EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0095

Direktiva 1999/95/ES evropskega parlamenta in sveta z dne 13. decembra 1999 o uveljavljanju določb o delovnem času pomorščakov na krovu ladij, ki pristajajo v pristaniščih Skupnosti

OJ L 14, 20.1.2000, p. 29–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 003 P. 407 - 413
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 003 P. 407 - 413
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 003 P. 407 - 413
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 003 P. 407 - 413
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 003 P. 407 - 413
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 003 P. 407 - 413
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 003 P. 407 - 413
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 003 P. 407 - 413
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 003 P. 407 - 413
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 005 P. 166 - 172
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 005 P. 166 - 172
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 007 P. 238 - 244

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/95/oj

31999L0095Uradni list L 014 , 20/01/2000 str. 0029 - 0035


Direktiva 1999/95/ES evropskega parlamenta in sveta

z dne 13. decembra 1999

o uveljavljanju določb o delovnem času pomorščakov na krovu ladij, ki pristajajo v pristaniščih Skupnosti

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 80(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [2],

v skladu s postopkom, opredeljenim v členu 251 Pogodbe [3],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Cilj ukrepov Skupnosti na področju socialne politike je med drugim izboljšati zdravje in varnost delavcev v njihovem delovnem okolju.

(2) Cilji ukrepov Skupnosti na področju pomorskega prometa so med drugim izboljšanje življenjskih in delovnih pogojev pomorščakov na ladjah, varnost na morju ter preprečevanje onesnaževanja, zaradi pomorskih nesreč.

(3) Med svojim štiriinosemdesetim zasedanjem od 8. do 22. oktobra 1996 je konferenca Mednarodne organizacije dela (MOD) sprejela Konvencijo MPD št. 180 o delovnem času pomorščakov in številu članov posadke na ladjah iz leta 1996 (v nadaljnjem besedilu "Konvencija MOD št. 180") in Protokol h Konvenciji o minimalnih normativih v trgovski mornarici iz leta 1976 (v nadaljevanju "Protokol h Konvenciji MOD št. 147").

(4) Cilj Direktive Sveta 99/63/ES z dne 21. junija 1999 o Sporazumu o razporejanju delovnega časa pomorščakov, sklenjenem med Združenjem ladjarjev Evropske skupnosti (ECSA) in Zvezo sindikatov delavcev v prometu Evropske unije (FST) [4], sprejete v skladu s členom 139(2) Pogodbe, je uveljaviti omenjeni Sporazum, sklenjen 30. septembra 1998 (v nadaljevanju "Sporazum"); vsebina Sporazuma povzema nekatere določbe Konvencije MOD št. 180; Sporazum velja za pomorščake na krovu vsake morske ladje, bodisi v javni bodisi v zasebni lasti, ki je registrirana na ozemlju katere koli države članice in se navadno uporablja za pomorske trgovske posle.

(5) Namen te direktive je uveljaviti določbe Direktive 1999/63/ES, ki povzemajo določbe Konvencije MOD št. 180, za vsako ladjo, ki pristane v pristanišču Skupnosti, ne glede na to, pod katero zastavo pluje, da se določi in odpravi vsako stanje, ki očitno ogroža varnost ali zdravje pomorščakov; vendar pa Direktiva 1999/63/ES vsebuje tudi zahteve, ki jih ni v Konvenciji MOD št. 180 in se zato ne bi smele uveljavljati na ladjah, ki ne plujejo pod zastavo države članice.

(6) Direktiva 1999/63/ES se uporablja za pomorščake na krovu vsake morske ladje, registrirane na ozemlju države članice; države članice naj preverjajo skladnost ladij, registriranih na njihovem ozemlju, z vsemi določbami navedene direktive.

(7) Da bi zagotovili varnost in se izognili izkrivljanju konkurence, bi bilo treba državam članicam omogočiti, da preverijo skladnost z določbami Direktive 1999/63/ES vseh morskih ladij, ki pristanejo v njihovih pristaniščih, ne glede na državo, v kateri so registrirane.

(8) Zlasti ladje, ki plujejo pod zastavo države, ki ni pogodbenica Konvencije MOD št. 180 ali Protokola h Konvenciji MOD št. 147, ne bi smele biti deležne ugodnejše obravnave kot ladje, ki plujejo pod zastavo države, ki je pogodbenica bodisi Konvencije ali Protokola ali obeh.

(9) Za nadzor učinkovitega uveljavljanja Direktive 1999/63/ES morajo države članice opravljati preglede na ladjah, zlasti, če so prejele prijavo poveljnika ladje, člana posadke ali katere koli osebe ali organizacije z izkazanim interesom za varno plovbo ladje, varne življenjske in delovne pogoje na ladji ali za preprečevanje onesnaževanja.

(10) Za namene te direktive lahko države članice na lastno pobudo, kot je ustrezno, imenujejo pomorske inšpektorje za izvajanje pregledov na krovu ladij, ki pristanejo v pristaniščih Skupnosti.

(11) Dokaz, da ladja ne ravna v skladu z zahtevami Direktive 1999/63/ES, je možno dobiti po preveritvi delovnih pogojev na ladji in evidenc delovnega časa ali počitka pomorščakov, ali kadar inšpektor utemeljeno meni, da so pomorščaki preutrujeni.

(12) Da bi odpravili vse pogoje na krovu ladje, ki očitno ogrožajo varnost ali zdravje, lahko pristojni organ države članice, v pristanišču katere se ladja nahaja, odredi prepoved izplutja ladje iz pristanišča, dokler pomanjkljivosti niso odpravljene ali posadka dovolj spočita.

(13) Ker Direktiva 1999/63/ES povzema določbe Konvencije MOD št. 180 lahko preverjanje, ali ladje, registrirane na ozemlju tretje države, ravnajo v skladu z določbami te direktive, poteka samo, ko ta Konvencija začne veljati –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Namen in področje veljavnosti

1. Namen te direktive je zagotoviti mehanizem za preverjanje in uveljavljanje skladnosti z Direktivo 1999/63/ES na ladjah, ki pristanejo v pristaniščih držav članic, da bi izboljšali varnost v pomorstvu, delovne pogoje ter zdravje in varnost pomorščakov na ladjah.

2. Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da ladje, ki niso registrirane na njihovem ozemlju ali ne plujejo pod njihovo zastavo, ravnajo v skladu z določbami 1 do 12 Sporazuma, priloženega k Direktivi 1999/63/ES.

Člen 2

Opredelitve

V tej direktivi:

(a) "ladja" pomeni katero koli morsko ladjo, bodisi v javni bodisi v zasebni lasti, ki se navadno uporablja za pomorske trgovske posle. Ribiška plovila niso vključena v to opredelitev,

(b) "pristojni organ" pomeni organe, ki jih države članice določijo za izvajanje nalog v skladu s to direktivo,

(c) "inšpektor" pomeni javnega uslužbenca ali drugo osebo, ki jo pristojni organ države članice ustrezno pooblasti za izvajanje pregledov delovnih pogojev na krovu in ki je odgovorna temu pristojnemu organu,

(d) "prijava" pomeni vsakršno informacijo ali poročilo člana posadke, strokovnega telesa, združenja, sindikata, ali na splošno katere koli osebe z interesom za varnost ladje, vključno z interesom za varnost in zdravje njene posadke.

Člen 3

Priprava poročil

Brez posega v člen 1(2), če država članica, v pristanišču katere ladja pristane prostovoljno v okviru svojega običajnega poslovanja ali iz obratovalnih razlogov, prejme prijavo, katere ne šteje za očitno neutemeljeno, ali pridobi dokaz, da ladja ne izpolnjuje standardov iz Direktive 1999/63/ES, država članica pripravi poročilo za vlado države, v kateri je ladja registrirana, in kadar se s pregledi, opravljenimi v skladu s členom 4, pridobi ustrezne dokaze, država članica sprejme potrebne ukrepe, s katerimi zagotovi, da se odpravijo vsi pogoji na ladji, ki očitno ogrožajo varnost in zdravje posadke.

Identiteta osebe, ki poda poročilo ali prijavo, se ne sme razkriti poveljniku ali lastniku ladje.

Člen 4

Pregled in podrobnejši pregled

1. Pri izvajanju pregleda, da se dokaže, da ladja ne izpolnjuje zahtev Direktive 1999/63/ES, inšpektor ugotovi, ali:

- je bila izdelana razpredelnica o razporeditvi dela na krovu v delovnem jeziku ali jezikih ladje in v angleščini v skladu z vzorcem formata, prikazanim v Prilogi I, ali v drugem enakovrednem formatu, in je izobešena na krovu na lahko dostopnem mestu;

- je bila izdelana evidenca delovnega časa ali počitka pomorščakov v delovnem jeziku ali jezikih ladje in v angleščini v skladu z vzorcem formata, prikazanim v Prilogi II, ali v drugem enakovrednem formatu, in se hrani na krovu ter obstaja dokaz, da je evidenco potrdil pristojni organ države članice, v kateri je ladja registrirana.

2. Če je bila prejeta prijava ali če inšpektor na podlagi svojih ogledov na krovu meni, da so pomorščaki preutrujeni, inšpektor opravi podrobnejši pregled na podlagi odstavka 1, da bi ugotovil, ali je zabeležen delovni čas ali počitek v skladu s standardi iz Direktive 1999/63/ES in ali je bil ustrezno upoštevan, ob upoštevanju drugih zabeležk v zvezi z obratovanjem ladje.

Člen 5

Odprava pomanjkljivosti

1. Če pregled ali podrobnejši pregled razkrije, da ladja ne izpolnjuje zahtev Direktive 1999/63/ES, država članica sprejme potrebne ukrepe, s katerimi zagotovi, da se odpravijo vsi pogoji na ladji, ki očitno ogrožajo varnost in zdravje pomorščakov. Taki ukrepi lahko vključujejo prepoved izplutja ladje iz pristanišča, dokler pomanjkljivosti niso odpravljene ali pomorščaki dovolj spočiti.

2. Če obstajajo jasni dokazi, da je stražarsko osebje za prvo stražo ali naslednje straže preutrujeno, država članica zagotovi, da ladja ne zapusti pristanišča, dokler ugotovljene pomanjkljivosti niso odpravljene ali pomorščaki dovolj spočiti.

Člen 6

Nadaljnji postopki

1. Če ladja ne sme zapustiti pristanišča na podlagi člena 5, pristojni organ države članice obvesti poveljnika ladje, lastnika ali upravljavca, upravo države, pod zastavo katere ladja pluje ali v kateri je registrirana, ali konzularnega funkcionarja, v primeru njegove odsotnosti pa najbližjega diplomatskega predstavnika, o ugotovitvah pregledov iz člena 4, o vseh odločitvah inšpektorja in o zahtevanih sanacijskih ukrepih, če so ti potrebni.

2. Pri opravljanju pregleda v skladu s to direktivo si je treba prizadevati, da ladja ni neupravičeno zadržana. Če je ladja neupravičeno zadržana, je lastnik ali upravljavec upravičen do odškodnine za vsako utrpelo izgubo ali škodo. V vseh primerih domnevne neupravičene zamude dokazno breme nosi lastnik ali upravljavec ladje.

Člen 7

Pravica do pritožbe

1. Lastnik ali upravljavec ladje ali njegov predstavnik v državi članici ima pravico do pritožbe zoper odločitev pristojnega organa o zadržanju ladje. Pritožba ne zadrži izvršitve odločitve o zadržanju.

2. Države članice uvedejo in ohranijo ustrezne postopke v ta namen v skladu s svojimi nacionalnimi predpisi.

3. Pristojni organ ustrezno pouči poveljnika ladje iz odstavka 1 o pravici do pritožbe.

Člen 8

Upravno sodelovanje

1. Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, ob pogojih, ki so v skladu s pogoji iz člena 14 Direktive 95/21/ES z dne 19. junija 1995 o uveljavitvi mednarodnih standardov za varnost ladij, preprečevanje onesnaževanja ter življenjske in delovne pogoje na krovu (Pomorska inšpekcija) za ladje, ki uporabljajo pristanišča Skupnosti in plujejo v vodah pod pristojnostjo držav članic [5], sodelovanje med svojimi pristojnimi organi in pristojnimi organi drugih držav članic, da bi zagotovile učinkovito uporabo te direktive, in obvestijo Komisijo o sprejetih ukrepih.

2. Podatki o ukrepih, sprejetih v skladu s členoma 4 in 5, se objavijo v skladu s postopki določenimi v prvem odstavku člena 15 Direktive 95/21/ES.

Člen 9

Klavzula o izključitvi ugodnejše obravnave

Pri pregledu ladje, registrirane na ozemlju države ali ladje, ki pluje pod zastavo države, ki ni podpisala Konvencije MOD št. 180 ali Protokola h Konvenciji MOD št. 147, države članice ob začetku veljavnosti Konvencije ali Protokola zagotovijo, da obravnava, ki so jo deležne take ladje in njihove posadke, ni nič ugodnejša od obravnave, ki so jo deležne ladje, ki plujejo pod zastavo države, ki je pogodbenica bodisi Konvencije MOD št. 180 ali Protokola h Konvenciji MOD št. 147 ali obeh.

Člen 10

Končne določbe

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 30. junija 2002.

2. Države članice se v sprejetih predpisih iz odstavka 1 sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

3. Države članice Komisijo nemudoma obvestijo o vseh nacionalnih predpisih, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva. Komisija o tem obvesti druge države članice.

Člen 11

Ladje iz držav nečlanic

Direktiva se uporablja za ladje, ki niso registrirane na ozemlju države članice ali ne plujejo pod njeno zastavo, šele z dnem začetka veljavnosti Konvencije MOD št. 180 in z dnem začetka veljavnosti Protokola h Konvenciji MOD št. 147.

Člen 12

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 13

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 13. decembra 1999

Evropski parlament

Predsednica

N. Fontaine

Za Svet

Predsednik

S. Hassi

[1] UL C 43, 17.2.1999, str. 16.

[2] UL C 138, 18.5.1999, str. 33.

[3] Mnenje Evropskega parlamenta z dne 14. aprila 1999 (UL C 219, 30.7.1999, str. 240), Skupno stališče Sveta z dne 12. julija 1999 (UL C 249, 1.9.1999, str. 7) in Sklep Evropskega parlamenta z dne 4. novembra 1999 (še neobjavljen v Uradnem listu).

[4] UL L 167, 2.7.1999, str. 37.

[5] UL L 157, 7.7.1995, str. 1. Direktiva, nazadnje spremenjena z Direktivo 98/42/ES (UL L 184, 27.6.1998, str. 40).

--------------------------------------------------

PRILOGA I

+++++ TIFF +++++

IZBRANA BESEDILA IZ KONVENCIJE MOD ŠT. 180 IN KONVENCIJE STCW

Konvencija MOD št. 180

Člen 5

1. Omejitve delovnega časa ali počitka so: (a) najvišji delovni čas ne presega: (i) 14 ur v katerem koli 24-urnem obdobju; in (ii) 72 ur v katerem koli sedemdnevnem obdobju, ali (b) najnižji počitek ni krajši od: (i) 10 ur v katerem koli 24-urnem obdobju, in (ii) 77 ur v katerem koli sedemdnevnem obdobju.

2. Počitek je lahko razdeljen na največ dve obdobji, od katerih eno traja vsaj šest ur, razmik med zaporednimi obdobji počitka pa ne presega 14 ur.

6. Nič iz odstavkov 1 in 2 članici ne preprečuje, da ne bi imela nacionalnih predpisov ali postopka za pristojni organ za odobritev ali registracijo kolektivnih pogodb, ki dovoljujejo izjeme od opredeljenih omejitev. Take izjeme v največji možni meri izpolnjujejo določene standarde, vendar lahko upoštevajo pogostejša ali daljša obdobja dopusta ali odobritev nadomestnega dopusta za pomorščake na straži ali pomorščake, ki delajo na ladjah na kratkih poteh.

Člen 7

1. Nič v tej konvenciji ne zmanjšuje pravice poveljnika ladje, da od pomorščaka zahteva, da opravi delo, potrebno za takojšnjo varnost ladje, oseb ali tovora na ladji, ali zaradi pomoči drugim ladjam ali osebam v stiski na morju.

3. Kakor hitro je možno, potem ko je bilo vzpostavljeno normalno stanje, poveljnik ladje zagotovi, da je vsem pomorščakom, ki so opravljali delo v času, predvidenem za počitek, zagotovljeno ustrezno obdobje počitka.

Konvencija STCW

Oddelek A-VIII/1 Kodeksa STCW (Obvezen)

1. Vse osebe, ki so določene za opravljanje dolžnosti častnika, zadolženega za ladijsko stražarjenje, ali pomorščaka na ladijski straži, morajo imeti na vsakih 24 ur zagotovljenih najmanj 10 ur počitka.

2. Ure počitka so lahko razdeljene v največ dva dela, od katerih mora en del trajati najmanj šest ur.

3. Zahtev po razdelitvi počitka, ki so navedene v odstavkih 1 in 2, ni potrebno upoštevati v izrednih razmerah, med vajami oziroma v času, ko se opravljajo druga pomembna opravila.

4. Ne glede na določbe odstavkov 1 in 2 se minimalni čas deset ur počitka lahko zmanjša do najmanj 6 ur neprekinjenega počitka pod pogojem, da tako zmanjšanje ne traja več kot dva dni in da je na vsakih sedem dni zagotovljeno najmanj 70 ur počitka.

5. Uprave naj zahtevajo, da se seznami ladijskega stražarjenja postavijo na mesta, kjer so lahko dostopna.

Oddelek B-VIII/1 Kodeksa STCW (Smernica)

3. Pri izvajanju pravila VIII/1 je treba upoštevati:

1. da morajo določbe za preprečevanje utrujenosti zagotavljati, da se ne opravlja pretirano dodatno in nerazumno skupno število delovnih ur. Posebej se ne smejo minimalna obdobja počitka, ki so določena v Oddelku A-VIII/1, razlagati kot, da se lahko vse druge ure posvetijo ladijskemu stražarjenju ali drugim dolžnostim;

2. da so pogostnost in dolžina dopusta, dodeljevanje nadomestnega dopusta materialni dejavniki pri preprečevanju povečane utrujenosti v določenem časovnem obdobju;

3. da se lahko določbe spremenijo za ladje na kratki obalni plovbi, pod pogojem, da je zagotovljen posebni varnostni režim.

--------------------------------------------------

PRILOGA II

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top