EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R0111

Uredba Komisije (ES) št. 111/1999 z dne 18. januarja 1999 o določitvi splošnih pravili za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2802/98 o programu za dobavo kmetijskih proizvodov Ruski federaciji

OJ L 14, 19.1.1999, p. 3–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 024 P. 296 - 309
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 024 P. 296 - 309
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 024 P. 296 - 309
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 024 P. 296 - 309
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 024 P. 296 - 309
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 024 P. 296 - 309
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 024 P. 296 - 309
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 024 P. 296 - 309
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 024 P. 296 - 309
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 026 P. 166 - 179
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 026 P. 166 - 179
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 062 P. 16 - 29

No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014: This act has been changed. Current consolidated version: 30/05/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/111/oj

31999R0111Uradni list L 014 , 19/01/1999 str. 0003 - 0016


Uredba Komisije (ES) št. 111/1999

z dne 18. januarja 1999

o določitvi splošnih pravili za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2802/98 o programu za dobavo kmetijskih proizvodov Ruski federaciji

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2802/98 z dne 17. decembra 1998 o programu za dobavo kmetijskih proizvodov Ruski federaciji [1] in zlasti člena 4(2) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2799/98 z dne 15. decembra 1998 o določitvi kmetijsko-monetarne ureditve za evro [2],

ker Uredba (ES) št. 2802/98 predvideva ukrepe, ki veljajo za brezplačno dobavo kmetijskih proizvodov Rusiji; ker bi bilo treba za izvedbo teh ukrepov določiti splošna pravila za njeno uporabo in zlasti pravila o sodelovanju na razpisih, dodelitev pogodb za dobave in obveznosti, ki jih morajo izpolnjevati izbrani ponudniki;

ker te dobave zajemajo kmetijske proizvode iz intervencijskih zalog brez nadaljnje predelave in proizvode, ki niso na voljo iz intervencijskih zalog, a pripadajo isti skupini proizvodov; ker bi bilo treba določiti tudi posebna podrobna pravila za dobavo predelanih proizvodov; ker bi bilo treba dovoliti, da se le-ti plačajo s surovinami iz intervencijskih zalog;

ker bi bilo treba zato, da se zagotovi zadovoljiva konkurenca med raznimi dobavitelji v Skupnosti, pri dobavi predelanih proizvodov in proizvodov, ki niso na voljo iz intervencije in morajo biti zbrani na trgu Skupnosti, te dobave organizirati v dveh stopnjah ter pogodbe oddati ločeno za proizvodnjo predelanega proizvoda oziroma zbiranje proizvoda na trgu in potem za dostavo do faze dostave, določene za dobavo državi prejemnici;

ker morajo biti na podlagi člena 14 Uredbe Komisije (ES) št. 2808/98 z dne 22. decembra 1998 o določitvi podrobnih pravil za uporabo kmetijsko-monetarnega sistema za evro v kmetijstvu [3], zneski, navedeni v ponudbah, predloženih kot odgovor na razpise, organizirane v okviru instrumentov, ki so del skupne kmetijske politike, izraženi v evrih; ker člen 5(1) navedene uredbe predpisuje, da je v takih primerih operativni dogodek za kmetijski menjalni tečaj zadnji dan za predložitev ponudb; ker odstavka 3 in 4 navedenega člena določata operativne dogodke za predplačila in varščine;

ker morajo ta pravila za uporabo vključevati tudi sistem nadzornih pregledov in polog varščin pred izstopom iz ozemlja Skupnosti ter v namembnih morskih pristaniščih in na mejnih prehodih proizvodov, da se zagotovi pravilna izvedba dobave; ker je treba dokazilo, da so zadevne proizvode prevzeli ruski organi, predložiti v obliki posebnega potrdila o prevzemu;

ker je primerno predvideti možnost dopustitve določenih odstopanj za primere izgub, da se upoštevajo posebne težave;

ker veljajo za proizvode, ki jih imajo intervencijske agencije in so namenjeni za izvoz, določbe Uredbe Komisije (EGS) št. 3002/92 z dne 16. oktobra 1992 o določitvi skupnih podrobnih pravil za preverjanje uporabe in/ali namembnih krajev proizvodov iz intervencije [4], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 770/96 [5];

ker bi bilo treba določiti, da se Uredba Komisije (EGS) št. 2220/85 z dne 22. julija 1985 o skupnih podrobnih pravilih za uporabo sistema varščin za kmetijske proizvode [6], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 3403/93, [7], uporablja tudi za dobavo, urejeno s to uredbo;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem vseh pristojnih upravljalnih odborov,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ta uredba se uporablja za brezplačno dobavo kmetijskih proizvodov Rusiji na podlagi Uredbe (ES) št. 2802/98, brez poseganja v kakršne koli dodatne določbe uredb o odpiranju razpisov za oddajo naročil za posamezne dobave.

Člen 2

1. Odpre se razpis za določitev stroškov dobave do morskih pristanišč in mejnih prehodov prevzema s strani prejemnika, določenih v obvestilu o razpisu, za proizvode, ki se bodisi odpremijo iz intervencijskih skladišč bodisi zberejo na trgu Skupnosti.

(a) Ti stroški se lahko nanašajo na dobavo blaga od nakladalne rampe skladišča intervencijske agencije ali naložitve na prevozno sredstvo do točke prevzema v določeni fazi dostave.

(b) Ti stroški se lahko nanašajo na dobavo proizvoda, naloženega na prevozno sredstvo, od skladišča, pristanišča ali železniške postaje Skupnosti do točke prevzema v določeni fazi dostave.

2. Razpis lahko zajema količino proizvodov, ki se fizično odpremijo iz intervencijskih zalog kot plačilo za dobavo predelanih proizvodov iz iste skupine proizvodov. V tem primeru stroški krijejo zlasti predelavo, pakiranje in označevanje proizvodov, ki se dostavijo do faze dostave, določene v obvestilu o razpisu, v skladu s posameznim razpisom.

3. Razpis se lahko nanaša na določanje stroškov dobave proizvodov, ki se zberejo na trgu Skupnosti. Za take dobave stroški krijejo zlasti ceno proizvoda ter stroške pakiranja in označevanja proizvodov, ki se dostavijo do faze dostave, določene v obvestilu o razpisu, v skladu s posameznim razpisom.

Člen 3

V razpisnih postopkih pod enakimi pogoji lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki ima državljanstvo države članice in stalno prebivališče v Skupnosti, ter vsaka gospodarska družba, ki je ustanovljena v skladu z zakoni države članice in ima registriran sedež, glavno upravo ali matično podjetje v državi članici.

Člen 4

1. Pisne ponudbe se predložijo intervencijski agenciji na naslov, naveden v obvestilu o razpisu, pred navedenim datumom in časom.

Ponudbe se vložijo v dve zaprti kuverti. Na notranji kuverti je poleg naslova iz obvestila o razpisu napisana številka uredbe, ki objavlja razpis, in naslednje besedilo: "Ponudba (firma ponudnika) – Odpre lahko le komisija za odpiranje ponudb".

Ponudbe, predložene po telefaksu, teleksu ali elektronski pošti se ne sprejmejo.

2. Ponudbe se odprejo javno in odgovorni organ objavi ponujene zneske oziroma količine za vsako partijo.

3. Intervencijske agencije se prepričajo, da imajo ponudniki in podizvajalci, navedeni v njihovih ponudbah, tehnične in finančne zmogljivosti za izpolnitev obveznosti v zvezi z dobavo, za katero predložijo ponudbe.

Člen 5

1. Ponudbe so veljavne le, kadar:

(a) jasno navajajo uredbo, ki odpira posamezni razpis, in številko partije, na katero se nanašajo;

(b) navajajo ime in naslov ponudnika, ki mora biti ustanovljen v Skupnosti, skupaj z njegovo številko zavezanca za DDV ter številko teleksa in/ali telefaksa;

(c) obsegajo eno samo, celo partijo (neto maso);

(d) če so to ponudbe iz člena 2(1) in (3), so različni navedeni zneski izraženi v evrih;

(e) navajajo, kjer se uporablja člen 2(1)(a) ali (b):

(1) ponujeni znesek na tono bruto za vsak namembni kraj, ki upošteva vse možne točke odhoda, predvidene v razpisu;

(2) imena in naslove vseh špediterjev in podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi dobave na ozemlju Skupnosti in v tretjih državah;

(3) prevozno sredstvo, ki bo uporabljeno, in njegovo zmogljivost;

(4) pot, vključno z mejnimi prehodi in točkami, kjer se bo blago pretovorilo z enega prevoznega sredstva na drugo; v takih primerih se ponudnik zaveže pisno sporočiti vsaj tri dni vnaprej točke in datume pretovarjanja ter verjetne datume glavnih operacij, predvsem nakladanja in prispetja do namembnega kraja;

(5) natančno razčlenitev ponudbe v skladu s postavkami, navedenimi v Prilogi II;

(6) zavezo ponudnika, da bo predložil, če bo njegova ponudba izbrana, izvirnik zavarovalne police, sklenjene za vsa tveganja v zvezi s prevozom;

(f) navajajo, če se uporablja člen 2(2), pri dobavi riža:

(1) predlagano količino proizvoda v tonah (neto maso), ki bo zamenjana za eno tono neto končnega proizvoda, dobavljenega pod pogoji in v fazi dostave, navedenimi v razpisu;

(2) točne naslove skladišč, v katerih bo shranjeno blago do odpošiljanja;

(3) imena in naslove vseh podizvajalcev in špediterjev, ki bodo sodelovali v tej operaciji;

(4) znesek na tono (neto) na dan, potreben za kritje vseh stroškov (čakanje, zavarovanje, varščino, garancije, itd.), če prevoznik ni zmožen prevzeti blaga v določenih rokih;

(g) navajajo, če se uporablja člen 2(3), pri dobavi prašičjega mesa:

(1) ponujeni znesek na tono (neto) z upoštevanjem stroškov predelave, pakiranja in prevoza do faze dostave, navedene v razpisu;

(2) točne naslove skladišč, v katerih bo shranjeno blago do odpošiljanja;

(3) imena in naslove vseh podizvajalcev in špediterjev, ki bodo sodelovali v tej operaciji;

(4) znesek na tono (neto) na dan, potreben za kritje vseh stroškov (čakanje, zavarovanje, varščino, garancije, itd.), če prevoznik ni zmožen prevzeti blaga v predpisanih rokih;

(h) jim je priloženo dokazilo, da je ponudnik v prid intervencijske agencije, pri kateri se predložijo ponudbe, položil razpisno varščino v znesku na enoto, navedenem v obvestilu o razpisu, v skladu s členom 8(1) iz naslova III Uredbe (EGS) št. 2220/85. Dokazilo se predloži v obliki izvirnika listine, izdane v finančni instituciji, ki zagotavlja varščino, in sestavljene v skladu s Prilogo III;

(i) jim je priložen izvirnik pisne zaveze zadevne finančne institucije, da bo zagotovila varščino za dobavo iz člena 7, sestavljene v skladu s Prilogo III;

Varščine, predvidene v tej uredbi, položijo kreditne institucije, ki jih odobrijo države članice in so na seznamu, ki ga sestavi Komisija [8]v skladu s členoma 3(7) in 10(2) Direktive Sveta 77/780/EGS [9].

2. Predložene ponudbe, ki niso v skladu z zahtevami tega člena ali, kadar je to primerno, z dodatnimi zahtevami iz uredbe o odprtju posameznega razpisa ali vsebujejo pogoje, drugačne od določenih, se ne sprejmejo.

3. Ponudbe veljajo 15 dni po zadnjem dnevu za predložitev ponudb.

4. Ko se ponudbe enkrat predložijo, se ne morejo spremeniti ali umakniti.

Člen 6

1. Zadevna intervencijska agencija ali agencije v 24 urah po koncu obdobja za predložitev ponudb pošljejo Komisiji po telefaksu ali teleprinterju, sporočilo, ki navaja uredbo, s katero je odprt razpis, in za vsako partijo vsebuje:

(a) imena in naslove ponudnikov, ki so predložili veljavne ponudbe zlasti v skladu s členi 3, 4 in 5;

(b) in za vsako veljavno ponudbo ponujeni znesek ali količino, kakor je primerno;

2. Na podlagi predloženih ponudb se lahko za vsako partijo odloči:

- da se ne dodeli nobeno naročilo za dobavo,

ali

- da se dodeli naročilo za dobavo na podlagi ponujene cene ali količine.

3. Komisija čim prej obvesti izbranega ponudnika in intervencijsko agencijo, ki je prejela sprejeto ponudbo, o dodelitvi naročila. Zadevnim intervencijskim agencijam pošlje podatke o sprejeti ponudbi, potrebne za nadzor izvajanja dobave.

4. Intervencijske agencije, ki so prejele ponudbe, čim prej obvestijo ponudnike, če je potrebno po telefaksu ali elektronski pošti, o izidu njihovega sodelovanja na razpisu.

5. Intervencijska agencija iz odstavka 3 takoj pošlje Komisiji ponudbo, ki jo je predložil izbrani ponudnik, v celoti.

Člen 7

1. Pri dobavi iz člena 2(1)(a) ali (b) izbrani ponudnik vsaj tri delovne dni pred odpremo položi varščino za dobavo v znesku, enakem količinam, ki se odpremijo za vsako ladjo ali vsak namembni kraj, pomnoženim z zneskom na enoto, določenim v obvestilu o razpisu.

2. Pri dobavi iz člena 2(2) izbrani ponudnik v petih delovnih dneh od prejema obvestila o dodelitvi naročila položi varščino za dobavo v znesku, enakem količinam, ki se prevzamejo za vsako partijo, pomnoženim z zneskom na enoto, določenim v obvestilu o razpisu.

3. Pri dobavi iz člena 2(3) izbrani ponudnik v petih delovnih dneh od oddaje naročila položi varščino za dobavo v znesku, ki je enak 10 % vrednosti ponudbe, pomnoženi z neto količinami, ki bodo dobavljene.

4. Varščina za dobavo se položi v skladu s členom 8(1) iz naslova III Uredbe (EGS) št. 2220/85 v dobro intervencijske agencije, odgovorne za plačilo.

Dokazilo o pologu varščine za dobavo se predloži v obliki izvirnika listine, izdane v finančni instituciji, ki zagotovi varščino, in sestavljene v skladu s Prilogo III.

Člen 8

1. Razen v primeru višje sile izbrani ponudniki nosijo vsa tveganja, katerim je blago lahko izpostavljeno, zlasti tveganja izgube ali kvarjenja, vse do določene faze dostave.

2. Izbrani ponudnik, odgovoren za prevoz, poskrbi, da se dobava izvede s prevoznimi sredstvi, ki ustrezno zagotavljajo, zlasti glede higiene, primerno ohranitev in prevoz blaga. Pri prevozu po morju se uporabijo plovila, ki so navedena v višjih razredih mednarodnih registrov.

3. Pri težavah med izvajanjem dobave, potem ko proizvode prevzamejo izbrani ponudniki, je, razen v nujnih primerih, le Komisija pristojna za dajanje navodil za dokončanje dobave.

4. Komisija lahko na zahtevo zadevne intervencijske agencije dovoli odstopanja, če gre za nepoznane izgube, da se upoštevajo posebne težave.

Člen 9

1. Preden blago zapusti območje Skupnosti, so izbrani ponudniki podvrženi kakršnim koli nadzornim pregledom, ki jih zahteva in izvede Komisija ali kdo drug v njenem imenu med proizvodnjo, pakiranjem, skladiščenjem ali nakladanjem. Tovrstni pregledi se nanašajo na količino, kakovost, zdravstveno neoporečnost, pakiranje in označevanje dobave. Vse zainteresirane stranke lahko ugovarjajo rezultatom teh pregledov, če so imele možnost pri njih sodelovati.

Kadar se odvzamejo vzorci, organ, odgovoren za nadzorne preglede, na stroške Komisije hrani dodatne vzorce za primere kakršnih koli naknadnih sporov.

Po zaključenih nadzornih pregledih se izbranemu ponudniku izda potrdilo o skladnosti ali neskladnosti.

2. Kadar pri dobavi iz člena 2(2) in (3) kakovost blaga, ki ga priskrbi intervencijska agencija ali dobavitelji, ne ustreza standardom, določenim v obvestilu o razpisu, organ, odgovoren za nadzorne preglede, takoj obvesti Komisijo in nakladanje se začasno ustavi.

3. Kadar kakovost blaga, ki ga priskrbi intervencijska agencija, ne ustreza minimalnim standardom, določenim za intervencijske odkupe, ali pri govejem in telečjem mesu standardom, določenim za intervencijsko skladiščenje, intervencijska agencija takoj priskrbi blago, ki ustreza zahtevam, določenim za dobavo.

Dodatne stroške izbranih ponudnikov (dodatne stroške prevoza, ležarino, itd.) krije intervencijska agencija.

Kadar se uporablja ta odstavek, se uporablja člen 2(3)(c) Uredbe Komisije (EGS) št. 3597/90 [10].

4. Kadar pri dobavi iz člena 2(2) in (3) blago, ki ga priskrbijo dobavitelji, ne ustreza standardom kakovosti, določenim v obvestilu o razpisu, dodatne stroške prevoza izbranega ponudnika krijejo ti dobavitelji brez poseganja v člen 12(2).

5. Pri dobavi govejega/telečjega mesa in prašičjega mesa je izbrani ponudnik podvržen kakršnim koli nadzornim pregledom, ki jih zahtevajo in izvedejo zastopniki, katere imenuje država prejemnica na območju Skupnosti.

6. Organ, odgovoren za nadzorne preglede, zapečati prevozna sredstva med nalaganjem. Pri pretovarjanju organ, ki ga imenuje Komisija, preveri, ali so plombe na prevoznih sredstvih ob prihodu na točko pretovarjanja nedotaknjene, in zapečati nova prevozna sredstva po pretovarjanju.

7. Izbrani ponudniki v namembnih morskih pristaniščih in mejnih prehodih za proizvode, določeni v obvestilu o razpisu, so podvrženi kakršnim koli nadzornim pregledom, ki jih zahteva in izvede Komisija ali kdo drug v njenem imenu.

Po zaključku teh pregledov se izbranemu ponudniku izda potrdilo o skladnosti ali neskladnosti, s podrobnostmi o opravljenih pregledih in rezultatih. Organ, odgovoren za nadzorne preglede, pošlje kopijo tega potrdila Komisiji.

8. Stroške nadzornih pregledov krije Skupnost, razen stroškov, ki se nanašajo na nadzorne preglede iz odstavka 5.

Člen 10

1. Zahtevki za plačilo dobave se predložijo intervencijski agenciji iz člena 4 v dveh mesecih po koncu obdobja, določenega za dobavo v obvestilu o razpisu. Razen v primerih višje sile, se ob neizpolnitvi te določbe znesek plačila zmanjša za 10 %. Za vsak dodatni mesec zamude se znesek zmanjša za 5 %.

2. K zahtevkom za plačilo se priložijo naslednji spremni dokumenti:

(a) kadar se uporablja člen 2(1)(b):

- kopija transportnih dokumentov,

- izvirnik potrdila o prevzemu, ki ga izda predstavnik države prejemnice, naveden v prilogi k uredbi o odprtju razpisa za dobavo. Ta dokument se sestavi v skladu s Prilogo I in ga potrdi nadzorni organ v fazi dostave,

- potrdilo o skladnosti v fazi dostave iz člena 9(7);

(b) kadar se uporablja člen 2(1)(a), se poleg dokumentov iz (a) k zahtevkom priložita:

- izvozno dovoljenje iz člena 14(1),

- enotna upravna listina in kontrolni dokument iz člena 14(2).

3. Pri dobavi iz člena 2(1)(a) ali (b) se plačilo ponudbe izvrši za količino, navedeno v potrdilu o prevzemu, ki ga izda predstavnik države prejemnice. Ta dokument se sestavi v skladu s Prilogo I in ga potrdi organ, odgovoren za nadzorne preglede, v fazi dostave.

4. Pri dobavi iz člena 2(2) se da dodeljena količina intervencijskega proizvoda na voljo izbranemu ponudniku ob predložitvi dokaza, da je položil varščino v skladu s členom 7(1).

5. Pri dobavi iz člena 2(3) se plačilo za ponudbo izbranega ponudnika za zbiranje proizvoda izvrši ob predložitvi potrdila o odpremi, sestavljenega v skladu s Prilogo V, ki ga izda imenovani prevoznik po zaključku nalaganja partije.

6. Kadar pride do zamude pri prevzemu pri prejemnikovem predstavniku v fazi dostave zaradi okoliščin, na katere izbrani ponudnik ne more vplivati, povrne dodatne stroške, ki jih nosi ponudnik, država prejemnica po pregledu spremne dokumentacije.

Člen 11

1. Za razpisno varščino so osnovne zahteve v smislu člena 20 Uredbe (EGS) št. 2220/85 naslednje:

(a) zahteva, da se ponudba ne umakne;

(b) polog varščine za dobavo v skladu s členom 7;

(c) za dobavo iz člena 2(2) tudi fizična odprema dodeljenih količin iz intervencijskih zalog. Po poteku roka, določenega za odpremo, se varščina zaseže za tiste količine, ki še niso odpremljene, v skladu z členom 23(2) Uredbe (EGS) št. 2220/85. Poleg tega se količina za odpremo zmanjša za 10 % za vsak mesec zamude.

2. Razpisna varščina se sprosti:

- če ponudba ni sprejeta,

- pri dobavah iz člena 2(1)(a) ali (b) in člena 2(3) ob predložitvi dokazila o pologu varščine za dobavo v skladu s členom 7,

- pri dobavah iz člena 2(2) ob predložitvi potrdila o odpremi, ki ga izda intervencijska agencija za vse dodeljene količine.

Člen 12

1. Za varščino za dobavo je osnovna zahteva v smislu člena 20 Uredbe (EGS) št. 2220/85 dobava celotne količine proizvoda kakovosti, ki ostane najbolj nespremenjena v primerjavi s:

- tisto, ugotovljeno med odpremo iz intervencijskega skladišča, pri dobavi iz člena 2(1)(a),

- tisto, ugotovljeno med prevzemom pri prevozniku, pri dobavi iz člena 2(1)(b),

- tisto, navedeno v obvestilu o razpisu, pri dobavi iz člena 2(2) in (3).

2. Varščina za dobavo se sprosti, ko izbrani ponudnik predloži dokazilo o izvedeni dobavi v skladu z zahtevami te uredbe in uredbe, ki odpira posamezni razpis.

Tako dokazilo se zagotovi:

(a) pri dobavi iz člena 2(1)(a) ali (b) s predložitvijo dokumentov iz člena 10(2)(a) ali (b), kakor je primerno.

Varščina se zaseže za količine, za katere ni predloženo nobeno dokazilo;

(b) pri dobavi iz člena 2(2) in (3) s predložitvijo:

- potrdila o odpremi, ki ga izda prevoznik in je sestavljeno v skladu s Prilogo V,

- izvoznih dovoljenj iz člena 14,

- enotne upravne listine in kontrolnega dokumenta iz člena 14(2).

Varščina se zaseže:

- za količine, ki ne izpolnjujejo pogojev, določenih za dobavo,

- za izgubljene količine zlasti zaradi pakiranja, ki ne ustreza predvideni vrsti prevoza,

- do zneska 1 EUR na tono na dan, pomnoženega z nenaloženimi količinami, kadar ni upoštevana stopnja nalaganja, določena v obvestilu o razpisu.

3. Kadar pride do zamude pri prevzemu pri prevozniku ali pri dostavi pri prevozniku ali proizvajalcu, se varščina za dobavo zaseže za tiste količine, ki niso bile prevzete ali dostavljene v roku, do zneska 0,75 EUR na tono na dan zamude. Z veljavnostjo od 11. dneva zamude se zaseženi znesek zviša na 1,00 EUR na tono na dodatni dan. Te določbe se uporabljajo, kadar lahko pripišemo zamudo pri prevzemu ali dostavi izbranemu ponudniku.

4. Pri dobavi iz člena 2(1)(a) ali (b) se varščina za dobavo sprosti po zgoraj navedenih pogojih ali v obrokih po 20 % vsakokrat, ko se predloži dokazilo o tem, da je 20 % količine partije dostavljenih v stanju, ki je v glavnem nespremenjeno v primerjavi s proizvodom, prevzetim iz intervencijskih zalog ali v fazi prevzema, določeni v obvestilu o razpisu.

Člen 13

Kadar se uporablja člen 2(1)(a) ali (b), izbrani ponudnik lahko na zahtevo dobi predplačilo v višini 90 % zneska, izračunanega s pomnožitvijo prevzetih neto količin na proizvod, namembni kraj in datum dobave z zneski na enoto, navedenimi v njegovi ponudbi.

Predplačilo se izvrši ob predložitvi potrdila o odpremi, sestavljenega v skladu s Prilogo V ali VI, ki ga izda bodisi intervencijska agencija države članice, v kateri je proizvod, bodisi izbrani ponudnik za proizvodnjo predelanega proizvoda ali zbiranje proizvoda na trgu Skupnosti, in predložitvi dokazila o pologu varščine za predplačilo v znesku, enakem znesku predplačila, v korist intervencijske agencije, odgovorne za plačilo. Varščina se položi v skladu s Prilogo III.

Člen 14

1. Okence 20 izvoznih dovoljenj, zahtevanih in izdanih za izvedbo dobav, vsebuje naslednje besedilo:

- "Uredba Sveta (ES) št. 2802/98. Niso upravičeni do izvoznih nadomestil."

2. Enotna upravna listina in kontrolni dokument, izdana na podlagi člena 3 Uredbe (EGS) št. 3002/92, navajata naslednje besedilo:

- "Uredba Komisije (ES) št. 111/1999 o določitvi splošnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2802/98 o programu za dobavo kmetijskih proizvodov Ruski federaciji. Niso upravičeni do izvoznih nadomestil."

Člen 15

Na zahtevo lahko izvajalec od intervencijske agencije iz člena 4 dobi ustrezne določbe Sporazuma o soglasju med Evropsko skupnostjo in Rusko federacijo v angleščini ali ruščini, ki se uporabljajo za posamezne razpise za pogodbe o dobavi, odprte na podlagi Uredbe (ES) št. 2802/98.

Člen 16

Sodišče Evropskih skupnosti je pristojno za reševanje vseh sporov, nastalih zaradi izvajanja ali neizvajanja ali zaradi tolmačenja pravil, ki urejajo dobavo, izvedeno v skladu s to uredbo.

Člen 17

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. januarja 1999

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 349, 24.12.1998, str. 12.

[2] UL L 349, 24.12.1998, str. 1.

[3] UL L 349, 24.12.1998, str. 36.

[4] UL L 301, 17.10.1992, str. 17.

[5] UL L 104, 27.4.1996, str. 13.

[6] UL L 205, 3.8.1985, str. 5.

[7] UL L 310, 14.12.1993, str. 4.

[8] UL C 237, 28.7.1988, str. 1.

[9] UL L 322, 17.12.1977, str. 30.

[10] UL L 350, 14.12.1990, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA I(a)

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA I(b)

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA II

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA III

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA IV

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA V

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA VI

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top