EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R2154

Commission Regulation (EC) No 2154/98 of 7 October 1998 laying down special measures derogating from Regulations (EEC) No 3665/87, (EEC) No 3719/88 and (EC) No 1370/95 as regards pigmeat

OJ L 271, 8.10.1998, p. 12–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2154/oj

31998R2154Official Journal L 271 , 08/10/1998 P. 0012 - 0013


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2154/98

z dne 7. oktobra 1998

o določitvi posebnih ukrepov, ki odstopajo od uredb (EGS) št. 3665/87, (EGS) št. 3719/88 in (ES) št. 1370/95 v zvezi s prašičjim mesom

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2759/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni ureditvi trga za prašičje meso1, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 3290/942, ter zlasti člena 13(12) in drugega odstavka člena 22 Uredbe,

ker Uredba Sveta (EGS) št. 565/803, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 2026/834, določa splošna pravila o predplačilu izvoznih nadomestil v zvezi s kmetijskimi proizvodi;

ker Uredba Komisije (EGS) št. 3665/875, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 604/986, določa skupna podrobna pravila za uporabo sistema izvoznih nadomestil za kmetijske proizvode;

ker Uredba Komisije (EGS) št. 3719/887, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1044/988, določa skupna podrobna pravila za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj ter potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode;

ker Uredba Komisije (ES) št. 1370/959, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1719/9810, določa podrobna pravila za uporabo sistema izvoznih dovoljenj v sektorju prašičjega mesa;

ker so težave, ki so značilne za ruski trg od druge polovice avgusta 1998, povzročile resno škodo gospodarskim interesom izvoznikov in ker je nastalo stanje škodljivo vplivalo na možnosti izvoza, predvidene v uredbah (EGS) št. 565/80, (EGS) št. 3665/87 in (EGS) št. 3719/88;

ker je zato treba omejiti takšne škodljive posledice s sprejetjem posebnih ukrepov in podaljšanjem nekaterih rokov, določenih v uredbah, ki se uporabljajo za nadomestila, da se lahko uredijo izvozne operacije, ki niso bile zaključene zaradi zgoraj navedenih okoliščin;

ker naj bi imeli korist od odstopanj samo tisti izvajalci, ki lahko dokažejo, predvsem na podlagi dokumentov iz člena 1(2) Uredbe Sveta (EGS) št. 4045/8911, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 3235/9412, da so dovoljenja zahtevali, zato da bi izvažali v Rusijo;

ker mora glede na razvoj dogodkov ta uredba začeti veljati takoj;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za prašičje meso,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Ta uredba se uporablja za proizvode, naštete v členu 1(1) Uredbe Sveta (EGS) št. 2759/75, za katere so bila izdana izvozna dovoljenja.

2. Ta uredba se uporablja samo, če lahko izvajalec organu za izdajanje dovoljenj zadovoljivo dokaže, da je dovoljenja zahteval, zato da bi izvažal v Rusijo.

Presoja organa za izdajanje dovoljenj temelji zlasti na uradnih pismih in naročilnicah iz člena 1(2) Uredbe Sveta (EGS) št. 4045/89.

Člen 2

Na zahtevo imetnika dovoljenja se veljavnost izvoznih dovoljenj, ki so bila izdana v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1370/95 in za katera so bili zahtevki vloženi pred 29. avgustom 1998, razen dovoljenj, katerih veljavnost je potekla pred 1. avgustom 1998, podaljša za 60 dni.

Člen 3

Na zahtevo izvoznika in v zvezi s proizvodi, pri katerih so bile carinske izvozne formalnosti opravljene pred 29. avgustom 1998 ali za katere je pred tem datumom veljal katerikoli režim iz členov 4 in 5 Uredbe (EGS) št. 565/80, se 60-dnevni rok iz člena 30(1)(b)(i) Uredbe (EGS) št. 3719/88 ter iz členov 4(1) in 32(1) Uredbe (EGS) št. 3665/87 podaljša na 150 dni.

Člen 4

Vsak četrtek države članice uradno obvestijo Komisijo o količinah proizvodov, ki so jih pretekli teden zadevali ukrepi iz členov 2 in 3 zgoraj.

Člen 5

Ta uredba začne veljati na dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. oktobra 1998

Za Komisijo

Franz FISCHLER

Član Komisije

1 UL L 282, 1.11.1975, str. 1.

2 UL L 349, 31.12.1994, str. 105.

3 UL L 62, 7.3.1980, str. 5.

4 UL L 199, 22.7.1983, str. 12.

5 UL L 351, 14.12.1987, str. 1.

6 UL L 80, 18.3.1998, str. 19.

7 UL L 331, 2.12.1988, str. 1.

8 UL L 149, 20.5.1998, str. 11.

9 UL L 133, 17.6.1995, str. 9.

10 UL L 215, 1.8.1998, str. 58.

11 UL L 388, 30.12.1989, str. 18.

12 UL L 338, 28.12.1994, str. 16.

Top