Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1399

Uredba Sveta (ES) št. 1399/1999 z dne 29. aprila 1999 o spremembi Uredbe (EGS) št. 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti, in Uredbe (EGS) št. 574/72 o določitvi postopka za izvajanje Uredbe (EGS) št. 1408/71

OJ L 164, 30.6.1999, p. 1–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 003 P. 354 - 362
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 003 P. 354 - 362
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 003 P. 354 - 362
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 003 P. 354 - 362
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 003 P. 354 - 362
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 003 P. 354 - 362
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 003 P. 354 - 362
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 003 P. 354 - 362
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 003 P. 354 - 362
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 005 P. 115 - 123
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 005 P. 115 - 123
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 005 P. 158 - 166

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1399/oj

31999R1399Official Journal L 164 , 30/06/1999 P. 0001 - 0009


UREDBA SVETA (ES) št. 1399/1999

z dne 29. aprila 1999

o spremembi Uredbe (EGS) št. 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti, in Uredbe (EGS) št. 574/72 o določitvi postopka za izvajanje Uredbe (EGS) št. 1408/71

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 51 in 235 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije(1), predloženega po posvetovanju z Upravno komisijo za socialno varnost delavcev migrantov,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta(2),

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora(3),

(1) ker je treba ustrezno spremeniti Uredbo Sveta (EGS) št. 1408/71 z dne 14. junija 1971 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti(4), in Uredbo Sveta (EGS) št. 574/72 z dne 21. marca 1972 o določitvi postopka za izvajanje Uredbe (EGS) št. 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti(5); ker so te spremembe povezane s spremembami, ki so jih države članice sprejele v svojih zakonodajah na področju socialne varnosti;

(2) ker uporaba poglavja 8 o družinskih pokojninah postavlja vprašanja razlage in izvajanja in ker je v interesu oseb, da se družinske pokojnine izračunajo v skladu z določbami poglavja 3 naslova III in ne na podlagi določb poglavja 8;

(3) ker izračun družinskih pokojnin v skladu s poglavjem 3 ne vpliva na obveznost izplačila razlik v skladu s sodbami Sodišča Evropskih skupnosti, in to za tiste dajatve, ki ostanejo v poglavju 8;

(4) ker se zdi primerno spremeniti oddelek "L. PORTUGALSKA" Priloge IIa, da bi se upoštevale spremembe portugalske zakonodaje;

(5) ker je treba dodati novi točki k oddelkoma Priloge VI "G. IRSKA" in "O. ZDRUŽENO KRALJESTVO", da bi se upoštevala posebna pravila o prednosti pri prekrivanju upravičenja do družinskih dajatev po zakonodaji Združenega kraljestva in Irske na podlagi opravljanja poklicne dejavnosti na ozemlju ene izmed teh dveh držav članic;

(6) ker določbe v prilogah k Uredbi (EGS) št. 574/72 nimajo neposrednega vpliva na določanje pravic posameznikov;

(7) ker bi morali predvideti možnost, da se vse priloge k Uredbi (EGS) št. 574/72 spremenijo z uredbo, ki jo Komisija sprejme na zahtevo države članice ali držav članic ali njihovih pristojnih organov, potem ko je upravna komisija predložila mnenje; ker je dejanski namen sprememb teh prilog preprosto to, da se v instrument Skupnosti vključijo odločitve, ki jih sprejmejo države članice ali njihovi pristojni organi;

(8) ker je treba spremeniti oddelek "43. ŠPANIJA - ITALIJA" Priloge 5 k Uredbi (EGS) št. 574/72;

(9) ker je treba zaradi upravne reorganizacije v Franciji v zvezi s pregledi zahtevkov za podaljšanje napotitev ali posebnih napotitev ustrezno spremeniti oddelek "E. FRANCIJA" Priloge 10 k Uredbi (EGS) št. 574/72;

(10) ker je sprememba pravil v zvezi s koordinacijo nacionalnih sistemov socialne varnosti z uporabo pravnega instrumenta Skupnosti, ki je obvezujoč in neposredno uporaben v vseh državah članicah, nujna in ustrezna zato, da bi na področju socialne varnosti dosegli prosto gibanje delavcev;

(11) ker je to v skladu z določbami tretjega odstavka člena 3b Pogodbe,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EGS) št. 1408/71 se spremeni:

1. Člen 44(3) se nadomesti z naslednjim:

"3. To poglavje se ne uporablja za zvišanja pokojnin ali za nadomestila k pokojninam zaradi otrok ali za družinske pokojnine, ki se dodelijo v skladu z določbami poglavja 8."

2. Člen 78(1) se nadomesti z naslednjim:

"1. Izraz dajatve v tem členu pomeni družinske dodatke, in kadar je to primerno, dodatne ali posebne dodatke za sirote.";

3. Vstavi se naslednji člen:

"Člen 78a

Družinske pokojnine, razen tistih, ki so dodeljene po sistemu zavarovanja za nesreče pri delu in poklicne bolezni, se štejejo za dajatve v okviru člena 78/1, če je bil pokojni kadarkoli zajet v sistem, ki zagotavlja samo družinske dodatke ali dodatne ali posebne dodatke za sirote. Ti sistemi so našteti v Prilogi VIII.";

4. Člen 79 se spremeni:

(a) v odstavkih 1 in 3 se izraz "77 in 78' nadomesti z izrazom "77, 78 in 78a";

(b) v odstavku 2 se izraz "77 ali 78' nadomesti z izrazom "77, 78 ali 78a";

5. Člen 79a se spremeni:

(a) v odstavku 1 se izraz "Člen 78" nadomesti z izrazom "Člen 78a";

(b) v odstavku 2 se za izraz "poglavje 8' vstavi besedilo "razen če člen 44(3) ne določa drugače";

6. vstavi se naslednji člen:

"Člen 95e

Prehodne določbe za uporabo Uredbe (ES) št 1399/1999 (1)

1. Uredba (ES) št. 1399/1999 se uporablja za pravice sirot, katerih roditelj, po katerem je sirota upravičena do dajatev, je umrl po 1. septembru 1999.

2. Vsaka zavarovalna doba ali doba prebivanja, dopolnjena pred 1. septembrom 1999 po zakonodaji države članice, se upošteva za ugotavljanje pravic, pridobljenih v skladu z Uredbo (ES) št. 1399/1999.

3. Pravice sirot, katerih roditelj, po katerem so upravičene do dajatev, je umrl pred 1. septembrom 1999, se lahko na zahtevo ponovno preučijo v skladu z Uredbo (ES) št. 1399/1999.

4. Če je zahteva iz odstavka 3 vložena v dveh letih po 1. septembru 1999, se pravice iz Uredbe (ES) št. 1399/1999 pridobijo od tega datuma naprej in za te osebe se ne smejo uporabljati določbe zakonodaje katere koli države članice o izgubi ali zastaranju pravic.

5. Če je zahteva iz odstavka 3 vložena po preteku dveh let po 1. septembru 1999, so pravice, ki niso izgubljene ali zastarane, pridobljene od datuma takšne zahteve, in to ob upoštevanju ugodnejših določb zakonodaje katere koli države članice.

7. v Prilogi I, del I, oddelek "C. NEMČIJA", se v pododdelku (a) doda:

"ali katerikoli javni uslužbenec, ki prejema za svoj položaj javnega uslužbenca plačo, enako najmanj tisti, ki bi imela pri zaposleni osebi za posledico obvezno zavarovanje za brezposelnost";

8. v Prilogi IIa se oddelek "L. PORTUGALSKA" nadomesti z:

"L. PORTUGALSKA

(a) družinski dodatek za otroke in mladino, za katerega se ne plačujejo prispevki, in s tem povezani dodatni znesek, izplačljiv za invalidnost (Zakonski odlok št. 160/80 z dne 27. maja 1980, kakor je bil spremenjen z Zakonskim odlokom št. 133-C/97 z dne 30. maja 1997);

(b) dodatek, za katerega se ne plačujejo prispevki, za obiskovanje posebne izobraževalne ustanove (Zakonski odlok št. 160/80 z dne 27. maja 1980, kakor je bil spremenjen z Zakonskim odlokom št. 133-C/97 z dne 30. maja 1997);

(c) družinska pokojnina, za katero se ne plačujejo prispevki (Zakonski odlok št. 160/80 z dne 27. maja 1980, kakor je bil spremenjen z Zakonskim odlokom št. 133-C/97 z dne 30. maja 1997);

(d) državna starostna in invalidska pokojnina, za katero se ne plačujejo prispevki (Zakonski odlok št. 464/80 z dne 13. oktobra 1980);

(e) dodatek, za katerega se ne plačujejo prispevki, za pomoč in postrežbo, ki jo nudi tretja oseba (Zakonski odlok št. 160/80 z dne 27. maja 1980, kakor je bil spremenjen z Zakonskim odlokom št. 133-C/97 z dne 30. maja 1997);

(f) vdovska pokojnina, za katero se ne plačujejo prispevki (Izvedbena uredba št. 52/81 z dne 11. novembra 1981)';

9. Priloga III se spremeni:

(a) v delu A, številka 37, se besedilo nadomesti z naslednjim:

"Člen 4 Sporazuma o socialni varnosti z dne 28. aprila 1997.";

(b) v delu B, številka 37, se besedilo nadomesti z naslednjim:

"Člen 4 Sporazuma o socialni varnosti z dne 28. aprila 1997.";

10. Priloga IV se spremeni:

(a) v delu D, številka 1, točka (g), se doda naslednje besedilo:

"in dodatni znesek družinske pokojnine v skladu z Zakonom o pokojnini za preživele osebe z dne 17. januarja 1969;"

(b) v delu D, številka 3, se doda naslednje besedilo:

"Sporazum o socialni varnosti z dne 28. aprila 1997 med Zvezno republiko Nemčijo in Finsko.";

11. Priloga VI se spremeni:

(a) v oddelku "C. NEMČIJA", točka 3, se črtajo besede "razen upokojencev";

(b) v oddelku "D. ŠPANIJA" se drugi odstavek točke 9 glasi:

"Sin embargo, el Régimen Especial de Estudiantes espaol (Seguro Escolar) se aplicará a aquellos estudiantes que sean nacionales de otros Estados miembros y estén estudiando en Espaa, en las mismas condiciones que los estudiantes de nacionalidad espaola. (uporablja se samo za špansko različico);"

(c) v oddelku "G. IRSKA" se doda naslednja točka:

"11. Upravičenje do družinskih dodatkov, izključno po irski zakonodaji, začasno miruje, kadar so v istem časovnem obdobju za istega družinskega člana družinske dajatve izplačljive izključno po zakonodaji Združenega kraljestva ali do višine zneska teh dajatev v skladu s členi 73, 74, 77, 78 ali 78a uredbe.";

(d) v oddelku "J. NIZOZEMSKA" se doda naslednja točka:

"7. Naslov II uredbe za directeur-grootaandeelhouder (direktorja-velikega delničarja) družbe z omejeno odgovornostjo se uporablja:

vsaka oseba, ki na Nizozemskem opravlja dejavnost kot samozaposlena oseba v imenu družbe z omejeno odgovornostjo, v kateri ima pomemben delež' v smislu nizozemske zakonodaje (to je delež, ki prinaša najmanj 50 % glasovalnih pravic), se v določbah naslova II uredbe pojmuje kot zaposlena oseba.";

(e) v oddelku "O. ZDRUŽENO KRALJESTVO" se doda naslednja točka:

"21. Upravičenje do družinskih dodatkov, izključno po zakonodaji Združenega kraljestva, začasno miruje, kadar so v istem časovnem obdobju za istega družinskega člana družinske dajatve izplačljive izključno po irski zakonodaji ali do višine zneska teh dajatev v skladu s členi 73, 74, 77, 78 ali 78a uredbe";

12. Točka 9 Priloge VII se izbriše.

13. Doda se nova Priloga VIII k tej uredbi, imenovana "SISTEMI, KI ZAGOTAVLJAJO SAMO DRUŽINSKE DODATKE ALI DOPOLNILNE ALI POSEBNE DODATKE ZA SIROTE".

Člen 2

Uredba (EGS) št. 574/72 se spremeni:

1. Naslov člena 120 se glasi:

"Personas que estudian o cursan formación profesional (uporablja se samo za špansko različico);"

2. Člen 122 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 122

Posebne določbe v zvezi s spremembami prilog

Priloge k izvedbeni uredbi se lahko spremenijo z uredbo Komisije, in to na zahtevo države članice ali držav članic ali njihovih pristojnih organov in po prejetju soglasnega mnenja upravne komisije.";

3. Priloga 2 se spremeni:

(a) v odddelku "B. DANSKA":

(i) točka 1 se nadomesti z:

"1. Bolezen in materinstvo

(a) Storitve:

1. Splošno:

Pristojna amtskommune (območna uprava). V občinah Kbenhavn in Frederiksberg: lokalna uprava. Bolnišnično zdravljenje v teh dveh občinah: Hovedstadens Sygehusfllesskab (Združenje bolnišnic glavnega mesta).

2. Za vlagatelje zahtevka za pokojnino in upokojence ter njihove družinske člane, ki stalno prebivajo v drugi državi članici, glej določbe naslova III, poglavje 1, oddelka 4 in 5, uredbe in člene 28 do 30 izvedbene uredbe:

Den Social Sikringstyrelse (Uprava za socialno varnost), Kbenhavn.

(b) Denarne dajatve:

Lokalna uprava občine, v kateri ima upravičenec stalno prebivališče: v občinah Kbenhavn, Odense, lborg und rhus: Magistraten (občinska uprava)"

(ii) točka 5 se nadomesti z:

"5. Pomoči ob smrti

(a) Zdravstveno zavarovane osebe s stalnim prebivališčem na Danskem:

Lokalna uprava občine, v kateri upravičenec stalno prebiva: v občinah Kbenhavn, Odense, lborg und rhus: Magistraten (občinska uprava).

(b) Upravičenci, ki stalno prebivajo v drugi državi članici (glej naslov III, poglavje 5, uredbe in člene 78 in 79 izvedbene uredbe):

Ministrstvo za zdravstvo, Kbenhavn;"

(b) Oddelek "C. NEMČIJA" se spremeni:

(i) v prvi alinei drugega pododstavka 2.(a)(i) se besedilo za besedami "Če pa je bil zadnji prispevek plačan v:" nadomesti z naslednjima dvema alineama:

"Landesversicherungsanstalt fűr das Saarland (Regionalni zavarovalni urad Posarja), Saarbrűcken, in če zadevna oseba stalno prebiva v Franciji, Italiji ali Luksemburgu ali je državljan Francije, Italije ali Luksemburga in prebiva na ozemlju države nečlanice: Landesversicherungsanstalt fűr das Saarland (Regionalni zavarovalni urad Posarja), Saarbrűcken

Bahnversicherungstalt (Urad za železniško zavarovanje), Frankfurt na Majni: Bahnversicherungstalt (Urad za železniško zavarovanje), Frankfurt na Majni"

(ii) v prvi alinei 2(b) se izbrišejo besede "razen v Posarju";

(iii) v drugem pododstavku 2(b)(i) se za besedami "nastanjen v Posarju" izbriše dvopičje in doda besede "če je bil zadnji prispevek po zakonodaji druge države članice plačan francoskemu, italijanskemu ali luksemburškemu nosilcu pokojninskega zavarovanja";

4. v Prilogi 4, oddelek "H. ITALIJA", se doda naslednja točka:

"3a Invalidnost, starost, preživele osebe - posebni sistem za javne uslužbence in osebe, ki se štejejo kot takšne. Instituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti delle amministrazioni Pubbliche (INPDAP), (Nacionalni zavod za socialno varnost javnih uslužbencev), Rim"

5. v Prilogi 5 se pod številko "43. ŠPANIJA - ITALIJA" besedilo "Jih ni." nadomesti z:

"Sporazum o novem postopku za izboljšanje in poenostavitev povračil stroškov za zdravstveno varstvo z dne 21. novembra 1997 v zvezi s členom 36(3) uredbe (povračilo stroškov storitev za bolezen in materinstvo) in v zvezi s členi 93, 94, 95, 100 in 102(5) izvedbene uredbe (postopki za povračilo dajatev za zavarovanje za bolezen in materinstvo ter za prepozno vložene zahtevke).";

6. Priloga 7 se spremeni:

(a) V oddelku "D. ŠPANIJA" se besedilo nadomesti z:

"D. ŠPANIJA: Banco Santander, Madrid";

(b) v oddelku "M. FINSKA" se obstoječe besedilo nadomesti z:

"M. FINSKA: Leonia Pankki Oyj, Helsinki/Leonia bank Abp, Helsingfors.";

7. v Prilogi 10, v oddelku "E. FRANCIJA", se točka 5 nadomesti z:

"5. Za uporabo člena 14(1)(b), člena 14a(1)(b) in člena 17 uredbe:

Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants (Center za socialno varnost delavcev migrantov), Pariz".

Člen 3

1. Ta uredba začne veljati 1. septembra 1999.

2. Točka 12 člena 1 se uporablja od 1. januarja 2000.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 29. aprila 1999

Za Svet

Predsednik

W. MÜLLER

PRILOGA

"PRILOGA VIII

(Člen 78a uredbe)

SISTEMI, KI ZAGOTAVLJAJO SAMO DRUŽINSKE DODATKE ALI DOPOLNILNE ALI POSEBNE DODATKE ZA SIROTE

A. BELGIJA

(a) Družinski dodatki, ki jih določajo usklajeni zakoni o družinskih dodatkih za zaposlene osebe.

(b) Dajatve za vzdrževane družinske člane, ki jih določa zakonodaja o dajatvah za vzdrževane družinske člane za samozaposlene osebe.

(c) Dajatve za vzdrževane družinske člane, ki jih določajo sistemi za nekdanje delavce iz belgijskega Konga in Ruande-Urundi.

B. DANSKA

"Posebni družinski dodatki in običajni ter dopolnilni družinski dodatki, dodeljeni, če je skrbnik edini, ki vzdržuje družino.

Poleg tega dajatve za vzdrževanega otroka, ki se izplačujejo za vse otroke pod 18. letom starosti, če živijo na Danskem in če je skrbnik po danski zakonodaji davčni zavezanec."

C. NEMČIJA

Jih ni.

D. ŠPANIJA

Jih ni.

E. FRANCIJA

Vsi osnovni sistemi socialnega varstva, razen posebnih sistemov za zaposlene osebe (uradniki, javni uslužbenci, pomorščaki, notarji, tisti, ki so zaposleni pri EDG-GDF, SNCF in RATP, osebje Opere in Comédie française itd.), razen sistemov za rudarje.

F. GRČIJA

Jih ni.

G. IRSKA

Otroški dodatek, dodatek za sirote (za katere se plačujejo prispevki) in dodatki k vdovskim pokojninam (za katere se plačujejo prispevki) za otroke, ki so do njih upravičeni na podlagi Zakona o socialnem varstvu (prečiščeno besedilo) iz leta 1993 in zakonodaje, ki ta zakon spreminja.

H. ITALIJA

Jih ni.

I. LUKSEMBURG

Jih ni.

J. NIZOZEMSKA

Jih ni.

K. AVSTRIJA

Jih ni.

L. PORTUGALSKA

Jih ni.

M. FINSKA

Jih ni.

N. ŠVEDSKA

Jih ni.

O. ZDRUŽENO KRALJESTVO

1. Velika Britanija in Severna Irska

Določbe po Zakonu o prispevkih in dajatvah za socialno varnost iz leta 1992 in po Zakonu (Severne Irske) o prispevkih in dajatvah za socialno varnost iz leta 1992, ki se nanašajo na otroške dodatke (vključno z vsemi višjimi stopnjami za starše samohranilce); dodatke za vzdrževane otroke, ki se izplačujejo upokojencem, in skrbniški dodatek.

2. Gibraltar

Določbe po Uredbi o socialni varnosti (Odprti sistem dolgoročnih dajatev) iz leta 1997 in po Uredbi o socialni varnosti (Zaprti sistem dolgoročnih dajatev) iz leta 1996, nanašajoče se na dodatke za vzdrževane otroke, ki se izplačujejo upokojencem, in na skrbniški dodatek."

1) UL C 325, 23.10.1998, str. 12.

2) UL C 150, 28.5.1999.

3) UL C 101, 12.4.1999, str. 41.

4) UL L 149, 5.7.1971, str. 2. Uredba, kakor je bila posodobljena z Uredbo (ES) št. 118/97 (UL L 28, 30.01.1997) in nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 307/99 (UL L 38, 12.2.1999).

5) UL L 74, 27.3.1972, str. 1. Uredba, kakor je bila posodobljena z Uredbo (ES) št. 118/97 (UL L 28, 30.1.1997) in nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 307/99 (UL L 38, 12.2.1999).

1) UL L 164, 30.6.1999, str. 1."

Top