EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R2092

Uredba Komisije (ES) št. 2092/98 z dne 30. septembra 1998 glede prijavljanja ribolovnega napora v zvezi z določenimi ribolovnimi območji in viri Skupnosti

OJ L 266, 1.10.1998, p. 47–58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 004 P. 67 - 78
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 004 P. 67 - 78
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 004 P. 67 - 78
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 004 P. 67 - 78
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 004 P. 67 - 78
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 004 P. 67 - 78
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 004 P. 67 - 78
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 004 P. 67 - 78
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 004 P. 67 - 78

No longer in force, Date of end of validity: 16/12/2004; razveljavil 32004R2103

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2092/oj

31998R2092

Uredba Komisije (ES) št. 2092/98 z dne 30. septembra 1998 glede prijavljanja ribolovnega napora v zvezi z določenimi ribolovnimi območji in viri Skupnosti

Uradni list L 266 , 01/10/1998 str. 0047 - 0058
CS.ES poglavje 04 zvezek 04 str. 67 - 78
ET.ES poglavje 04 zvezek 04 str. 67 - 78
HU.ES poglavje 04 zvezek 04 str. 67 - 78
LT.ES poglavje 04 zvezek 04 str. 67 - 78
LV.ES poglavje 04 zvezek 04 str. 67 - 78
MT.ES poglavje 04 zvezek 04 str. 67 - 78
PL.ES poglavje 04 zvezek 04 str. 67 - 78
SK.ES poglavje 04 zvezek 04 str. 67 - 78
SL.ES poglavje 04 zvezek 04 str. 67 - 78


Uredba Komisije (ES) št. 2092/98

z dne 30. septembra 1998

glede prijavljanja ribolovnega napora v zvezi z določenimi ribolovnimi območji in viri Skupnosti

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 3760/92 z dne 20. decembra 1992 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za ribištvo in ribogojstvo [1], kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1181/98 [2], zlasti člena 13,

ker Uredba Sveta (EGS) št. 2847/93 z dne 12. oktobra 1993 o vzpostavitvi nadzornega sistema za skupno ribiško politiko [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2635/97 [4], zlasti člen 19(f)(3), določa, da Komisija zagotovi, da imajo države članice, ki so odgovorne za nadzor, na voljo podatke v zvezi z identifikacijo plovil, ki imajo dostop do njihovih voda;

ker uresničevanje dogovorov za upravljanje ribolovnega napora v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 685/95 z dne 27. marca 1995 o upravljanju ribolovnega napora v zvezi z določenimi ribolovnimi območji in viri Skupnosti [5] in z Uredbo Sveta (ES) št. 779/97 z dne 24. aprila 1997, ki uvaja ureditev za upravljanje ribolovnega napora v Baltiškem morju [6], poudarja potrebo po sprejetju določb za zagotovitev, da se podatki v zvezi s seznami imenovanih ribiških plovil sporočajo brez odlašanja;

ker Uredba Komisije (ES) št. 2090/98 [7] določa podlago za prenos podatkov evidenci ribiških plovil Komisije;

ker bi se moralo sporočanje podatkov o ribolovnem naporu v ribištvu sklicevati na podatke, ki jih vsebuje evidenca ribiških plovil Skupnosti;

ker so ukrepi, ki jih določa ta uredba, skladni z mnenjem Upravljalnega odbora za ribištvo in ribogojstvo,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Države članice posredujejo Komisiji podatke, navedene v členu 19(f)(1) Uredbe (EGS) št. 2847/93, in seznam plovil, ki imajo dovoljenje za ribolov v ribištvih, navedenih v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 685/95, in tistih, ki so navedena v prilogi k Uredbi (ES) št. 779/97, v skladu s postopki, določenimi v Prilogi III k tej uredbi. Spremembe seznamov plovil se sporočijo Komisiji v skladu z istimi postopki najpozneje štiri delovne dni pred vstopom plovila v ribolovno območje. Komisija potrdi prejem sprememb seznamov z digitalnim prenosom prek telekomunikacijskega omrežja najpozneje dva dni pred vstopom plovil v ribolovno območje.

Člen 2

Države članice posredujejo Komisiji zbirne podatke o ribolovnem naporu, navedene v členu 19I Uredbe (EGS) št. 2847/93, v skladu s Prilogo I k tej uredbi:

- za vsako območje, navedeno v členu 19(a)(1) Uredbe (EGS) št. 2847/93, pred petnajstim dnem v vsakem mesecu za prejšnji mesec za pridnene vrste,

- za vsako območje, navedeno v členu 19(a)(1)(a) Uredbe (EGS) št. 2847/93, za pridnene vrste, lososa, morsko postrv in sladkovodne ribe pred 15. aprilom, 15. julijem, 15. oktobrom in 15. januarjem za prejšnje četrtletje in pred 15. februarjem vsakega koledarskega leta za vsak mesec prejšnjega leta,

- za vsako območje, navedeno v členu 19(a) Uredbe (EGS) št. 2847/93 za prejšnje četrtletje pred koncem prvega meseca vsakega koledarskega četrtletja, če gre za pelagične vrste.

Člen 3

Popravke napačnih informacij, ki jih vsebuje evidenca, se sporoči Komisiji v 30 dneh od datuma odkritja napake.

Člen 4

Države članice imajo takojšen dostop do podatkov v zvezi z identifikacijo plovil, ki se ukvarjajo z ribiško aktivnostjo v ribištvih, navedenih v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 685/95 in v Prilogi k Uredbi (ES) št. 779/97, ki so pod njihovo jurisdikcijo ali suverenostjo, v skladu s postopki, določenimi v Prilogi IV k tej uredbi.

Člen 5

Države članice sporočijo Komisiji v tej uredbi navedene podatke z digitalnim prenosom prek telekomunikacijskega omrežja v skladu s podrobnimi pravili in kodami, določenimi v Prilogah od I do IV. Komisija potrdi prejem sporočil takoj, ko so ta potrjena v bazi podatkov.

Člen 6

Plovila, ki so predmet te uredbe se identificirajo z interno številko, zabeleženo v evidenci ribiških plovil Skupnosti, kakor je navedeno v Prilogi I Uredbe (ES) št. 2090/98.

Člen 7

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. septembra 1998

Za Komisijo

Emma Bonino

Članica Komisije

[1] UL L 389, 31.12.1992, str. 1.

[2] UL L 164, 9.6.1998, str. 1.

[3] UL L 261, 20.10.1993, str. 1.

[4] UL L 356, 31.12.1997, str. 14.

[5] UL L 71, 31.3.1995, str. 5.

[6] UL L 113, 30.4.1997, str. 1.

[7] UL L 266, 1.10.1998, str. 27.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

RIBOLOVNI NAPOR

OPREDELITEV PODATKOV, KI JIH JE TREBA SPOROČITI, IN OPIS ZAPISA

Zbirne prijave v posameznem ribištvo

Ime cone | Širina | Poravnava | Opredelitev in opombe |

Kazalec ažuriranja | 3 | — | Koda, ki opredeljuje tip prijave (glej Tabelo 1) |

Subjekt, ki prijavlja | 3 | — | Država članica (koda Alfa-3 ISO), ki prijavlja |

Ribištvo | 5 | L | Koda ribištva (glej Prilogo II), v katerem se je aktivnost dogajala |

Leto opazovanja | 4 | — | Leto (YYYY), v katerem se plovilo opazuje |

Prvi mesec | 2 | — | Prvi mesec (MM) opazovalnega obdobja |

Zadnji mesec | 2 | — | Zadnji mesec (MM) opazovalnega obdobja |

napor/moč | 14 | R | Število kW (kot celotno število), pomnoženo s številom dni na morju (kot celotnim številom), da bi izrazili ribolovni napor v segmentu med obdobjem opazovanj [1] |

Dodatno | 14 | — | |

Tabela 1 — Kode za kazalec ažuriranja

Prijava v ribištva | FIS |

Izločitev prijave v ribištvu | DFI |

[1] Izračunano kot Σ (i = l, n)aiPi, kjer je n število plovil v območju, ai število dni, ki jih je ladja preživela na morju na območju med obdobjem opazovanja, in Pi povprečna moč ladje na območju med obdobjem opazovanja.

--------------------------------------------------

PRILOGA II

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA III

SEZNAM PLOVIL V RIBIŠTVU

OPREDELITEV PODATKOV, KI JIH JE TREBA SPOROČITI, IN OPIS ZAPISA

Ime cone | Širina | Poravnava | Opredelitev in opombe |

Kazalec ažuriranja | 3 | — | Koda, ki opredeljuje tip prijave (glej Tabelo 1) |

Subjekt, ki prijavlja | 3 | — | Država članica (koda Alfa-3 ISO), ki prijavlja |

Ribištvo | 5 | L | Koda ribištva (glej Prilogo II), sestavljena iz treh delov: tipa ladijskega orodja (glej Tabelo 2) — dva znakatipa ciljne vrste (glej Tabelo 3) — en znakkode območja ICES (glej Tabelo 3, Prilogo IV) — dva znaka |

Interna številka | 12 | L | Interna številka plovil (glej Prilogo I Uredbe (ES) št. 2090/98) |

Ime plovila | 40 | L | |

Datum dogodka | 8 | — | Datum (YYYYMMDD), ko je prišlo do dogodka |

Tabela 1 — Kode za kazalec ažuriranja

Dodajanje plovil na seznam | ADD |

Izločitev plovila iz seznama | SUP |

Preklic netočne izjave | CAN |

Tabela 2 — Kode za skupine ribolovnih orodij po ribištvih

Vrsta ladijske opreme | Koda | Območje [1] |

Vlečno orodje | TG | W + B |

Mirujoče orodje | SG | W |

Vlečno in mirujoče orodje | TS | W |

Zaporne plavarice, pelagične vlečne mreže in mreže z majhnimi okenci | PS | W |

Površinski parangali | LL | W |

Mešano orodje | MI | W |

Mirujoče orodje in viseče mreže | DG | B |

Vse vrste orodja | AG | B |

Tabela 3 — Kode za ciljne vrste ali skupine ciljnih vrst

Vrste | Koda | Območje [2] |

Pridnene vrste | D | W + B |

Pelagične vrste | P | W + B |

Bentoške vrste | B | W |

Špar, morski pes, tun in vrste, ki se veliko selijo | M | W |

Pokrovače | J | W |

Velika rakovica in morski pajek | C | W |

Tun | T | W |

Pelagične vrste (sled, papalina) | H | B |

Losos, morska postrv in sladkovodne ribe | S | B |

[1] B za Baltiško morje in W za zahodne vode.

[2] B za Baltiško morje in W za zahodne vode.

--------------------------------------------------

PRILOGA IV

PRAVILA O DOSTOPU DO PODATKOV ZA OBALNE DRŽAVE

Tabela 1 — Identifikacijski podatki opazovanega plovila ali plovil določenega ribištva (pri povpraševanju v evidenci)

Identifikacijski podatek | Širina | Opredelitev in opombe |

Ribolovna cona | 2 | Številka ribolovne cone (območja ICES), kakor je podana z zadnjima dvema znakoma kode, ki identificira ribištvo (glej Prilogo II), v katerem se opazovano plovilo nahaja. |

Zunanja oznaka | 14 | V skladu z Uredbo (EGS) št. 1381/87. |

Ime plovila | 40 | |

Mednarodni radijski pozivni znak | 7 | t.j. IRCS |

Zastava | 3 | Država članica (koda alfa-3 ISO), katere zastavo ima plovilo (Uredba (EGS) št. 3760/92) |

Tabela 2 — Podatki, ki so dostopni za obalne države iz podatkov v Tabeli 1 (odgovor iz evidence)

Identifikacijski podatek | Širina | Opredelitev in opombe |

Ribištvo | 5 | Koda, ki identificira ribištvo (glej Prilogo II), v katerem se opazovano plovilo nahaja. |

Zunanja oznaka | 14 | V skladu z Uredbo (EGS) št. 1381/87. |

Ime plovila | 40 | |

Mednarodni radijski pozivni znak | 7 | t.j. IRCS |

Zastava | 3 | Država članica (koda alfa-3 ISO), katere zastavo ima plovilo (Uredba (EGS) št. 3760/92) |

Interna številka | 12 | Država članica (koda alfa-3 ISO), ki ji sledi enotna identifikacijska številka (od enega do devet znakov). |

Registracijska številka | 14 | |

Plovilo> 15 m med pp in >18 m skupaj | 1 | "Y" = da; "N" = ne |

Subjekt, ki prijavlja | 3 | Država članica (koda alfa-3 ISO), ki daje prijavo o plovilu v zadevnem ribištvu. |

Tabela 3 — Pravila za dostop do podatkov o ribištvih držav, ki so odgovorne za nadzore v zahodnih vodah [1] Uredba (ES) št. 685/95

Območje dejavnosti | Območje št. [2] | Država |

| | | | |

Vb [3], VI | 1 | IRL | GBR | — | — | — |

Irski predel (VI) [4] | 19 | IRL | GBR | — | — | — |

VII | 2 | IRL | GBR | FRA | — | — |

VII a | 21 | IRL | GBR | — | — | — |

VII f [5] | 22 | — | GBR | — | — | — |

Irski predel (VII) [4] | 29 | IRL | GBR | — | — | — |

VIII a, VIII b, VIII d | 3 | — | GBR | FRA | — | — |

IX, X in CECAF 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0 (brez drugih voda) | 40 | — | — | — | ESP | PRT |

VIII c, VIII e, IX [6] | 41 | — | — | — | ESP | — |

IX [4] | 42 | — | — | — | — | PRT |

X [4] | 43 | — | — | — | — | PRT |

CECAF 34.1.1 [6] | 44 | — | — | — | ESP | — |

CECAF 34.1.2 [6] | 45 | — | — | — | ESP | — |

CECAF 34.2.0 [6] | 46 | — | — | — | ESP | — |

CECAF 34.1.1 [7] | 47 | — | — | — | — | PRT |

CECAF 34.1.2 [7] | 48 | — | — | — | — | PRT |

CECAF 34.2.0 [7] | 49 | — | — | — | — | PRT |

Tabela 4 — Pravila za dostop do podatkov o ribištvih držav, ki so odgovorne za nadzore v Baltiškem morju [8] Uredba (ES) št. 779/97

Območje dejavnosti | Območje št. [9] | Država |

Pododdelki 22-32 | 5 | DNK — DEU — FIN — SWE |

Upravljalske enote 3 | 51 | FIN — SWE |

[1] Država, ki prijavlja, ima dostop do podatkov o svojih plovilih na vseh seznamih ribištev.

[2] Številka ribolovne cone, kakor je navedena v kodi ribištva (glej Tabelo 1, Prilogo II).

[3] Z izjemo voda pod jurisdikcijo in/ali suverenostjo otokov Faeroe ali Islandije.

[4] Del območja, vključenega v območje, ki je opredeljeno v petem odstavku člena 3 Uredbe (ES) št. 685/95.

[5] Severno od zemljepisne širine 50o 30’ N.

[6] Samo v vodah pod jurisdikcijo in/ali suverenostjo Španije.

[7] Samo v vodah pod jurisdikcijo in/ali suverenostjo Portugalske.

[8] Država, ki prijavlja, ima dostop do podatkov o svojih plovilih na vseh seznamih ribištev.

[9] Številka ribolovne cone, kakor je navedena v kodi ribištva (glej Tabelo 2, Prilogo II).

--------------------------------------------------

Top