Help Print this page 

Document 31998R1804

Title and reference
Uredba Sveta (ES) št. 1804/98 z dne 14. avgusta 1998 o določitvi avtonomne dajatve za ostanke pri proizvodnji koruznega škroba iz tarifnih oznak KN 23031019 in 23099020 in o uvedbi tarifne kvote za uvoz ostankov pri proizvodnji koruznega škroba (krma na osnovi koruznega glutena), iz oznak KN 23031019 in 23099020 s poreklom iz Združenih držav Amerike
  • No longer in force, Date of end of validity: 29/11/2009; razveljavil 32009R1139
OJ L 233, 20.8.1998, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 009 P. 39 - 40
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 009 P. 39 - 40
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 009 P. 39 - 40
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 009 P. 39 - 40
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 009 P. 39 - 40
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 009 P. 39 - 40
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 009 P. 39 - 40
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 009 P. 39 - 40
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 009 P. 39 - 40
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 011 P. 32 - 33
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 011 P. 32 - 33

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1804/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 20/08/1998
  • Date of effect: 23/08/1998; začetek veljavnosti glej člen 7
  • Date of effect: 01/06/2001; uporaba najpozneje do glej člen 7.2
  • Date of end of validity: 29/11/2009; razveljavil 32009R1139
Miscellaneous information
  • Internal reference: COM/98/0497
  • Additional information: ACC 92071
Procedure
Relationship between documents
Text

31998R1804Official Journal L 233 , 20/08/1998 P. 0001 - 0002


Uredba Sveta (ES) št. 1804/98

z dne 14. avgusta 1998

o določitvi avtonomne dajatve za ostanke pri proizvodnji koruznega škroba iz tarifnih oznak KN 2303 10 19 in 2309 90 20 in o uvedbi tarifne kvote za uvoz ostankov pri proizvodnji koruznega škroba (krma na osnovi koruznega glutena), iz oznak KN 2303 10 19 in 2309 90 20 s poreklom iz Združenih držav Amerike

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 113 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ker so se Združene države Amerike odločile od 1. junija 1998 uvesti zaščitni ukrep v obliki količinske omejitve uvoza pšeničnega glutena med drugim tudi iz Skupnosti;

ker ta ukrep povzroča precejšno škodo proizvajalcem Skupnosti s tega področja in postavlja pod vprašaj ravnovesje koncesij in obveznosti, ki izhajajo iz sporazumov WTO; ker bo kvota bistveno omejila izvoz pšeničnega glutena iz Skupnosti v Združene države Amerike, pri čemer bo izguba pri izvozu iz Skupnosti znašala najmanj 13,65 milijonov ECU na leto;

ker posvetovanja, ki so potekala med Združenimi državami Amerike in Skupnostjo v skladu s členom 12 Sporazuma WTO o zaščitnih ukrepih, niso dala zadovoljive rešitve;

ker ima v skladu s členom 8(2) Sporazuma WTO o zaščitnih ukrepih vsaka prizadeta članica izvoznica pravico opustiti uporabo pretežno enakovrednih koncesij ali drugih obveznosti pod pogojem, da Svet za trgovino z blagom ne nasprotuje;

ker je treba opustitev pretežno enakovrednih trgovinskih koncesij uporabiti v istem sektorju; ker so ostanki pri proizvodnji koruznega škroba (krma na osnovi koruznega glutena) iz tarifnih oznak KN 2303 10 19 in 2309 90 20 kmetijski proizvodi;

ker uvedba tarifne kvote s stopnjo dajatve v višini 5 ECU/mt za 2,730 000 ton ostankov pri proizvodnji koruznega škroba (krma na osnovi koruznega glutena) iz tarifnih oznak KN 2303 10 19 in 2309 90 20 s poreklom iz Združenih držav Amerike, uvoženih vsako leto v Skupnost, predstavlja pretežno enakovredno trgovinsko koncesijo; ker je treba uvesti avtonomno dajatev za celoten obseg te kvote;

ker je Skupnost o taki opustitvi pisno obvestila Svet za trgovino z blagom dne 29. julija 1998; ker Svet za trgovino z blagom ni nasprotoval v roku tridesetih dni, predvidenem v členu 8(2) Sporazuma WTO o zaščitnih ukrepih;

ker ta uredba ne posega v združljivost zaščitnega ukrepa, ki ga uporabljajo Združene države Amerike, s sporazumi WTO; ker mora v skladu s členoma 8(2) in 8(3) Sporazuma WTO o zaščitnih ukrepih opustitev veljati od 1. junija 2001, dokler ni odpravljen zaščitni ukrep Združenih držav; ker mora veljati opustitev takoj po odločitvi Organa WTO za reševanje sporov, da je ukrep Združenih držav Amerike nezdružljiv s sporazumi WTO;

ker je treba to uredbo revidirati ob upoštevanju razvoja dogodkov, zlasti na trgu za pšenični gluten v Združenih državah Amerike;

ker je treba podrobna pravila za uporabo te uredbe sprejeti na podlagi člena 23 Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 z dne 30. junija 1992 o skupni tržni ureditvi za žita [1],

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Avtonomna dajatev, ki se uporablja za ostanke pri proizvodnji koruznega škroba iz tarifnih oznak KN 2303 10 19 in 2309 90 20, znaša 50 ECU/mt.

2. Za ostanke pri proizvodnji koruznega škroba (krma na osnovi koruznega glutena) iz tarifnih oznak KN 2303 10 19 in 2309 90 20 s poreklom iz Združenih držav Amerike se ne uporablja stopnja konvencionalne dajatve.

Člen 2

1. S tem se odpre letna tarifna kvota za obdobje od 1. junija do 31. maja za uvoz 2,730 000 ton ostankov pri proizvodnji koruznega škroba (krma na osnovi koruznega glutena) iz tarifnih oznak KN 2303 10 19 in 2309 90 20 s poreklom iz Združenih držav Amerike.

2. Stopnja dajatve, ki se uporablja v okviru kvote, znaša 5 ECU/mt.

Člen 3

Za prosti promet proizvodov iz člena 1 se lahko zahteva predložitev dokazila o poreklu.

Člen 4

Komisija v skladu s postopkom iz člena 5 sprejme pravila, potrebna za določitev stopnje dajatve "prosto", takoj ko je uvoženo 2,730 000 ton ostankov pri proizvodnji koruznega škroba (krma na osnovi koruznega glutena) iz tarifnih oznak KN 2303 10 19 in 2309 90 20 s poreklom iz Združenih držav Amerike.

Člen 5

Komisija sprejme vsa potrebna podrobna pravila za uporabo te uredbe v skladu s postopkom iz člena 23 Uredbe (EGS) št. 1766/92.

Člen 6

Vse potrebne spremembe te uredbe se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 5.

Člen 7

1. Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

2. Ta uredba se uporablja:

od 1. junija 2001 ali

pet dni po datumu odločitve Organa WTO za reševanje sporov, da zaščitni ukrep, ki so ga uvedle Združene države Amerike, ni združljiv s sporazumi WTO,

kar je prej, in dokler zaščitni ukrep Združenih držav Amerike ni odpravljen. V primeru iz druge alinee Komisija objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti obvestilo, v katerem navede datum odločitve Organa WTO za reševanje sporov.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. avgusta 1998

Za Komisijo

Predsednik

W. Schüssel

[1] UL L 181, 1.7.1992, str. 21. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št--. 923/96 (UL L 126, 24.5.1996, str. 37).

Top