EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R0731

Uredba Komisije (ES) št. 731/1999 z dne 7. aprila 1999 o spremembi Uredbe (ES) št. 2848/98 za sektor surovega tobaka v zvezi z dodelitvijo količin po prenosih količin jamstvenega praga iz ene skupine sort v drugo in Priloge II, v kateri so določena proizvodna območja

OJ L 93, 8.4.1999, p. 20–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 025 P. 112 - 113
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 025 P. 112 - 113
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 025 P. 112 - 113
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 025 P. 112 - 113
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 025 P. 112 - 113
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 025 P. 112 - 113
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 025 P. 112 - 113
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 025 P. 112 - 113
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 025 P. 112 - 113

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/731/oj

31999R0731



Uradni list L 093 , 08/04/1999 str. 0020 - 0021


Uredba Komisije (ES) št. 731/1999

z dne 7. aprila 1999

o spremembi Uredbe (ES) št. 2848/98 za sektor surovega tobaka v zvezi z dodelitvijo količin po prenosih količin jamstvenega praga iz ene skupine sort v drugo in Priloge II, v kateri so določena proizvodna območja

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2075/92 z dne 30. junija 1992 o skupni ureditvi trga za surovi tobak [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 660/1999 [2], in zlasti členov 7, 9 in 11 Uredbe,

ker člen 9(4) Uredbe (EGS) št. 2075/92 omogoča prenos dela količin jamstvenega praga k drugim skupinam sort; ker je treba predvideti določbe, ki bodo omogočale spremembe potrdil o dodelitvi kvot, izdanih posameznim proizvajalcem, ki niso člani skupin proizvajalcev, in skupinam proizvajalcev po dovolitvi takšnih prenosov;

ker bi morale države članice zaradi dobrega upravljanja in preglednosti določiti objektivna merila, ki jih morajo same objaviti, za dodelitev količin jamstvenega praga, ki se jih prenese v druge skupine sort; ker je treba ta merila določiti ob upoštevanju mnenja priznanih medpanožnih organizacij skladno z Uredbo Sveta (EGS) št. 2077/92 [3] in jih sporočiti Komisiji;

ker se v skladu s členom 5(a) Uredbe (EGS) št. 2075/92 dodeli premija pod pogojem, da tobak v listih izvira iz proizvodnega območja, določenega za vsako posamezno sorto;

ker so v skladu s členom 8 Uredbe (ES) št. 2848/98 z dne 22. decembra 1998 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 2075/92 glede sheme premij, proizvodnih kvot in posebne pomoči za skupine proizvajalcev v sektorju surovega tobaka [4], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 510/1999 [5], ta proizvodna območja določena v Prilogi II k navedeni uredbi;

ker je po odločbi Sveta o določitvi premij in jamstvenih pragov za tobak v listih po skupini sort in po državi članici za letine 1999, 2000 in 2001, ter po zahtevi Italije z dne 12. marca 1999 treba razmejiti proizvodna območja za sorto Katerini in podobne sorte v tej državi članici tako, da se spremeni Priloga II k Uredbi (ES) št. 2848/98;

ker morajo zadevni ukrepi začeti veljati čimprej;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za tobak,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 2848/98 se spremeni takole:

1. Členu 22 se doda naslednji odstavek:

"4. V 15 dneh po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti Uredbe o določitvi prenosa količin jamstvenega praga iz ene skupine sort v drugo v skladu s členom 9(4) Uredbe (EGS) št. 2075/92, pristojna služba količine, navedene na potrdilih o dodelitvi proizvodnih kvot, po takih prenosih pravično porazdeli med posamezne proizvajalce, ki niso člani skupin proizvajalcev, in skupine proizvajalcev, za katere veljajo potrdila o dodelitvi proizvodnih kvot. Količine se dodelijo na podlagi objektivnih objavljenih meril, ki jih določijo države članice ob upoštevanju mnenja medpanožnih organizacij, priznanih v skladu z Uredbo (EGS) št. 2077/92. Pristojna služba držav članic popravi količine, ki so navedene na potrdilih o dodelitvi proizvodnih kvot, če je bilo posameznim proizvajalcem, ki niso člani skupin proizvajalcev, in zadevnim skupinam proizvajalcev izdano potrdilo o dodelitvi proizvodnih kvot v roku iz odstavka 3."

2. Členu 54 se doda naslednja točka:

"(m) objektivna merila, ki jih določijo države članice za dodelitev količin jamstvenega praga, ki se prenesejo v drugo skupino sort v skladu s členom 22(4)."

3. Del VII ("Katerini in podobne sorte") Priloge II se nadomesti s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se od letine 1999 naprej.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. aprila 1999

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 215, 30.7.1992, str. 70.

[2] UL L 83, 27.3.1999, str. 10.

[3] UL L 215, 30.7.1992, str. 80.

[4] UL L 358, 31.12.1998, str. 17.

[5] UL L 60, 9.3.1999, str. 54.

--------------------------------------------------

PRILOGA

"Skupina sort v skladu s Prilogo k Uredbi (EGS) št. 2075/92 | Država članica | Proizvodno območje |

I. VII. Katerini in podobne sorte | Grčija | vzhodna Makedonija, osrednja Makedonija, zahodna Makedonija, Tesalija, Epir, Vzhodna osrednja Grčija, Zahodna osrednja Grčija |

Italija | Lacij, Abruci, Kampanija, Bazilikata, Apulija" |

--------------------------------------------------

Top