EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0391

Odločba Komisije z dne 31. maja 1999 o vprašalniku v zvezi z Direktivo Sveta 96/61/ES o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja (IPPC) (izvajanje Direktive Sveta 91/692/EGS) (notificirana pod dokumentarno številko K(1999) 1395)Besedilo velja za EGP.

OJ L 148, 15.6.1999, p. 39–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 004 P. 149 - 153
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 004 P. 149 - 153
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 004 P. 149 - 153
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 004 P. 149 - 153
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 004 P. 149 - 153
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 004 P. 149 - 153
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 004 P. 149 - 153
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 004 P. 149 - 153
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 004 P. 149 - 153

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/12/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/391/oj

31999D0391Uradni list L 148 , 15/06/1999 str. 0039 - 0043


Odločba Komisije

z dne 31. maja 1999

o vprašalniku v zvezi z Direktivo Sveta 96/61/ES o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja (IPPC) (izvajanje Direktive Sveta 91/692/EGS)

(notificirana pod dokumentarno številko K(1999) 1395)

(Besedilo velja za EGP)

(1999/391/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 96/61/ES z dne 24. septembra 1996 o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja [1] in zlasti člena 16(3) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/692/EGS z dne 23. decembra 1991 o standardiziranju in racionaliziranju poročil o izvajanju določenih direktiv, ki se nanašajo na okolje [2],

(1) ker člen 16(3) Direktive 96/61/ES zahteva, da se morajo poročila o izvajanju Direktive in njeni učinkovitosti v primerjavi z drugimi okoljskimi instrumenti Skupnosti pripraviti v skladu s postopkom, določenim v členih 5 in 6 Direktive 91/692/EGS;

(2) ker člen 5 Direktive 91/692/EGS zahteva, da se poročilo pripravi na osnovi vprašalnika ali osnutka, ki ga izdela Komisija s pomočjo odbora, ustanovljenega v skladu s členom 6 Direktive;

(3) ker bo prvo poročilo pokrivalo obdobje od 2000 do vključno 2002;

(4) ker so ukrepi, predvideni s to odločbo, v skladu z mnenjem, ki ga je Odbor izrazil v skladu s členom 6 Direktive 91/692/EGS,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Sprejme se k tej odločbi priložen vprašalnik k Direktivi Sveta 96/61/ES o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja okolja.

Člen 2

Države članice vprašalnik uporabljajo kot osnovo za pripravo poročila, ki ga je treba predložiti Komisiji na podlagi člena 5 Direktive 91/692/EGS in člena 16(3) Direktive 96/61/ES.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 31. maja 1999

Za Komisijo

Ritt Bjerregaard

Član Komisije

[1] UL L 257, 10.10.1996, str. 26.

[2] UL L 377, 31.12.1991, str. 48.

--------------------------------------------------

PRILOGA

VPRAŠALNIK O IZVAJANJU DIREKTIVE 96/61/ES O CELOVITEM PREPREČEVANJU IN NADZOROVANJU ONESNAŽEVANJA OKOLJA (IPPC)

1. Splošni opis

1.1 Katere so glavne spremembe nacionalne zakonodaje in sistema izdajanja dovoljenj, ki so bile potrebne za doseganje skupnega cilja celovitega preprečevanja in nadzorovanja onesnaževanja, ki izvira iz dejavnosti, uvrščenih na seznam v Prilogi I k Direktivi?

2. Zajeti obrati

2.1 Za vsakega od šestih oddelkov Priloge I, koliko obratov spada v spodaj navedene skupine?

- vsi obstoječi obrati v smislu člena 2(4), ki delujejo ob koncu poročevalnega obdobja,

- obstoječi obrati, o znatni spremembi katerih je bil pristojni organ obveščen in za katere je v času poročevalnega obdobja bilo izdano dovoljenje,

- novi obrati (vključno s tistimi, ki še ne delujejo (za katere je v času poročevalnega obdobja bilo izdano dovoljenje)).

3. Osnovne obveznosti upravljavcev

3.1 Kakšni ukrepi so bili sprejeti za zagotovitev, da pristojni organi zagotavljajo delovanje obratov v skladu s splošnimi načeli iz člena 3?

4. Obstoječi obrati

4.1 Ali je predvidena uporaba zahtev iz člena 5(1) za določene skupine obstoječih obratov pred koncem prehodnega obdobja, navedenega v tem členu?

4.2 Do katerega datuma se bo zahtevala predložitev novih vlog ali dopolnilnih informacij za obstoječe obrate, da se zagotovi izpolnjevanje zahtev iz člena 5(1) do konca, v tem členu navedenega prehodnega obdobja?

5. Vloge za dovoljenja

5.1 Kako nacionalna zakonodaja zagotavlja, da vloge za dovoljenja vsebujejo vse informacije, ki se zahtevajo po členu 6?

6. Koordinacija postopka za izdajo dovoljenja in pogoji

6.1 Kateri pristojni organ ali organi so vpleteni v postopek odobritve obratov IPPC?

6.2 Kako nacionalna zakonodaja zagotavlja, da so postopek za izdajo dovoljenja in pogoji v celoti koordinirani, kadar je vpletenih več pristojnih organov? Kako koordinacija deluje v praksi?

7. Pogoji dovoljenja

7.1 Popolnost pogojev dovoljenja

7.1.1 Kako nacionalna zakonodaja zagotavlja, da dovoljenje vsebuje vse zahteve, navedene v členu 9? Podrobno navedite zlasti, kako zagotavljate posamezne, v nadaljevanju navedene postavke:

- mejne vrednosti za emisije v zrak in vodo,

- največje možno zmanjšanje onesnaževanja na velike razdalje ali čezmejnega onesnaževanja,

- varstvo tal in podzemne vode,

- ravnanje z odpadki,

- zahteve za spremljanje izpusta,

- ukrepe v zvezi z neobičajnimi pogoji delovanja.

7.2 Primernost in ustreznost pogojev dovoljenja

7.2.1 Katere so zakonodajne določbe, postopki in merila za določanje mejnih vrednosti emisij in drugih pogojev dovoljenja, ki zagotavljajo visoko raven zaščite okolja kot celote?

7.2.2 Katere vrste (zavezujočega ali nezavezujočega) usmerjanja obstaja v državah članicah za določanje najboljših razpoložljivih tehnologij?

7.2.3 Kako se vidiki, navedeni v Prilogi IV Direktive, na splošno ali v posebnih primerih upoštevajo pri določanju najboljše razpoložljive tehnologije?

7.2.4 Kako se pri določanju najboljše razpoložljive tehnologije na splošno ali v posebnih primerih upoštevajo zlasti informacije, ki jih objavi Komisija na podlagi člena 16(2) ali mednarodne organizacije?

7.2.5 Kateri ukrepi so bili sprejeti za zagotavljanje, da mejne vrednosti emisij in enakovredni parametri ter tehnični ukrepi, navedeni v členu 9(3), temeljijo na najboljši razpoložljivi tehnologiji, brez predpisovanja ali uporabe katere koli tehnologije ali specifičnih tehnoloških postopkov, temveč da se upoštevajo tehnične lastnosti obrata, njegovo umestitev v prostor in krajevne okoljske razmere?

7.2.6 Kakšne vrste (zavezujočega ali nezavezujočega) usmerjanja obstaja v državah članicah o zahtevah za spremljanje izpusta, ki se vključijo v dovoljenje?

7.3 Razpoložljivi reprezentativni podatki

7.3.1 Predložite razpoložljive reprezentativne podatke o mejnih vrednostih, določenih po specifičnih skupinah dejavnosti v skladu s Prilogo I in po potrebi najboljše razpoložljive tehnologije, s katerimi ste pridobili navedene vrednosti. Opišite, kako so bili ti podatki izbrani in zbrani.

Komisija lahko pred poročevalnim obdobjem ali med njim za nekatera področja predlaga smernice za odgovore na to vprašanje, zlasti na osnovi informacij, objavljenih na podlagi člena 16(2). Če takih smernic ni, se podatke, na primer, lahko izrazi kot območja mejnih vrednosti.

7.3.2 Katere vrste pogojev dovoljenja, razen za mejne vrednosti emisij, so bile določene? Navedite zlasti primere:

- enakovrednih parametrov in tehničnih ukrepov, ki dopolnjujejo mejne vrednosti emisij v dovoljenju,

- enakovrednih parametrov in tehničnih ukrepov, ki nadomeščajo mejne vrednosti emisij,

- pogojev o varstvu tal in podzemne vode, ravnanja z odpadki, zahtev za spremljanje izpusta in ukrepov v zvezi z neobičajnimi pogoji delovanja.

8. Splošni zavezujoči predpisi

8.1 Ali ima nacionalna zakonodaja možnost določanja nekaterih zahtev za določene skupine objektov in naprav v splošno zavezujočih predpisih, namesto vključevanja zahtev v posamezne pogoje dovoljenja?

8.2 Za katere skupine objektov in naprav so bili določeni splošno zavezujoči predpisi? Kakšna je oblika teh predpisov?

9. Okoljski standardi kakovosti

9.1 Kako nacionalna zakonodaja obravnava potrebo po dodatnih ukrepih v primerih, kadar uporaba najboljše razpoložljive tehnologije ni dovolj za izpolnjevanje okoljskega standarda kakovosti, določenega ali opredeljenega na podlagi zakonodaje Skupnosti?

9.2 So se taki primeri pojavili? Če so se, kakšne vrste dodatnih ukrepov ste sprejeli?

10. Razvoj najboljših razpoložljivih tehnologij

10.1 Kateri koraki so bili storjeni za zagotovitev, da pristojni organi sledijo ali so obveščeni o razvoju najboljših razpoložljivih tehnologij?

11. Spremembe obratov

11.1 Katere so zakonske določbe, postopki in praksa za obravnavanje sprememb na obratih, ki jih izvedejo upravljavci?

11.2 Kako se pristojni organi odločijo, ali neka sprememba pri delovanju lahko vpliva na okolje (člen 2(10)(a), in/ali ima taka sprememba lahko znaten negativen vpliv na ljudi ali okolje (člen 2(10)(b))?

12. Ponovno odločanje in sprotno dopolnjevanje pogojev dovoljenja

12.1 Katere so zakonske določbe, postopki in praksa v zvezi s ponovnim odločanjem in sprotnim dopolnjevanjem pogojev dovoljenj s strani pristojnega organa?

12.2 Ali je pogostost ponovnega odločanja in po potrebi sprotnega dopolnjevanja dovoljenj opredeljena v nacionalni zakonodaji ali je to določeno drugače?

12.3 Kako se pristojni organi odločijo, ali se merila, opredeljena v členu 13(2), izpolnjujejo?

13. Izpolnjevanje pogojev iz dovoljenja

13.1 Opišite na splošno zakonske določbe, postopke in prakso, ki zagotavljajo izpolnjevanje pogojev iz dovoljenja.

13.2 Katere zakonske določbe, postopki in praksa zagotavljajo, da upravljavci organe redno obveščajo o rezultatih spremljanja izpusta in brez odlašanja o katerem koli izrednem dogodku ali nesreči, ki znatno vpliva na okolje?

13.3 Ali imajo pristojni organi po nacionalni zakonodaji pravico in/ali dolžnost izvajati inšpekcijski pregled na kraju samem?

13.4 Kateri so postopki in praksa v zvezi z rednimi inšpekcijskimi pregledi pristojnih organov na kraju samem? Če se redni inšpekcijski pregledi na kraju samem ne izvajajo, kako pristojni organi preverjajo informacije, ki jim jih predloži upravljavec?

13.5 Kakšne sankcije ali drugi ukrepi so na voljo v primerih neizpolnjevanja pogojev dovoljenja? Ali so se take sankcije ali drugi ukrepi uporabljali v poročevalnem obdobju?

14. Informacije in udeležba javnosti

14.1 Kako nacionalna zakonodaja zagotavlja informacije in udeležbo javnosti v postopkih za izdajo dovoljenja?

14.2 Kako so informacije o vlogah, odločbah in rezultatih spremljanja izpustov dostopne javnosti?

14.3 Kakšni ukrepi so bili sprejeti za zagotavljanje ozaveščanja javnosti glede njihove pravice do dajanja pripomb na dokumente, navedene v členu 15(1)?

14.4 Koliko časa ima javnost za dajanje pripomb na vloge za dovoljenja, preden pristojni organ sprejme svojo odločitev?

14.5 Kako organi obravnavajo pripombe javnosti, ko sprejemajo svoje odločitve?

14.6 Pod kakšnimi pogoji lahko predstavniki javnosti vložijo pritožbo na dovoljenje pri drugem organu ali sodišču?

14.7 Kakšen vpliv so imele omejitve iz člena 3(2) in (3) Direktive 90/313/EGS na dostop do informacij in sodelovanje javnosti v postopku za izdajo dovoljenja?

15. Čezmejno sodelovanje

15.1 Ali nacionalna zakonodaja zagotavlja čezmejne informacije in sodelovanje ali je zadeva prepuščena dvostranskim in večstranskim odnosom med državami članicami ali upravni praksi?

15.2 Kako se v praksi ugotavlja, ali je možno, da bo delovanje objekta ali naprave imelo znaten negativen vpliv na okolje druge države članice?

15.3 Kako nacionalna zakonodaja in/ali praksa zagotavlja ustrezen dostop javnosti do informacij in sodelovanje pri postopkih za izdajo dovoljenja v državi članici, kjer je možen vpliv? Ali je taka udeležba dopolnjena s pravico do pritožbe?

15.4 Koliko takih primerov se je zgodilo v poročevalnem obdobju?

16. Odnosi z drugimi instrumenti Skupnosti

16.1 Kakšno je mnenje držav članic o učinkovitosti Direktive, med drugim v primerjavi z drugimi okoljskimi instrumenti Skupnosti?

16.2 Kateri ukrepi so bili sprejeti za zagotavljanje izvajanja Direktive skladno z izvajanjem drugih okoljskih instrumentov Skupnosti?

--------------------------------------------------

Top