EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1225

Uredba Komisije (ES) št. 1225/1999 z dne 27. maja 1999 o opredelitvah karakteristik za statistiko zavarovalniških storitevBesedilo velja za EGP.

OJ L 154, 19.6.1999, p. 1–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 003 P. 165 - 209
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 003 P. 165 - 209
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 003 P. 165 - 209
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 003 P. 165 - 209
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 003 P. 165 - 209
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 003 P. 165 - 209
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 003 P. 165 - 209
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 003 P. 165 - 209
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 003 P. 165 - 209
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 003 P. 91 - 135
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 003 P. 91 - 135
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 011 P. 9 - 53

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1225/oj

31999R1225Uradni list L 154 , 19/06/1999 str. 0001 - 0045


Uredba Komisije (ES) št. 1225/1999

z dne 27. maja 1999

o opredelitvah karakteristik za statistiko zavarovalniških storitev

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 58/97 z dne 20. decembra 1996 o strukturni poslovni statistiki podjetij [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 410/98 [2], in zlasti člena 12(iii) Uredbe,

(1) ker je bil z Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 58/97 uveden skupni okvir za zbiranje statističnih podatkov Skupnosti o strukturi, dejavnostih, dosežkih in konkurenčnosti zavarovalniškega sektorja v Skupnosti;

(2) ker je treba pripraviti vrsto opredelitev za statistične podatke o zavarovalniških storitvah;

(3) ker so ukrepi, predvideni v tej uredbi, skladni z mnenjem Odbora za statistični program,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Karakteristike iz člena 4 Uredbe (ES, Euratom) št. 58/97 so opredeljene v Prilogi k tej uredbi.

2. V teh opredelitvah se za sklicevanja na računovodske izkaze podjetij uporabljajo naslovi člena 6 (načrt bilance stanja), člena 34 (izkaz poslovnega izida) ali člena 63 (pojasnila k računovodskim izkazom) Direktive Sveta 91/674/EGS [3] o letnih računovodskih izkazih in konsolidiranih računovodskih izkazih zavarovalnic.

Člen 2

1. Države članice te opredelitve uporabljajo za karakteristike s seznama A, naštete v točki 3, oddelek 4 Priloge 5 k Uredbi (ES, Euratom) št. 58/97 za leto 1999 in za naslednja leta, ter za karakteristike s seznama B, naštete v točki 4, oddelek 4 Priloge 5 k omenjeni uredbi za leto 2003 in naslednja leta.

2. Države članice te opredelitve uporabljajo tudi za karakteristike s seznama A za leta 1996, 1997 in 1998, kadar je to v skladu z obstoječimi običajnimi nacionalnimi postopki, ter za karakteristike s seznama B za leta 2000, 2001 in 2002, kadar je to v skladu z obstoječimi običajnimi nacionalnimi postopki.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. maja 1999

Za Komisijo

Yves-Thibault de Silguy

Član Komisije

[1] UL L 14, 17.1.1997, str. 1.

[2] UL L 52, 21.2.1998, str. 1.

[3] UL L 374, 31.12.1991, str. 7.

--------------------------------------------------

PRILOGA

OPREDELITVE KARAKTERISTIK

STRUKTURNE SPREMENLJIVKE

Koda : 11 11 0

Ime : Število podjetij

Opredelitev

Število podjetij je opredeljeno v Prilogi k Uredbi Komisije (ES) št. 2700/98 z dne 17. decembra 1998 o opredelitvah karakteristik za strukturno poslovno statistiko [1].

Opomba:

Vključena so vsa podjetja, ki imajo ob koncu referenčnega obdobja dovoljenje za poslovanje. Ne zajamejo se tista podjetja, ki so prenehala s poslovanjem ali so v stečajnem postopku (izključiti bi bilo treba podjetja v stečajnem postopku, če so njihove naložbe/rezervacije nizke, medtem ko je treba velika podjetja v stečajnem postopku upoštevati). Zajete so podružnice podjetij s sedežem v državah, ki niso iz EGP. Za pozavarovalnice se ne navede nobena podružnica podjetij s sedežem v državah, ki niso iz EGP.

Koda : 11 11 1

Ime : Število podjetij, razčlenjeno po pravnem statusu

Opredelitev

Število podjetij (glej spremenljivko 11 11 0) je razčlenjeno po pravnem statusu, kot sledi: delniške družbe, vzajemne zavarovalnice, podružnice zavarovalnic s sedežem v državah, ki niso članice EGP, drugo.

Povezava z drugimi spremenljivkami

Število podjetij, razčlenjeno po pravnem statusu, je nadaljnja členitev števila podjetij (11 11 0).

Koda : 11 11 2

Ime : Število podjetij, razčlenjeno po razredu obračunanih kosmatih premij

Opredelitev

Število podjetij (glej spremenljivko 11 11 0), razčlenjeno po velikostnem razredu obračunanih kosmatih premij

Povezava z drugimi spremenljivkami

Število podjetij, razčlenjeno po velikostnem razredu obračunanih kosmatih premij, je nadaljnja členitev števila podjetij (11 11 0).

Koda : 11 11 3

Ime : Število podjetij, razčlenjeno po velikostnem razredu kosmatih tehničnih rezervacij

Opredelitev

Število podjetij (glej spremenljivko 11 11 0), razčlenjeno po velikostnem razredu kosmatih tehničnih rezervacij.

Povezava z drugimi spremenljivkami

Število podjetij, razčlenjeno po velikostnem razredu kosmatih tehničnih rezervacij, je nadaljnja členitev števila podjetij (11 11 0).

Koda : 11 11 5

Ime : Število podjetij, razčlenjeno po državah, v katerih imajo matična podjetja svoj sedež

Opredelitev

"Matično podjetje": pomeni matično podjetje v pomenu člena 1(1) Direktive Sveta 83/349/EGS z dne 13. junija 1983, utemeljene na podlagi člena 54(3)(g) Pogodbe o konsolidiranih zaključnih računih [2], in vsa podjetja, ki imajo po mnenju pristojnega nadzornega organa dejansko prevladujoč vpliv nad zavarovalnico.

Treba je uporabljati naslednjo zemljepisno razčlenitev matičnih podjetij: matično podjetje, ki je v domači državi članici (opazovano podjetje se lahko obravnava kot pod domačim nadzorom), matično podjetje, ki je v drugi državi (opazovano podjetje se lahko obravnava kot pod tujim nadzorom). Ker vzajemne zavarovalnice in podružnice zavarovalnic s sedežem v državi, ki ni članica EGP, nimajo matičnega podjetja, ta podjetja tukaj niso upoštevana. Kolikor je največ mogoče je treba dati prednost zamisli o lastninski pravici končnega upravičenca.

Opomba:

Iz praktičnih razlogov imajo države članice možnost izbire, da navedejo to spremenljivko samo za tiste zavarovalnice, ki po svojih obračunanih kosmatih premijah pokrivajo zgornjih 90 % trga za življenjsko, neživljenjsko, kombinirano zavarovanje ter za pozavarovanje. Če države članice izkoristijo to možnost, morajo to navesti.

Povezava z drugimi spremenljivkami

Število podjetij po sedežu matičnega podjetja je nadaljnja členitev števila podjetij (11 11 0).

Koda : 11 41 0

Ime : Skupno število in kraji podružnic v drugih državah

Opredelitev

Podružnica, kot je opredeljena v členu 1 Direktive Sveta 92/49/EGS [3] (Tretja direktiva o neživljenjskem zavarovanju) in členu 1 Direktive Sveta 92/96/EGS [4] (Tretja direktiva o življenjskem zavarovanju). Uporabljati je treba naslednjo zemljepisno razčlenitev števila podružnic v tujini: vsaka posamezna druga država članica, druge države članice EGP, Švica, Združene države Amerike, Japonska, druge države tretjega sveta (ostali svet).

Opomba:

Podjetja, ki so prenehala s poslovanjem ali ki so v stečajnem postopku oziroma podjetja brez velikih naložb ali rezervacij niso zajeta. Zajete so vse podružnice, ki jih v tujini ustanovijo zavarovalnice, registrirane v domači državi članici.

SPREMENLJIVKE V IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA

Opomba glede predstavitve podatkov iz izkaza uspeha

Edini podatki, ki jih je treba navesti z algebraičnim predznakom, so spremenljivke, katerih vrednosti so lahko pozitivne ali negativne, odvisno od poslovanja.

Pri spremenljivkah, katerih vrednosti so vedno pozitivne ali vedno negativne, ni treba navesti algebraičnega predznaka.

Spremenljivke, katerih algebraični predznak ni stalen, so označene, kakor sledi: (+/-).

POMEMBNO:

Povečanje rezervacij povzroči strošek (na primer, povečanje rezervacij za prenosne premije povzroči nižje prihodke od premij v primerjavi z obračunanimi premijami), ustrezna spremenljivka (na primer sprememba rezervacij za prenosne premije) bi morala biti zato zabeležena z negativnim predznakom. Obratno znižanje rezervacij povzroči prihodek (na primer znižanje rezervacij za prenosne premije pomeni višje prihodke od premij v primerjavi z obračunanimi premijami), zato mora biti ustrezna spremenljivka zabeležena s pozitivnim predznakom.

Koda : 12 11 0

Ime : Obračunane kosmate premije

Opredelitev

Člen 35 Direktive 91/674/EGS: Obračunane kosmate premije kot protivrednost za realizacijo.

Opomba:

Za razporeditev v izkazu uspeha (izračun zavarovalno-tehničnega izida) glej člen 34, I. 1(a) Direktive 91/674/EGS za neživljenjska zavarovanja in člen 34, II. 1(a) Direktive 91/674/EGS za življenjska zavarovanja.

Povezava z drugimi spremenljivkami

Obračunane kosmate premije (12 11 0) temelji na:

| Obračunane kosmate direktne zavarovalne premije (12 11 1) |

+ | Obračunane kosmate sprejete pozavarovalne premije (12 11 2) |

Spremenljivka obračunane kosmate premije se uporablja pri izračunu kosmatih prihodkov od premij ter drugih skupnih vrednosti in bilanc.

Koda : 32 11 4

Ime : Obračunane kosmate premije, razčlenjene po pravnem statusu

Opredelitev

Obračunane kosmate premije (glej spremenljivko 12 11 0) so razčlenjene po pravnem statusu, kakor sledi: delniške družbe, vzajemne zavarovalnice, podružnice zavarovalnic, ki imajo sedež v državi, ki ni članica EGP, drugo.

Opomba:

Za pozavarovalnice se ne vpiše nobena podružnica podjetij s sedežem v državi, ki ni članica EGP.

Povezava z drugimi spremenljivkami

Obračunane kosmate premije, razčlenjene po pravnem statusu, je nadaljnja členitev spremenljivke obračunane kosmate premije (12 11 0).

Koda : 12 11 1

Ime : Obračunane kosmate direktne zavarovalne premije

Opredelitev

Člen 35 Direktive 91/674/EGS. Zajete so samo direktne zavarovalne premije.

Opomba:

Za razporeditev v izkazu uspeha (izračun zavarovalno-tehničnega izida) glej člen 34, I. 1(a) Direktive 91/674/EGS za neživljenjska zavarovanja in člen 34, II. 1(a) Direktive 91/674/EGS za življenjska zavarovanja.

Povezava z drugimi spremenljivkami

Obračunane kosmate direktne zavarovalne premije (12 11 1)

+ | Obračunane kosmate sprejete pozavarovalne premije (12 11 2) |

= | Obračunane kosmate premije (12 11 0) |

Koda : 12 11 3

Ime : Obračunane kosmate zavarovalne premije iz individualnih polic

Opredelitev

Člen 35 Direktive 91/674/EGS

Opomba:

Za razčlenitev premij iz individualnih polic glej člen 63 Direktive 91/674/EGS.

Povezava z drugimi spremenljivkami

Obračunane kosmate zavarovalne premije iz individualnih polic (12 11 3)

+ | Obračunane kosmate zavarovalne direktne premije, premije iz skupinskih pogodb (12 11 4) |

= | Obračunane kosmate direktne zavarovalne premije (12 11 1) |

Koda : 12 11 4

Ime : Obračunane kosmate direktne premije, premije iz skupinskih pogodb

Opredelitev

Člen 35 Direktive 91/674/EGS.

Opomba:

Za razčlenitev premij iz skupinskih pogodb glej člen 63 Direktive 91/674/EGS.

Povezava z drugimi spremenljivkami

Obračunane kosmate direktne zavarovalne premije iz individualnih polic (12 11 3)

+ | Obračunane kosmate direktne zavarovalne premije, premije iz skupinskih pogodb (12 11 4) |

= | Obračunane kosmate direktne zavarovalne premije (12 11 1) |

Koda : 12 11 5

Ime : Obračunane kosmate zavarovalne premije, ki se plačujejo v obrokih

Opredelitev

Člen 35 Direktive 91/674/EGS.

Opomba:

Za razčlenitev premij, ki se plačujejo v obrokih, glej člen 63 Direktive 91/674/EGS.

Povezava z drugimi spremenljivkami

Obračunane kosmate direktne zavarovalne premije, ki se plačujejo v obrokih (12 11 5)

+ | Obračunane kosmate direktne zavarovalne premije, ki so plačane v enkratnem znesku (12 11 6) |

= | Obračunane kosmate direktne zavarovalne premije (12 11 1) |

Koda : 12 11 6

Ime : Obračunane kosmate direktne zavarovalne premije, ki so plačane v enkratnem znesku

Opredelitev

Člen 35 Direktive 91/674/EGS.

Opomba:

Za razčlenitev premij, ki so plačane v enkratnem znesku, glej člen 63 Direktive 91/674/EGS.

Povezava z drugimi spremenljivkami

Obračunane kosmate direktne zavarovalne premije, ki se plačujejo v obrokih (12 11 5)

+ | Obračunane kosmate direktne zavarovalne premije, ki so plačane v enkratnem znesku(12 11 6) |

= | Obračunane kosmate direktne zavarovalne premije (12 11 1) |

Koda : 12 11 7

Ime : Obračunane kosmate direktne zavarovalne premije, premije od pogodb brez bonusa

Opredelitev

Člen 35 Direktive 91/674/EGS.

Opomba:

Za razčlenitev premij od pogodb brez bonusa glej člen 63 Direktive 91/674/EGS.

Povezava z drugimi spremenljivkami

Obračunane kosmate direktne zavarovalne premije, premije od pogodb brez bonusa (12 11 7)

+ | Obračunane kosmate direktne zavarovalne premije, premije od pogodb z bonusom (12 11 8) |

+ | Obračunane kosmate direktne zavarovalne premije, premije od pogodb, pri katerih imetnik zavarovalne police prevzame naložbeno tveganje (12 11 9) |

= | Obračunane kosmate direktne zavarovalne premije (12 11 1) |

Koda : 12 11 8

Ime : Obračunane kosmate direktne zavarovalne premije, premije od pogodb z bonusom

Opredelitev

Člen 35 Direktive 91/674/EGS

Opomba:

Za razčlenitev premij od pogodb z bonusom glej člen 63 Direktive 91/674/EGS.

Povezava z drugimi spremenljivkami

Obračunane kosmate direktne zavarovalne premije, premije od pogodb brez bonusa (12 11 7)

+ | Obračunane kosmate direktne zavarovalne premije, premije od pogodb z bonusom (12 11 8) |

+ | Obračunane kosmate direktne zavarovalne premije, premije od pogodb, pri katerih imetniki zavarovalne police prevzamejo naložbeno tveganje (12 11 9) |

= | Obračunane kosmate direktne zavarovalne premije (12 11 1) |

Koda : 12 11 9

Ime : Obračunane kosmate direktne zavarovalne premije, premije od pogodb, pri katerih imetniki zavarovalne police prevzamejo naložbeno tveganje

Opredelitev

Člen 35 Direktive 91/674/EGS

Opomba:

Za razčlenitev premij od pogodb, pri katerih imetniki zavarovalne police prevzamejo naložbeno tveganje, glej člen 63 Direktive 91/674/EGS.

Povezava z drugimi spremenljivkami

Obračunane kosmate direktne zavarovalne premije, premije od pogodb brez bonusa (12 11 7)

+ | Obračunane kosmate direktne zavarovalne premije, premije od pogodb z bonusom (12 11 8) |

+ | Obračunane kosmate direktne zavarovalne premije, premije od pogodb, pri katerih imetniki zavarovalne police prevzamejo naložbeno tveganje (12 11 9) |

= | Obračunane kosmate direktne zavarovalne premije (12 11 1) |

Koda : 32 11 5

Ime : Obračunane kosmate direktne zavarovalne premije, razčlenjene po državah, v kateri imajo matična podjetja svoj sedež

Opredelitev

V skladu z razčlenitvijo spremenljivke 11 11 5 se kosmate direktne zavarovalne premije razčlenijo na tiste, ki se nanašajo na podjetja pod domačim nadzorom, in tiste, ki se nanašajo na podjetja pod tujim nadzorom.

Koda : 12 11 2

Ime : Obračunane kosmate sprejete pozavarovalne premije

Opredelitev

Člen 35 Direktive 91/674/EGS. Zajamejo se samo obračunane premije za sklenjena pozavarovanja.

Opomba:

Za razporeditev v izkazu uspeha (izračun zavarovalno-tehničnega izida) glej člen 34, I. 1(a) Direktive 91/674/EGS za neživljenjska zavarovanja in člen 34, II. 1(a) Direktive 91/674/EGS za življenjska zavarovanja.

Povezava z drugimi spremenljivkami

Obračunane kosmate direktne zavarovalne premije (12 11 1)

+ | Obračunane kosmate sprejete pozavarovalne premije (12 11 2) |

= | Obračunane kosmate premije (12 11 0) |

Koda : 32 11 6

Ime : Obračunane kosmate pozavarovalne premije, razčlenjene po državah, v katerih imajo matična podjetja svoj sedež

Opredelitev

V skladu z razčlenitvijo spremenljivke 11 11 5 se kosmate pozavarovalne premije razčlenijo na tiste, ki se nanašajo na podjetja pod domačim nadzorom, in tiste, ki se nanašajo na podjetja pod tujim nadzorom.

Koda : 32 11 2

Ime : Sprememba kosmatih prenosnih premij (+/–)

Opredelitev

Člen 25 in 37 Direktive 91/674/EGS.

Opomba:

Za razporeditev v izkazu uspeha (izračunu zavarovalno-tehničnega izida) glej člen 34, I. 1(a) Direktive 91/674/EGS za neživljenjska zavarovanja in člen 34, II. 1(a) Direktive 91/674/EGS za življenjska zavarovanja.

Povezava z drugimi spremenljivkami

Sprememba kosmatih prenosnih premij se uporablja pri izračunu kosmatega zneska prihodkov od premij, pri izračunu kosmatega zavarovalno-tehničnega izida (32 17 0) ter drugih skupnih vrednosti in bilanc.

Koda : 32 12 0

Ime : Razporejeni donos naložb, prenesen iz izkaza izida iz rednega delovanja

Opredelitev

Člena 42 in 43 Direktive 91/674/EGS.

Opomba:

Za razporeditev v izkazu uspeha glej člen 34, I. 2 Direktive 91/674/EGS. Ti podatki se bodo zbirali po različnih postopkih za razporeditev prihodkov od naložb v izračunu zavarovalno-tehničnega izida in izida iz rednega delovanja. Države, ki izkoristijo možnosti, ki jih omogoča člen 42(4) Direktive 91/674/EGS, lahko to postavko zamenjajo z drugimi postavkami, ki jih izberejo izmed možnosti, ki jih ponuja omenjeni člen.

Povezava z drugimi spremenljivkami

Donos naložb, prenesen iz izkaza izida iz rednega delovanja, se uporablja pri izračunu bruto bilance zavarovalno-tehničnega izida (32 17 0) ter drugih skupnih vrednosti in bilanc.

Koda : 32 13 1

Ime : Obračunani kosmati zneski škod

Definicija

Člen 38 Direktive 91/674/EGS.

Opomba:

Za razporeditev v izkazu uspeha (izračun zavarovalno-tehničnega izida) glej člen 34, I. 4(a)(aa) Direktive 91/674/EGS za neživljenjska zavarovanja in člen 34, II. 5(a)(aa) Direktive 91/674/EGS za življenjska zavarovanja. Zajamejo se vsi kosmati zahtevki v zvezi s škodami, ki so nastale med obračunskim letom.

Povezava z drugimi spremenljivkami

Obračunani kosmati zneski škod se uporabljajo pri izračunu kosmatih zneskov nastale škode in pri izračunu kosmatega zavarovalno-tehničnega izida (32 17 0) ter drugih skupnih vrednosti in bilanc.

Koda : 32 13 2

Ime : Kosmata plačila za škode, nastale v tekočem obračunskem letu

Opredelitev

Člen 38 Direktive 91/674/EGS.

Opomba:

Zajamejo se vsi kosmati zneski plačil za škode, ki so bila izvedena med obračunskim letom in se nanašajo na škode, nastale v tekočem obračunskem letu.

Povezava z drugimi spremenljivkami

Kosmata plačila za škode, nastala v tekočem obračunskem letu, so sestavni del spremenljivke Obračunani kosmati zneski škod (32 13 1).

Koda : 32 13 4

Ime : Sprememba kosmatih škodnih rezervacij (+/–)

Opredelitev

Člen 38 Direktive 91/674/EGS

Opomba:

Za razporeditev v izkazu uspeha (izračun zavarovalno-tehničnega izida) glej člen 34, I. 4(b)(aa) Direktive 91/674/EGS za neživljenjska zavarovanja in člen 34, II. 5(b)(aa) Direktive 91/674/EGS za življenjska zavarovanja.

Povezava z drugimi spremenljivkami

Sprememba kosmatih škodnih rezervacij se uporablja pri izračunu spremenljivke obračunani kosmati zneski škod in pri izračunu kosmatega zavarovalno-tehničnega izida (32 17 0) ter drugih skupnih vrednosti in bilanc.

Koda : 32 14 0

Ime : Kosmati obratovalni stroški

Opredelitev

Ta spremenljivka je vsota stroškov pridobivanja zavarovanj, spremembe v razmejenih stroških pridobivanja zavarovanj in splošnih upravnih stroškov.

Opomba:

Za razporeditev v izkazu uspeha (izračun zavarovalno-tehničnega izida) glej člen 34, I. 7(a), (b) in (c) Direktive 91/674/EGS za neživljenjska zavarovanja in člen 34, II. 8(a), (b) in (c) Direktive 91/674/EGS za življenjska zavarovanja.

Povezava z drugimi spremenljivkami

Kosmati obratovalni stroški se uporabljajo pri izračunu kosmatega zavarovalno-tehničnega izida (32 17 0) ter drugih skupnih vrednosti in bilanc.

Koda : 32 15 0

Ime : Sprememba izravnalnih rezervacij (+/–)

Opredelitev

Člen 30 Direktive 91/674/EGS.

Opomba:

Za razporeditev v izkazu uspeha (izračun zavarovalno-tehničnega izida) glej člen 34, I. 9 Direktive 91/674/EGS za neživljenjska zavarovanja.

Povezava z drugimi spremenljivkami

Sprememba izravnalnih rezervacij se uporablja pri izračunu kosmatega zavarovalno-tehničnega izida (32 17 0) ter drugih skupnih vrednosti in bilanc.

Koda : 32 16 0

Ime : Druge kosmate postavke v zavarovalno-tehničnem izidu (+/–)

Opredelitev

Ta spremenljivka je saldo drugih kosmatih zavarovalnih prihodkov, sprememb drugih kosmatih tehničnih rezervacij, ki niso prikazane pod drugimi postavkami, bonusov in popustov v kosmatem znesku ter drugih kosmatih zavarovalnih odhodkov.

Če razlika med kosmatim in čistim zneskom te postavke ni pomembna, se ta postavka lahko zamenja z "drugimi čistimi postavkami v zavarovalno-tehničnem izidu". V tem primeru je ta spremenljivka saldo drugih čistih zavarovalnih prihodkov (32 16 1), sprememb drugih čistih zavarovalno-tehničnih rezervacijah, ki niso prikazane pod drugimi postavkami (32 16 2), bonusov in popustov v čistem znesku (32 16 3) in drugih čistih zavarovalno-tehničnih odhodkov (32 16 4). Če države članice uporabljajo neto znesek, morajo to označiti.

Povezava z drugimi spremenljivkami

Druge kosmate postavke v zavarovalno-tehničnem izidu, se uporabljajo pri izračunu kosmatega zavarovalno-tehničnega izida (32 17 0) ter drugih skupnih vrednosti in bilanc.

Koda : 32 16 1

Ime : Drugi čisti zavarovalni prihodki

Opredelitev

Čisti zavarovalni prihodki, ki niso prikazani pod drugimi postavkami.

Opomba:

Za razporeditev v izkazu uspeha (izračun zavarovalno-tehničnega izida) glej člen 34, I. 3 Direktive 91/674/EGS za neživljenjska zavarovanja in člen 34, II. 4 Direktive 91/674/EGS za življenjska zavarovanja.

Koda : 32 16 2

Ime : Spremembe drugih čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij

Opredelitev

Člen 26 Direktive 91/674/EGS.

Opomba:

Za razporeditev v izkazu uspeha (izračun zavarovalno-tehničnega izida) glej člen 34, I. 5 Direktive 91/674/EGS za neživljenjsko zavarovanje in člen 34, II. 6(b) Direktive 91/674/EGS za življenjsko zavarovanje.

Koda : 32 16 3

Ime : Čisti odhodki za bonuse in popuste

Opredelitev

Člena 29 in 39 Direktive 91/674/EGS.

Opomba:

Za razporeditev v izkazu uspeha (izračun zavarovalno-tehničnega izida) glej člen 34 I. 6 Direktive 91/674/EGS za neživljenjsko zavarovanje in člen 34, II. 7 Direktive 91/674/EGS za življenjsko zavarovanje.

Koda : 32 16 4

Ime : Drugi čisti zavarovalni odhodki

Opredelitev

Čisti zavarovalni odhodki, ki niso prikazani pod drugimi postavkami.

Opomba:

Za razporeditev v izkazu uspeha (izračun zavarovalno-tehničnega izida) glej člen 34, I. 8 Direktive 91/674/EGS za neživljenjsko zavarovanje in člen 34 II. 11 Direktive 91/674/EGS za življenjsko zavarovanje.

Koda : 32 22 0

Ime : Prihodki od naložb

Opredelitev

člen 42 Direktive 91/674/EGS.

Opomba:

Za razporeditev v izkazu uspeha (izračun zavarovalno-tehničnega izida) glej člen 34, II.2 Direktive 91/674/EGS za življenjsko zavarovanje. Podatki za to spremenljivko se bodo zbirali po različnih postopkih za razporeditev prihodkov od naložb v izračunu zavarovalno-tehničnega izida in izida iz rednega delovanja.

Povezava z drugimi spremenljivkami

Prihodki od naložb se uporabljajo pri izračunu vmesnega seštevka I (= kosmati zavarovalno-tehnični izid) (32 17 0).

Koda : 32 23 0

Ime : Nerealizirani dobički od naložb

Opredelitev

Člen 44 Direktive 91/674/EGS.

Opomba:

Za razporeditev v izkazu uspeha (izračun zavarovalno-tehničnega izida) glej člen 34, II. 3 Direktive 91/674/EGS za življenjsko zavarovanje.

Povezava z drugimi spremenljivkami

Nerealizirani dobički od naložb se uporabljajo pri izračunu vmesnega seštevka I (= kosmati zavarovalno-tehnični izid) (32 17 0).

Koda : 32 25 0

Ime : Sprememba kosmatih matematičnih rezervacij (+/–)

Opredelitev

Člen 27 Direktive 91/674/EGS.

Opomba:

Za razporeditev v izkazu uspeha (izračun zavarovalno-tehničnega izida) glej člen 34, II. 6(a)(aa) Direktive 91/674/EGS za življenjsko zavarovanje.

Povezava z drugimi spremenljivkami

Sprememba kosmatih matematičnih rezervacij se uporablja pri izračunu vmesnega seštevka I (= kosmati zavarovalno-tehnični izid) (32 17 0).

Koda : 32 27 0

Ime : Odhodki naložb

Opredelitev

člen 42 Direktive 91/674/EGS.

Opomba:

Za razporeditev v izkazu uspeha (izračun zavarovalno-tehničnega izida) glej člen 34, II. 9 Direktive 91/674/EGS za življenjsko zavarovanje. Ti podatki se bodo zbirali po različnih postopkih za razporeditev prihodkov od naložb v izračunu zavarovalno-tehničnega izida in izida iz rednega delovanja.

Povezava z drugimi spremenljivkami

Odhodki naložb se uporabljajo pri izračunu vmesnega seštevka I (= kosmati zavarovalno-tehnični izid) (32 17 0).

Koda : 32 28 0

Ime : Nerealizirane izgube iz naložb

Opredelitev

Člen 44 Direktive 91/674/EGS.

Opomba:

Za razporeditev v izkazu uspeha (izračun zavarovalno-tehničnega izida) glej člen 34, II. 10 Direktive 91/674/EGS.

Povezava z drugimi spremenljivkami

Nerealizirane izgube iz naložb se uporabljajo pri izračunu vmesnega seštevka I (= kosmati zavarovalno-tehnični izid) (32 17 0).

Koda : 32 29 0

Ime : Donos naložb, prenesen v izkaza izida iz rednega delovanja

Opredelitev

Člen 43 Direktive 91/674/EGS.

Opomba:

Za razporeditev v izkazu uspeha glej člen 34, II. 12 Direktive 91/674/EGS. Ti podatki se bodo zbirali po različnih postopkih za razporeditev prihodkov od naložb v izračunu zavarovalno-tehničnega izida in izida iz rednega delovanja.

Povezava z drugimi spremenljivkami

Donos naložb, prenesen v izkaz izida iz rednega delovanja se uporablja pri izračunu vmesnega seštevka I (= kosmati zavarovalno-tehnični izid) (32 17 0).

Koda : 32 17 0

Ime : Vmesni seštevek I (= kosmati zavarovalno-tehnični izid) (+/-)

Opredelitev

Kosmati zavarovalno-tehnični izid izkaza uspeha.

Opomba:

Kosmati znesek, ki ustreza vmesnemu seštevku, kot je zajet v členu 34, I. 10 Direktive 91/674/EGS (izračun zavarovalno-tehničnega izida) za neživljenjsko zavarovanje in v členu 34, II. 13 Direktive 91/674/EGS za življenjsko zavarovanje.

Povezava z drugimi spremenljivkami

Vmesni seštevek I se za neživljenjsko zavarovanje izračuna na naslednji način:

| Kosmati prihodki od premij[12 11 0 + 32 11 2 (+/-)] |

+ | Donos naložb, prenesen iz izkaza izida iz rednega delovanja (32 12 0) |

– | Kosmati odhodki za škode [32 13 1 + 32 13 4 (+/-)] |

– | Kosmati obratovalni stroški (32 14 0) |

+ | Sprememba izravnalnih rezervacij (32 15 0) (+/-) |

+ | Druge kosmate postavke v zavarovalno-tehničnem izidu (32 16 0) (+/-). |

Če so za "druge postavke v zavarovalno-tehničnem izidu" (32 16 0) navedene samo čiste vrednosti, se te čiste vrednosti upoštevajo pri izračunu vmesnega seštevka I: kosmati zavarovalno-tehnični izid.

Vmesni seštevek I se za življenjsko zavarovanje izračuna na naslednji način:

| Kosmati prihodki od premij [12 11 0 + 32 11 2 (+/-)] |

+ | Prihodki od naložb (32 22 0) |

+ | Nerealizirani dobički od naložb (32 23 0) |

– | Kosmati odhodki za škode [32 13 1 + 32 13 4 (+/-)] |

+ | Sprememba kosmatih matematičnih rezervacij (32 25 0) (+/-) |

– | Kosmati obratovalni stroški (32 14 0) |

– | Odhodki naložb (32 27 0) |

– | Nerealizirani dobički od naložb (32 28 0) |

– | Donos naložb, prenesen v izkaz izida iz rednega delovanja(32 29 0) |

+ | Druge kosmate postavke v zavarovalno-tehničnem izidu (32 16 0) (+/-). |

Če so za "druge postavke v zavarovalno-tehničnem izidu" (32 16 0) navedene samo neto vrednosti, se te neto vrednosti upoštevajo pri izračunu vmesnega seštevka I: kosmati zavarovalno-tehnični izid.

Vmesni seštevek I (= kosmati zavarovalno-tehnični izid) se uporablja pri izračunu vmesnega seštevka II (= čisti zavarovalno-tehnični izid) (32 19 0).

Koda : 32 18 0

Ime : Bilanca pozavarovanja (+/-)

Opredelitev

Bilanca pozavarovanja v zavarovalno-tehničnem izidu izkaza uspeha.

Opomba:

člen 63 Direktive 91/674/EGS.

Povezava z drugimi spremenljivkami

Ta spremenljivka se izračuna na naslednji način:

| Pozavarovateljev delež obračunanih kosmatih zavarovalnih premij (32 18 1) |

+ | Sprememba prenosnih premij za pozavarovalni del (32 18 3) (+/-) |

– | Obračunani deleži pozavarovateljev v kosmatih odhodkih za škode [32 18 5 + 32 18 6 (+/-)] |

– | Prihodki od pozavarovalnih provizij in udeležb v dobičku (32 18 7) |

+ | Obračunani deleži pozavarovanja pri drugih kosmatih postavkah v zavarovalno-tehničnem izidu (32 18 8) (+/-) |

+ | Sprememba pozavarovalnega deleža pri matematičnih rezervacijah (32 33 4) (+/-) |

Bilanca pozavarovanja se uporablja pri izračunu vmesnega seštevka II (= čisti zavarovalno-tehnični izid) (32 19 0) (+/-).

Koda : 32 18 1

Ime : Pozavarovateljev delež obračunanih kosmatih zavarovalnih premij

Opredelitev

Člen 36 Direktive 91/674/EGS.

Opomba:

Za razporeditev v izkazu uspeha (izračun zavarovalno-tehničnega izida) glej člen 34, I. 1(b) Direktive 91/674/EGS za neživljenjsko zavarovanje in člen 34, II. 1(b) Direktive 91/674/EGS za življenjsko zavarovanje.

Povezava z drugimi spremenljivkami

Pozavarovateljev delež obračunanih kosmatih zavarovalnih premij je sestavni del pozavarovalne bilance (32 18 0).

Koda : 32 18 2

Ime : Pozavarovateljev delež obračunanih kosmatih zavarovalnih premij, razčlenjen po državah, v katerih imajo matična podjetja svoj sedež

Opredelitev

V skladu z razčlenitvijo spremenljivke 11 11 5 se pozavarovateljev delež obračunanih kosmatih zavarovalnih premij razčleni na delež, ki se nanaša na podjetja pod domačim nadzorom in delež, ki se nanaša na podjetja pod tujim nadzorom.

Koda : 32 18 3

Ime : Sprememba prenosnih premij za pozavarovalni del (+/-)

Opredelitev

Člena 25 in 37 Direktive 91/674/EGS.

Opomba:

Za razporeditev v izkazu uspeha (izračun zavarovalno-tehničnega izida) glej člen 34 I. 1(d) Direktive 91/674/EGS za neživljenjsko zavarovanje in člen 34 II. 1(c) Direktive 91/674/EGS za življenjsko zavarovanje. Tukaj se navede pozavarovateljev delež v kosmatem znesku.

Povezava z drugimi spremenljivkami

Sprememba prenosnih premij za pozavarovalni del je sestavni del pozavarovalne bilance (32 18 0).

Koda : 32 18 5

Ime : Obračunani deleži pozavarovateljev v kosmatih zneskih škod

Opredelitev

Člen 38 Direktive 91/674/EGS.

Opomba:

Za porazdelitev v izkazu uspeha (izračun zavarovalno-tehničnega izida) glej člen 34 I. 4(a)(bb) Direktive 91/674/EGS za neživljenjsko zavarovanje in člen 34 II. 5(a)(bb) Direktive 91/674/EGS za življenjsko zavarovanje.

Povezava z drugimi spremenljivkami

Obračunani deleži pozavarovateljev v kosmatih zneskih škod je sestavni del pozavarovalne bilance (32 18 0).

Obračunani deleži pozavarovateljev v kosmatih zneskih škod je sestavni del spremenljivke obračunani deleži pozavarovateljev v kosmatih odhodkih za škode.

Koda : 32 18 6

Ime : Sprememba škodnih rezervacij za pozavarovalni del (+/-)

Opredelitev

Člen 38 Direktive 91/674/EGS.

Opomba:

Za razporeditev v izkazu uspeha (izračun zavarovalno-tehničnega izida) glej člen 34, I. 4(b)(bb) Direktive 91/674/EGS za neživljenjska zavarovanja in člen 34, II. 5(b)(bb) Direktive 91/674/EGS za življenjska zavarovanja.

Povezava z drugimi spremenljivkami

Sprememba škodnih rezervacij za pozavarovalni del je sestavni del pozavarovalne bilance (32 18 0).

Sprememba škodnih rezervacij za pozavarovalni del je sestavni del spremenljivke obračunani deleži pozavarovateljev v kosmatih odhodkih za škode.

Koda : 32 18 7

Ime : Prihodki od pozavarovalnih provizij in udeležb v dobičku

Opredelitev

Prihodki od pozavarovalnih provizij in udeležb v dobičku za posle, prenesene na pozavarovalnice.

Opomba:

Za razporeditev v izkazu uspeha (izračun zavarovalno-tehničnega izida) glej člen 34, I. 7(d) Direktive 91/674/EGS za neživljenjska zavarovanja in člen 34, II. 8(d) Direktive 91/674/EGS za življenjska zavarovanja.

Povezava z drugimi spremenljivkami

Prihodki od pozavarovalnih provizij in udeležb v dobičku so sestavni del pozavarovalne bilance (32 18 0).

Koda : 32 18 8

Ime : Obračunani deleži pozavarovateljev pri drugih kosmatih postavkah v zavarovalno-tehničnem izidu (+/-)

Opredelitev

Ta spremenljivka je pozavarovateljev delež, ki ustreza spremenljivki 32 16 0 (in zajema naslednje sestavne dele: druge zavarovalne prihodke, spremembe v drugih zavarovalno-tehničnih rezervacijah, ki niso prikazane pod drugimi postavkami, bonuse in popuste, druge zavarovalne odhodke).

Opomba:

Če se za "druge postavke v izračunu zavarovalno-tehničnega izida" (32 16 0) navedejo samo neto vrednosti, potem te spremenljivke ni treba navesti.

Povezava z drugimi spremenljivkami

Obračunani deleži pozavarovateljev pri drugih kosmatih postavkah v zavarovalno-tehničnem izidu je sestavni del pozavarovalne bilance (32 18 0).

Koda : 32 33 4

Ime : Sprememba pozavarovalnega deleža pri matematičnih rezervacijah (+/-)

Opredelitev

Člen 27 Direktive 91/674/EGS.

Opomba:

Za razporeditev v izkazu uspeha glej člen 34, II, 6(a)(bb) Direktive 91/674/EGS.

Povezava z drugimi spremenljivkami

Sprememba pozavarovalnega deleža pri matematičnih rezervacijah je sestavni del pozavarovalne bilance (32 18 0).

Koda : 32 19 0

Ime : Vmesni seštevek II (= čisti zavarovalno-tehnični izid) (+/-)

Opredelitev

Čisti zavarovalno-tehnični izid izkaza uspeha (brez pozavarovalnega deleža).

Opomba:

Za razporeditev v izkazu uspeha glej člen 34, I. 10 Direktive 91/674/EGS (izračun zavarovalno-tehničnega izida) za neživljenjska zavarovanja, člen 34, II. 13 Direktive 91/674/EGS (izračun zavarovalno-tehničnega izida) za življenjska zavarovanja in člen 34, III. 1 in 2 Direktive 91/674/EGS (izračun izida iz rednega delovanja).

Povezava z drugimi spremenljivkami

Ta spremenljivka se izračuna na naslednji način:

| Kosmati zavarovalno-tehnični izid (32 17 0) (+/-) |

– | Bilanca pozavarovanja (32 18 0) (+/-). |

Koda : 32 42 0

Ime : Prihodki od naložb

Opredelitev

člen 42 Direktive 91/674/EGS.

Opomba:

Za razporeditev v izkazu uspeha (izračun zavarovalno-tehničnega izida) glej člen 34, III. 3 Direktive 91/674/EGS. Podatki za to spremenljivko se bodo zbirali po različnih postopkih za razporeditev prihodkov od naložb v izračunu zavarovalno-tehničnega izida in izračunu izida iz rednega delovanja.

Koda : 32 43 0

Ime : Razporejeni donos naložb, prenesen iz zavarovalno-tehničnega izida življenjskih zavarovanj

Opredelitev

Člen 43 Direktive 91/674/EGS.

Opomba:

Za razporeditev v izkazu uspeha (izračun izida iz rednega delovanja) glej člen 34, III. 4 Direktive 91/674/EGS. Ti podatki se bodo zbirali po različnih postopkih za razporeditev prihodkov od naložb v izračunu zavarovalno-tehničnega izida in izračunu izida iz rednega delovanja.

Koda : 32 44 0

Ime : Odhodki naložb

Opredelitev

člen 42 Direktive 91/674/EGS.

Opomba:

Za razporeditev v izkazu uspeha (izračun izida iz rednega delovanja) glej člen 34, III. 5 Direktive 91/674/EGS. Ti podatki se bodo zbirali po različnih postopkih za razporeditev prihodkov od naložb v izračunu zavarovalno-tehničnega izida in izračunu izida iz rednega delovanja.

Koda : 32 45 0

Ime : Razporejeni donos naložb, prenesen v zavarovalno tehnični izid neživljenjskih zavarovanj

Opredelitev

člen 42 Direktive 91/674/EGS.

Opomba:

Za razporeditev v izkazu uspeha (izračun izida iz rednega delovanja) glej člen 34, III. 6 Direktive 91/674/EGS. Ti podatki se bodo zbirali po različnih postopkih za razporeditev prihodkov od naložb v izračunu zavarovalno-tehničnega dela izida in izračunu izida iz rednega delovanja.

Koda : 32 46 0

Ime : Ostali prihodki

Opredelitev

Ostali prihodki, ki niso prikazani pod drugimi postavkami.

Opomba:

Za razporeditev v izkazu uspeha (izračun izida iz rednega delovanja) glej člen 34, III. 7 Direktive 91/674/EGS izračun izida iz rednega delovanja.

Koda : 32 47 0

Ime : Ostali odhodki, vključno s popravki vrednosti

Opredelitev

Ostali odhodki, ki niso prikazani pod drugimi postavkami (vključno s popravki vrednosti).

Opomba:

Za razporeditev v izkazu uspeha (izračun izida iz rednega delovanja) glej člen 34, III. 8 Direktive 91/674/EGS.

Koda : 32 48 0

Ime : Dobiček ali izguba iz rednih dejavnosti (+/-)

Opredelitev

Nekateri podatki iz člena 22 in naslednjih členov Direktive 78/660/EGS [5].

Opomba:

Za razporeditev v izkazu uspeha (izračun izida iz rednega delovanja) glej člen 34, III. 9 in 10 Direktive 91/674/EGS.

Koda : 32 49 0

Ime : Izredni dobiček ali izguba (+/-)

Opredelitev

Nekateri podatki iz 22. in naslednjih členov direktive Sveta 78/660/EGS.

Opomba:

Za razporeditev v izkazu uspeha (izračun izida iz rednega delovanja) glej člen 34, III. 13 Direktive 91/674/EGS.

Koda : 32 50 0

Ime : Vsi davki (davek na dobiček ali izgubo iz rednih dejavnosti, davek na izredni dobiček ali izgubo, drugi davki)

Opredelitev

Nekateri podatki iz člena 22 in naslednjih členov Direktive 78/660/EGS.

Opomba:

Za razporeditev v izkazu uspeha (izračun izida iz rednega delovanja) glej člen 34, III. 9, 14 in 15 Direktive 91/674/EGS.

Koda : 32 51 0

Ime : Dobiček ali izguba v obračunskem letu (+/-)

Opredelitev

Nekateri podatki iz člena 22 in naslednjih členov Direktive 78/660/EGS.

Opomba:

Za razporeditev v izkazu uspeha (izračun izida iz rednega delovanja) glej člen 34, III. 16 Direktive 91/674/EGS.

Koda : 32 61 1

Ime : Provizije za celotno zavarovalno poslovanje

Opredelitev

Ta spremenljivka je vsota provizij za direktno zavarovanje (32 61 2) in pozavarovanje (glej tudi člen 64 Direktive 91/674/EGS).

Povezava z drugimi spremenljivkami

Spremenljivka provizije za celotno zavarovalno poslovanje se uporablja pri izračunu spremenljivke zunanji odhodki za blago in storitve (32 61 4).

Koda : 32 61 2

Ime : Provizije za direktno zavarovanje

Opredelitev

člen 64 Direktive 91/674/EGS. Ta spremenljivka zajema celoten znesek provizij za posle direktnega zavarovanja.

Povezava z drugimi spremenljivkami

Provizije za posle direktnega zavarovanja so sestavni del spremenljivke provizije za celotno zavarovalno poslovanje (32 61 1).

Koda : 32 61 4

Ime : Zunanji stroški blaga in storitev

Opredelitev

Celotna vsota nabav blaga in storitev (spremenljivka 13 11 0 Uredbe (ES) št. 2700/98 v zvezi z opredelitvami spremenljivk za strukturno poslovno statistiko), od katere se odštejejo provizije za celotno zavarovalno poslovanje (spremenljivka 32 61 1).

Opomba:

Pri podjetniških skupinah je treba razporeditev na podjetniški ravni zagotoviti po ključu za delitev.

Koda : 13 31 0

Ime : Stroški dela

Opredelitev

Stroški dela so opredeljeni v prilogi k Uredbi (ES) št. 2700/98.

Opomba:

Pri podjetniških skupinah je treba razporeditev na podjetniški ravni zagotoviti po ključu za delitev.

Koda : 32 61 5

Ime : Zunanji in notranji stroški reševanja škodnih primerov

Opredelitev

Zunanji in notranji stroški reševanja škodnih primerov

Opomba:

Skupno vsoto provizij, zunanjih stroškov blaga in storitev ter stroškov dela (32 61 1 + 32 61 4 + 13 31 0) je treba razporediti po funkciji. Zato jo je treba razčleniti na spremenljivke 32 61 5, 32 61 6, 32 61 7, 32 61 8 in 32 61 9 (glej tudi Člen 38 Direktive 91/674/EGS).

Povezava z drugimi spremenljivkami

Zunanji in notranji stroški reševanja škodnih primerov so sestavni del spremenljivke skupna vsota provizij, zunanjih stroškov blaga in storitev ter stroškov osebja.

Koda : 32 61 6

Ime : Stroški pridobivanja zavarovanj

Opredelitev

Člen 40 Direktive 91/674/EGS.

Opomba:

Skupno vsoto provizij, zunanjih stroškov blaga in storitev ter stroškov dela (32 61 1 + 32 61 4 + 13 31 0) je treba razporediti po funkciji in jo je zato treba razčleniti na spremenljivke 32 61 5, 32 61 6, 32 61 7, 32 61 8 in 32 61 9.

Za razporeditev v izkazu uspeha (izračun zavarovalno-tehničnega izida) glej člen 34 I. 7(a) in II. 8(a) Direktive 91/674/EGS za neživljenjska oziroma življenjska zavarovanja.

Povezava z drugimi spremenljivkami

Stroški pridobivanja zavarovanj so sestavni del spremenljivke skupna vsota provizij, zunanjih stroškov blaga in storitev ter stroškov dela.

Koda : 32 61 7

Ime : Drugi obratovalni stroški

Opredelitev

Člen 41 Direktive Sveta 91/674/EGS.

Opomba:

Skupno vsoto provizij, zunanjih stroškov blaga in storitev ter stroškov dela (32 61 1 + 32 61 4 + 13 31 0) je treba razporediti po funkciji in jo je zato treba razčleniti na spremenljivke 32 61 5, 32 61 6, 32 61 7, 32 61 8 in 32 61 9.

Za razporeditev v izkazu uspeha (izračun zavarovalno-tehničnega izida) glej člen 34 I. 7(c) in II. 8(c) Direktive 91/674/EGS za neživljenjska oziroma življenjska zavarovanja.

Povezava z drugimi spremenljivkami

Drugi obratovalni stroški so sestavni del spremenljivke skupna vsota provizij, zunanjih stroškov blaga in storitev ter stroškov dela.

Koda : 32 61 8

Ime : Ostali kosmati zavarovalni odhodki

Opredelitev

Ostali kosmati zavarovalni odhodki.

Opomba:

Skupno vsoto provizij, zunanjih stroškov blaga in storitev ter stroškov dela (32 61 1 + 32 61 4 + 13 31 0) je treba razporediti po funkciji in jo je zato treba razčleniti na spremenljivke 32 61 5, 32 61 6, 32 61 7, 32 61 8 in 32 61 9.

Opomba:

Za razporeditev v izkazu uspeha (izračun zavarovalno-tehničnega izida) glej člen 34 I. 8 in II. 11 Direktive 91/674/EGS za neživljenjska oziroma življenjska zavarovanja.

Povezava z drugimi spremenljivkami

Ostali kosmati zavarovalni odhodki je sestavni del spremenljivke skupna vsota provizij, zunanjih stroškov blaga in storitev ter stroškov dela.

Koda : 32 61 9

Ime : Stroški upravljanja naložb

Opredelitev

člen 42 Direktive 91/674/EGS.

Opomba:

Skupno vsoto provizij, zunanjih stroškov blaga in storitev ter stroškov dela (32 61 1 + 32 61 4 + 13 31 0) je treba razporediti po funkciji in jo je zato treba razčleniti na spremenljivke 32 61 5, 32 61 6, 32 61 7, 32 61 8 in 32 61 9.

Opomba:

Za razporeditev v izkazu uspeha (izračun zavarovalno-tehničnega izida) glej člen 34, II. 9(a) in III. 5(a) Direktive 91/674/EGS za neživljenjska oziroma življenjska zavarovanja.

Povezava z drugimi spremenljivkami

Stroški upravljanja naložb so sestavni del spremenljivke skupna vsota provizij, zunanjih stroškov blaga in storitev ter stroškov dela.

Koda : 32 71 1

Ime : Prihodek od deležev

Opredelitev

člen 42 Direktive 91/674/EGS.

Opomba:

Za razporeditev v izkazu uspeha glej člen 34, II. 2(a) Direktive 91/674/EGS o življenjskem zavarovanju (izračun zavarovalno-tehničnega izida) in III. 3(a) (izračun izida iz rednega delovanja).

Povezava z drugimi spremenljivkami

Prihodek od deležev se uporablja pri izračunu spremenljivke prihodki od naložb

Koda : 32 71 3

Ime : Prihodki od zemljišč in zgradb

Opredelitev

člen 42 Direktive 91/674/EGS.

Opomba:

Za razporeditev v izkazu uspeha glej člen 34 Direktive 91/674/EGS o življenjskem zavarovanju, in sicer točko II. 2(b)(aa) (izračun zavarovalno-tehničnega izida) ter točko III. 3(b)(aa) (izračun izida iz rednega delovanja).

Povezava z drugimi spremenljivkami

Spremenljivka prihodki od zemljišč in zgradb se uporablja pri izračunu spremenljivke prihodki od naložb.

Koda : 32 71 4

Ime : Prihodki od drugih naložb

Opredelitev

člen 42 Direktive 91/674/EGS.

Opomba:

Za razporeditev v izkazu uspeha glej 34. člen direktive 91/674/EGS o življenjskem zavarovanju, in sicer točko II. 2(b)(bb) (izračun zavarovalno-tehničnega izida) ter točko III. 3(b)(bb) (izračun izida iz rednega delovanja).

Povezava z drugimi spremenljivkami

Spremenljivka prihodki od drugih naložb se uporablja pri izračunu spremenljivke prihodki od naložb.

Koda : 32 71 5

Ime : Prihodki zaradi popravkov vrednosti

Opredelitev

člen 42 Direktive 91/674/EGS.

Opomba:

Za razporeditev v izkazu uspeha glej člen 34 Direktive 91/674/EGS o življenjskem zavarovanju, in sicer točko II. 2(c) (izračun zavarovalno-tehničnega izida) ter točko III. 3(c) (izračun izida iz rednega delovanja).

Povezava z drugimi spremenljivkami

Prihodki zaradi popravkov vrednosti se uporablja pri izračunu spremenljivke prihodki od naložb.

Koda : 32 71 6

Ime : Dobički pri odtujitvah naložb

Opredelitev

člen 42 Direktive 91/674/EGS.

Opomba:

Za razporeditev v izkazu uspeha glej člen 34 Direktive 91/674/EGS o življenjskem zavarovanju, in sicer točko II. 2(d) (izračun zavarovalno-tehničnega izida) ter točko III. 3(d) (izračun izida iz rednega delovanja).

Povezava z drugimi spremenljivkami

Dobički pri odtujitvah naložb se uporabljajo pri izračunu spremenljivke prihodki od naložb.

Koda : 32 72 1

Ime : Stroški upravljanja naložb, vključno z obrestmi

Opredelitev

člen 42 Direktive 91/674/EGS.

Opomba:

Za razporeditev v izkazu uspeha glej člen 34 Direktive 91/674/EGS o življenjskem zavarovanju, in sicer točko II. 9(a) (izračun zavarovalno-tehničnega izida) ter točko III. 5(a) (izračun izida iz rednega delovanja).

Povezava z drugimi spremenljivkami

Stroški upravljanja naložb, vključno z obrestmi, se uporabljajo pri izračunu spremenljivke odhodki naložb.

Koda : 32 72 2

Ime : Popravki vrednosti naložb

Opredelitev

člen 42 Direktive 91/674/EGS.

Opomba:

Za razporeditev v izkazu uspeha glej člen 34 Direktive 91/674/EGS o življenjskem zavarovanju, in sicer točko II. 9(b) (izračun zavarovalno-tehničnega izida) ter točko III. 5(b) (izračun izida iz rednega delovanja).

Povezava z drugimi spremenljivkami

Popravki vrednosti naložb se uporabljajo pri izračunu spremenljivke odhodki naložb.

Koda : 32 72 3

Ime : Izgube pri odtujitvah naložb

Opredelitev

člen 42 Direktive 91/674/EGS.

Opomba:

Za razporeditev v izkazu uspeha glej člen 34 Direktive 91/674/EGS o življenjskem zavarovanju, in sicer točko II. 9(c) (izračun zavarovalno-tehničnega izida) ter točko III. 5(c) (izračun izida iz rednega delovanja).

Povezava z drugimi spremenljivkami

Izgube pri odtujitvi naložb se uporabljajo pri izračunu spremenljivke odhodki naložb.

SPREMENLJIVKE PO IZDELKIH

Koda : 33 11 1

Ime : Obračunane kosmate premije v direktnih poslih po (pod)kategorijah CPA (petmestna stopnja in podkategoriji 66.03.21, 66.03.22)

Opredelitev

Člen 35 Direktive 91/674/EGS in razvrstitev izdelkov po dejavnostih za storitve zavarovanja in naložb v pokojninski sklad: petmestna stopnja in podkategorije 66.03.21, 66.03.22.

Opomba:

Za razčlenitev po izdelkih glej člen 63, I Direktive 91/674/EGS.

Povezava z drugimi spremenljivkami

Obračunane kosmate premije v direktnih poslih po (pod)kategorijah CPA (petmestna stopnja in podkategoriji 66.03.21, 66.03.22) je nadaljnja členitev spremenljivke obračunane kosmate zavarovalne premije (12 11 1).

Koda : 33 12 1

Ime : Pozavarovateljev delež obračunanih kosmatih direktnih zavarovalnih premij po (pod)kategorijah CPA (petmestna stopnja, podkategoriji 66.03.21 in 66.03.22)

Opredelitev

Člen 35 Direktive 91/674/EGS in razporeditev izdelkov po dejavnostih za storitve zavarovanja in naložb v pokojninski sklad: petmestna stopnja in podkategoriji 66.03.21, 66.03.22.

Opomba:

Za razčlenitev po izdelkih glej člen 63, I. Direktive 91/674/EGS.

Povezava z drugimi spremenljivkami

Pozavarovateljev delež obračunanih kosmatih direktnih zavarovalnih premij po (pod)kategorijah CPA (petmestna stopnja, podkategoriji 66.03.21 in 66.03.22) je nadaljnja členitev sestavnega dela spremenljivke pozavarovateljev delež obračunanih kosmatih zavarovalnih premij (32 18 1).

Koda : 33 13 1

Ime : Obračunani kosmati zneski škod, direktni posli po (pod)kategorijah CPA (petmestna stopnja in podkategoriji 66.03.21, 66.03.22)

Opredelitev

Člen 38 Direktive 91/674/EGS in razdelitev izdelkov po dejavnostih za storitve zavarovanja in naložb v pokojninski sklad: petmestna stopnja in podkategoriji 66.03.21, 66.03.22.

Opomba:

Za razčlenitev po izdelkih glej člen 63, I. Direktive 91/674/EGS.

Povezava z drugimi spremenljivkami

Obračunani kosmati zneski škod, direktni posli po (pod)kategorijah CPA (petmestna stopnja in podkategoriji 66.03.21, 66.03.22) je nadaljnja členitev sestavnega dela spremenljivke obračunani bruto zneski škod.

Koda : 33 14 1

Ime : Kosmati obratovalni stroški, direktni posli po (pod)kategorijah CPA (petmestna stopnja in podkategoriji 66.03.21, 66.03.22)

Opredelitev

Člena 40 in 41 Direktive 91/674/EGS in razporeditev izdelkov po dejavnostih za storitve zavarovanja in naložb v pokojninski sklad: petmestna stopnja in podkategoriji 66.03.21, 66.03.22.

Opomba:

Za razčlenitev po izdelkih glej člen 63, I. Direktive 91/674/EGS.

Povezava z drugimi spremenljivkami

Kosmati obratovalni stroški, direktni posli po (pod)kategorijah CPA (petmestna stopnja in podkategoriji 66.03.21, 66.03.22) je nadaljnja členitev sestavnega dela spremenljivke kosmati obratovalni stroški (32 14 0).

Koda : 33 15 1

Ime : Bilanca pozavarovanja, direktni posli po (pod)kategorijah CPA (petmestna stopnja in podkategoriji 66.03.21, 66.03.22)

Opredelitev

Glej spremenljivko 32 18 0 in razporeditev izdelkov po dejavnostih za storitve zavarovanja in naložb v pokojninski sklad: petmestna stopnja in podkategoriji 66.03.21 in 66.03.22.

Opomba:

Za razčlenitev po izdelkih glej člen 63, I. Direktive 91/674/EGS.

Povezava z drugimi spremenljivkami

Bilanca pozavarovanja, direktni posli po (pod)kategorijah CPA (petmestna stopnja in podkategoriji 66.03.21, 66. 03.22) je nadaljnja členitev sestavnega dela spremenljivke bilanca pozavarovanja (32 18 0).

SPREMENLJIVKE O INTERNACIONALIZACIJI

Koda : 34 11 0

Ime : Splošna zemljepisna razčlenitev obračunanih kosmatih direktnih zavarovalnih premij

Opredelitev

Člen 35 Direktive 91/674/EGS. Z vidika domače države članice se obračunane kosmate zavarovalne premije razčlenijo, kot sledi: država članica, v kateri je sedež, druge države članice, druge države EGP, Švica, Združene države Amerike, Japonska, druge države tretjega sveta (ostali svet).

Opomba:

Za zemljepisno razčlenitev glej člen 63, IV. Direktive 91/674/EGS.

Povezava z drugimi spremenljivkami

Splošna zemljepisna razčlenitev obračunanih kosmatih direktnih zavarovalnih premij je nadaljnja členitev spremenljivke obračunane kosmate direktne zavarovalne premije (12 11 1).

Koda : 34 12 0

Ime : Splošna zemljepisna razčlenitev obračunanih kosmatih sprejetih pozavarovalnih premij

Opredelitev

Člen 35 Direktive 91/674/EGS. Z vidika domače države članice se obračunane kosmate pozavarovalne premije, delijo, kot sledi: država članica, v kateri je sedež, druge države članice, druge države EGP, Švica, Združene države Amerike, Japonska, druge države tretjega sveta (ostali svet).

Opomba:

Razčlenitev upošteva zemljepisno razporeditev zavarovatelja – cedenta.

Povezava z drugimi spremenljivkami

Splošna zemljepisna razčlenitev obračunane kosmate sprejete pozavarovalnih premij, je nadaljnja členitev spremenljivke obračunane kosmate sprejete pozavarovalne premije (12 11 2).

Koda : 34 13 0

Ime : Splošna zemljepisna razčlenitev pozavarovateljevega deleža obračunanih kosmatih zavarovalnih premij

Opredelitev

Člen 36 Direktive 91/674/EGS. Z vidika domače države članice se pozavarovateljev delež obračunanih kosmatih zavarovalnih premij deli, kot sledi: država članica, v kateri je sedež, druge države članice, druge države EGP, Švica, Združene države Amerike, Japonska, druge države tretjega sveta (ostali svet).

Opomba:

Razčlenitev upošteva zemljepisno porazdelitev prevzemne zavarovalnice ali pozavarovalnice.

Povezava z drugimi spremenljivkami

Splošna zemljepisna razčlenitev pozavarovateljevega deleža obračunanih kosmatih zavarovalnih premij je nadaljnja členitev spremenljivke pozavarovateljev delež obračunanih kosmatih zavarovalnih premij (32 18 1).

Koda : 34 31 1

Ime : Obračunane kosmate direktne zavarovalne premije po kategorijah CPA (petmestna stopnja) in po državah članicah, zemljepisna razčlenitev obračunanih poslov po pravici do opravljanja dejavnosti v drugi državi članici

Opredelitev

Člen 35 Direktive 91/674/EGS. Z vidika domače države članice (tj. države članice, v kateri je sedež) se obračunane kosmate premije poslovalnic v drugih državah članicah delijo po posameznih drugih državah članicah EGP in po izdelkih v skladu z dejavnostmi, povezanimi s storitvami zavarovanja in naložb v pokojninski sklad: petmestna stopnja.

Opomba:

Glej Člen 43 Tretje direktive o življenjskem zavarovanju in Člen 44 Tretje direktive o neživljenjskem zavarovanju. Matrika, narejena s kombinacijo kategorij CPA in držav članic v tujini, omogoča na novo oblikovati področje delovanja posameznih državnih zavarovalniških trgov za direktne posle.

Povezava z drugimi spremenljivkami

Obračunane kosmate zavarovalne premije po kategorijah CPA (petmestna stopnja) in po državah članicah, zemljepisna porazdelitev obračunanih poslov po pravici do opravljanja dejavnosti v drugi državi članici je sestavni del spremenljivke obračunane kosmate zavarovalne premije (12 11 1).

Koda : 34 32 1

Ime : Obračunane kosmate premije po kategorijah CPA (petmestna stopnja) in po državah članicah, zemljepisna porazdelitev obračunanih poslov po pravici do neoviranega opravljanja storitev

Opredelitev

Člen 35 Direktive Sveta 91/674/EGS. Z vidika domače države članice (t. j. države članice, v kateri je sedež) se obračunane kosmate premije po pravici do neoviranega opravljanja storitev v drugih državah članicah razdelijo po posameznih drugih državah članicah EGP in po izdelkih v skladu z dejavnostmi, povezanimi s storitvami zavarovanja in naložb v pokojninski sklad: petmestna stopnja.

Opomba:

Glej Člen 44 Tretje direktive o neživljenjskem zavarovanju in Člen 43 Tretje direktive o življenjskem zavarovanju. Matrika, narejena s kombinacijo kategorij CPA in drugih držav članic omogoča na novo oblikovati področje delovanja posameznih državnih zavarovalniških trgov za direktne posle.

Povezava z drugimi spremenljivkami

Obračunane kosmate zavarovalne premije po kategorijah CPA (petmestna stopnja) in po državah članicah, zemljepisna porazdelitev obračunanih poslov po pravici do neoviranega opravljanja storitev je sestavni del spremenljivke obračunane kosmate zavarovalne premije (12 11 1).

SPREMENLJIVKE O ZAPOSLENOSTI

Koda : 16 11 0

Ime : Število zaposlenih

Opredelitev

Število zaposlenih je opredeljeno v prilogi k Uredbi (ES) št. 2700/98.

Opomba:

Pri skupinah podjetij je treba razporeditev na podjetniški ravni zagotoviti s ključem za delitev.

SPREMENLJIVKE V BILANCI

Koda : 36 11 0

Ime : Zemljišča in zgradbe

Opredelitev

Nekateri podatki iz člena 8 in naslednjih členov Direktive Sveta 78/660/EGS z dne 25. julija 1978, ki temelji na členu 54(3)(g) Pogodbe o zaključnih računih določenih vrst podjetij.

Opomba:

Za razporeditev v bilanci glej člen 6 (sredstva) C. I Direktive 91/674/EGS. V skladu s pravili za določitev vrednosti iz Direktive 91/674/EGS lahko določitev vrednosti naložb temelji na načelu nabavne cene ali na načelu trenutne vrednosti. Za vsako državo članico je treba navesti, katero pravilo za določitev vrednosti je bilo uporabljeno.

Povezava z drugimi spremenljivkami

Zemljišča in zgradbe se uporabljajo pri izračunu spremenljivke celotna vrednost naložb (36 11 0 + 36 12 0 + 36 13 0 + 36 14 0).

Koda : 36 11 1

Ime : Zemljišča in zgradbe za zavarovalno dejavnost

Opredelitev

Ta spremenljivka je sestavni del spremenljivke 36 11 0. Sem spadajo samo zemljišča in zgradbe, ki jih koristi zavarovalnica za zavarovalno dejavnost.

Opomba:

Za razporeditev v bilanci glej člen 6 (sredstva) C. I Direktive 91/674/EGS. V skladu s pravili za določitev vrednosti iz Direktive 91/674/EGS lahko določitev vrednosti naložb temelji na načelu nabavne cene ali na načelu trenutne vrednosti. Za vsako državo članico je treba navesti, katero pravilo za določitev vrednosti je bilo uporabljeno.

Povezava z drugimi spremenljivkami

Zemljišča in zgradbe za zavarovalno dejavnost so sestavni del spremenljivke zemljišča in zgradbe (36 11 0).

Koda : 36 11 2

Ime : Zemljišča in zgradbe (trenutna vrednost)

Opredelitev

Člen 45 in naslednji členi Direktive 91/674/EGS (v skladu s temi členi se za določitev vrednosti naložb lahko uporabita načelo nabavne cene in načelo trenutne vrednosti).

Opomba:

Te podatke je treba navesti samo, če so v spremenljivki 36 11 0 prikazani zemljišča in zgradbe v skladu z njihovo knjižno vrednostjo.

Koda : 36 12 0

Ime : Finančne naložbe v povezanih družbah in deleži v povezanih družbah

Opredelitev

Nekateri podatki iz člena 8 in naslednjih členov Direktive 78/660/EGS. Ta spremenljivka je vsota spremenljivk 36 12 1 in 36 12 2.

Opomba:

Za razporeditev v bilanci glej člen 6 (sredstva) C. II Direktive 91/674/EGS. V skladu s pravili za določitev vrednosti iz Direktive 91/674/EGS lahko določitev vrednosti naložb temelji na načelu nabavne cene ali na načelu trenutne vrednosti. Za vsako državo članico je treba navesti, katero pravilo za določitev vrednosti je bilo uporabljeno.

Povezava z drugimi spremenljivkami

Finančne naložbe v povezanih družbah in deleži v povezanih družbah se uporablja pri izračunu spremenljivke skupna vsota naložb (36 11 0 + 36 12 0 + 36 13 0 + 36 14 0).

Koda : 36 12 3

Ime : Finančne naložbe v povezanih družbah in deleži v povezanih družbah (trenutna vrednost)

Opredelitev

Člen 45 in naslednji členi Direktive 91/674/EGS (v skladu s temi členi se za določitev vrednosti naložb lahko uporabita načelo nabavne cene in načelo trenutne vrednosti).

Opomba:

Te podatke je treba navesti samo, če so v spremenljivki 36 12 0 prikazane finančne naložbe v povezanih družbah in deleži v povezanih družbah v skladu z njihovo knjižno vrednostjo.

Koda : 36 12 1

Ime : Delnice v povezanih družbah in deleži v povezanih družbah

Opredelitev

Nekateri podatki iz člena 8 in naslednjih členov Direktive 78/660/EGS.

Opomba:

Glej člen 6 (sredstva) C. II.1 in C. II.3 Direktive 91/674/EGS. V skladu s pravili za določitev vrednosti iz Direktive 91/674/EGS lahko določitev vrednosti naložb temelji na načelu nabavne cene ali na načelu trenutne vrednosti. Za vsako državo članico je treba navesti, katero pravilo za določitev vrednosti je bilo uporabljeno.

Povezava z drugimi spremenljivkami

Spremenljivka delnice v povezanih družbah in deleži v povezanih družbah se uporablja pri izračunu spremenljivke finančne naložbe v povezanih družbah in deleži v povezanih družbah (36 12 0).

Koda : 36 12 2

Ime : Dolžniški vrednostni papirji in posojila, dana drugim povezanim družbam

Opredelitev

Nekateri podatki iz člena 8 in naslednjih členov Direktive 78/660/EGS.

Opomba:

Za razporeditev v bilanci glej člen 6 (sredstva) C. II.2 in C. II.4 Direktive 91/674/EGS. V skladu s pravili za določitev vrednosti iz Direktive 91/674/EGS lahko določitev vrednosti naložb temelji na načelu nabavne cene ali na načelu trenutne vrednosti. Za vsako državo članico je treba navesti, katero pravilo za določitev vrednosti je bilo uporabljeno.

Povezava z drugimi spremenljivkami

Dolžniški vrednostni papirji in posojila, dana drugim povezanim družbam se uporabljajo pri izračunu spremenljivke finančne naložbe v povezanih družbah in deleži v povezanih družbah (36 12 0).

Koda : 36 13 0

Ime : Druge finančne naložbe

Opredelitev

Ta spremenljivka je vsota spremenljivk 36 13 1, 36 13 2, 36 13 3, 36 13 4, 36 13 5, 36 13 6. V skladu s pravili za določitev vrednosti iz Direktive 91/674/EGS lahko določitev vrednosti naložb temelji na načelu nabavne cene ali na načelu trenutne vrednosti. Za vsako državo članico je treba navesti, katero pravilo za določitev vrednosti je bilo uporabljeno.

Opomba:

Za razporeditev v bilanci glej člen 6 (sredstva) C. III Direktive 91/674/EGS.

Povezava z drugimi spremenljivkami

Druge finančne naložbe se uporabljajo pri izračunu spremenljivke skupna vsota naložb (36 11 0 + 36 12 0 + 36 13 0 + 36 14 0).

Koda : 36 13 1

Ime : Delnice in drugi vrednostni papirji s spremenljivim donosom ter deleži v naložbenih skladih

Opredelitev

Nekateri podatki iz člena 8 in naslednjih členov Direktive 78/660/EGS.

Opomba:

Za razporeditev v bilanci glej člen 6 (sredstva) C. III Direktive 91/674/EGS.

Povezava z drugimi spremenljivkami

Delnice in drugi vrednostni papirji s spremenljivim donosom ter deleži v naložbenih skladih so sestavni del spremenljivke druge finančne naložbe (36 13 0).

Delnice in drugi vrednostni papirji s spremenljivim donosom ter deleži v naložbenih skladih se uporabljajo pri izračunu spremenljivke skupna vsota naložb (36 11 0 + 36 12 0 + 36 13 0 + 36 14 0).

Koda : 36 13 2

Ime : Dolžniški vrednostni papirji in drugi vrednostni papirji s stalnim donosom

Opredelitev

člen 9 Direktive 91/674/EGS.

Opomba:

Za razporeditev v bilanci glej člen 6 (sredstva) C. III.2 Direktive 91/674/EGS.

Povezava z drugimi spremenljivkami

Dolžniški vrednostni papirji in drugi vrednostni papirji s stalnim donosom so sestavni del spremenljivke druge finančne naložbe (36 13 0).

Dolžniški vrednostni papirji in drugi vrednostni papirji s stalnim donosom se uporabljajo pri izračunu spremenljivke skupna vsota naložb (36 11 0 + 36 12 0 + 36 13 0 + 36 14 0).

Koda : 36 13 3

Ime : Deleži v investicijskih skladih

Opredelitev

člen 10 Direktive 91/674/EGS.

Opomba:

Za razporeditev v bilanci glej člen 6 (sredstva) C. III.3 Direktive 91/674/EGS.

Povezava z drugimi spremenljivkami

Deleži pri investicijskih skladih je sestavni del spremenljivke druge finančne naložbe (36 13 0).

Deleži pri investicijskih skladih se uporabljajo pri izračunu spremenljivke skupna vsota naložb (36 11 0 + 36 12 0 + 36 13 0 + 36 14 0).

Koda : 36 13 4

Ime : Posojila, zajamčena s hipotekami

Opredelitev

člen 11 Direktive 91/674/EGS.

Opomba:

Za razporeditev v bilanci glej člen 6 (sredstva) C. III.4 Direktive 91/674/EGS.

Povezava z drugimi spremenljivkami

Posojila, zajamčena s hipotekami, so sestavni del spremenljivke druge finančne naložbe (36 13 0).

Posojila, zajamčena s hipotekami, se uporabljajo pri izračunu spremenljivke skupna vsota naložb (36 11 0 + 36 12 0 + 36 13 0 + 36 14 0).

Koda : 36 13 5

Ime : Druga posojila

Opredelitev

člen 11 Direktive 91/674/EGS ter člen 8 in naslednji členi Direktive 78/674/EGS.

Opomba:

Za razporeditev v bilanci glej člen 6 (sredstva) C. III.5 Direktive 91/674/EGS.

Povezava z drugimi spremenljivkami

Druga posojila so sestavni del spremenljivke druge finančne naložbe (36 13 0).

Druga posojila se uporabljajo pri izračunu spremenljivke skupna vsota naložb (36 11 0 + 36 12 0 + 36 13 0 + 36 14 0).

Koda : 36 13 6

Ime : Drugo (vključno z vlogami pri kreditnih ustanovah)

Opredelitev

Člena 12 in 13 Direktive 91/674/EGS.

Opomba:

Za razporeditev v bilanci glej člen 6 (sredstva) C. III.6 in C. III.7 Direktive 91/674/EGS.

Povezava z drugimi spremenljivkami

Drugo (vključno z vlogami pri kreditnih ustanovah) je sestavni del spremenljivke druge finančne naložbe (36 13 0).

Drugo (vključno z vlogami pri kreditnih ustanovah) se uporablja pri izračunu spremenljivke skupna vsota naložb (36 11 0 + 36 12 0 + 36 13 0 + 36 14 0).

Koda : 36 13 8

Ime : Druge finančne naložbe (trenutna vrednost)

Opredelitev

Člen 45 in naslednji členi Direktive 91/674/EGS (v skladu s temi členi se načelo nabavne cene in načelo trenutne vrednosti lahko uporabita za določitev vrednosti naložb).

Opomba:

Te podatke je treba navesti samo, če so v spremenljivki 36 13 0 prikazane druge finančne naložbe v skladu z njihovimi knjižnimi vrednostmi.

Koda : 36 14 0

Ime : Vloge pri cedentih

Opredelitev

Člen 14 Direktive 91/674/EGS.

Opomba:

Za razporeditev v bilanci glej člen 6 (sredstva) C. IV Direktive 91/674/EGS.

Povezava z drugimi spremenljivkami

Vloge pri cedentih se uporabljajo pri izračunu spremenljivke skupna vsota naložb (36 11 0 + 36 12 0 + 36 13 0 + 36 14 0).

Koda : 36 20 0

Ime : Naložbe v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzamejo naložbeno tveganje

Opredelitev

Člen 15 Direktive 91/674/EGS.

Opomba:

Za razporeditev v bilanci glej člen 6 (sredstva) D Direktive 91/674/EGS.

Koda : 36 21 0

Ime : Naložbe v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzamejo naložbeno tveganje – zemljišča in zgradbe

Opredelitev

Nekateri podatki iz člena 8 in naslednjih členov Direktive 78/660/EGS. Ta spremenljivka je sestavni del spremenljivke 36 20 0.

Opomba:

Tukaj je treba navesti znesek, ki se ujema s spremenljivko 36 11 0.

Povezava z drugimi spremenljivkami

Naložbe v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzamejo naložbeno tveganje – zemljišče in stavbe, so sestavni del spremenljivke naložbe v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzamejo naložbeno tveganje (36 20 0).

Koda : 36 22 0

Ime : Naložbe v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzamejo naložbeno tveganje – druge finančne naložbe

Opredelitev

Ta spremenljivka je sestavni del spremenljivke 36 20 0.

Opomba:

Tukaj se navede znesek, ki ustreza spremenljivki 36 13 0.

Povezava z drugimi spremenljivkami

Naložbe v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzamejo naložbeno tveganje – druge finančne naložbe, so sestavni del spremenljivke naložbe v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzamejo naložbeno tveganje (36 20 0).

Koda : 36 30 0

Ime : Bilančna vsota

Opredelitev

Ta spremenljivka sestoji iz vsot postavk A, B, C, D, E, F, G in H iz tistega dela bilance, v katerem je navedena aktiva, ali vsote postavk A, B, C, D, E, F, G, H in I iz tistega dela bilance, v katerem je navedena pasiva. V vsakem primeru jo je treba navesti, če je v bilanci na strani aktive ali pasive prikazana izguba za obračunsko leto.

Opomba:

Za razporeditev v bilanci glej člen 6 Direktive 91/674/EGS.

Koda : 37 10 0

Ime : Skupaj kapital in rezerve

Opredelitev

Tukaj se navede skupna vsota vseh sestavnih delov kapitala in rezerviranih sredstev (postavka A na strani pasive v bilanci iz člena 6 Direktive 91/674/EGS). Tukaj je treba zajeti izgubo za obračunsko leto (če je ni, je to treba označiti).

Koda : 37 10 1

Ime : Skupaj kapital in rezerve, razčlenjena po pravnem statusu

Opredelitev

Spremenljivka skupaj kapital in rezerve (glej spremenljivko 37 10 0) se razčleni po pravnem statusu, kot sledi: inkorporirana podjetja z omejeno odgovornostjo, vzajemne zavarovalnice, podružnice zavarovalnic s sedežem v državi, ki ni članica EGP, drugo.

Povezava z drugimi spremenljivkami

Skupaj kapital in rezerve, razčlenjena po pravnem statusu je nadaljnja členitev spremenljivke skupaj kapital in rezerve (37 10 0).

Koda : 37 11 0

Ime : Vpisani delniški kapital ali enakovredna sredstva

Opredelitev

Člen 19 Direktive 91/674/EGS.

Opomba:

Za razporeditev v bilanci glej točko člen 6 (obveznosti) A. I Direktive 91/674/EGS.

Povezava z drugimi spremenljivkami

Vpisani delniški kapital ali enakovredna sredstva so sestavni del spremenljivke skupaj kapital in rezerve (37 10 0).

Koda : 37 12 0

Ime : Izračun deleža premij, revalorizacijske rezerve, rezerve

Opredelitev

Nekateri podatki iz člena 8 in naslednjih členov Direktive 78/660/EGS.

Opomba:

Za razporeditev v bilanci glej člen 6 (obveznosti) A. II, A. III in A. IV Direktive 91/674/EGS.

Povezava z drugimi spremenljivkami

Izračun deleža premij, revalorizacijske rezerve, rezerve so sestavni del spremenljivke skupaj kapital in rezerve (37 10 0).

Koda : 37 20 0

Ime : Podrejene obveznosti

Opredelitev

Člen 21 Direktive 91/674/EGS.

Opomba:

Za razporeditev v bilanci glej člen 6 (obveznosti) B Direktive 91/674/EGS.

Koda : 37 31 0

Ime : Kosmate prenosne premije

Opredelitev

Člen 25 Direktive 91/674/EGS.

Opomba:

Za razporeditev v bilanci glej člen 6 (obveznosti) C.1(a) Direktive 91/674/EGS.

Povezava z drugimi spremenljivkami

Kosmate prenosne premije se uporabljajo pri izračunu spremenljivke skupna vsota kosmatih tehničnih rezervacij (37 31 0 + 37 32 0 + 37 33 0 + 37 34 0 + 37 35 0 + 37 36 0 + 37 37 0).

Koda : 37 32 0

Ime : Kosmate matematične rezervacije

Opredelitev

Člen 27 Direktive 91/674/EGS.

Opomba:

Za razporeditev v bilanci glej člen 6 (obveznosti) C.2(a) Direktive 91/674/EGS.

Povezava z drugimi spremenljivkami

Kosmate matematične rezervacije se uporabljajo pri izračunu spremenljivke skupna vsota kosmatih tehničnih rezervacij (37 31 0 + 37 32 0 + 37 33 0 + 37 34 0 + 37 35 0 + 37 36 0 + 37 37 0).

Koda : 37 33 0

Ime : Kosmate škodne rezervacije

Opredelitev

Člen 28 Direktive 91/674/EGS.

Opomba:

Za razporeditev v bilanci glej člen 6 (obveznosti) C.3(a) Direktive 91/674/EGS.

Povezava z drugimi spremenljivkami

Kosmate škodne rezervacije se uporabljajo pri izračunu spremenljivke skupna vsota kosmatih tehničnih rezervacij (37 31 0 + 37 32 0 + 37 33 0 + 37 34 0 + 37 35 0 + 37 36 0 + 37 37 0).

Koda : 37 33 1

Ime : Kosmate škodne rezervacije, za direktne posle

Opredelitev

Ta spremenljivka je sestavni del spremenljivke 37 33 0 (glej tudi člen 28 Direktive 91/674/EGS).

Opomba:

Za razporeditev v bilanci glej člen 6 (obveznosti) C.3(a) Direktive 91/674/EGS.

Povezava z drugimi spremenljivkami

Kosmate škodne rezervacije za direktne posle so sestavni del spremenljivke kosmate škodne rezervacije (37 33 0).

Koda : 37 33 3

Ime : Kosmate škodne rezervacije za direktne posle po (pod)kategorijah CPA (petmestna stopnja) in podkategorijah 66.03.21,66.03.22.

Opredelitev

To je dodatna členitev spremenljivke 37 33 1 (glej tudi člen 28 Direktive 91/674/EGS). Kosmate škodne rezervacije za direktne posle se razčlenijo v skladu z razvrstitvijo izdelkov po dejavnostih za storitve zavarovanja in naložb v pokojninske sklade: petmestna stopnja in podkategoriji 66.03.21, 66. 03.22.

Opomba:

Za razporeditev v bilanci glej člen 6 (obveznosti) C.3(a) Direktive 91/674/EGS.

Povezava z drugimi spremenljivkami

Kosmate škodne rezervacije za direktne posle, po (pod)kategorijah CPA (petmestna stopnja) in podkategorijah 66.03.21, 66.03.22 je nadaljnja členitev spremenljivke kosmate škodne rezervacije, za direktne posle (37 33 1).

Koda : 37 34 0

Ime : Kosmate rezervacije za bonuse in popuste

Opredeliteva

Člen 29 Direktive 91/674/EGS.

Opomba:

Za razporeditev v bilanci glej člen 6 (obveznosti) C.4(a) Direktive 91/674/EGS.

Povezava z drugimi spremenljivkami

Kosmate rezervacije za bonuse in popuste se uporabljajo pri izračunu spremenljivke skupna vsota kosmatih tehničnih rezervacij (37 31 0 + 37 32 0 + 37 33 0 + 37 34 0 + 37 35 0 + 37 36 0 + 37 37 0).

Koda : 37 35 0

Ime : Izravnalne rezervacije

Opredelitev

Člen 30 Direktive 91/674/EGS.

Opomba:

Za razporeditev v bilanci glej člen 6 (obveznosti) C.5 Direktive 91/674/EGS.

Povezava z drugimi spremenljivkami

Izravnalne rezervacije se uporabljajo pri izračunu spremenljivke skupna vsota kosmatih tehničnih rezervacij (37 31 0 + 37 32 0 + 37 33 0 + 37 34 0 + 37 35 0 + 37 36 0 + 37 37 0).

Koda : 37 36 0

Ime : Kosmate druge tehnične rezervacije

Opredelitev

Člen 26 Direktive 91/674/EGS.

Opomba:

Za razporeditev v bilanci glej člen 6 (obveznosti) C.6(a) Direktive 91/674/EGS. Treba je navesti podrobno razčlenitev te spremenljivke.

Povezava z drugimi spremenljivkami

Kosmate druge tehnične rezervacije se uporabljajo pri izračunu spremenljivke skupna vsota kosmatih tehničnih rezervacij (37 31 0 + 37 32 0 + 37 33 0 + 37 34 0 + 37 35 0 + 37 36 0 + 37 37 0).

Koda : 37 37 0

Ime : Kosmate tehnične rezervacije v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzamejo naložbeno tveganje

Opredelitev

Člen 31 Direktive 91/674/EGS.

Opomba:

Za razporeditev v bilanci glej člen 6 (obveznosti) D.(a) Direktive 91/674/EGS.

Povezava z drugimi spremenljivkami

Kosmate tehnične rezervacije v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzamejo naložbeno tveganje, se uporabljajo pri izračunu spremenljivke skupna vsota kosmatih tehničnih rezervacij (37 31 0 + 37 32 0 + 37 33 0 + 37 34 0 + 37 35 0 + 37 36 0 + 37 37 0).

Koda : 37 30 1

Ime : Skupaj čiste zavarovalno-tehnične rezervacije

Opredelitev

Ta spremenljivka je vsota spremenljivk 37 31 0, 37 32 0, 37 33 0, 37 34 0, 37 35 0, 37 36 0 in 37 37 0 na neto osnovi (t. j. po odbitku deleža pozavarovalnic).

Opomba:

Ta spremenljivka je potrebna zaradi podrobnih izračunov makro ekonomskih spremenljivk v obračunu proizvodnje.

Koda : 37 41 0

Ime : Obveznosti za posojila

Opredelitev

Nekateri podatki iz člena 8 in naslednjih členov Direktive 78/660/EGS.

Opomba:

Za razporeditev v bilanci glej člen 6 (obveznosti) G. III Direktive 91/674/EGS. Ta spremenljivka zajema konvertibilna posojila.

Koda : 37 42 0

Ime : Najeta dolgoročna posojila

Opredelitev

Nekateri podatki iz člena 8 in naslednjih členov Direktive 78/660/EGS.

Opomba:

Za razporeditev v bilanci glej člen 6 (obveznosti) G. IV Direktive 91/674/EGS.

PREOSTALE SPREMENLJIVKE

Koda : 39 10 0

Ime : Število neporavnanih pogodb ob koncu obračunskega leta v zvezi z direktnimi posli za vse individualne pogodbe o življenjskih zavarovanjih in za naslednje podkategorije CPA: 66.01.1, 66.03.1, 66.03.4, 66.03.5.

Opredelitev

Tu se navede število neporavnanih pogodb ob koncu obračunskega leta v zvezi z direktnimi posli za vse individualne pogodbe o življenjskem zavarovanju in za naslednje podkategorije za razvrstitev izdelkov po dejavnostih za storitve zavarovanja in naložb v pokojninske sklade: 66.01.1, 66.03.1, 66.03.4, 66.03.5.

Opomba:

Upoštevajo se samo pogodbe, ki so ob koncu obračunskega leta še aktivne. Tukaj navedeni podatki v zvezi z individualnimi pogodbami o življenjskem zavarovanju ustrezajo vsebini spremenljivke 12 11 3.

Koda : 39 20 0

Ime : Število zavarovancev ob koncu obračunskega leta v zvezi z direktnimi posli, in sicer za vse pogodbe o skupinskem življenjskem zavarovanju in za naslednjo podkategorijo CPA: 66.03.1.

Opredelitev

Tu se navede število zavarovancev ob koncu obračunskega leta v zvezi z direktnimi posli, in sicer za vse pogodbe o skupinskem življenjskem zavarovanju in za naslednjo podkategorijo razvrstitve izdelkov po dejavnostih za storitve zavarovanja in naložb v pokojninske sklade: 66.03.1.

Opomba:

Upoštevajo se samo zavarovanci, katerih pogodbe so ob koncu obračunskega leta še aktivne. Tukaj navedeni podatki v zvezi s pogodbami za skupinska življenjska zavarovanja ustrezajo vsebini spremenljivke 12 11 4.

Koda : 39 30 0

Ime : Število zavarovanih vozil ob koncu obračunskega leta, ki se nanaša na direktne posle, za naslednjo podkategorijo CPA: 66.03.2.

Opredelitev

Tukaj se navede število zavarovanih vozil ob koncu obračunskega leta, ki se nanaša na direktne posle, za naslednjo podkategorijo razvrstitve izdelkov po dejavnostih za storitve zavarovanja in naložb v pokojninske sklade: 66.03.2.

Opomba:

Upoštevajo se samo vozila, ki jih pokrivajo še aktivne pogodbe ob koncu obračunskega leta. Upoštevajo se vsa vozila, četudi so zajeta v skupinske pogodbe.

Koda : 39 40 0

Ime : Kosmata zavarovalna vsota ob koncu obračunskega leta, ki se nanaša na direktne posle, za naslednji podkategoriji CPA: 66.01.1 in 66.01.4.

Opredelitev

Tu je zajeta bruto skupna zavarovalna vsota ob koncu obračunskega leta, ki se nanaša na direktne posle, za naslednji podkategoriji razvrstitve izdelkov po dejavnostih za storitve zavarovanja in naložb v pokojninske sklade: 66.01.1 in 66.01.4.

Opomba:

Upoštevajo se samo zneski, ki se nanašajo na pogodbe, ki so ob koncu obračunskega leta še aktivne. Za rentna zavarovanja se uporabijo državne protivrednosti za zavarovalno vsoto.

Koda : 39 50 0

Ime : Število škodnih zahtevkov, prevzetih med obračunskim letom, ki se nanašajo na direktne posle, za naslednjo podkategorijo CPA: 66.03.2.

Opredelitev

Skupno število škodnih zahtevkov, prevzetih med obračunski letom, ki se nanašajo na direktne posle, se navede za naslednjo podkategorijo razvrstitve izdelkov po dejavnostih za storitve zavarovanja in naložb v pokojninske sklade: 66.03.2.

Opomba:

Glej Člen 44 Direktive Sveta 92/49/EGS. Upošteva se število vseh dogodkov, ki so se zgodili in bili javljeni med obračunskim letom ter dajejo pravico do zahtevka nadomestila (sem ne spada ocenjena škoda, ki se je zgodila, vendar ni bila prijavljena).

[1] UL L 344, 18.12.1998, str. 49.

[2] UL L 193, 18.7.1983, str. 1.

[3] UL L 228, 11.8.1992, str. 1.

[4] UL L 360, 9.12.1992, str. 1.

[5] UL L 222, 14.8.1978, str. 11.

--------------------------------------------------

Top