Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1149

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1149/1999 z dne 25. maja 1999 o spremembah Uredbe (ES, Euratom) št. 2728/94 o ustanovitvi Jamstvenega sklada za zunanje ukrepe

OJ L 139, 2.6.1999, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 003 P. 113 - 114
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 003 P. 113 - 114
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 003 P. 113 - 114
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 003 P. 113 - 114
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 003 P. 113 - 114
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 003 P. 113 - 114
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 003 P. 113 - 114
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 003 P. 113 - 114
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 003 P. 113 - 114
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 002 P. 151 - 152
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 002 P. 151 - 152

No longer in force, Date of end of validity: 29/06/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1149/oj

31999R1149Official Journal L 139 , 02/06/1999 P. 0001 - 0002


Uredba Sveta (ES, EURATOM) št. 1149/1999

z dne 25. maja 1999

o spremembah Uredbe (ES, Euratom) št. 2728/94 o ustanovitvi Jamstvenega sklada za zunanje ukrepe

SVET EVROPSKE UNIJE JE -

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 308 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 203 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Računskega sodišča [3],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Jamstveni sklad se polni s plačili iz skupnega proračuna Evropskih skupnosti, iz obresti na investirana sredstva in zneskov, ki jih izterja v primeru zamude dolžnikov, ko sklad že izplača znesek na podlagi jamstva.

(2) Izkušnje pri delovanju Jamstvenega sklada kažejo, da je 9 % primerno razmerje med sredstvi Jamstvenega sklada in jamčenimi obveznostmi iz glavnice, povečanimi za neplačane zapadle obresti.

(3) Plačila v Jamstveni sklad v višini 9 % zneska vsakega posla se zdijo zadostna za dosego ciljnega zneska.

(4) Jamstveni sklad je dosegel ciljni znesek 31. decembra 1997 in je zato treba preveriti stopnjo za oblikovanje rezervacij.

(5) Če Jamstveni sklad preseže ciljni znesek, se presežek plača nazaj v skupni proračun Evropskih skupnosti.

(6) Komisija mora poročati Evropskemu parlamentu in Svetu o delovanju sklada in pri tem upoštevati morebitne spremembe tveganja, ki mu je Jamstveni sklad izpostavljen zaradi širitve Skupnosti.

(7) Uredbo (ES, Euratom) št. 2728/94 [4] je zato treba ustrezno spremeniti.

(8) Za sprejetje te uredbe Pogodbe ne določajo nobenih drugih pooblastil razen pooblastila na podlagi člena 308 Pogodbe o ES in člena 203 Pogodbe ESAE -

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES, Euratom) št. 2728/94 se spremeni kakor sledi:

1. v členu 3 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:

"Ciljni znesek znaša 9 % skupnih neplačanih obveznosti Skupnosti do virov sredstev iz vsakega posla, povečanih za neplačane zapadle obresti.";

2. člen 4(1) se nadomesti z naslednjim:

"Plačila iz prve alinee člena 2 so enaka 9 % vrednosti investiranega kapitala poslov.";

3. v členu 5 se prvi odstavek nadomesti z naslednjim:

"Če se zaradi aktiviranja jamstev zaradi zamude sredstva sklada znižajo pod 75 % ciljnega zneska, se stopnja za oblikovanje rezervacij za nove posle dvigne na 10 %, dokler ni ponovno dosežen ciljni znesek.";

4. člen 9 se nadomesti z naslednjim:

"Komisija predloži Evropskemu parlamentu in Svetu izčrpno poročilo o delovanju sklada ob sklenitvi prvega sporazuma o pristopu z državami pristopnicami, pa tudi pred 31. decembrom 2006. Komisija po potrebi predloži Svetu ustrezne predloge za spremembe parametrov sklada."

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. januarja 2000.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. maja 1999

Za Svet

Predsednik

H. Eichel

[1] UL C 32, 6.2.1999, str. 11.

[2] UL C 379, 7.12.1998, str. 155.

[3] Mnenje z dne 30. oktobra 1998.

[4] UL L 293, 12.11.1994, str. 1.

Top