EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0090

Odločba Komisije z dne 25. januarja 1999 o postopkih potrjevanja skladnosti gradbenih proizvodov v skladu s členom 20(2) Direktive Sveta 89/106/EGS v zvezi z membranami (notificirana pod dokumentarno številko K(1999) 114)Besedilo velja za EGP.

OJ L 29, 3.2.1999, p. 38–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 023 P. 207 - 213
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 023 P. 207 - 213
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 023 P. 207 - 213
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 023 P. 207 - 213
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 023 P. 207 - 213
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 023 P. 207 - 213
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 023 P. 207 - 213
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 023 P. 207 - 213
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 023 P. 207 - 213
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 026 P. 26 - 32
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 026 P. 26 - 32
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 057 P. 109 - 114

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/08/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/90(1)/oj

31999D0090Official Journal L 029 , 03/02/1999 P. 0038 - 0043


Odločba Komisije

z dne 25. januarja 1999

o postopkih potrjevanja skladnosti gradbenih proizvodov v skladu s členom 20(2) Direktive Sveta 89/106/EGS v zvezi z membranami

(notificirana pod dokumentno številko K(1999) 114)

(Besedilo velja za EGP)

(1999/90/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/106/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic, ki se nanašajo na gradbene proizvode [1], kakor je bila spremenjena z Direktivo Sveta 93/68/EGS [2], in zlasti člena 13(4) Direktive,

ker mora Komisija med dvema postopkoma potrjevanja skladnosti proizvoda po členu 13(3) Direktive Sveta 89/106/EGS izbrati "najmanj zahteven postopek, ki je skladen z varnostnimi zahtevami"; ker to pomeni, da je treba odločiti, ali je za nek proizvod ali družino proizvodov obstoj sistema kontrole proizvodnje, za katerega je odgovoren proizvajalec, potreben in zadosten pogoj za potrditev skladnosti ali pa je zaradi izpolnjevanja meril iz člena 13(4) potrebno vključiti priglašen certifikacijski organ;

ker člen 13(4) zahteva, da je tako določen postopek naveden v mandatih in v tehničnih specifikacijah; ker je zato zaželena opredelitev koncepta proizvodov ali družine proizvodov, kakršen je uporabljen v mandatih in tehničnih specifikacijah;

ker sta postopka iz člena 13(3) podrobno opisana v Prilogi III k Direktivi 89/106/EGS; ker je treba zato za vsak proizvod ali družino proizvodov jasno opredeliti metode za izvajanje teh dveh postopkov s sklicevanjem na Prilogo III, saj ta daje nekaterim sistemom prednost;

ker je postopek iz točke (a) člena 13(3) v skladu s sistemi, določenimi v prvi možnosti, brez stalnega nadzora, in v drugi in tretji možnosti točke (ii) oddelka 2 Priloge III, in ker je postopek iz točke (b) člena 13 (3) v skladu s sistemi, določenimi v točki (i) oddelka 2 Priloge III in v prvi možnosti, s stalnim nadzorom, točke (ii) oddelka 2 Priloge III;

ker so ukrepi, predvideni s to odločbo v skladu z mnenjem Stalnega odbora za gradbeništvo,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Skladnost proizvodov in družine proizvodov, navedenih v Prilogi I, se potrjuje po postopku, po katerem je za sistem kontrole proizvodnje, s katerim se zagotavlja skladnost proizvoda z ustreznimi tehničnimi specifikacijami, odgovoren izključno proizvajalec.

Člen 2

Skladnost proizvodov, navedenih v Prilogi II, se potrjuje po postopku, po katerem je poleg sistema kontrole proizvodnje, ki ga izvaja proizvajalec, v ocenjevanje in nadzor kontrole proizvodnje ali proizvoda samega vključen tudi priglašen certifikacijski organ.

Člen 3

Postopek potrjevanja skladnosti, določen v Prilogi III, se navede v mandatih za usklajene standarde.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 25. januarja 1999

Za Komisijo

Martin Bangemann

Član Komisije

PRILOGA I

Izolacijske folije za zaščito pred vlago:

Folije za zaščito strešne podlage:

Paropropustne folije:

Za uporabo v zgradbah; razen uporabe, za katero veljajo zahteve glede požarnih lastnosti za proizvode, izdelane iz materialov, ki spadajo v razrede A 1, B 1 in C 1.

PRILOGA II

Izolacijske plošče za zaščito pred vlago:

Strešne plošče:

Za uporabo v zgradbah:

Izolacijske folije za zaščito pred vlago:

Folije za zaščito strešne podlage:

Paropropustne folije:

Za uporabo v zgradbah, za katero veljajo zahteve glede požarnih lastnosti za proizvode, izdelane iz materialov, ki spadajo v razrede A1, B 1 in C 1.

PRILOGA III

Opomba: Za proizvode, ki imajo več kakor en namen uporabe, opredeljen v naslednjih družinah, se naloge priglašenega organa, ki izhajajo iz ustreznih sistemov potrjevanja skladnosti, seštevajo.

DRUŽINA PROIZVODOV

MEMBRANE (1/3)

1. Sistemi potrjevanja skladnosti

Za spodaj naveden(-e) proizvod(-e) in predvideno uporabo mora CEN/Cenelec opredeliti naslednji(-e) sistem(-e) potrjevanja skladnosti v ustreznem(-ih) usklajenem(-ih) standardu(-ih):

Proizvod(-i) Predvidena uporaba Raven(-i) ali razred(-i) Sistem(-i) potrjevanja skladnosti

Izolacijske folije za zaščito proti vlagi Strešne vodoneporpustne folije Paropropustne folije v zgradbah - 3

Izolacijske plošče za zaščito proti vlagi Strešne plošče v zgradbah - 2+

Sistem 2+: glej Prilogo III(2)(ii) k Direktivi 89/106/EGS, prva možnost, vključno z odobritvijo kontrole proizvodnje s strani priglašenega organa na podlagi začetne kontrole proizvodnega obrata in kontrole proizvodnje ter stalnega nadzora, ocene in presoje kontrole proizvodnje. Sistem 3: glej Prilogo III(2)(ii) k Direktivi 89/106/EGS, druga možnost.

Specifikacija za sistem mora omogočati izvajanje sistema tudi takrat, kadar obnašanja glede na neko lastnost ni treba opredeliti, ker v vsaj eni državi članici ni pravne zahteve za takšno lastnost (glej člen 2(1) Direktive 89/106/EGS in, kjer je ustrezno, točko 1.2.3 razlagalnih dokumentov). V takih primerih se proizvajalcu ne sme naložiti preverjanje te lastnosti, če proizvajalec obnašanja proizvoda ne želi opredeliti.

DRUŽINA PROIZVODOV

MEMBRANE (2/3)

1. Sistemi potrjevanja skladnosti

Za spodaj naveden(-e) proizvod(-e) in predvideno uporabo mora CEN/Cenelec opredeliti naslednji(-e) sistem(-e) potrjevanja skladnosti v ustreznem(-ih) usklajenem(-ih) standardu(-ih):

Proizvod(-i) Predvidena uporaba Raven(-i) ali razred(-i) (požarna odpornost) Sistem(-i) potrjevanja skladnosti

Izolacijske plošče za zaščito proti vlagi Izolacijske folije za zaščito proti vlagi Strešne vodonepropustne folije za zaščito podlage Strešne plošče Paropropustne folije Za uporabo, za katero veljajo zahteve glede požarnih lastnosti A 1, B 1 in C 1 1

A 2, B 2 in C 2 3

A 3, D, E in F 4

Sistem 1: glej Prilogo III(2)(i) k Direktivi 89/106/EGS, brez inšpekcijskega preskusa vzorcev. Sistem 3: glej Prilogo III(2)(ii) k Direktivi 89/106/EGS, druga možnost. Sistem 4: glej Prilogo III(2)(ii) k Direktivi 89/106/EGS, tretja možnost. 1 Materiali, katerih požarna odpornost je med proizvodnim procesom dovzetna za spremembe (Na splošno tisti, pri katerih je mogoča kemična sprememba, npr. zaviralci gorenja, ali kjer spremembe v sestavi lahko pripeljejo do sprememb v požarni odpornosti). 2 Materiali, katerih požarna odpornost med proizvodnim procesom ni dovzetna za spremembe. 3 Materiali A razreda, za katere v skladu z Odločbo 96/603/ES ni potreben preizkus požarnih lastnosti.

Specifikacija za sistem mora omogočati izvajanje sistema tudi takrat, kadar obnašanja glede na neko lastnost ni treba opredeliti, ker v vsaj eni državi članici ni pravne zahteve za takšno lastnost (glej člen 2.1 Direktive 89/106/EGS in, kjer je ustrezno, točko 1.2.3 razlagalnih dokumentov). V takih primerih se proizvajalcu ne sme naložiti preverjanje te lastnosti, če proizvajalec obnašanja proizvoda ne želi opredeliti.

DRUŽINA PROIZVODOV

MEMBRANE (3/3)

1. Sistemi potrjevanja skladnosti

Za spodaj naveden(-e) proizvod(-e) in predvideno uporabo mora CEN/Cenelec opredeliti naslednji(-e) sistem(-e) potrjevanja skladnosti v ustreznem(-ih)usklajenem (-ih) standardu(-ih):

Proizvod(-i) Predvidena uporaba Raven(-i) ali razred(-i) Sistem(-i) potrjevanja skladnosti

Strešne vodonepropustne folije za zaščito podlage Za uporabo, za katero veljajo predpisi glede obnašanja pri požaru z zunanje strani Proizvodi, za katere je potrebno preizkušanje 3

Strešne plošče Proizvodi, za katere ni potrebno preskušanje 1 4

Sistem 3: glej Prilogo III(2)(ii) k Direktivi 89/106/EGS, druga možnost. Sistem 4: glej Prilogo III(2)(ii) k Direktivi 89/106/EGS, tretja možnost. 1 Se potrdi v pogovorih s Skupino za predpise o požarni varnosti.

Specifikacija za sistem mora omogočati izvajanje sistema tudi takrat, kadar obnašanja glede na neko lastnost ni treba opredeliti, ker v vsaj eni državi članici ni pravne zahteve za to lastnost (glej člen 2.1 Direktive 89/106/EGS in, kjer je ustrezno, točko 1.2.3 razlagalnih dokumentov). V takih primerih se proizvajalcu ne sme naložiti preverjanje te lastnosti, če proizvajalec obnašanja proizvoda ne želi opredeliti.

[1] UL L 40, 11.2.1989, str. 12.

[2] UL L 220, 30.8.1993, str. 1.

1 Materiali, katerih požarna odpornost je med proizvodnim procesom dovzetna za spremembe (v splošnem tisti, pri katerih je mogoča kemična sprememba, npr. zaviralci gorenja, ali kjer spremembe v sestavi lahko pripeljejo do sprememb v požarni odpornosti).

1 Materiali, katerih požarna odpornost je med proizvodnim procesom dovzetna za spremembe (v splošnem tisti, pri katerih je mogoča kemična sprememba, npr. zaviralci gorenja, ali kjer spremembe v sestavi lahko pripeljejo do sprememb v požarni odpornosti).

Top