Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0103

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 1999/103/ES z dne 24. januarja 2000 o spremembi Direktive Sveta 80/181/EGS o približevanju zakonodaje držav članic, ki se nanašajo na merske enote

OJ L 34, 9.2.2000, p. 17–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 024 P. 266 - 268
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 024 P. 266 - 268
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 024 P. 266 - 268
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 024 P. 266 - 268
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 024 P. 266 - 268
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 024 P. 266 - 268
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 024 P. 266 - 268
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 024 P. 266 - 268
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 024 P. 266 - 268
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 028 P. 147 - 149
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 028 P. 147 - 149
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 057 P. 155 - 157

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/103/oj

31999L0103Uradni list L 034 , 09/02/2000 str. 0017 - 0019


Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 1999/103/ES

z dne 24. januarja 2000

o spremembi Direktive Sveta 80/181/EGS o približevanju zakonodaje držav članic, ki se nanašajo na merske enote

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 95 Pogodbe,

ob upoštevanju mnenja Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [2],

v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe [3],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) 19. Conférence générale des poids et mesures (1991) je na mednarodni ravni razširila spisek predpon SI, ki se uporabljajo za večkratnike in manjkratnike enot SI.

(2) Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO) je revidirala načela in pravila v zvezi z veličinami in enotami, določenimi z mednarodnim standardom ISO 31; pravila za praktično uporabo sistema SI so podana z mednarodnim standardom ISO 1000.

(3) Besedilo Direktive Sveta 80/181/EGS [4] je potrebno uskladiti s temi mednarodnimi sporazumi in standardi.

(4) Nekatere tretje države na svoj trg ne sprejemajo izdelkov, ki so označeni izključno s predpisanimi enotami, določenimi z Direktivo 80/181/EGS; ker bodo podjetja, ki svoje izdelke izvažajo v te države, oškodovana, če po 31. decembru 1999 ne bodo več dovoljene dodatne navedbe; zato je treba podaljšati obdobje, v katerem se dovolijo dodatne navedbe z nezakonitimi enotami.

(5) Izvajanje Direktive 80/181/EGS je potrebno ponovno pregledati in sprejeti ustrezne ukrepe za uporabo globalnega sistema; ker je treba po potrebi uporabiti postopek iz člena 18 Direktive Sveta 71/316/EGS [5],

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 80/181/EGS se spremeni kot sledi:

1. V drugem odstavku člena 3 se "31. decembra 1999" nadomesti z "31. decembra 2009".

2. Doda se naslednji člen:

"Člen 6a

Vprašanja v zvezi z izvajanjem te direktive, še zlasti kar zadeva dodatne navedbe, se ponovno pregledajo in se po potrebi po postopku iz člena 18 Direktive Sveta 71/316/EGS [6] sprejmejo ustrezni ukrepi."

3. Priloga se takole spremeni:

(a) V poglavju I se besedilo pod preglednico pri točki 1.1.1 nadomesti z naslednjim besedilom:

"Temperatura po Celziju t je definirana kot razlika t = T — T0 med dvema termodinamičnima temperaturama T in T0, pri čemer znaša T0 = 273,15 K. Interval ali razliko v temperaturi je mogoče izraziti bodisi v kelvinih bodisi v stopinjah Celzija. Enota "stopinja Celzija" je enakovredna enoti "kelvin"."

(b) Definiciji dopolnilnih enot SI, ki sledita preglednici pod točko 1.2.1, se zamenjata z naslednjima definicijama:

"Enota za ravninski kot

Radian je kot med dvema polmeroma kroga, ki na krožnici odsekata lok z dolžino, ki je enaka polmeru.

(Mednarodni standard ISO 31 — 1: 1992)

Enota za prostorski kot

Steradian je prostorski kot stožca z vrhom v središču krogle, ki na njeni površini odseka ploskev s ploščino, ki je enaka kvadratu, katerega stranice imajo dolžino, enako polmeru krogle.

(Mednarodni standard ISO 31 — 1: 1992)."

(c) Preglednica iz točke 1.3 se zamenja z naslednjo preglednico:

"Faktor | Predpona | Simbol | Faktor | Predpona | Simbol |

1024 | jota | Y | 10-1 | deci | d |

1021 | zeta | Z | 10-2 | centi | c |

1018 | eksa | E | 10-3 | mili | m |

1015 | peta | P | 10-6 | mikro | μ |

1012 | tera | T | 10-9 | nano | n |

109 | giga | G | 10-12 | piko | p |

106 | mega | M | 10-15 | femto | f |

103 | kilo | k | 10-18 | ato | a |

102 | hekto | h | 10-21 | zepto | z |

101 | deka | da | 10-24 | jokto | y" |

d) Točka 3 se zamenja z naslednjo točko:

"3. ENOTI, UPORABLJENI V SISTEMU SI, KATERIH VREDNOST V SI JE DOBLJENA Z EKSPERIMENTOM

Veličina | Enota |

Ime | Simbol | Definicija |

energija | elektronvolt | eV | Elektronvolt je kinetična energija, ki nastane ob prehodu elektrona skozi vakuum z razliko potenciala 1 volt. |

masa | poenotena atomska masna enota | u | Poenotena atomska masna enota je enaka 1/12 mase atoma nuklida 12C. |

Opomba:

Skupaj s tema dvema enotama in njunima simboloma se lahko uporabljajo predpone in pripadajoči simboli, našteti v točki 1.3."

Člen 2

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, do 9. februarja 2001. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 3

Države članice brez posledic za Direktivo 80/181/EGS tudi po 31. decembru 1999 dovolijo oziroma še naprej dovoljujejo uporabo dodatnih navedb iz člena 3 te direktive.

Člen 4

Ta direktiva začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

V Bruslju, dne 24. januarja 2000

Za Evropski Parlament

Predsednica

N. Fontaine

Za Svet

Predsednik

J. Gama

[1] UL C 89, 30.3.1999, str. 8.

[2] UL C 169, 16.6.1999, str. 1.

[3] Mnenje podano 15. decembra 1999 (še neobjavljeno v Uradnem listu). Sklep Sveta z dne 16. decembra 1999.

[4] UL L 39, 15.2.1980, str. 40. Direktiva, nazadnje spremenjena z Direktivo 89/617/EGS (UL L 357, 7.12.1989, str. 28).

[5] UL L 202, 6.9.1971, str. 1.

[6] UL L 202, 6.9.1971, str. 1.

--------------------------------------------------

Top