], upravljanje nekaterih uvoznih kvot s pomočjo potrdil IMA 1, ki jih izdajo upravni organi tretjih držav; ker države članice obvestijo Komisijo o količini izdelkov, za katere so uvozna dovoljenja izdana na podlagi potrdil IMA 1; ker so izkušnje pokazale, da tovrstno obveščanje ne zadostuje vedno za podroben nadzor tovrstnega uvoza na vsaki stopnji; ker je treba predvideti sporočanje dodatnih informacij;

(10) ker je treba spremeniti način sporočanja nekaterih informacij; ker je sporočanje teh informacij bistveno za nadzor skladnosti z nekaterimi uvoznimi kvotami z začetkom 1. julija 1999 po Sporazumu o kmetijstvu; ker je za zagotavljanje kontinuitete upravljanja sistema nujno, da ta uredba začne veljati s tem datumom;

(11) ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne izdelke

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

Zaloge in intervencije

Člen 1

Države članice morajo najkasneje 10. dne v mesecu za predhodni mesec Komisiji sporočiti naslednje informacije:

1. v primeru intervencijskih ukrepov, sprejetih v skladu s členom 6(1) Uredbe (EGS) št. 804/68:

(a) količine masla v skladišču ob koncu zadevnega meseca in uskladiščene in izskladiščene količine v tem mesecu, v skladu s Prilogo I, del A;

(b) razvrstitev količin masla, ki so zapustile skladišče v zadevnem mesecu, v skladu s predpisi, ki jih urejajo, v skladu s Prilogo I, del B;

(c) razvrstitev količin masla v skladišču po starosti ob koncu zadevnega meseca, v skladu s Prilogo I, del C;

2. v primeru intervencijskih ukrepov, uvedenih v skladu s členom 6(2) Uredbe (EGS) št. 804/68, v skladu s Prilogo II:

(a) količine masla in količine smetane, predelane v ekvivalent masla, ki so zajete s pogodbami o skladiščenju, sklenjenimi v zadevnem mesecu;

(b) količine masla in količine smetane, predelane v ekvivalent masla, ki so zajete s pogodbami o skladiščenju, ki so potekle v zadevnem mesecu;

(c) skupne količine masla in smetane pretvorjene v ekvivalent masla, ki so zajete s pogodbami o skladiščenju ob koncu zadevnega meseca.

Člen 2

V primeru intervencijskih ukrepov, sprejetih na podlagi člena 7(1) Uredbe (EGS) št. 804/68, morajo države članice najkasneje 10. dne v mesecu za mesec pred mesecem sporočanja sporočiti:

(a) količine posnetega mleka v prahu v skladišču ob koncu zadevnega meseca in uskladiščene in izskladiščene količine v tem mesecu, v skladu s Prilogo III, del A;

(b) razvrstitev količin posnetega mleka v prahu, ki so zapustile skladišče v zadevnem mesecu, v skladu s predpisi, ki jih urejajo, v skladu s Prilogo III, del B;

(c) razvrstitev količin posnetega mleka v prahu v skladišču po starosti ob koncu zadevnega meseca, v skladu s Prilogo III, del C.

Člen 3

V primeru intervencijskih ukrepov, sprejetih v skladu s členom 8(1) Uredbe (EGS) št. 804/68, morajo države članice najkasneje 10. dne v mesecu za predhodni mesec sporočanja sporočiti:

(a) količine naslednjih sirov:

- Grana Padano,

- Parmigiano Reggiano,

- Provolone,

ki so zajete s pogodbami o skladiščenju na začetku zadevnega meseca;

(b) količine sirov, ki so zajete s pogodbami o skladiščenju, sklenjenimi v zadevnem mesecu, po kategorijah, navedenih pod (a);

(c) količine sirov, ki so zajete s pogodbami o skladiščenju, ki so potekle v zadevnem mesecu, po kategorijah, navedenih pod (a);

(d) količine sirov, ki so zajete s pogodbami o skladiščenju ob koncu zadevnega meseca, po kategorijah, navedenih pod (a);

Člen 4

V tem poglavju:

(a) "uskladiščene količine" pomenijo količine, ki so fizično prišle v skladišče, ne glede na to, ali jih intervencijska agencija prevzame ali ne;

(b) "izskladiščene količine" pomenijo količine, ki so bile odstranjene ali, če jih je kupec prevzel pred odstranitvijo iz skladišča, prevzete količine.

POGLAVJE II

Pomoč za posneto mleko in posneto mleko v prahu

Člen 5

Države članice morajo Komisiji sporočiti naslednje informacije:

1. v primeru pomoči, dodeljene na podlagi člena 10(1) Uredbe (EGS) št. 804/68 za posneto mleko, ki se uporablja v krmi:

(a) najkasneje 20. dne v mesecu za mesec pred mesecem sporočanja:

(i) količine posnetega mleka, proizvedenega in predelanega v mlekarnah ter prodanega kmetijam za uporabo v krmi, in zajete v zahtevkih za pomoč, vloženih v zadevnem mesecu;

(ii) količine posnetega mleka, ki se uporablja v krmi, in za katerega je bila mlekarnam dobavljena smetana;

(iii) količine posnetega mleka, ki se uporablja za izdelavo krmnih mešanic, zajetih v zahtevkih za pomoč, vloženih v zadevnem mesecu;

(b) najkasneje 30. januarja v letu za leto pred letom sporočanja, količine posnetega mleka za uporabo v krmi na kmetijah, kjer so bile proizvedene in ki so zajete v zahtevkih za pomoč, vloženih v skladu s členom 10(1) Uredbe (ES) št. 804/68;

2. v primeru pomoči, dodeljene na podlagi člena 10(1) Uredbe (EGS) št. 804/68 za posneto mleko v prahu, ki se uporablja v krmi, najkasneje 20. dne v mesecu za mesec pred mesecem sporočanja:

(a) količine denaturiranega posnetega mleka v prahu, zajete v zahtevkih za pomoč, vloženih v zadevnem mesecu, razen količin, navedenih pod (c);

(b) količine posnetega mleka v prahu, ki se uporablja za izdelavo krmnih mešanic, zajetih v zahtevkih za pomoč, vloženih v zadevnem mesecu, razen količin, navedenih pod (c);

(c) količine posnetega mleka v prahu, denaturiranega ali predelanega v krmne mešanice po tretji alinei člena 3(1) Uredbe Sveta (EGS) št. 986/68 [9], z navedbo države članice predelave;

3. v primeru pomoči, dodeljene na podlagi člena 11 Uredbe (EGS) št. 804/68 za posneto mleko, predelano v kazein, najkasneje 20. dne v mesecu za mesec pred mesecem sporočanja, količine posnetega mleka, zajete v zahtevkih za pomoč, vloženih v zadevnem mesecu. Te količine morajo biti razčlenjene glede na kakovost izdelanega kazeina ali kazeinatov.

POGLAVJE III

Cene

Člen 6

1. Države članice morajo Komisiji poslati:

(a) prek interaktivnega sistema za vnos podatkov (IDES): cene (pred davki), ki na njihovem ozemlju veljajo za izdelke, navedene v Prilogi IV, z navedbo ravni trženja (tovarniška, veleprodajna, maloprodajna cena) in lastnosti izdelkov, najkasneje v četrtek vsak teden;

(b) po telefaksu: najnovejše cene za kazein in kazeinate, ki veljajo na svetovnem trgu in v Skupnosti, z navedbo ravni trženja, najkasneje 25. dne v mesecu.

2. Države članice ukrenejo vse potrebno, da zagotovijo, da so sporočeni podatki o cenah, ki veljajo v Skupnosti, kar se da sveži, ustrezni, točni in čim bolj popolni.

POGLAVJE IV

Trgovina

ODDELEK 1

Uvoz

Člen 7

Države članice morajo Komisiji preko IDES, če to ni mogoče, pa po telefaksu, sporočiti naslednje podatke:

1. najkasneje 10. dne v mesecu za predhodni mesec, količine izdelkov, zajete v uvoznih dovoljenjih, ki se izdajo na podlagi oddelkov 1 in 3 poglavja II Uredbe (ES) št. 1374/98, razvrščene po oznakah kombinirane nomenklature (KN) in po oznaki države porekla (IDES računalniška oznaka 6);

2. najkasneje 10. dne v mesecu, ki sledi mesecu izdaje, količine izdelkov, zajete v uvoznih dovoljenjih, ki se izdajo na podlagi oddelka 2 poglavja II Uredbe (ES) št. 1374/98, razvrščene po oznakah KN in po oznaki države porekla (IDES računalniška oznaka 7);

3. najkasneje 10. dne v mesecu za predhodni mesec, količine izdelkov, zajete v uvoznih dovoljenjih, ki se izdajo na podlagi poglavja III Uredbe (ES) št. 1374/98, vključno z izdelki, ki jih pokrivajo oznake KN 04069002 do 04069006 iz člena 23 navedene uredbe, razvrščene po oznakah kombinirane nomenklature (KN) in po oznaki države porekla (IDES računalniška oznaka 6);

4. najkasneje 10. dne v mesecu, ki sledi mesecu izdaje, količine izdelkov, zajete v uvoznih dovoljenjih, ki se izdajo na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 2508/97 [10], razvrščene po oznakah KN in po oznaki države porekla (IDES računalniška oznaka 5);

5. najkasneje 10. dne v mesecu za predhodni mesec, količine izdelkov, razvrščene po oznakah KN in po oznaki države porekla, ki so zajeti v uvoznih dovoljenjih, za katere veljajo ne-preferenčne dajatve, kot so določene v skupni carinski tarifi (IDES računalniška oznaka 8).

Kjer je to ustrezno, morajo države članice Komisijo obvestiti, da za predhodni mesec niso izdale nobenih dovoljenj.

Člen 8

Pred 1. aprilom za predhodno leto in z uporabo modela iz Priloge V morajo države članice Komisiji sporočiti naslednje podatke, razvrščene po oznakah KN, v zvezi z uvoznimi dovoljenji, ki se izdajo ob predložitvi potrdila IMA 1, kjer taka potrdila zagotavljajo skladnost s kvoto po poglavju II Uredbe (ES) št. 1374/98, z navedbo številk potrdila IMA 1:

(a) količino izdelkov, ki jih potrdilo zajema, in datum izdaje uvoznega dovoljenja;

(b) količino izdelkov, za katere se je sprostila varščina.

ODDELEK 2

Izvoz

Člen 9

Države članice morajo Komisiji sporočiti naslednje podatke:

1. do 18. ure vsak delovni dan, razen količin, zajetih v zahtevkih za uvozna dovoljenja, kjer bodisi ni zahtevka za nadomestilo bodisi kjer gre za dobavo pomoči v hrani v smislu člena 10(4) Sporazuma o kmetijstvu, sklenjenega v urugvajskem krogu pogajanj:

(a) količine, razvrščene po oznakah nomenklature za izvozna nadomestila za mlečne izdelke in po oznakah destinacij, zajete v zahtevkih, vloženih tisti dan za dovoljenja:

(i) iz člena 1 Uredbe (ES) št. 174/1999, razen tistih iz člena 17 navedene uredbe (IDES računalniška oznaka 1);

(ii) iz člena 17 Uredbe (ES) št. 174/1999 (IDES računalniška oznaka 9);

kjer je ustrezno, se navede dejstvo, da ni bil vložen noben zahtevek;

(b) količine, razvrščene po oznakah nomenklature za izvozna nadomestila za mlečne izdelke in po oznakah destinacij, zajete v zahtevkih za začasna dovoljenja iz člena 8 Uredbe (ES) št. 174/1999, vloženih tisti dan, z navedbo končnega roka za oddajo ponudb in količine izdelkov, ki jih razpis zajema ali, v primeru razpisa, ki ga začnejo oborožene sile v smislu člena 36(1)(c) Uredbe Komisije (ES) št. 800/1999 [11], kjer količine niso navedene, približne količine, razvrščene tako, kot je opisano zgoraj (IDES računalniška oznaka 2);

(c) količine, razvrščene po oznakah nomenklature za izvozna nadomestila za mlečne izdelke in po oznakah destinacij, za katere so bila tisti dan nepreklicno izdana ali preklicana začasna dovoljenja iz člena 8 Uredbe (ES) št. 174/1999, z navedbo organa, ki je objavil razpis, datuma začasnega dovoljenja in količine, ki jo dovoljenje zajema;

2. Pred 16. dnem v mesecu za predhodni mesec:

(a) količine, razvrščene po oznakah nomenklature za izvozna nadomestila za mlečne izdelke, zajete v zahtevkih za dovoljenja, preklicana na podlagi člena 10(3), prvi pododstavek (b) Uredbe (ES) št. 174/1999, z navedbo stopnje nadomestila;

(b) količine, razvrščene po oznakah nomenklature za izvozna nadomestila za mlečne izdelke, zajete v zahtevkih za dovoljenja, ki so bila vrnjena pred iztekom veljavnosti, z ločeno navedbo količin, zajetih v nepreklicnih dovoljenjih, izdanih na podlagi člena 20 Uredbe (ES) št. 174/1999 in drugih količin, z ustrezno stopnjo nadomestila;

(c) količine, razvrščene po oznakah nomenklature za izvozna nadomestila za mlečne izdelke, zajete v zahtevkih za dovoljenja, ki niso bile izvožene po izteku veljavnosti ustreznih dovoljenj, z ločeno navedbo neizvoženih količin, zajetih v nepreklicnih dovoljenjih, izdanih na podlagi člena 20 Uredbe (ES) št. 174/1999 in drugih količin, z ustrezno stopnjo nadomestila;

(d) količine, razvrščene po oznakah nomenklature za izvozna nadomestila za mlečne izdelke, zajete v zahtevkih za nepreklicna dovoljenja, ki so bila izdana na podlagi člena 20 Uredbe (ES) št. 174/1999;

(e) količine, razvrščene po oznakah nomenklature za izvozna nadomestila za mlečne izdelke in po oznakah destinacij, zajete v zahtevkih za izvozna dovoljenja za dobavo pomoči v hrani v smislu člena 10(4) Sporazuma o kmetijstvu, sklenjenega na urugvajskem krogu pogajanj;

(f) količine, razvrščene po oznakah nomenklature in po oznaki države porekla, za katere ne velja člen 23(2) Pogodbe in so uvožene za uporabo v proizvodnji izdelkov, zajetih v oznaki KN 040630, skladno s tretjo alineo člena 11(6) Uredbe (ES) št. 800/1999, in za katere je bilo izdano pooblastilo iz člena 17(1) Uredbe (ES) št. 174/1999;

(g) količine, za katere se odobri, da se zanje uporablja člen 5(3) Uredbe (ES) št. 174/1999, z navedbo nomenklature za izvozna nadomestila za mlečne izdelke, vpisane v oddelek16 izdanega izvoznega dovoljenja in to za izdelek, ki se dejansko izvozi;

3. pred 16. dnem v mesecu za mesec n – 4:

(a) količine, razvrščene po oznakah nomenklature in po oznaki destinacije, za katere so bile zaključene formalnosti za izvoz brez nadomestila;

(b) količine, razvrščene po oznakah nomenklature za izvozna nadomestila za mlečne izdelke, za katere velja člen 18(3) Uredbe (ES) št. 800/1999, za katere se uporabljena stopnja nadomestila razlikuje od tiste, ki je navedena na dovoljenju, in razlike med nadomestilom za destinacijo, ki je navedena na dovoljenju, in dejanskim nadomestilom;

4. pred 16. dnem v mesecu za predhodni mesec, količine, razvrščene po oznakah KN ali, kjer je ustrezno, po oznakah nomenklature za izvozna nadomestila za mlečne izdelke, ki so zajete v zahtevkih za dovoljenja in kjer ni zahtevka za nadomestilo, skladno s:

(a) členom 18 Uredbe (ES) št. 174/1999;

(b) členom 19 Uredbe (ES) št. 174/1999;

5. Podatki iz točke 1(a) in (b) se sporočijo prek IDES, če to ni mogoče, pa po telefaksu; drugi podatki se sporočajo po telefaksu ali teleksu.

ODDELEK 3

Promet po postopku aktivnega oplemenitenja

Člen 10

Pred 16. dnem v mesecu za mesec n – 2 morajo države članice Komisijo obvestiti o količini izdelkov, razvrščenih po oznakah KN in poreklu države, ki jih navaja člen 1 Uredbe (EGS) št. 804/68, in so namenjeni za proizvodnjo izdelkov iz navedenega člena, ali izdelkov, navedenih v Prilogi k navedeni uredbi, skladno s postopki aktivnega oplemenitenja, opredeljenih v členu 114 Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 [12], razen za podatke iz člena 9(2)(f).

POGLAVJE V

Splošne in končne določbe

Člen 11

Komisija državam članicam da na razpolago podatke, ki jih predložijo države članice..

Člen 12

Uredba (EGS) št. 210/69 se razveljavi.

Sklicevanje na razveljavljeno uredbo se šteje kot sklicevanje na to uredbo.

Uredba (EGS) št. 210/69 ostane v veljavi za mesečno posredovanje podatkov za obdobje pred začetkom veljavnosti te uredbe.

Člen 13

Ta uredba začne veljati z dem objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporabljati se začne 1. julija 1999.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. julija 1999

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 148, 28.6.1968, str. 13.

[2] UL L 206, 16.8.1996, str. 21.

[3] UL L 28, 5.2.1969, str. 1.

[4] UL L 53, 24.2.1998, str. 6.

[5] UL L 336, 23.12.1994, str. 1.

[6] UL L 20, 27.1.1999, str. 8.

[7] UL L 185, 30.6.1998, str. 21.

[8] UL L 159, 25.6.1999, str. 22.

[9] UL L 169, 18.7.1968, str. 4.

[10] UL L 345, 16.12.1997, str. 31.

[11] UL L 102, 17.4.1999, str. 11.

[12] UL L 302, 19.10.1992, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

A. Uporaba člena 1 Uredbe (ES) št. 1498/1999

+++++ TIFF +++++

B. Uporaba člena 1 Uredbe (ES) št. 1498/1999

+++++ TIFF +++++

C. Uporaba člena 1 Uredbe (ES) št. 1498/1999

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA II

Uporaba člena 1 Uredbe (ES) št. 1498/1999

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA III

A. Uporaba člena 2 Uredbe (ES) št. 1498/1999

+++++ TIFF +++++

B. Uporaba člena 2 Uredbe (ES) št. 1498/1999

+++++ TIFF +++++

C. Uporaba člena 2 Uredbe (ES) št. 1498/1999

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA IV

Seznam izdelkov iz člena 6(1)(a)

1. Sirotka v prahu

2. Posneto mleko v prahu

3. Polnomastno mleko v prahu

4. Nesladkano zgoščeno mleko

5. Sladkano zgoščeno mleko

6. Maslo

7. Masleno olje

8. Sir Emental

9. Sir z modro plesnijo

10. Grana Padano

11. Parmigiano Reggiano

12. Drugi Grana siri

13. Pecorino (Romano, Sardo)

14. Drugi Pecorino siri

15. Manchego

16. Cheddar

17. Provolone

18. Asiago

19. Gauda

20. Edamec

21. Danbo, Samsø, Svenbo

22. Kasseri

23. Mozzarella

24. Havarti, Tilsit

25. Butterkäse

26. Esrom

27. Italico

28. Saint-Paulin

29. Cantal

30. Slana Ricotta

31. Feta

32. Laktoza

Opomba:

kjer je ustrezno, za izdelek označite:

- sestavo izdelka (vsebnost maščobe, vsebnost suhe snovi, vsebnost vode v nemastni snovi),

- razred kakovosti,

- starost ali čas zorenja,

- predstavitev in embalažo,

- druge bistvene lastnosti,

- pripombe na ustreznost navedenih cen.

--------------------------------------------------

PRILOGA V

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top