Help Print this page 

Document 31999R1227

Title and reference
Uredba Komisije (ES) št. 1227/1999 z dne 28. maja 1999 o tehničnem formatu za pošiljanje statistike zavarovalniških storitevBesedilo velja za EGP.
  • In force
OJ L 154, 19.6.1999, p. 75–90 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 003 P. 239 - 254
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 003 P. 239 - 254
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 003 P. 239 - 254
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 003 P. 239 - 254
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 003 P. 239 - 254
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 003 P. 239 - 254
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 003 P. 239 - 254
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 003 P. 239 - 254
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 003 P. 239 - 254
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 003 P. 165 - 180
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 003 P. 165 - 180
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 010 P. 86 - 101

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1227/oj
Multilingual display
Authentic language
  • Authentic language: španščina, danščina, nemščina, grščina, angleščina, francoščina, italijanščina, nizozemščina, portugalščina, finščina, švedščina, islandščina, norveščina
Dates
  • Date of document: 28/05/1999
  • Date of effect: 09/07/1999; začetek veljavnosti datum objave + 20 glej člen 3
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
  • Additional information: razširjeno na EGP z 22001D0053, velja za EGP
Relationship between documents
Text

31999R1227

Uredba Komisije (ES) št. 1227/1999 z dne 28. maja 1999 o tehničnem formatu za pošiljanje statistike zavarovalniških storitevBesedilo velja za EGP.

Uradni list L 154 , 19/06/1999 str. 0075 - 0090
CS.ES poglavje 06 zvezek 03 str. 239 - 254
ET.ES poglavje 06 zvezek 03 str. 239 - 254
HU.ES poglavje 06 zvezek 03 str. 239 - 254
LT.ES poglavje 06 zvezek 03 str. 239 - 254
LV.ES poglavje 06 zvezek 03 str. 239 - 254
MT.ES poglavje 06 zvezek 03 str. 239 - 254
PL.ES poglavje 06 zvezek 03 str. 239 - 254
SK.ES poglavje 06 zvezek 03 str. 239 - 254
SL.ES poglavje 06 zvezek 03 str. 239 - 254


Uredba Komisije (ES) št. 1227/1999

z dne 28. maja 1999

o tehničnem formatu za pošiljanje statistike zavarovalniških storitev

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 58/97 z dne 20. decembra 1996 o strukturni poslovni statistiki podjetij [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 410/98 [2], in zlasti člena 12(viii) Uredbe,

(1) ker je bil z Uredbo (ES, Euratom) št. 58/97 uveden skupni okvir za zbiranje statističnih podatkov Skupnosti o strukturi, dejavnostih, dosežkih in konkurenčnosti zavarovalniškega sektorja v Skupnosti;

(2) ker je treba natančno določiti tehnični format za pošiljanje statistike zavarovalniških storitev;

(3) ker so ukrepi, predvideni v tej uredbi, v skladu z mnenjem Odbora za statistični program,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Tehnični format iz člena 9 Uredbe (ES, Euratom) št. 58/97 je določen v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Države članice uporabljajo ta format za podatke, ki se nanašajo na referenčno leto 1996 in na naslednja leta.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. maja 1999

Za Komisijo

Yves-Thibault De Silguy

Član Komisije

[1] UL L 14, 17.1.1997, str. 1.

[2] UL L 52, 21.2.1998, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA

TEHNIČNI FORMAT

1. Oblika podatkov

Podatek se pošlje kot skupek zapisov, od katerih velika večina opisuje značilnosti podatkov (državo, leto, gospodarsko dejavnost itd.). Sam podatek je število, ki se lahko poveže z oznakami in pojasnili v opombah, ki na primer služijo za opis seštevanja šifer NACE. Zaupni podatki se pošljejo z dejansko vrednostjo, ki je vpisana v polju vrednosti, in oznako, ki označuje naravo zaupnih podatkov, dodanih k zapisu.

Zaradi natančnosti narave podatkov je treba razlikovati med naslednjimi posebnimi primeri:

podatek, enak nič (s šifro "0") : samo dejanske vrednosti nič,

zaupni podatek (s šifro "x") : označuje podatek, ki ga država članica ne pošilja Eurostatu, ker je zaupen,

manjkajoči podatek (s šifro "m") : to je podatek, ki trenutno manjka, vendar ga bo država članica poslala, ko bo na voljo,

podatek ni na voljo : to je podatek, ki ga v državi članici niso zbrali. V tem primeru se ustrezni zapis ne pošlje.

Kadar podatkov ni, če se ne zbere celotna dimenzija (spremenljivka, šifra NUTS, šifra NACE itd.), potem ustreznih zapisov ne bo, razen tistih, ki manjkajo, ker so del združevanja šifer NACE. Zato je pomembno razlikovati med podatki, ki resnično manjkajo, tako da se priskrbi zapis (en na manjkajoči podatek), v katerem je vrednost podatka šifrirana z "m", in podatki, ki so resnično enaki nič, tako da se priskrbijo ustrezni zapisi, v katerih je vrednost podatkov postavljena na 0.

2. Zgradba zapisa

Zapisi so sestavljeni iz različno dolgih polj, ločenih s podpičjem (;). Za vašo informacijo je največja pričakovana dolžina prikazana v tabeli. V zaporedju od leve proti desni (od 1 do 17) so:

NB:

A = Alfanumeričen, N = Numeričen

| Polje | Vrsta | Največja dolžina | Vrednosti |

1 | Serija | A | 2 | 5A, 5B, 5C… Alfanumerične šifre serij (glej spodnji seznam) |

2 | Leto | A | 4 | Leto s štirimi številkami, npr. 1996 |

3 | Teritorialna enota | A | 2 | Ujema se s šifro države. NUTS 95 je nova nomenklatura, v veljavi od junija 95 |

4 | Gospodarska dejavnost | A | 4 | Šifra NACE Rev. 1 |

5 | Mera | A | 3 | Spremenljivka — vrsta mere |

6 | Enota | A | 4 | Enota |

7 | Spremenljivka | A | 5 | Šifra spremenljivke. Šifre, določene v Prilogi 5 k uredbi SBS imajo 5 znakov. |

8 | Vrsta zavarovalnega podjetja/posla | A | 1 | Šifra za vrsto zavarovalnega podjetja ali zavarovalnega posla (glej spodnji seznam) |

9 | Razred velikosti | A | 4 | Šifra za razred velikosti (glej spodnji seznam) |

Sedež matičnega, podjetja | A | 4 | Šifra za državo, v kateri je sedež matičnega podjetja (glej spodnji seznam) |

10 | Razčlenitev proizvodov | A | 6 | Ustreza klasifikaciji proizvodov po šifri dejavnosti (glej spodnji seznam) |

11 | Pravni status | A | 4 | Šifra za pravni status podjetja (glej spodnji seznam) |

Geografska razčlenitev | A | 4 | Šifra za geografsko razčlenitev držav partneric (glej spodnji seznam) |

12 | Vrednost podatkov | A | 12 | Numerična vrednost podatkov (negativne vrednosti imajo pred seboj znak minus), izražena kot celo število brez decimalnih presledkov. Če se podatek Eurostatu ne pošlje, ker je zaupen, je treba uporabiti "x", če pa se ne pošlje, ker manjka, je treba uporabiti "m". |

13 | Oznaka kakovosti | A | 1 | R: popravljeni podatki, M: osveženi podatki, P: začasni podatki |

14 | Oznaka zaupnosti | A | 1 | A, B, C, D: označuje, da je podatek zaupen in razlog za zaupnost (glej spodnji seznam). Prazen prostor označuje, da podatek ni zaupen. |

15 | Prevladujoči položaj | N | 3 | Numerična vrednost pod 100 ali enaka 100. To označuje odstotek prevladovanja enega ali dveh podjetij, na katerega odpade pretežni del podatka in zaradi česar je podatek zaupen. Vrednost je zaokrožena na najbližje celo število: npr. 90,3 na 90, 94,50 na 95. Za podatke, ki niso zaupni, polje ostane prazno. To polje se uporabi samo, kadar sta bili oznaki zaupnosti B ali C uporabljeni v prejšnjem polju. |

16 | Seznam | A | 1 | Šifra ustreza seznamu, ki mu pripada spremenljivka — karakteristika |

17 | Opomba | A | 250 | Poljubna opomba o podatku |

Ta obrazec se lahko pretvori v ustaljeni obrazec tako, da se uporabi maksimalna dolžina vsakega polja in desna poravnava vsebine v vsakem polju, pred katerim je prazen prostor.

3. Opis polj

3.1 Serije

Vrsta serije | Šifra |

Letna statistika podjetja | 5A |

Letna statistika podjetja, razčlenjena glede na pravni status | 5B |

Letna statistika podjetja, razčlenjena glede na državo sedeža matičnega podjetja | 5C |

Letna statistika podjetja, razčlenjena glede na razred velikosti | 5D |

Letna statistika podjetja, razčlenjena glede na proizvod | 5E |

Letna statistika podjetja po geografski razčlenitvi | 5F |

3.2 Leto

3.3 Teritorialna enota

Za državne serije ta šifra ustreza šifri države

Država | Šifra |

Belgija | BE |

Danska | DK |

Nemčija | DE |

Grčija | GR |

Španija | ES |

Francija | FR |

Irska | IE |

Italija | IT |

Luksemburg | LU |

Nizozemska | NL |

Avstrija | AT |

Portugalska | PT |

Finska | FI |

Švedska | SE |

Velika Britanija | UK |

Islandija | IS |

Lihtenštajn | LI |

Norveška | NO |

Švica | CH |

3.4 Gospodarska dejavnost

Naslov gospodarske dejavnosti — Nace Rev.1 | Šifra |

Življenjsko zavarovanje | 66.01 |

Druga zavarovanja, razen življenjskega | 66.03 |

Pozavarovanje | 66.04 |

3.5 Mere

Mere | Šifra |

Število | NC |

Evro | EUR |

Državna valuta | NBR |

3.6 Enota

Enota | Šifra |

Enota | UNIT |

1000 | 1000 |

Mio | MIO |

Mdr | BIO |

3.7 Spremenljivka

Naziv spremenljivke | Šifra |

Število podjetij | 11 11 0 |

Število podjetij, razčlenjenih glede na pravni status | 11 11 1 |

Število podjetij, razčlenjenih glede na razred velikosti obračunanih kosmatih zavarovalnih premij | 11 11 2 |

Število podjetij, razčlenjenih glede na razred velikosti kosmatih zavarovalno-tehničnih rezervacij | 11 11 3 |

Število podjetij, razčlenjenih glede na državo sedeža matičnega podjetjaS | 11 11 5 |

Skupno število in sedež podružnic v drugih državah | 11 41 0 |

Zavarovalno-tehnični del izkaza poslovnega izida,

Obračunane kosmate zavarovalne premije | 12 11 0 |

Obračunane kosmate neposredne zavarovalne premije | 12 11 1 |

Obračunane kosmate premije sprejetih pozavarovanj | 12 11 2 |

Obračunane kosmate neposredne zavarovalne premije, individualne premije | 12 11 3 |

Obračunane kosmate neposredne zavarovalne premije, premije iz skupinskih pogodb | 12 11 4 |

Obračunane kosmate neposredne zavarovalne premije, obročno plačilo premije | 12 11 5 |

Obračunane kosmate neposredne zavarovalne premije, enkratno plačilo premije | 12 11 6 |

Obračunane kosmate neposredne zavarovalne premije, premije iz zavarovalnih pogodb brez bonusa | 12 11 7 |

Obračunane kosmate neposredne zavarovalne premije, premije iz zavarovalnih pogodb z bonusom | 12 11 8 |

Obračunane kosmate neposredne zavarovalne premije, premije iz pogodb, pri katerih zavarovanec prevzema naložbeno tveganje | 12 11 9 |

Prihodki iz naložb | 32 22 0 |

Nerealizirani dobički iz naložb | 32 23 0 |

Sprememba kosmatih matematičnih rezervacij | 32 25 0 |

Odhodki naložb | 32 27 0 |

Nerealizirane izgube iz naložb | 32 28 0 |

Razporejeni donos naložb, prenesen v nezavarovalno-tehnični dela izkaza poslovnega izida | 32 29 0 |

Sprememba kosmatih prenosnih premij | 32 11 2 |

Obračunane kosmate zavarovalne premije, razčlenjene glede na pravni status | 32 11 4 |

Obračunane kosmate neposredne zavarovalne premije, razčlenjene glede na državo sedeža matičnega podjetja | 32 11 5 |

Obračunane kosmate premije sprejetih pozavarovanj, razčlenjene glede na državo sedeža matičnega podjetja | 32 11 6 |

Razporejeni donos naložb, prenesen iz nezavarovalno-tehničnega dela izkaza poslovnega izida | 32 12 0 |

Obračunani kosmati zneski škod | 32 13 1 |

Kosmata izplačila v zvezi s škodami, nastalimi v tekočem obračunskem letu | 32 13 2 |

Sprememba kosmatih škodnih rezervacij | 32 13 4 |

Kosmati obratovalni stroški | 32 14 0 |

Sprememba izravnalnih rezervacijah | 32 15 0 |

Druge postavke v zavarovalno-tehničnem delu izkaza poslovnega izida, kosmati znesek | 32 16 0 |

Drugi zavarovalno-tehnični prihodki, čisti znesek | 32 16 1 |

Sprememba ostalih čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij, ki niso prikazane v drugih rubrikah | 32 16 2 |

Bonusi in popusti, čisti znesek | 32 16 3 |

Drugi zavarovalno-tehnični stroški, čisti znesek | 32 16 4 |

Vmesni seštevek II (= čisti zavarovalno tehnični izid) | 32 17 0 |

Bilanca pozavarovanja | 32 18 0 |

Pozavarovateljev delež v obračunanih kosmatih zavarovalnih premijah | 32 18 1 |

Pozavarovateljev delež v obračunanih kosmatih zavarovalnih premijah, razčlenjenih glede na sedež matičnega podjetja | 32 18 2 |

Pozavarovateljev delež v kosmatih prenosnih premijah | 32 18 3 |

Pozavarovateljev delež v obračunanih kosmatih zneskih škod | 32 18 5 |

Pozavarovateljev delež v spremembah kosmatih škodnih rezervacij | 32 18 6 |

Pozavarovalne provizije in udeležba pri dobičku | 32 18 7 |

Pozavarovateljev delež v kosmatem znesku drugih postavk v zavarovalno-tehnične izidu | 32 18 8 |

Pozavarovateljev delež v spremembah kosmatih matematičnih rezervacijah | 32 33 4 |

Vmesni seštevek II (= čisti zavarovalno tehnični izid) | 32 19 0 |

Dobiček ali izguba poslovnega leta

Nezavarovalno-tehnični del izkaza poslovnega izida | 32 42 0 |

Prihodki iz naložb | 32 43 0 |

Razporejeni donos naložb, prenesen iz zavarovalno-tehničnega izida življenjskih zavarovanj | 32 44 0 |

Odhodki naložb | 32 45 0 |

Razporejeni donos naložb, prenesen v zavarovalno-tehnični izid neživljenjskih zavarovanj | 32 46 0 |

Drugi prihodki | 32 47 0 |

Drugi odhodki, vključno s popravki vrednosti | 32 48 0 |

Dobiček ali izguba iz rednega delovanja | 32 49 0 |

Izredni dobiček ali izguba | 32 50 0 |

Vsi davki (davek na dobiček ali izgubo iz rednega delovanja, davek iz dobička zunaj rednega delovanja, drugi davki) | 32 51 0 |

Dobiček ali izguba iz poslovnega | |

Dodatne spremenljivke povezane z izkazom poslovnega izida | 32 61 1 |

Provizije za celotno zavarovalno poslovanje | 32 61 2 |

Provizije za posle neposrednega zavarovanja | 32 61 4 |

Zunanji stroški za material in storitve | |

Stroški osebja | 13 31 0 |

Zunanji in notranji stroški likvidacije odškodninskih zahtevkov | 32 61 5 |

Stroški pridobivanja | 32 61 6 |

Administrativni stroški | 32 61 7 |

Drugi kosmati zavarovalno-tehnični odhodki | 32 61 8 |

Odhodki za upravljanje naložb | 32 61 9 |

Prihodki od deležev v nepovezanih družbah | 32 71 1 |

Prihodki od zemljišč in stavb | 32 71 3 |

Prihodki drugih naložb | 32 71 4 |

Ponovno prilagajanje vrednosti naložb | 32 71 5 |

Dobički iz realizacije naložb | 32 71 6 |

Odhodki za upravljanje naložb, vključno z obrestmi | 32 72 1 |

Popravki vrednosti naložb | 32 72 2 |

Izgube pri realizaciji naložb | 32 72 3 |

Obračunane kosmate zavarovalne premije v neposrednih poslih po (pod)kategorijah CPA (5-številčna stopnja in podkategorije 66.03.21 in 66.03.22) | 33 11 1 |

Pozavarovateljev delež obračunanih kosmatih neposrednih zavarovalnih premij po | 33 12 1 |

(pod)kategorijah CPA (5-številčna stopnja ter podkategorije 66.03.21 in 66.03.22) | 33 13 1 |

Obračunani kosmati zneski škod, neposredni posli po (pod)kategoriji CPA (5-številčna stopnja ter podkategorije 66.03.21 in 66.03.22) | 33 14 1 |

Kosmati obratovalni stroški, neposredni posli glede na (pod)kategorije CPA (5-številčna stopnja ter podkategorije 66.03.21 in 66.03.22) | 33 15 1 |

Bilanca pozavarovanja, neposredni posli glede na (pod)kategorije CPA (5-številčna stopnja ter podkategorije 66.03.21 in 6 | |

Splošna geografska razčlenitev obračunanih kosmatih neposrednih zavarovalnih premij | 34 11 0 |

Geografska razčlenitev pozavarovateljevega deleža obračunane kosmate zavarovalne | 34 12 0 |

premije | 34 13 0 |

Geografska razčlenitev pozavarovateljevega deleža v obračunanih kosmatih zavarovalnih premijah | 34 13 1 |

Obračunane kosmate neposredne zavarovalne premije glede na kategorijo CPA (5-številčna stopnja) in na državo članico, geografska razčlenitev sklenjenih poslov v skladu s pravico do ustanavljanja | 34 32 1 |

Obračunane kosmate neposredne zavarovalne premije glede na kategorijo CPA (5-številčna stopnja) in na državo članico, geografska razčlenitev sklenjenih poslov v skladu s pravico svobodnega opravljanja storitev | |

Število zaposlenih | 36 11 0 |

Zemljišča in stavbe | 36 11 0 |

Zemljišča in stavbe, za zavarovalno dejavnost | 36 11 1 |

Zemljišča in stavbe (sedanja vrednost) | 36 11 2 |

Naložbe v povezana in nepovezana podjetja | 36 12 0 |

Deleži v povezanih in nepovezanih podjetjih | 36 12 1 |

Dolžniški vrednostni papirji, ki jih izdajajo povezana podjetja, in posojila povezanim podjetjem in podjetjem, s katerimi je zavarovalno podjetje povezano na podlagi | 36 12 2 |

Naložb v nepovezano podjetje | 36 12 3 |

Naložbe povezana in nepovezana podjetja (sedanja vrednost) | 36 13 0 |

Druge finančne naložbe | 36 13 1 |

Delnice in drugi vrednostni papirji s spremenljivimi donosi ter enote vzajemnega sklada | 36 13 2 |

Dolžniški vrednostni papirji in drugi vrednostni papirji s stalnim donosom | 36 13 3 |

Udeležba v združenih naložbah | 36 13 4 |

Dana hipotekarna posojila | 36 13 5 |

Druga dana posojila | 36 13 6 |

Drugo (vključno z depoziti pri kreditnih institucijah) | 36 13 8 |

Druge finančne naložbe (sedanja vrednost) | 36 14 0 |

Depoziti pri cedentih | |

Naložbe v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzamejo naložbeno tveganje | 36 20 0 |

Naložbe v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzamejo naložbeno tveganje — zemljišča in stavbe | 36 21 0 |

Naložbe v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzamejo naložbeno tveganje — druge finančne naložbe | 36 22 0 |

Bilančna vsota | 36 30 0 |

Celotni kapital in rezerve | 37 10 0 |

Celotni kapital in rezerve, razčlenjen glede na pravni status | 37 10 1 |

Vpisani kapital ali enakovredni skladi | 37 11 0 |

Vplačani presežek kapitala, revalorizacijske rezerve, rezerve | 37 12 0 |

Podrejene obveznosti | 37 20 0 |

Čiste zavarovalno-tehnične rezervacije | 37 30 1 |

Kosmate prenosne premije | 37 31 0 |

Kosmate matematične rezervacije | 37 32 0 |

Kosmate škodne rezervacije | 37 33 0 |

Kosmate škodne rezervacije, povezane z neposrednimi posli | 37 33 1 |

Kosmate škodne rezervacije, povezane z neposrednimi posli, glede na (pod)kategorijo CPA (5-številčna stopnja) ter podkategorije 66.03.21 in 66.03.22 | 37 33 3 |

Kosmate rezervacije za bonuse in popuste | 37 34 0 |

Izravnalne rezervacije | 37 35 0 |

Kosmate druge zavarovalno-tehnične rezervacije | 37 36 0 |

Kosmate tehnične rezervacije v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje | 37 37 0 |

Obveznosti za posojila, najeta na podlagi izdanih obveznic | 37 41 0 |

Zneski dolgov kreditnim institucijam | 37 42 0 |

Število odprtih pogodb ob koncu obračunskega leta, v zvezi z neposr. poslom za vse pogodbe individualnega življenjskega zavarovanja in za naslednje podkategorije CPA: 66.01.1, 66.03.1, 66.03.4 in 66.03.5 | 39 10 0 |

Število zavarovancev ob koncu obračunskega leta, v zvezi z neposrednimi posli za vse pogodbe kolektivnega življenjskega zavarovanja in za naslednjo podkategorijo CPA: 66.03.1 | 39 20 0 |

Število zavarovanih vozil ob koncu obračunskega leta, v zvezi z neposrednimi posli, za naslednjo podkategorijo CPA: 66.03.2 | 39 30 0 |

Kosmata zavarovalna vsota ob koncu obračunskega leta, v zvezi z neposrednimi posli, za naslednji podkategoriji CPA: 66.01.1 in 66.01.4 | 39 40 0 |

Število odškodninskih zahtevkov, nastalih med obračunskim letom, v zvezi z neposrednimi posli, za naslednjo podkategorijo CPA: 66.03.2 | 39 50 0 |

3.8 Vrsta zavarovalnega podjetja ali zavarovalništva

Vrsta zavarovalnega podjetja ali zavarovalništva | Šifra |

Podjetja, ki opravljajo posle življenjskega zavarovanja | 1 |

Podjetja, ki opravljajo posle neživljenjskega zavarovanja | 2 |

Kompozitna zavarovalnica | 3 |

Specializirana podjetja, ki opravljajo posle pozavarovanja | 4 |

Posli življenjskega zavarovanja kompozitnih zavarovalnic | 5 |

Posli neživljenjskega zavarovanja kompozitnih zavarovalnic | 6 |

3.9 Razredi velikosti / Sedež matičnega podjetja

Razred velikosti glede na obračunane kosmate zavarovalne premije (v milijonih EUR) | Šifra |

< 5 | SC11 |

5-50 | SC12 |

51-250 | SC13 |

251-500 | SC14 |

501-1000 | SC15 |

1000 + | SC16 |

Razred velikosti glede na obračunane kosmate zavarovalno-tehnične rezervacije (v milijonih EUR) | Šifra |

< 50 | SC21 |

50-500 | SC22 |

501-2500 | SC23 |

2501-5000 | SC24 |

5001-10000 | SC25 |

10000 + | SC26 |

Država sedeža matičnega podjetja | Šifra |

Matično podjetje, ki je v lastni državi članici | RE01 |

Matično podjetje, ki je v drugih državah | RE02 |

3.10 Razčlenitev proizvodov

Proizvodi | Šifra |

Storitve nevezanega življenjskega zavarovanja | 66.01.1 |

Storitve kreditnega in kavcijskega zavarovanja | 66.01.2 |

Storitve tontine | 66.01.3 |

Storitve zavarovanja s kapitalizacijo | 66.01.4 |

Druge storitve življenjskega zavarovanja | 66.01.5 |

Skupina storitev pokojninskega zavarovanja | 66.02.1 |

Storitve nezgodnega in zdravstvenega zavarovanja | 66.03.1 |

Storitve zavarovanja kopenskih motornih vozil | 66.03.2 |

Storitve zavarovanja odgovornosti pri uporabi motornih vozil | 66.03.21 |

Storitve zavarovanja motornih vozil, druge vrste | 66.03.22 |

Storitve zavarovanja plovil, letalskega zavarovanja in zavarovanje prevoza blaga | 66.03.3 |

Storitve zavarovanja požara in drugega škodnega zavarovanja | 66.03.4 |

Storitve splošnega zavarovanja odgovornosti | 66.03.5 |

Storitve vezanega življenjskega zavarovanja | 66.03.6 |

Zavarovanje stroškov postopka, zavarovanje pomoči in zavarovanja različnih finančnih izgub | 66.03.7 |

Druge storitve neživljenjskega zavarovanja | 66.03.8 |

3.11 Pravni status

Pravni status | Šifra |

Delniške družbe (z omejenim jamstvom) | L501 |

Vzajemne družbe | L502 |

Podružnice podjetij, ki niso iz EGP | L503 |

Druga | L504 |

Države in skupine držav | Šifra |

BelgiqueBelgië | BEL |

Danmark | DNK |

Deutschland | DEU |

Eλλάδα | GRC |

Espańa | ESP |

France | FRA |

Ireland | IRL |

Italia | ITA |

Luksemburg | LUX |

Nederland | NLD |

Österreich | AUT |

Portugal | PRT |

SuomiFinland | FIN |

Sverige | SWE |

United Kingdom | GBR |

Island | ISL |

Lihtenštajn | LI |

Norge | NOR |

SchweizSuisseSvizzera | CHE |

USA | USA |

Japan | JPN |

V državi članici, kjer je sedež podjetja | MSHO |

V drugi državi članici EU | OMS |

V drugih državah članicah EGP | OEEA |

V drugih državah sveta | THCO |

3.12 Vrednost podatkov

Denarni podatek je izražen v milijonih enot državne valute razen pri:

Italiji : podatek je izražen v milijardah enot državne valute.

Zaradi natančnosti narave podatkov je treba razlikovati med naslednjimi primeri:

podatki, enaki nič (označen z "0") : samo dejanske vrednosti nič,

zaupni podatki (označeni z "x") : označuje podatek, ki ga država članica ne posreduje Eurostatu, ker je zaupen. Oznako je treba uporabiti tudi za to, da se označi, da podatek manjka, ker je zaupen (glej 3.14 spodaj),

manjkajoči podatki (označeni z "m") : to je podatek, ki trenutno manjka, vendar ga bo država članica poslala, ko bo na voljo,

podatek ni na voljo : to je podatek, ki ga v državi članici niso zbrali. V tem primeru se ustrezna evidenca ne pošlje.

Kadar podatkov ni, če se neka razsežnost sploh ne zbira (spremenljivke, šifre NUTS, šifre NACE itd.), potem ustreznih zapisov ne bo, razen tistih, ki manjkajo zato, ker so del združevanja šifer NACE. Zato je zelo pomembno razlikovati med podatki, ki resnično manjkajo, tako da se priskrbi zapis (en na manjkajoči podatek), v katerem je vrednost podatka označena z "m"

3.13 Oznaka kakovosti

Vrsta podatkov | Šifra |

Popravljeni podatki | R |

Osveženi podatki | M |

Začasni podatki | P |

"Popravljeni podatek" je podatek, ki je poslan drugič (ali večkrat) in je popravek podatkov, ki so bili poslani predhodno.

"Osveženi podatek" se nanaša na podatek, ki prej ni bil na voljo in je bil v polju vrednosti podatkov (glej 3.12 zgoraj) označen kot manjkajoči, vendar je od takrat postal dostopen.

Oznaka "začasni podatki" se uporabi za označitev možnosti, da bodo posredovani podatki popravljeni.

3.14 Zaupnost

Od držav članic se pričakuje, da z oznakami, naštetih spodaj, jasno označijo, kateri podatki so zaupni:

Države, ki ne morejo poslati zaupnih podatkov, morajo vrednost nastaviti na "x" (glej 3.12 zgoraj) in z oznako označiti, da podatek manjka, ker je zaupen:

Razlog za zaupnost | Oznaka |

Premalo podjetij | A |

Pretežni del podatkov odpade na eno podjetje | B |

Pretežni del podatkov odpade na dve podjetji | C |

Zaupni podatki zaradi sekundarne zaupnosti | D |

3.15 Prevladujoči položaj

Numerična vrednost pod 100 ali enaka 100. To označuje odstotek prevladovanja enega ali dveh podjetij, na katerega odpade pretežni del podatka in zaradi česar je podatek zaupen. Vrednost je zaokrožena na najbližje celo število: npr. 90,3 na 90, 94,50 na 95. Za podatke, ki niso zaupni, polje ostane prazno. To polje se uporabi samo, kadar sta bili oznaki zaupnosti B ali C uporabljeni v prejšnjem polju.

3.16 Seznam

Spremenljivke — karakteristike — so predstavljene v Uredbi (ES) št. 410/98 na dveh različnih seznamih: A in B. Razlikujeta se v prvem referenčnem letu, za katero bosta sestavljena. Na izbiro so tri spremenljivke:

Seznam | Oznaka |

Seznam A | A |

Seznam B | B |

Izbirno | O |

4. Primeri zapisov

Primer

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Serija | Leto | Teritorialna enota | Gospodarska dejavnost | Mere | Enota | Spremenljivka | Vrsta podjetja | Razred velikosti/Sedež | Proizvodi | Pravnistatus, geografska razčlenitev | Vrednost podatkov | Oznaka kakovosti | Oznaka zaupnosti | Prevladujoč položaj | Seznam |

5A | 1996 | BE | 6603 | NBR | UNIT | 11110 | 2 | | | | 95 | | | | A |

Belgija navaja v seriji 5A — letna statistika podjetja — za referenčno leto 1996, v razredu 66.03 NACE Rev.1: 95 podjetij, ki opravljajo posle neživljenjskega zavarovanja. Podatek ni zaupen in je v seznamu A.

5A; 1996; BE; 6603; NBR; UNIT; 11110; 2;;;; 95;;;; A

Primer 2

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 |

Serija | Leto | Teritorialna enota | Gospodarska dejavnost | Mere | Enota | Spremenljivka | Vrsta podjetja | Razred velikosti/Sedež | Proizvodi | Pravnistatus, geografska razčlenitev | Vrednost podatkov | Oznaka kakovosti | Oznaka zaupnosti | Prevladujoč položaj | Seznam |

5B | 1996 | DK | 6601 | NBR | UNIT | 11111 | 1 | | | LS01 | 49 | | | A | |

Danska navaja v seriji 5B — letna statistika podjetja, razčlenjena glede na pravni status — za referenčno leto 1996, v razredu 66.01 NACE Rev.1: 49 podjetij, ki opravljajo posle življenjskega zavarovanja. Podatek ni zaupen in je v seznamu A.

5B; 1996; DK; 6601; NBR; UNIT; 11111; 1;;; LS01; 49;;;; A

Primer 3

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Serija | Leto | Teritorialna enota | Gospodarska dejavnost | Mere | Enota | Spremenljivka | Vrsta podjetja | Razred velikosti/Sedež | Proizvodi | Pravni status, geografs | Vrednost podatkov | Oznaka kakovosti | Oznaka zaupnosti | Prevladujoč položaj | Seznam |

5C | 1996 | PT | 6601 | NBR | UNIT | 11115 | 1 | RE02 | | | 47 | | | | A |

Danska navaja v seriji 5C — letna statistika podjetja, razčlenjena glede državo sedeža matičnega podjetja — za referenčno leto 1996, v razredu 66.01 NACE Rev.1: 47 zavarovalnih podjetij, katerih matična podjetja so v drugih državah. Podatek ni zaupen in je v seznamu A.

5C; 1996; PT; 6601; NBR; UNIT; 11115; 1; RE02;;; 47;;;; A

Primer 4

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Serija | Leto | Teritorialna enota | Gospodarska dejavnost | Mere | Enota | Spremenljivka | Vrsta podjetja | Razred velikosti/ Sedež | Proizvodi | Pravni status, geografska razčlenitev | Vrednost podatkov | Oznaka kakovosti | Oznaka zaupnosti | Prevladujoč položaj | Seznam |

5D | 1996 | FI | 6603 | NBR | UNIT | 11112 | 2 | SC14 | | | 7 | | | | A |

Finska navaja v seriji 5D — letna statistika podjetja, razčlenjena glede na razrede velikosti — za referenčno leto 1996, v razredu 66.03 NACE Rev.1: 7 podjetij, ki opravljajo posle neživljenjskega zavarovanja, ki ustvarijo promet med 251 in 500 milijoni EUR. Podatek ni zaupen in je v seznamu A.

5D; 1996; FI; 6603; NBR; UNIT; 11112; 2; SC14;;; 7;;;; A

Primer 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

Serija | Leto | Teritorialna enota | Gospodarska dejavnost | Mere | Enota | Spremenljivka | Vrsta podjetja | Razred velikosti/Sedež | Proizvodi | Pravni status, geog. razčlenit | Vrednost podatkov | Oznaka kakovosti | Oznaka zaupnosti | Prevladujoč položaj | Seznam | Opomba |

5E | 1996 | ES | 6601 | NC | MIO | 33111 | 1 | | 66011 | | 1410692 | | | | A | Vključno z življ. zavarovanjem kompozitnih zavarovalnic |

Španija navaja v seriji 5E — letna statistika podjetja, razčlenjena glede na proizvod — za referenčno leto 1996, v razredu 66.01 NACE Rev.1:

1410692 milijonov ESP obračunanih kosmatih neposrednih zavarovalnih premij v storitvah nevezanih zavarovanj podjetij, ki opravljajo posle življenjskega zavarovanja. Podatek ni zaupen in je v seznamu A.

5E; 1996; ES; 6601; NC; MIO; 33111; 1;; 66011;; 1410692;;;; A

Primer 6

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Serija | Leto | Teritorialna enota | Gospodarska dejavnost | Mere | Enota | Spremenljivka | Vrsta podjetja | Razred velikosti/Sedež | Proizvodi | Pravni status, geog. razčlenitev | Vrednost podatkov | Oznaka kakovosti | Oznaka zaupnosti | Prevladujoč položaj | Seznam |

5F | 1996 | CH | 6601 | NC | MIO | 34311 | 1 | | 66021 | NLD | 302 | | | | A |

Švica navaja v seriji 5F — geografska razčlenitev letne statistike podjetja — za referenčno leto 1996, v razredu 66.01 NACE Rev.1: 392 milijonov CHF obračunanih bruto direktnih zavarovalnih premij prek podružnic na Nizozemskem s strani podjetij, ki opravljajo posle življenjskega zavarovanja v storitvah vezanih na pokojninska zavarovanja. Podatek ni zaupen in je v seznamu A.

5F; 1996; CH; 6601; NC; MIO; 34311; 1;; 66021; NLD; 302;;;; A

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Serija | Leto | Teritorialna enota | Gospodarska dejavnost | Mere | Enota | Spremenljivka | Vrsta podjetja | Razred velikosti/Sedež | Proizvodi | Pravni status, geografs | Vrednost podatkov | Oznaka kakovosti | Oznaka zaupnosti | Prevladujoč položaj | Seznam |

5F | 2000 | ES | 6604 | NC | MIO | 34121 | 4 | | | OMS | M | | | | B |

Španija navaja v seriji 5F — geografska razčlenitev letne statistike podjetja — za referenčno leto 2000, v razredu 66.04 NACE Rev.1: manjkajoči podatek za milijone ESP kosmatih pozavarovalnih premij, obračunanih v podjetjih specializiranih za pozavarovanja v drugih državah članicah. Podatek ni zaupen in je v seznamu B.

5F; 2000; ES; 6604; NC; MIO; 34120; 4;;; OMS; M;;;; B

5. Vrsta magnetnih medijev

Za lažje branje podatkov je treba podatke shraniti na 3,5 diskete.

6. Druge metode

Države članice je treba spodbujati, da pošljejo podatke tudi prek Gesmesa.

Eurostat lahko na pisno prošnjo priskrbi državam članicam tudi elektronske vprašalnike v Microsoft Excelu. Prošnjo je treba poslati precej pred datumom, načrtovanim za oddajo podatkov.

--------------------------------------------------

Top