EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0352

Sklep Komisije z dne 28. aprila 1999 o ustanovitvi Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) (notificiran pod dokumentarno številko SEC(1999)802)

OJ L 136, 31.5.1999, p. 20–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 003 P. 110 - 112
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 003 P. 110 - 112
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 003 P. 110 - 112
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 003 P. 110 - 112
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 003 P. 110 - 112
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 003 P. 110 - 112
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 003 P. 110 - 112
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 003 P. 110 - 112
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 003 P. 110 - 112
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 002 P. 148 - 150
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 002 P. 148 - 150
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 009 P. 3 - 5

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/352/oj

31999D0352Uradni list L 136 , 31/05/1999 str. 0020 - 0022


Sklep Komisije

z dne 28. aprila 1999

o ustanovitvi Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF)

(notificiran pod dokumentarno številko SEC(1999)802)

(1999/352/ES, ESPJ, Euratom)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 162 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo in zlasti njenega člena 16,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti njenega člena 131,

(1) ker institucije in države članice pripisujejo velik pomen varstvu finančnih interesov Skupnosti in boju proti goljufijam in kakršnemu koli drugemu nezakonitemu ravnanju, ki škoduje finančnim interesom Skupnosti; ker pomembnost ukrepanja v ta namen potrjujejo člen 209a Pogodbe o ustanovitvi ES, člen 78i Pogodbe o ustanovitvi ESPJ, člen 183a Pogodbe o ustanovitvi Euratom ter člen 280 Pogodbe o ustanovitvi ES v obliki, ki jo ima v Amsterdamski pogodbi;

(2) ker je treba uporabiti vsa razpoložljiva sredstva, da bi v celoti dosegli ta cilj, predvsem glede nalog preiskovanja, prenesenih na raven Skupnosti, pri tem pa ohraniti sedanjo razporeditev in uravnoteženost odgovornosti med nacionalno ravnjo in ravnjo Skupnosti;

(3) ker je bila za nalogo izvajanja upravnih preiskav za varstvo finančnih interesov Skupnosti do zdaj pooblaščena Delovna skupina za usklajevanje preprečevanja goljufij, ki je nadomestila Enoto za usklajevanje preprečevanja goljufij (UCLAF);

(4) ker potreba po povečanju učinkovitosti boja proti goljufijam in drugemu nezakonitemu ravnanju, ki škoduje finančnim interesom Skupnosti, zahteva ustanovitev Evropskega urada za bolj proti goljufijam (OLAF), v nadaljevanju "urad", ki mora svoja pooblastila za preiskovanje izvajati povsem neodvisno;

(5) ker mora neodvisnost direktorja urada in vloge nadzornega odbora, ki izhaja iz tega sklepa in iz predpisov ES in Euratom o preiskavah, ki jih izvaja urad, zagotoviti pravilno izvajanje preiskav urada, brez poseganja v njegove druge naloge, kot so naloge, ki so posebna pravica Komisije, zlasti v zakonodajnih zadevah;

(6) ker mora odgovornost urada poleg varstva finančnih interesov vključevati vse dejavnosti, povezane z varovanjem interesov Skupnosti pred nepravilnostmi, pri katerih obstaja možnost uvedbe upravnega ali kazenskega postopka;

(7) ker bi opredelitev nalog urada morala vključevati naloge, ki jih je do sedaj opravljala Delovna skupina za usklajevanje preprečevanja goljufij, zlasti nalog, ki se nanašajo na pripravo zakonskih in podzakonskih aktov na področju dela urada, vključno z instrumenti, ki spadajo pod naslov VI Pogodbe o Evropski uniji,

SKLENILA:

Člen 1

Ustanovitev urada

Ustanovi se Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), v nadaljevanju "urad". Urad bo nadomestil Delovno skupino za usklajevanje preprečevanja goljufij in prevzel njene naloge.

Člen 2

Naloge urada

1. Urad izvaja pooblastila Skupnosti za opravljanje zunanjih upravnih preiskav z namenom okrepiti boj proti goljufijam, korupciji in kakršnemu koli drugemu nezakonitemu ravnanju, ki škoduje finančnim interesom Skupnosti, kakor tudi proti kakršnemu koli drugemu dejanju ali ravnanju gospodarskih subjektov, ki je v nasprotju s predpisi Skupnosti.

Urad je odgovoren za izvajanje notranjih upravnih preiskav, ki so namenjene:

(a) boju proti goljufijam, korupciji in kakršnemu koli drugemu nezakonitemu ravnanju, ki škoduje finančnim interesom Skupnosti;

(b) preiskovanju težjih dejanj v zvezi z opravljanjem poklicnega dela, ki lahko pomenijo kršitev obveznosti uradnikov in uslužbencev Skupnosti, pri katerih obstaja možnost uvedbe disciplinskega in, v določenih primerih, kazenskega postopka, ali podobno kršitev obveznosti članov institucij in organov, vodij organov ali članov osebja, institucij in organov, za katere ne veljajo Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji za zaposlovanje drugih uslužbencev Skupnosti.

Urad izvaja pooblastila Skupnosti, kakor so opredeljena v določbah, uvedenih v okviru Pogodb, in za katere veljajo v njih navedene omejitve in pogoji.

Komisija ali druge institucije in organi lahko uradu poverijo tudi preiskave na drugih področjih.

2. Urad je odgovoren, da Komisiji zagotavlja podporo pri sodelovanju z državami članicami na področju boja proti goljufijam.

3. Urad je odgovoren za razvoj koncepta boja proti goljufijam iz odstavka 1.

4. Urad je odgovoren za pripravo pobud Komisije za zakonske in podzakonske akte zaradi preprečevanja goljufij iz odstavka 1.

5. Urad je odgovoren za vse druge operativne dejavnosti Komisije v zvezi z bojem proti goljufijam iz odstavka 1 in predvsem za:

(a) razvoj potrebne infrastrukture;

(b) zagotavljanje zbiranja in analize informacij;

(c) dajanje tehnične podpore drugim institucijam ali organom kakor tudi pristojnim državnim organom, zlasti na področju usposabljanja.

6. Urad ima neposredne stike s policijo in pravosodnimi organi.

7. Urad predstavlja Komisijo v ustreznih forumih na ravni izvajanja na področjih, ki jih zajema ta člen.

Člen 3

Neodvisnost naloge preiskovanja

Urad izvaja pooblastila za preiskovanje iz člena 2(1) popolnoma neodvisno. Pri izvajanju teh pooblastil direktor urada ne sme zahtevati ali sprejemati navodil Komisije, katere koli vlade ali katere koli druge institucije ali organa.

Člen 4

Nadzorni odbor

Ustanovi se nadzorni odbor, katerega sestavo in pristojnosti določi zakonodajno telo Skupnosti. Odbor je odgovoren za redno spremljanje in nadzorovanje urada pri izvajanju naloge preiskovanja.

Člen 5

Direktor

1. Urad vodi direktor, ki ga po posvetovanju z Evropskim parlamentom in Svetom imenuje Komisija za dobo petih let, ki se lahko enkrat podaljša. Z namenom imenovanja direktorja Komisija na podlagi razpisa, ki ga po potrebi objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti, in pozitivnega mnenja nadzornega odbora pripravi seznam več kandidatov z ustreznimi kvalifikacijami.

Direktor je odgovoren za izvajanje preiskav.

2. Komisija glede direktorja izvaja pooblastila, ki jih ima kot organ, pristojen za imenovanja. Vsak ukrep po členih 87, 88 in 90 Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti se po posvetovanju z nadzornim odborom sprejme z obrazloženim sklepom Komisije. Sklep se pošlje v vednost Evropskemu parlamentu in Svetu.

Člen 6

Delovanje urada

1. V zvezi z osebjem urada direktor urada izvaja pooblastila, ki so po Kadrovskih predpisih za uradnike Evropskih skupnosti prenesena na organ, pristojen za imenovanja, in v skladu s pogoji za zaposlovanje drugih uslužbencev Skupnosti prenesena na organ, pooblaščen za sklepanje pogodb o zaposlovanju. Direktor lahko ta pooblastila prenese. V skladu s Kadrovskimi predpisi in pogoji za zaposlovanje drugih uslužbencev določi pogoje in podroben režim zaposlovanja, zlasti trajanje pogodb in njihovo podaljševanje.

2. Po posvetovanju z nadzornim odborom direktor pošlje generalnemu direktorju za proračun predlog proračuna, ki se v letni splošni proračun vključi pod posebno postavko za urad.

3. Direktor je pooblaščen za izvrševanje posebne postavke proračuna v delu A proračuna, ki se nanaša na urad, in posebnih postavk proračuna za preprečevanje goljufij v delu B. Direktor lahko svoja pooblastila prenese.

4. Sklepi Komisije o notranjih organizaciji se uporabljajo za urad, če so skladni s predpisi o uradu, ki jih sprejme zakonodajalec Skupnosti, s tem sklepom in s podrobnimi pravili za njegovo izvajanje.

Člen 7

Datum začetka veljavnosti

Ta sklep začne veljati na datum začetka veljavnosti Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam. Do prvega dne meseca po imenovanju direktorja urada vodi tekoče posle urada direktor Delovne skupine za usklajevanje preprečevanja goljufij.

V Bruslju, 28. aprila 1999

Za Komisijo

Jacques Santer

Predsednik

--------------------------------------------------

Top