Help Print this page 

Document 31998R2519

Title and reference
Uredba Komisije (ES) št. 2519/98 z dne 24. novembra 1998 o spremembi Uredbe (ES) št. 1249/96 o pravilih za uporabo (uvozne dajatve za sektor žit) Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92
  • No longer in force, Date of end of validity: 09/08/2010; razveljavil 32010R0642
OJ L 315, 25.11.1998, p. 7–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 009 P. 56 - 58
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 009 P. 56 - 58
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 009 P. 56 - 58
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 009 P. 56 - 58
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 009 P. 56 - 58
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 009 P. 56 - 58
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 009 P. 56 - 58
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 009 P. 56 - 58
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 009 P. 56 - 58
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 011 P. 46 - 48
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 011 P. 46 - 48

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2519/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 24/11/1998
  • Date of effect: 25/11/1998; začetek veljavnosti datum objave glej člen 2
  • Date of end of validity: 09/08/2010; razveljavil 32010R0642
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
Relationship between documents
Text

31998R2519Uradni list L 315 , 25/11/1998 str. 0007 - 0009


Uredba Komisije (ES) št. 2519/98

z dne 24. novembra 1998

o spremembi Uredbe (ES) št. 1249/96 o pravilih za uporabo (uvozne dajatve za sektor žit) Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 z dne 30. junija 1992 o skupni ureditvi trga za žita [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 923/96 [2] in zlasti člena 10(4) Uredbe,

ker so določbe o obravnavanju uvoza žit v Skupnost opredeljene z Uredbo Komisije (ES) št. 1249/96 [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2092/97 [4];

ker je treba glede na izkušnje pri uporabi določb Uredbe (ES) št. 1249/96 in zaradi izboljšanja jasnosti in uporabnosti nekaterih določb to besedilo prilagoditi, zlasti glede nekaterih tehničnih vidikov v zvezi z reprezentativno cif uvozno ceno, ki se uporabi kot osnova za izračun ustrezne uvozne dajatve pri uvozu trde pšenice z vsebnostjo zrn steklastega izgleda med 60 in 73 %; ker je treba zaradi tega spremeniti Uredbo (ES) št. 1249/96; ker je treba zaradi preprečevanja težav za uvozna podjetja te spremembe uporabiti izključno za uvozna dovoljenja, izdana od dne začetka veljavnosti te uredbe;

ker Upravljalni odbor za žita ni podal mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1249/96 se spremeni:

1. Člen 4(1) in (2) se nadomesti z:

"1. Kot osnova za določitev reprezentativne cif uvozne cene iz člena 10(2) Uredbe (EGS) št. 1766/92 se za navadno pšenico visoke, srednje in nizke kakovosti, trdo pšenico visoke in srednje kakovosti, koruzo in druga krmna žita, uporabijo naslednje komponente:

(a) reprezentativna borzna kotacija na trgu Združenih držav Amerike;

(b) znane trgovske premije in popusti, vezani na to kotacijo na trgu Združenih držav na dan kotacije, in zlasti, pri trdi pšenici, vezani na kakovost zdroba;

(c) stroški pomorskega prevoza med Združenimi državami (Mehiški zaliv ali Duluth) in pristaniščem Rotterdam za ladjo z nosilnostjo najmanj 25000 ton.

Komisija vsak delovni dan evidentira:

- komponento (a) iz podatkov o menjavi in ob uporabi referenčnih kakovosti, navedenih v Prilogi II,

- komponenti (b) in (c) iz javno razpoložljivih podatkov. Vendar se pri trdi pšenici srednje kakovosti popust v višini 10 ekujev na tono odtegne pod točko (b).

2. Reprezentativne cif uvozne cene za ječmen, koruzo, navadno pšenico in trdo pšenico standardne kakovosti so seštevek obračunskih komponent (a), (b) in (c), ki jih je Komisija evidentirala v skladu z drugim pododstavkom odstavka 1.

Reprezentativne cif uvozne cene za ječmen, navadno pšenico in trdo pšenico standardne kakovosti pa se za uvoz, opravljen:

- po kopnem ali po rekah,

- po morju z ladjami, ki prihajajo v Skupnost iz sredozemskih, črnomorskih in baltskih pristanišč,

znižajo za 10 ekujev na tono. V tem primeru se ne uporabijo znižanja uvoznih dajatev, predvidena v členu 2(4).

V primerih, v katerih tretje države dodelijo subvencije za izvoz navadne pšenice standardne srednje ali nizke kakovosti v evropske države ali države v sredozemskem prostoru, da bi lahko ponudile nižje cene od cen na svetovnem trgu, lahko Komisija te subvencije upošteva pri določitvi reprezentativne cif cene za uvoz v Skupnost.";

2. Priloga I se nadomesti s Prilogo k tej uredbi.

3. Zadnji pododstavek člena 6(1) se nadomesti z:

"Blago se razvrsti v tisto standardno kakovost, za katero so izpolnjene vse zahteve iz Priloge I. Vendar, če je kakovost trde pšenice, ki se uvršča v oznako KN 100110, nižja od kakovosti, določene v Prilogi I za trdo pšenico srednje kakovosti, se uporabijo uvozne dajatve, ki veljajo za navadno pšenico nizke kakovosti."

Člen 2

Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. novembra 1998

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 181, 1.7.1992, str. 21.

[2] UL L 126, 24.5.1996, str. 37.

[3] UL L 161, 29.6.1996, str. 125.

[4] UL L 292, 25.10.1997, str. 10.

--------------------------------------------------

PRILOGA

"

PRILOGA I

Razvrstitev uvoženih proizvodov

(na podlagi vsebnosti vlage 12 ut. % ali enakovredno)

ProizvodOznaka KNKakovost | Navadna pšenica in pira, razen soržica | Trda pšenica | Koruza, trdinka | Koruza, razen trdinke | Druga žita |

100190 | 100110 | 10059000 | 10051090 in 10059000 | 1002, 1003 in 10070090 |

Visoka | Srednja | Nizka | Visoka | Srednja | Nizka |

1.Najnižji odstotek beljakovin | 14,0 | 11,5 | — | — | — | — | — | — | — |

2.Najnižja specifična teža kg/hl | 77,0 | 74,0 | — | 76,0 | 76,0 | — | 76,0 | — | — |

3.Najvišji odstotek nečistoč (Schwarzbesatz) | 1,5 | 1,5 | — | 1,5 | 1,5 | — | — | — | — |

4.Najnižji odstotek zrn steklastega izgleda | — | — | — | 75,0 | 62,0 | — | 95,0 | — | — |

5.Najvišji flotacijski indeks | — | — | — | — | — | — | 25,0 | — | — |

Dopustno odstopanje | Navadna/trda pšenica | Koruza, trdinka |

Odstotek beljakovin | -0,7 | — |

Specifična teža | -0,5 | -0,5 |

Odstotek nečistoč | +0,5 | — |

Odstotek zrn steklastega izgleda | -2,0 | -3,0 |

Flotacijski indeks | — | +1,0 |

"

--------------------------------------------------

Top