EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1247

Uredba Komisije (ES) št. 1247/1999 z dne 16. junija 1999 o določitvi podrobnih pravilih za tarifne kvote za živo govedo, težko od 80 do 300 kilogramov in s poreklom iz nekaterih tretjih držav

UL L 150, 17.6.1999, p. 18–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dokument je bil objavljen v posebni izdaji. (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2004; razveljavil 32004R1204

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1247/oj

31999R1247Uradni list L 150 , 17/06/1999 str. 0018 - 0022


Uredba Komisije (ES) št. 1247/1999

z dne 16. junija 1999

o določitvi podrobnih pravilih za tarifne kvote za živo govedo, težko od 80 do 300 kilogramov in s poreklom iz nekaterih tretjih držav

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 3066/95 z dne 22. decembra 1995 o vzpostavitvi nekaterih koncesij v obliki tarifnih kvot Skupnosti za nekatere kmetijske proizvode in o določitvi, kot avtonomnem in prehodnem ukrepu, prilagoditev nekaterih kmetijskih koncesij, določenih v evropskih sporazumih, da se upošteva Sporazum o kmetijstvu, sklenjen v okviru Urugvajskega kroga večstranskih trgovinskih pogajanj [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2435/98 [2], in zlasti člena 8 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1926/96 z dne 7. oktobra 1996 o vzpostavitvi nekaterih koncesij v obliki tarifnih kvot Skupnosti za nekatere kmetijske proizvode in o določitvi, kot avtonomnem in prehodnem ukrepu, prilagoditev nekaterih kmetijskih koncesij, določenih v sporazumih o prosti trgovini in s trgovinskih zadevah z Estonijo, Latvijo in Litvo, da se upošteva Sporazum o kmetijstvu, sklenjen v okviru Urugvajskega kroga večstranskih trgovinskih pogajanj [3], in zlasti člena 5 Uredbe,

(1) ker Uredbi (ES) št. 3066/95 in (ES) št. 1926/96 predvidevata vsakoletno odprtje tarifne kvote za 153000 živih goved, težkih od 80 do 300 kilogramov s poreklom iz Madžarske, Poljske, Češke, Slovaške, Romunije, Bolgarije, Estonije, Latvije in Litve, ki izpolnjuje pogoje za 80 % znižanje carin; ker je treba sprejeti podrobna pravila za uporabo na večletni podlagi za 12-mesečna obdobja, ki se začnejo 1. julija, v nadaljnjem besedilu "leto uvoza"; ker bi bilo treba v ta namen uporabljati letne režime, predvidene za to kvoto v preteklosti;

(2) ker bi morala zaradi preprečevanja špekulacij razpoložljiva količina biti na voljo trgovcem, ki lahko dokažejo, da dejansko opravljajo trgovino znatnega obsega s tretjimi državami; ker bi bilo treba, ob upoštevanju tega in z namenom zagotoviti učinkovito upravljanje, zahtevati, da ti trgovci v 12 mesecih pred obravnavanim letom uvoza izvozijo in/ali uvozijo najmanj 50 živali; ker pošiljka 50 živali načeloma predstavlja normalni tovor; ker so izkušnje pokazale, da je prodaja ali nakup posamezne pošiljke minimalna zahteva, da se posel šteje kot stvaren in gospodaren;

(3) ker se morajo zahtevki vložiti v državi članici, kjer je uvoznik vpisan v register DDV, če je treba ta merila preveriti;

(4) ker bi bilo treba zaradi zagotovitve enakomernega uvoza izdajo dovoljenj razporediti preko leta uvoza;

(5) ker bi bilo treba določiti, da se uvozne pravice dodelijo po času za presojo in po potrebi z uporabo fiksnega odstotka zmanjšanja;

(6) ker bi se morali režimi upravljati z uporabo uvoznih dovoljenj; ker bi bilo treba v ta namen določiti pravila o vlaganju zahtevkov in informacijah, ki morajo biti navedene v zahtevkih in dovoljenjih, po potrebi z dopolnitvijo nekaterih določb Uredbe Komisije (EGS) št. 3719/88 z dne 16. novembra 1988 o skupnih podrobnih pravilih za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj ter potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode [4], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1127/1999 [5], in Uredbe Komisije (ES) št. 1445/95 z dne 26. junija 1995 o pravilih za uporabo uvoznih in izvoznih dovoljenj za goveje in telečje meso ter razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2377/80 [6], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2648/98 [7];

(7) ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za goveje in telečje meso,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Po tej uredbi se lahko na večletni podlagi za obdobja od 1. julija do 30. junija naslednjega leta (v nadaljnjem besedilu "leto uvoza") vsako leto uvozi 153000 živih govedi, ki se uvrščajo v tarifne oznake KN 01029021, 01029029, 01029041 ali 01029049 in so po poreklu iz tretjih držav, naštetih v Prilogi II.

Ta tarifna kvota ima serijsko številko 09.4537.

2. Carina ad valorem in posebne dajatve za te živali, določene v skupni carinski tarifi (SCT), se zmanjšajo za 80 %.

Člen 2

1. Za izpolnjevanje pogojev po kvoti, predvideni v členu 1, morajo biti vlagatelji fizične ali pravne osebe in morajo ob vložitvi zahtevka pristojnim organom zadevne države članice dokazati, da so v 12 mesecih pred obravnavanim letom uvoza uvozili in/ali izvozili najmanj 50 živali, ki se uvrščajo v tarifno oznako KN 010290; vlagatelji morajo biti vpisani v nacionalni register DDV.

2. Dokaz o uvozu in izvozu se zagotovi izključno s carinskim dokumentom o sprostitvi v prosti promet ali z izvoznim dokumentom, ki ga ustrezno potrdijo carinski organi.

Države članice lahko sprejmejo kopije zgornjih dokumentov, ki jih je ustrezno potrdil organ izdajatelj, kadar lahko vlagatelji pristojnim organom zadovoljivo dokažejo, da ne morejo pridobiti izvirnikov.

Člen 3

1. Zahtevki za uvozne pravice se lahko vložijo le v državi članici, kjer je vlagatelj registriran za namene DDV.

2. Zahtevki za uvozne pravice:

- morajo vključevati najmanj 50 živali in

- ne smejo vključevati več kakor 10 % razpoložljive količine.

Kadar zahtevki presegajo to količino, se presežek ne upošteva.

3. Zahtevki za uvozne pravice se lahko vložijo le do 30. junija pred letom uvoza.

4. Vlagatelji lahko vložijo samo en zahtevek. Kadar isti vlagatelj vloži več kakor en zahtevek, so vsi zahtevki tega vlagatelja nesprejemljivi.

5. Po pregledu predloženih dokumentov države članice najpozneje do 10. delovnega dne po zaključku roka za vložitev zahtevkov Komisiji pošljejo seznam vlagateljev in zaprošenih količin.

Vsa uradna obvestila, vključno z "ničnimi" povratnimi obvestili, se pošljejo po faksu, kadar pa se zahtevki dejansko vložijo, se uporabi vzorčni obrazec iz Priloge I.

Člen 4

1. Komisija čim prej odloči, kolikšen odstotek količin, vključenih v zahtevke, se lahko uvozi.

2. Če količine, vključene v zahtevke iz člena 3, presegajo razpoložljive količine, Komisija določi enoten odstotek znižanja, ki se uporablja za zaprošene količine.

Kadar je zaradi uporabe zmanjšanja, predvidenega v prvem pododstavku, številka manjša od 50 glav na zahtevek, zadevne države članice dodelijo razpoložljivo količino z žrebanjem uvoznih pravic, ki vsaka zajema 50 glav. Kadar je ostanek manjši od 50 glav, se za to količino dodeli ena uvozna pravica.

Člen 5

1. Dodeljene količine se uvozijo na podlagi predložitve enega ali več uvoznih dovoljenj.

2. Zahtevki za dovoljenja se lahko vložijo le v državi članici, kjer je bil vložen zahtevek za uvozno pravico.

3. V zahtevkih za dovoljenja in dovoljenjih je navedeno:

(a) v okencu 8 ena ali več držav, naštetih v Prilogi II; dovoljenja nalagajo obveznost uvoza iz ene ali več navedenih držav;

(b) v okencu 16 ena od naslednjih skupin podštevilk kombinirane nomenklature v okviru iste alinee:

- 01029021; 01029029,

- 01029041; 01029049;

(c) v okencu 20 zaporedna številka 09.4537 in vsaj eno od naslednjega:

- Reglamento (CE) no 1247/1999

- Forordning (EF) nr. 1247/1999

- Verordnung (EG) Nr. 1247/1999

- Κανονισμός (EK) αριθ. 1247/1999

- Regulation (EC) No 1247/1999

- Règlement (CE) no 1247/1999

- Regolamento (CE) n. 1247/1999

- Verordening (EG) nr. 1247/1999

- Regulamento (CE) n.o 1247/1999

- Asetus (EY) N:o 1247/1999

- Förordning (EG) nr 1247/1999.

4. Po uradnem obvestilu Komisije o dodelitvah po členu 4(1), se dovoljenja izdajo do 31. decembra leta uvoza za največ 50 % dodeljenih uvoznih pravic. Uvozna dovoljenja za preostale količine za isto leto uvoza se izdajajo od 1. januarja.

5. Uvozna dovoljenja, izdana v skladu s to uredbo, veljajo 90 dni od dne izdaje v smislu člena 21(2) Uredbe (EGS) št. 3719/88. Vendar pa dovoljenja ne veljajo po 30. juniju leta uvoza.

6. Izdana dovoljenja veljajo v vsej Skupnosti.

7. Člen 8(4) Uredbe (EGS) št. 3719/88 se ne uporablja. V ta namen se v okence 19 dovoljenja vnese številka "0" (nič).

Člen 6

Uvožene živali izpolnjujejo pogoje za dajatve iz člena 1 ob predložitvi potrdila o gibanju blaga EUR.1, ki ga je izdala država izvoznica v skladu s Protokolom št. 4, priloženim k evropskim sporazumom s srednjeevropskimi pridruženimi državami, in Protokolom št. 3, priloženim k evropskim sporazumom z baltiškimi državami, ali deklaracije, ki jo pripravi izvoznik v skladu z navedenima protokoloma.

Člen 7

Uredbi (EGS) št. 3719/88 in (ES) št. 1445/95 se uporabljata ob upoštevanju določb te uredbe.

Člen 8

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. junija 1999

Za Komisijo

Franz Fischler

Člen Komisije

[1] UL L 328, 30.12.1995, str. 31.

[2] UL L 303, 13.11.1998, str. 1.

[3] UL L 254, 8.10.1996, str. 1.

[4] UL L 331, 2.12.1988, str. 1.

[5] UL L 135, 29.5.1999, str. 48.

[6] UL L 143, 27.6.1995, str. 35.

[7] UL L 335, 10.12.1998, str. 39.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

Faks ES: (32 2) 296 60 27

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA II

Seznam tretjih držav

Madžarska

Poljska

Češka

Slovaška

Romunija

Bolgarija

Litva

Latvija

Estonija

--------------------------------------------------

Top