EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0879

Odločba Sveta z dne 17. decembra 1999 o dajanju v promet in dajanju govejega hormona somatotropina (BST) ter o razveljavitvi Odločbe 90/218/EGS

UL L 331, 23.12.1999, p. 71–72 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dokument je bil objavljen v posebni izdaji. (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/879/oj

31999D0879Uradni list L 331 , 23/12/1999 str. 0071 - 0072


Odločba Sveta

z dne 17. decembra 1999

o dajanju v promet in dajanju govejega hormona somatotropina (BST) ter o razveljavitvi Odločbe 90/218/EGS

(1999/879/ES)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 37 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [2],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Odločba Sveta 90/218/EGS z dne 25. aprila 1990 o dajanju v promet in dajanju govejega hormona somatotropina (BST) [3] v členu 1 določa, da morajo države članice zagotoviti, da se do 31. decembra 1999 na njihovem ozemlju ne dovoli dajanje v promet govejega hormona somatotropina z namenom trženja in kakršnega koli dajanja tega hormona kravam molznicam.

(2) Na podlagi člena 2(2) te odločbe je Svet zadolžil Komisijo, da delovni skupini neodvisnih znanstvenikov v sodelovanju z državami članicami zaupa nalogo ocenjevanja učinkov uporabe govejega hormona somatotropina, ob upoštevanju mnenja Odbora za veterinarska zdravila, zlasti glede vpliva uporabe tega proizvoda v primerih vnetja vimena.

(3) Člen 2(1) navedene odločbe je državam članicam omogočil opravljanje omejenih praktičnih testov uporabe govejega hormona somatotropina pod nadzorom uradnega veterinarja, da bi se pridobili kakršni koli drugi znanstveni podatki, ki bi jih Svet lahko upošteval pri sprejemanju končne odločitve. Komisija ni prejela nobenega podatka o takšnih testih in glede na prepoved, določeno v tej odločbi, odobritev takšnih testov nadalje ni več potrebna.

(4) Protokol o zaščiti in dobrem počutju živali, priložen k Pogodbi, poziva Skupnost in države članice, naj pri oblikovanju in izvajanju kmetijske politike Skupnosti v celoti upoštevajo zdravstvene zahteve in zahteve po dobrem počutju živali.

(5) S Sklepom 78/923/EGS [4] je Skupnost odobrila Evropsko konvencijo za zaščito živali, ki jih redijo v kmetijske namene (v nadaljevanju "Konvencija") in deponirala listino o odobritvi. To konvencijo so ratificirale tudi vse države članice.

(6) Direktiva Sveta 98/58/ES z dne 20. aprila 1998 o zaščiti rejnih živali [5] v točki 18 Priloge določa, da se živalim ne smejo dajati nobene druge snovi z izjemo tistih za terapevtske ali profilaktične namene, razen če je bilo z znanstvenimi raziskavami dobrega počutja živali ali s pridobljenimi izkušnjami dokazano, da učinek snovi ni škodljiv za zdravje ali dobro počutje živali.

(7) Goveji hormon somatotropin se ne proizvaja, da bi se pri govedu uporabljal v terapevtske namene, ampak samo za povečanje proizvodnje mleka.

(8) Znanstveni odbor za zdravje in dobro počutje živali (SCAWAH) je dne 10. marca 1999 sprejel svoje poročilo o vplivu uporabe govejega hormona somatotropina na zdravje in dobro počutje živali ter potrdil, da goveji hormon somatotropin povečuje tveganje kliničnega vnetja vimena in podaljša čas zdravljenja vnetja vimena, da povečuje pojav poškodb nog ter da lahko negativno vpliva na razmnoževanje in povzroči hude reakcije na mestu injiciranja.

(9) Za zdravje in produktivnost krav molznic je pomembno, da so izpostavljene najmanjšemu možnemu stresu, ki bi lahko povzročil povečanje števila bolezni, kot so vnetje vimena, poškodbe nog in reakcije na mestu injiciranja. Po mnenju Znanstvenega odbora za zdravje in dobro počutje živali je bilo dokazano, da uporaba govejega hormona somatotropina povečuje število navedenih bolezenskih stanj, ki so boleča in izčrpavajoča in lahko poslabšajo dobro počutje živali ter povečajo pogin živali. Zato Znanstveni odbor za zdravje in dobro počutje živali meni, da se goveji hormon somatotropin ne sme uporabljati na kravah molznicah –

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Od začetka veljave te odločbe, države članice zagotovijo, da je dajanje govejega hormona somatotropina v promet na ozemlju Skupnosti ali v okviru njihove jurisdikcije za namen trženja in kakršno koli dajanje tega hormona kravam molznicam, prepovedano.

Člen 2

Podjetja, ki kupujejo ali izdelujejo snovi, ki vsebujejo goveji hormon somatotropin, in podjetja, na kakršen koli način pooblaščena za trženje takšnih snovi, morajo voditi evidence, v katerih so v kronološkem zaporedju podrobno navedene izdelane ali nabavljene količine in prodane količine ali količine, uporabljene za druge namene, kakor za dajanje v promet, predvideno v členu 1, ter imena oseb, ki so jim bile te količine prodane ali od katerih so bile kupljene. Zgornji podatki morajo biti na razpolago pristojnemu organu na njegovo zahtevo in, če so ti v računalniški obliki, v tiskani obliki.

Člen 3

Prepoved, predvidena v členu 1, ne zadeva proizvodnje govejega hormona somatotropina v državah članicah ali njegovega uvoza za namen izvoza v tretje države.

Člen 4

Odločba 90/218/EGS se razveljavi.

Člen 5

Ta odločba začne veljati s 1. januarjem 2000.

Člen 6

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 17. decembra 1999

Za Svet

Predsednik

K. Hemilä

[1] Mnenje podano dne 16. decembra 1999 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

[2] Mnenje podano dne 9. decembra 1999 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

[3] UL L 116, 8.5.1990, str. 27. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 94/936/ES (UL L 366, 31.12.1994, str. 19).

[4] UL L 323, 17.11.1978, str. 12.

[5] UL L 221, 8.8.1998, str. 23.

--------------------------------------------------

Top