Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R2091

Uredba Komisije (ES) št. 2091/98 z dne 30. septembra 1998 v zvezi s segmentacijo ribiške flote Skupnosti in ribolovnega napora v povezavi z večletnimi usmerjevalnimi programi

OJ L 266, 1.10.1998, p. 36–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 004 P. 56 - 66
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 004 P. 56 - 66
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 004 P. 56 - 66
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 004 P. 56 - 66
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 004 P. 56 - 66
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 004 P. 56 - 66
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 004 P. 56 - 66
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 004 P. 56 - 66
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 004 P. 56 - 66
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 005 P. 10 - 20
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 005 P. 10 - 20

No longer in force, Date of end of validity: 21/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2091/oj

31998R2091

Uredba Komisije (ES) št. 2091/98 z dne 30. septembra 1998 v zvezi s segmentacijo ribiške flote Skupnosti in ribolovnega napora v povezavi z večletnimi usmerjevalnimi programi

Uradni list L 266 , 01/10/1998 str. 0036 - 0046
CS.ES poglavje 04 zvezek 04 str. 56 - 66
ET.ES poglavje 04 zvezek 04 str. 56 - 66
HU.ES poglavje 04 zvezek 04 str. 56 - 66
LT.ES poglavje 04 zvezek 04 str. 56 - 66
LV.ES poglavje 04 zvezek 04 str. 56 - 66
MT.ES poglavje 04 zvezek 04 str. 56 - 66
PL.ES poglavje 04 zvezek 04 str. 56 - 66
SK.ES poglavje 04 zvezek 04 str. 56 - 66
SL.ES poglavje 04 zvezek 04 str. 56 - 66


Uredba Komisije (ES) št. 2091/98

z dne 30. septembra 1998

v zvezi s segmentacijo ribiške flote Skupnosti in ribolovnega napora v povezavi z večletnimi usmerjevalnimi programi

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 3760/92 z dne 20. decembra 1992, ki vzpostavlja sistem Skupnosti za ribištvo in ribogojstvo [1], kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1181/98 [2], zlasti člena 13,

ker so bili v skladu s členom 5 Uredbe Sveta (ES) št. 3699/93 z dne 21. decembra 1993, ki določa merila in ureditve glede strukturalne podpore Skupnosti v sektorju ribištva in ribogojstva ter predelave in prometa njegovih proizvodov [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 25/97 [4], z Odločbami Komisije od 98/119/ES do 98/131/ES [5] sprejeti večletni usmerjevalni programi za obdobje 1997/2001; ker je treba podatke, ki so potrebni za spremljanje teh programov, posredovati Komisiji, vključno s podatki o ribolovnem naporu za posamična plovila ali združeno po segmentih flote ali po ribolovnih območjih, odvisno od posameznih primerov;

ker Uredba Komisije (ES) št. 2090/9 [6] določa podlago za prenos podatkov registru ribiških plovil Komisije;

ker bi se moralo sporočanje podatkov o segmentaciji ribiške flote in ribolovnem naporu po ribolovnih območjih sklicevati na podatke, ki jih vsebuje register ribiških plovil Skupnosti;

ker so ukrepi, ki jih določa ta uredba, skladni z mnenjem Upravljalnega odbora za ribištvo in ribogojstvo,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Država članica mora v skladu z določbami Uredbe (ES) št. 2090/98 sporočiti registru ribiških plovil Skupnosti segment, h kateremu spada vsako plovilo, ki pride v ribiško floto, ali vsako spremembo segmenta, v katerega spada obstoječe ribiško plovilo.

Uporabljajo se kode segmentov, ki jih vsebuje Priloga I.

Zadevna plovila je treba identificirati z interno številko, zabeleženo v registru ribiških plovil Skupnosti, kakor je navedeno v Prilogi I Uredbe (ES) št. 2090/98.

Člen 2

Za vsak segment, za katerega država članica Komisiji predloži program omejevanja ribolovnega napora, bodisi z ribolovnim območjem v skladu s členom 6 Odločbe Sveta 97/413/ES [7] bodisi s segmentom, da bi delno nadoknadila kakršenkoli zaostanek iz prejšnjega večletnega usmerjevalnega programa delno z zmanjševanjem aktivnosti, je treba izvesti naslednje postopke:

- država članica mora zbrati posamične podatke o ribolovnem naporu plovil v segmentu ali na ribolovnem območju,

- država članica mora obdelati te podatke z računalniškim programom,

- prenos Komisiji posamičnih podatkov ali podatkov, zbranih po segmentih ali ribolovnih območjih, je treba opraviti vsako leto najpozneje do 31. marca za prejšnje koledarsko leto, v skladu s tabelama A in B v Prilogi II k tej uredbi.

Člen 3

Za segmente, ki uporabljajo aktivna orodja, ki jih programi, navedeni v členu 2, ne zajemajo, morajo države članice zbrati in obdelati minimalne podatke, ki jih določa Priloga II in ki so potrebni za ugotovitev, da se raven aktivnosti za te segmente ne povečuje, ali, če se povečuje, za oceno povečanja. V ta namen se uporabijo naslednji postopki:

- država članica mora zbrati in obdelati minimalne podatke, ki jih določa Priloga II in ki omogočajo spremljanje razvoja ribolovne aktivnosti za zadevne segmente. Podrobnosti metod vzorčenja, izbranih za vsak segment flote, skupaj z vrednostmi statističnih parametrov, ki opisujejo natančnost ocen ribolovnega napora, je treba sporočiti Skupnosti v času njihove uporabe. Sprejemljiv je katerikoli drug postopek, ki daje primerljivo natančne rezultate, če ga je odobrila Komisija,

- rezultate je treba sporočiti Komisiji vsako leto najpozneje do 31. marca za prejšnje koledarsko leto, v skladu s tabelo B v Prilogi II k tej Uredbi,

- če država članica ugotovi povečanje dejavnosti v določenem segmentu, mora izračunati učinek tega povečanja na ribolovni napor za ta segment in sporočiti Komisiji rezultate v skladu s členom 2.

Člen 4

Države članice sporočijo Komisiji podatke, navedene v tej uredbi, z digitalnim prenosom prek telekomunikacijskega omrežja v skladu s podrobnimi pravili in kodami, določenimi v Prilogah I in II. Komisija mora potrditi prejem sporočil takoj, ko so ta potrjena v bazi podatkov.

Člen 5

Popravke napačnih podatkov je treba Komisiji sporočiti v 30 dneh od datuma odkritja napake.

Člen 6

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. septembra 1998

Za Komisijo

Emma Bonino

Članica Komisije

[1] UL L 389, 31.12.1992, str. 1.

[2] UL L 164, 9.6.1998, str. 1.

[3] UL L 346, 31.12.1993, str. 1.

[4] UL L 6, 10.1.1997, str. 7.

[5] UL L 39, 12.2.1998, str. 1, 9, 15, 21, 27, 34, 41, 47, 53, 59, 65, 73 in 79.

[6] UL L 266, 1.10.1998, str. 27.

[7] UL L 175, 3.7.1997, str. 27.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

Tabela 1: Kode segmentov in ribolovnih območij MAGP IV, ki jih je treba uporabljati za primere, do katerih pride 1. januarja 1997 ali po njem

Država | Območje | Staleži | Segment | Koda se- gm. | Ribolovno območje | Koda rib. obm. |

BEL | Vode E | Pridnene in bokoplute | Plovila, ki lovijo z vlečno mrežo z gredjo | 4A1 | | |

BEL | Vode EU | Pridnene in bokoplute | Plovila, ki lovijo s pridnenimi vlečnimi mrežami | 4A2 | | |

BEL | | | Ni zajeto v MAGP | 4AZ | | |

DNK | Obalne vode | | Majhne obalne < 12 m | 4B1 | | |

DNK | Vode EU | Pridnene in bokoplute | Plovila, ki lovijo z mrežo | 4B2 | | |

DNK | EU in mednarodne vode | Pridnene, bokoplute, raki in pelagične | Plovila ki lovijo z vlečno mrežo in potegalkami (danska potegalka) | 4B3 | | |

DNK | EU in mednarodne vode | Pelagične | Plovila, ki lovijo z zaporno plavarico (krožna mreža) in pelagičnimi vlečnimi mrežami | 4B4 | | |

DNK | | | Ni zajeto v MAGP | 4BZ | | |

DEU | Baltik in Severno morje | Pridnene in sled | Majhne obalne < 12 m | 4C1 | | |

DEU | Baltik in Severno morje | Pridnene | Pasivno orodje > 12 m | 4C2 | | |

DEU | Baltik in Severno morje | Pridnene | Plovila, ki lovijo z vlečno mrežo | 4C3 | | |

DEU | Severno morje | Bokoplute | Plovila, ki lovijo z vlečno mrežo z gredjo | 4C4 | Bokoplute Severno morje | F1 |

DEU | Severno morje | Bokoplute in raki | Plovila, ki lovijo z vlečno mrežo z gredjo (seznama I in II) | 4C5 | | |

DEU | Vode EU | Pelagične | Plovila, ki lovijo z vlečno mrežo | 4C6 | Pelagične Vode EU | F1 |

DEU | Vode tretjih držav, NAFO, NEAFC, EU | Pridnene | Plovila, ki lovijo z vlečno mrežo | 4C7 | | |

DEU | | | Ni zajeto v MAGP | 4CZ | | |

GRC | Obalne vode | | Majhne priobalne < 12 m | 4D1 | | |

GRC | Sredozemsko morje | Pridnene | | 4D2 | | |

GRC | Sredozemsko morje | Pelagične | Gri-gri | 4D3 | | |

GRC | Sredozemsko morje | Spužve | | 4D4 | | |

GRC | Sredozemsko morje | Pelagične in pridnene | > 12 m | 4D5 | | |

GRC | Mednarodne vode | Pridnene | | 4D6 | | |

GRC | | | Ni zajeto v MAGP | 4DZ | | |

ESP | Vode EU | Pridnene in pelagične | Priobalne - tradicionalne < 12 m | 4E1 | | |

ESP | Vode EU | Pridnene | Plovila, ki lovijo z vlečno mrežo | 4E2 | | |

ESP | Vode EU | Pridnene, pelagične in tunu podobne ribe | Pritrjeno orodje | 4E3 | | |

ESP | Vode EU | Pelagične | Plovila, ki lovijo z zaporno plavarico (krožna mreža) | 4E4 | | |

ESP | Mednarodne vode in vode tretjih držav | Pridnene in pelagične | Vlečna mreža in mobilno orodje | 4E5 | | |

ESP | Mednarodne vode in vode tretjih držav | | Pritrjeno orodje | 4E6 | | |

ESP | Mednarodne vode in vode tretjih držav | Pridnene, pelagične in tunu podobne ribe | Flota za lov tuna | 4E7 | | |

ESP | | | Ni zajeto v MAGP | 4EZ | | |

FRA | Vode EU | | Majhne priobalne < 12 m | 4F1 | | |

FRA | Atlantik, Kanal, Severno morje | Pridnene in pelagične | Plovila, ki lovijo z vlečno mrežo 0-30 m | 4F2 | | |

FRA | Atlantik, Kanal, Severno morje | Pridnene in pelagične | Plovila, ki lovijo z vlečno mrežo >30 m | 4F3 | Atlantik, Kanal, Severno morje, pridnene in pelagične | F1 |

FRA | Atlantik, Kanal, Severno morje | Pridnene in pelagične | Plovila, ki ne lovijo z vlečno mrežo 12 - 25 m | 4F4 | | |

FRA | Atlantik, Kanal, Severno morje | Pridnene in pelagične | Plovila, ki ne lovijo z vlečno mrežo >25 m | 4F5 | | |

FRA | Atlantik, Kanal, Severno morje | Pelagične | Plovila, ki lovijo s pelagično vlečno mrežo >50 m | 4F6 | Vode Skupnosti | F1 |

| | | | | Mednarodne vode | F2 |

FRA | Sredozemsko morje | Pridnene in majhne pelagične | Majhne specializirane | 4F7 | | |

FRA | Sredozemsko morje | Pridnene in majhne pelagične | Plovila, ki lovijo z vlečnimi mrežami | 4F8 | Sredozemsko morje, pridnene in majhne pelagične | F1 |

FRA | Sredozemsko morje | Pelagične | Plovila, ki lovijo s potegalkami | 4F9 | Tun | F1 |

| | | | | Majhne pelagične | F2 |

FRA | Mednarodne vode | Pelagične | Plovila z dakarsko palico in plovila za lov z ribiško vrvico | 4FA | | |

FRA | Mednarodne vode | Velike pelagične (tun) | Plovila, ki lovijo s potegalkami | 4FB | | |

FRA | Réunion | Pridnene in pelagične | < 12 m | 4FC | | |

FRA | Réunion | Pelagične | Plovila za lov tuna | 4FD | | |

FRA | Réunion | Pelagične | Druge >12 m | 4FE | | |

FRA | Guyane | Pridnene in pelagične | < 12 m | 4FF | | |

FRA | Guyane | Raki | Plovila za lov rakov | 4FG | | |

FRA | Guyane | Pelagične | Plovila za lov na odprtem morju | 4FH | | |

FRA | Martinique | Pridnene in pelagične | < 12 m | 4FJ | | |

FRA | Martinique | Pelagične | >12 m | 4FK | | |

FRA | Guadeloupe | Pridnene in pelagične | < 12 m | 4FL | | |

FRA | Guadeloupe | Pelagične | >12 m | 4FM | | |

FRA | | | Ni zajeto v MAGP | 4FZ | | |

IRL | Vode EU | Pridnene in pelagične | Večnamenske | 4G1 | | |

IRL | Vode EU | Pelagične | Pelagične vlečne mreže in zaporna plavarica (krožna mreža) | 4G2 | | |

IRL | Vode EU | Bokoplute in pridnene | Vlečna mreža z gredjo | 4G3 | | |

IRL | | | Ni zajeto v MAGP | 4GZ | | |

ITA | Obalne | Pridnene in pelagične | Majhne priobalne < 12 m | 4H1 | | |

ITA | Obalne | Pridnene in pelagične | Plovila s pridneno vlečno mrežo | 4H2 | | |

ITA | Obalne | Pridnene in pelagične | Plovila za lov s pelagičnimi vlečnimi mrežami v parih | 4H3 | | |

ITA | Obalne | Pridnene in pelagične | Majhna plovila z zapornimi plavaricami (krožnimi mrežami) | 4H4 | | |

ITA | Obalne | Pridnene | Hidravlične strgače | 4H5 | | |

ITA | Obalne | Pridnene in pelagične | Večnamenska plovila | 4H6 | | |

ITA | Sredozemsko morje | Pridnene | Plovila s pridneno vlečno mrežo | 4H7 | | |

ITA | Sredozemsko morje | Pridnene | Večnamenska plovila, ki nimajo vlečnih mrež | 4H8 | | |

ITA | Sredozemsko morje | Pelagične | Plovila za lov tuna z zapornimi plavaricami (krožnimi mrežami) | 4H9 | | |

ITA | Sredozemsko morje | Pridnene in pelagične | Flota za lov mečarice | 4HA | | |

ITA | Oceani | Pridnene in pelagične | Plovila z vlečnimi mrežami in zapornimi plavaricami (krožnimi mrežami) | 4HB | | |

ITA | | | Ni zajeto v MAGP | 4HZ | | |

NLD | Obalne vode | | Majhne priobalne < 12 m | 4J1 | | |

NLD | Vode EU, tretjih držav in mednarodne vode | Pelagične in pridnene | Plovila s pelagičnimi vlečnimi mrežami | 4J2 | Vode EU, tretjih držav in mednarodne vode, prelagične in pridnene | F1 |

NLD | Vode EU | Bokoplute, pelagične in pridnene | Kuterji > 221 kW | 4J3 | Bokoplute pelagične in pridnene, vode EU | F1 |

NLD | Vode EU | Bokoplute, pelagične in pridnene | Evrokuterji < 221 kW | 4J4 | Bokoplute, pelagične in pridnene, vode EU | F1 |

NLD | Vode EU | | Majhna plovila | 4J5 | | |

NLD | | | Ni zajeto v MAGP | 4JZ | | |

PRT | ICES IXa | Pridnene | Majhne priobalne < 12 m | 4K1 | | |

PRT | ICES IXa, IXb, X in CECAF | Pridnene | Pritrjeno orodje > = 12 m | 4K2 | | |

PRT | ICES VIIIc, IXa in IXb | Pridnene in šuri | Vlečne mreže | 4K3 | | |

PRT | ICES IXa | Majhne pelagične | Zaporne plavarice (krožne mreže) | 4K4 | | |

PRT | Mednarodne vode | Pridnene in pelagične | Večnamenske vlečne mreže in majhna priobalna plovila parangalke < 12 m | 4K5 | | |

PRT | CECAF | Pridnene | | 4K6 | | |

PRT | CECAF in mednarodne vode | Pridnene in pelagične | Pritrjeno orodje > = 12 m | 4K7 | | |

PRT | CECAF in mednarodne vode | Pelagične | Zaporne plavarice (krožne mreže) | 4K8 | | |

PRT | ICES X | Pridnene | Majhne priobalne < 12 m | 4K9 | | |

PRT | ICES X in mednarodne vode | Pridnene in pelagične | Pritrjeno orodje > = 12 m | 4KA | | |

PRT | | | Ni zajeto v MAGP | 4KZ | | |

FIN | Baltik, ICES IIIbcd | Pelagične, losos | Majhne obalne < 12 m | 4L1 | | |

FIN | Baltik, ICES IIIbcd | Pelagične | Plovila z vlečno mrežo | 4L2 | | |

FIN | Baltik, ICES IIIbcd | Pridnene | Plovila z vlečno mrežo | 4L3 | | |

FIN | Baltik, ICES IIIbcd | Losos, pridnene | Pasivno orodje | 4L4 | | |

FIN | | | Ni zajeto v MAGP | 4LZ | | |

SWE | Baltik, Kattegat in Skagerrak | | Majhne priobalne < 12 m | 4M1 | | |

SWE | Kattegat, Skagerrak in Severno morje | Rakci in pridnene | Plovila z vlečno mrežo | 4M2 | | |

SWE | Baltik, Kattegat, Skagerrak, Severno morje in Norveško morje | Pelagične | Plovila z vlečno mrežo in zaporne plavarice (krožne mreže) | 4M3 | | |

SWE | Baltic, Kattegat, Skagerrak in Severno morje | Trske in škampi | Plovila s pridneno vlečno mrežo | 4M4 | Baltik, Kattegat, Skagerrak in Severno morje, trske in škampi | F1 |

SWE | Baltik | Trske | Plovila s pasivno opremo > 12 m | 4M5 | | |

SWE | Baltik | Losos | Plovila s pasivno opremo > 12 m | 4M6 | | |

SWE | | | Ni zajeto v MAGP | 4MZ | | |

GBR | | | Majhna priobalna plovila < 10 m | 4N1 | | |

GBR | Vode EU | Pelagične | Pelagične vlečne mreže in zaporne plavarice (krožne mreže) | 4N2 | Severno morje, atlantska sled IV, VIId | F1 |

| | | | | Zahodne pelagične Vb, VI, VII ex VIId, VIII | F2 |

| | | | | Zunanje vode (atlantska sled) | F3 |

| | | | | Sinji mol IV, VI, VII, VIII | F4 |

GBR | Vode EU | Bokoplute | Vlečna mreža z gredjo | 4N3 | Bokoplute, IV | F1 |

| | | | | Bokoplute VII, VI | F2 |

GBR | Vode EU | Pridnene | Pridnena vlečna mreža, potegalke, škampi | 4N4 | Pridnene IV, Vb, VI, VII, VIII | F1 |

GBR | Vode EU | Pridnene in pelagične | Ribiške vrvice in mreže | 4N5 | | |

GBR | Vode EU | Školjke(in pridnene) | Školjke pritrjene | 4N6 | | |

GBR | Vode EU | Školjke (in pridnene) | Školjke nepritrjene | 4N7 | | |

GBR | Vode EU in mednarodne vode | Pridnene | Oddaljene vode | 4N8 | Vode EU | F1 |

GBR | | | Ni zajeto v MAGP | 4NZ | Zunanje vode | F2 |

Tabela 2: Kode segmentov MAGP III, ki jih je treba uporabljati za primere, do katerih pride med 1. januarjem 1992 in 1. januarjem 1997

Država | Cona | Vrsta ribolova ("segment") | Območje ICES | Koda |

BEL | Obalne vode in vode Skupnosti | Plovila, ki lovijo z mrežami in vlečnimi mrežami z gredjo | IIIa, IV, VII, VIIIa, VIIIb | E10 |

BEL | Vode Skupnosti/tretjih držav/mednarodne vode | Plovila s pridnenimi vlečnimi mrežami | IV, V, VI, VII | G14 |

DNK | Obalne vode/vode Skupnosti/mednarodne vode | Plovila pod 5 brt | — | B08 |

DNK | Obalne vode/vode Skupnosti/mednarodne vode | Pelagični ribolov | — | B09 |

DNK | Obalne vode/vode Skupnosti/mednarodne vode | Grenlandska plovila z vlečnimi mrežami | Grenlandija | B10 |

DNK | Obalne vode/vode Skupnosti/mednarodne vode | Plovila z vlečnimi mrežami in danskimi potegalkami | ICES + sporazumi z Norveško, Švedsko, otoki Faeroe | B12 |

DNK | Obalne vode/vode Skupnosti/mednarodne vode | Plovila z mrežami itd. | ICES + sporazumi z Norveško, Švedsko, otoki Faeroe | B13 |

DNK | Obalne vode/vode Skupnosti/mednarodne vode | Plovila s potegalkami | ICES + sporazumi z Norveško, Švedsko, otoki Faeroe | B17 |

DEU | Obalne vode | Nabiranje klapavic | — | C10 |

DEU | Obalne vode | Vlečna mreža z gredjo (raki) | — | C11 |

DEU | Obalne vode | Vlečna mreža z gredjo (bokoplute) | — | C12 |

DEU | Obalne vode | Plovila z mrežami | — | C19 |

DEU | Vode Skupnosti/tretjih držav/mednarodne vode | Vlečna mreža z gredjo (bokoplute) | — | G13 |

DEU | Vode Skupnosti/tretjih držav/mednarodne vode | Vlečna mreža z gredjo (kuterji) | — | G17 |

DEU | Vode Skupnosti/tretjih držav/mednarodne vode | Plovila s pelagičnimi vlečnimi mrežami | — | G19 |

DEU | Vode Skupnosti/tretjih držav/mednarodne vode | Kuterji s pelagičnimi vlečnimi mrežami | ES in tretje države | G20 |

DEU | Vode Skupnosti/tretjih držav/mednarodne vode | Kuterji parangalke | — | G21 |

DEU | Vode Skupnosti/tretjih držav/mednarodne vode | Velike zamrzovalna plovila z vlečnimi mrežami | ES + NAFO + tretje države | G22 |

GRC | Obalne vode + odprto morje Sredozemskega morja | Plovila s pridnenimi vlečnimi mrežami | — | E14 |

GRC | Obalne vode + odprto morje Sredozemskega morja | Plovila s pritrjenim orodjem in potegalkami, in nabiranje morskih gob | — | E20 |

GRC | Vode tretjih držav/mednarodne vode | Plovila z vlečnimi mrežami (oceanske) | — | G18 |

ESP | Obalne vode/vode Skupnosti/Sredozemsko morje | Plovila z vlečnimi mrežami + večnamenska plovila + strgače (razen člena 158) | VIIIc, IXa, Med | D10 |

ESP | Obalne vode/vode Skupnosti/Sredozemsko morje | Plovila s pelagičnimi potegalkami + plovila z mrežami + Kanarske (+ člen 160) | VIIIc, IXa, Med | D11 |

ESP | Vode tretjih držav/mednarodne vode | Plovila z vlečnimi mrežami + večnamenska plovila | — | G12 |

ESP | Vode tretjih držav/mednarodne vode | Plovila s pelagičnimi potegalkami + plovila z mrežami itd. | — | G26 |

ESP | Vode tretjih držav/mednarodne vode | Plovila za lov tuna | — | G28 |

FRA | Obalne vode/vode Skupnosti/tretjih držav | Večnamenska plovila, pasivna oprema in pelagična + ribiške palice | — | A10 |

FRA | Obalne vode/vode Skupnosti/tretjih držav | Večnamenska plovila z vlečnimi mrežami | — | A11 |

FRA | Obalne vode/vode Skupnosti/tretjih držav | Večnamenska plovila, brez vlečnih mrež + strgače | — | A12 |

FRA | Tropska flota za zmrzovanje tuna | Plovila s potegalkami | — | H10 |

FRA | Čezmorska območja | Čezmorski departmaji | — | I10 |

FRA | Čezmorska območja | Plovila za lov tuna | — | I11 |

FRA | Sredozemsko morje | Večnamenska plovila z vlečnimi mrežami | — | M11 |

FRA | Sredozemsko morje | Večnamenska plovila, brez vlečnih mrež, razen pelagičnih | — | M13 |

IRL | Obalne vode | Nabiranje lupinarjev | — | C24 |

IRL | Obalne vode in vode Skupnosti | Plovila z vlečnimi mrežami z gredjo | VI, VII | E11 |

IRL | Obalne vode in vode Skupnosti | Plovila s pelagičnimi vlečnimi mrežami | VI, VII | E15 |

IRL | Obalne vode in vode Skupnosti | Večnamenska plovila | VI, VII | E19 |

ITA | Obalne vode | Pelagična plovila v parih | — | C13 |

ITA | Obalne vode | Plovila s pridnenimi vlečnimi mrežami in vlečnimi mrežami na srednji globini | — | C14 |

ITA | Obalne vode | Ročne strgače | — | C15 |

ITA | Obalne vode | Sesalne strgače | — | C16 |

ITA | Obalne vode | Plovila z mrežami | — | C18 |

ITA | Obalne vode | Plovila parangalke | — | C20 |

ITA | Obalne vode | Večnamenska plovila z vlečnimi mrežami | — | C21 |

ITA | Obalne vode | Večnamenska plovila brez vlečnih mrež | — | C22 |

ITA | Obalne vode | Plovila z mrežami, ki se zadrgnejo kakor mošnje | — | C23 |

ITA | Vode tretjih držav/mednarodne vode | Plovila s potegalkami | — | G15 |

ITA | Vode tretjih držav/mednarodne vode | Večnamenska plovila brez vlečnih mrež | — | G29 |

ITA | Sredozemsko morje | Plovila s pridnenimi vlečnimi mrežami | — | M10 |

ITA | Sredozemsko morje | Večnamenska plovila brez vlečnih mrež | — | M12 |

NLD | Obalne vode | Plovila brez vlečnih mrež, vključno z lovljenjem mehkužcev | — | C17 |

NLD | Vode Skupnosti | Plovila z vlečnimi mrežami z gredjo (raki in mehkužci) | — | E12 |

NLD | Vode Skupnosti | Plovila s pelagičnimi vlečnimi mrežami | — | E16 |

NLD | Vode Skupnosti | Kuterji z vlečnimi mrežami z gredjo (razen rakov in mehkužcev) | — | E17 |

PRT | Obalne vode in vode Skupnosti | Plovila z vlečnimi mrežami (celina) | — | B11 |

PRT | Obalne vode in vode Skupnosti | Večnamenska plovila (Azori) | — | B14 |

PRT | Obalne vode in vode Skupnosti | Večnamenska plovila brez vlečnih mrež (celina) | — | B15 |

PRT | Obalne vode in vode Skupnosti | Večnamenska plovila brez vlečnih mrež (Madeira) | — | B16 |

PRT | Obalne vode in vode Skupnosti | Plovila s potegalkami (Madeira) | — | B18 |

PRT | Obalne vode in vode Skupnosti | Plovila s potegalkami, za lov sardin (celina) | — | B19 |

PRT | Vode tretjih držav/mednarodne vode | Večnamenska plovila (Azori) | — | G23 |

PRT | Vode tretjih držav/mednarodne vode | Večnamenska plovila + plovila za lov tuna (Madeira) | — | G25 |

PRT | Vode tretjih držav/mednarodne vode | Večnamenske plovila + plovila z vlečnimi mrežami + plovila s potegalkami, za lov tuna (celina) | — | G27 |

FIN | Obalne vode/vode Skupnosti/tretjih držav | Plovila z vlečnimi mrežami (baltiška sled) (celina) | — | F21 |

FIN | Obalne vode/vode Skupnosti/tretjih držav | Plovila z mrežami + parangalke (losos) (celina) | — | F22 |

FIN | Obalne vode/vode Skupnosti/tretjih držav | Druga plovila (celina) | — | F23 |

FIN | Finski zaliv | Specializirana plovila (losos) (celina) | — | F24 |

FIN | Obalne vode/vode Skupnosti/tretjih držav | Plovila z vlečnimi mrežami (baltiška sled) (Aalandski otoki) | — | F25 |

FIN | Obalne vode/vode Skupnosti/tretjih držav | Plovila z mrežami + parangalke (losos) (Aalandski otoki) | — | F26 |

FIN | Obalne vode/vode Skupnosti/tretjih držav | Druga plovila (Aalandski otoki) | — | F27 |

SWE | Obalne vode/vode Skupnosti/tretjih držav | Plovila z vlečnimi mrežami (raki) | — | F28 |

SWE | Obalne vode/vode Skupnosti/tretjih držav | Plovila s pelagičnimi vlečnimi mrežami + potegalkami > 30 m | — | F29 |

SWE | Obalne vode/vode Skupnosti/tretjih držav | Večnamenska plovila | — | F30 |

SWE | Obalne vode/vode Skupnosti/tretjih držav | Plovila z mrežami + baltiška plovila, parangalke (trska in losos) | — | F31 |

SWE | Obalne vode/vode Skupnosti/tretjih držav | Druga plovila | — | F32 |

GBR | Obalne vode/vode Skupnosti/tretjih držav/mednarodne vode | Plovila z vlečnimi mrežami z gredjo | — | F10 |

GBR | Obalne vode/vode Skupnosti/tretjih držav/mednarodne vode | Plovila s pridnenimi vlečnimi mrežami in potegalkami | — | F11 |

GBR | Obalne vode/vode Skupnosti/tretjih držav/mednarodne vode | Plovila s pelagičnimi vlečnimi mrežami | — | F12 |

GBR | Obalne vode/vode Skupnosti/tretjih držav/mednarodne vode | Pritrjeno orodje za rake in mehkužce | — | F13 |

GBR | Obalne vode/vode Skupnosti/tretjih držav/mednarodne vode | Mobilne mreže za rake in mehkužce | — | F14 |

GBR | Obalne vode/vode Skupnosti/tretjih držav/mednarodne vode | Plovila z mrežami + parangalke + druge pridnene | — | F15 |

GBR | Obalne vode/vode Skupnosti/tretjih držav/mednarodne vode | Plovila za nabiranje škampov | — | F16 |

GBR | Obalne vode/vode Skupnosti/tretjih držav/mednarodne vode | Plovila za oddaljene vode | II, XIV | F17 |

GBR | Obalne vode/vode Skupnosti/tretjih držav/mednarodne vode | Druge > 10 m | — | F18 |

GBR | Obalne vode/vode Skupnosti/tretjih držav/mednarodne vode | Večnamenska plovila brez vlečnih mrež < 10 m | — | F19 |

--------------------------------------------------

PRILOGA II

RIBOLOVNI NAPOR

DEFINICIJA PODATKOV, KI JIH JE TREBA SPOROČITI, IN OPIS ZAPISA

A. Posamične prijave po segmentu ali ribolovnem območju

Ime cone | Širina | Uvrstitev | Definicija in opombe |

Kazalec ažuriranja | 3 | — | Koda, ki opredeljuje tip prijave (glej Tabelo 1) |

Oseba, ki prijavlja | 3 | — | Država članica (koda Alfa-3 ISO), ki prijavlja |

Koda segmenta | 3 | — | Koda segmenta (glej Prilogo I), v katerem se je dejavnost dogajala |

Koda ribolovnega območja | 2 | — | Koda ribolovnega območja (glej Prilogo I), v katerem se je dejavnost dogajala |

Leto opazovanja | 4 | — | Leto ali del leta (YYYY), v katerem se plovilo opazuje |

Prvi mesec | 2 | — | Prvi mesec (MM) opazovalnega obdobja |

Zadnji mesec | 2 | — | Zadnji mesec (MM) opazovalnega obdobja |

Dejavnost | 3 | R | Število dni na morju (kot celotno število), ki jih je plovilo preživelo v segmentu med obdobjem opazovanja |

Opazovano plovilo | 12 | L | Interna številka (glej Prilogo I Uredbe (ES) št. 209/98) plovila, katerega aktivnost se prijavlja |

Ime plovila | 40 | L | Plovilo, katerega aktivnost se prijavlja |

B. Zbirne prijave po segmentu ali ribolovnem območju

Ime cone | Širina | Uvrstitev | Definicija in opombe |

Kazalec ažuriranja | 3 | — | Koda, ki opredeljuje tip prijave (glej Tabelo 1) |

Oseba, ki prijavlja | 3 | — | Država članica (koda Alfa-3 ISO), ki prijavlja |

Koda segmenta | 3 | — | Koda segmenta (glej Prilogo I), v katerem se je dejavnost dogajala |

Koda ribolovnega območja | 2 | — | Koda ribolovnega območja (glej Prilogo I), v katerem se je dejavnost dogajala |

Leto opazovanja | 4 | — | Leto ali del leta (YYYY), v katerem se plovilo opazuje |

Prvi mesec | 2 | — | Prvi mesec (MM) opazovalnega obdobja |

Zadnji mesec | 2 | — | Zadnji mesec (MM) opazovalnega obdobja |

Napor/moč | 14 | R | Število kW (kot celotno število), pomnoženo s številom dni na morju (kot celotnim številom), da bi izrazili ribolovni napor v segmentu med obdobjem opazovanja [1] |

Napor/tonaža | 14 | R | Število ton (kot celotno število), pomnoženo s številom dni na morju (kot celotnim številom), da bi izrazili ribolovni napor v segmentu med obdobjem opazovanja [2] |

Tabela 1— Kode za kazalec ažuriranja

Prijava po segmentu ali ribolovnem območju | SEG |

Izločitev prijave po segmentu ali ribolovnem območju | DSG |

[1] Izračunano kot Σ(i = l, n)aiPi, kjer je n število plovil v segmentu, ai število dni, ki jih je plovilo preživelo na morju v segmentu med obdobjem opazovanja, in Pi povprečna moč plovila v segmentu med obdobjem opazovanja.

[2] Izračunano kot Σ(i = l, n)aiJi, kjer je n število plovil v segmentu, ai število dni, ki jih je plovilo preživelo na morju v segmentu med obdobjem opazovanja, in Ji povprečna tonaža plovila v segmentu med obdobjem opazovanja.

--------------------------------------------------

Top