Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R1606

Uredba Sveta (ES) št. 1606/98 z dne 29. junija 1998 o spremembah Uredbe (EGS) št. 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti, in Uredbe (EGS) št. 574/2 o določitvi postopka za izvajanje Uredbe (EGS) št. 1408/71 zaradi razširitve njune veljavnosti na posebne sisteme za javne uslužbence

OJ L 209, 25.7.1998, p. 1–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 003 P. 308 - 322
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 003 P. 308 - 322
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 003 P. 308 - 322
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 003 P. 308 - 322
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 003 P. 308 - 322
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 003 P. 308 - 322
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 003 P. 308 - 322
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 003 P. 308 - 322
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 003 P. 308 - 322
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 005 P. 76 - 90
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 005 P. 76 - 90
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 005 P. 138 - 152

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1606/oj

31998R1606Uradni list L 209 , 25/07/1998 str. 0001 - 0015


Uredba Sveta (ES) št. 1606/98

z dne 29. junija 1998

o spremembah Uredbe (EGS) št. 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti, in Uredbe (EGS) št. 574/2 o določitvi postopka za izvajanje Uredbe (EGS) št. 1408/71 zaradi razširitve njune veljavnosti na posebne sisteme za javne uslužbence

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti ter zlasti členov 51 in 235 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1], predloženega po posvetovanju z Upravno komisijo za socialno varnost delavcev migrantov,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

(1) ker je treba, ob upoštevanju sodbe Sodišča Evropskih skupnosti iz novembra 1995, primer C-443/93 (Ioannis Vougioukas v. Idryma Koinonikon Asfalisseon — IKA, ECR 1995, str. I–4033), veljavnost uredb (EGS) št. 1408/71 [4] in (EGS) št. 574/72 [5] razširiti, tako da bi bili vključeni posebni sistemi za javne uslužbence in osebe, ki so štete kot take;

(2) ker je glede na to sodbo in za uporabo teh uredb primerno, da so osebe, za katere veljajo kakršnikoli posebni sistemi za javne uslužbence, in osebe, ki so štete kot take, obravnavane kot zaposlene osebe, ob upoštevanju kakršnih koli posebnih predpisov te uredbe;

(3) ker so lahko osebe, ki so zavarovane po posebnem sistemu za javne uslužbence, sočasno samozaposlene; ker Pogodba ni določila pristojnosti za sprejetje ustreznih ukrepov na področju socialne varnosti za samozaposlene osebe in je uporaba člena 235 upravičena;

(4) ker prilagoditve zavezujočih določb Uredb (EGS) št. 1408/71 in (EGS) št. 574/72 zahtevajo prilagoditev nekaterih njunih prilog;

(5) ker je treba pogoje za uporabo koordinacije nekaterih posebnih sistemov opredeliti v prilogi;

(6) ker je treba upoštevati edinstvene značilnosti nekaterih posebnih sistemov pokojninskega zavarovanja javnih uslužbencev v nekaterih državah članicah in zlasti to, da nekatere države članice nimajo sistema koordinacije med posebnimi sistemi in splošnim sistemom, da v drugih državah članicah obstajajo posebni sistemi koordinacije med posebnimi sistemi in splošnim sistemom, da je omejen obseg takih sistemov in njihove posebne strukture proračuna in izplačil, na primer upravičenost do dajatev, ki je neposredno povezana z daljšim časom opravljanja službe;

(7) ker ni skupne opredelitve pojma javni uslužbenec in ker so precejšnje razlike v sistemih socialne varnosti, ki zajemajo javne uslužbence, tako na področju stvarne kot osebne uporabe teh sistemov;

(8) ker je zato, da bi upoštevali edinstvene značilnosti teh posebnih sistemov pokojninskega zavarovanja, hkrati pa ohranili splošno ravnovesje sistema koordinacije, torej upravičeno omejeno odstopanje od splošnega načela seštevanja, tako da dopolnjenih dob po takih sistemih ni treba upoštevati po posebnem sistemu v drugi državi članici, vendar pa se izgubi teh dob izognemo z zahtevo, da se upoštevajo v splošnem sistemu prve države članice, četudi oseba ni dopolnila dobe po tem sistemu;

(9) ker je treba upoštevati tudi edinstvene značilnosti teh posebnih sistemov s sprejetjem omejenega odstopanja od običajnih dogovorov za določitev zakonodaje, ki se uporabi, ker bo v nekaterih okoliščinah ustrezno, da bo za osebe, ki so zajete v posebne sisteme za javne uslužbence, veljala zakonodaja več kakor ene države članice;

(10) ker je v interesu članov posebnih sistemov za javne uslužbence in osebe, ki so štete kot take, da se pokojnine za sirote, ki jih ti sistemi zagotavljajo, izračunajo v skladu z določbami poglavja 3 naslova III in ne po določbah poglavja 8;

(11) ker posebna narava in značilnosti dodatnih sistemov pokojninskega zavarovanja v okviru Direktive Sveta 98/49/ES z dne 29. junija 1998 o varovanju dodatnih pokojninskih pravic zaposlenih in samozaposlenih oseb, ki se gibljejo v Evropski skupnosti [6], in raznolikost takih sistemov v državah članicah in med njimi pomeni, da ne sodijo v sistem koordinacije, določen v tej uredbi, in da zanje ta sistem ne velja razen sistemov, ki jih zajema izraz "zakonodaja", kakor je opredeljen v prvem pododstavku člena 1(j) Uredbe (EGS) št. 1408/71, ali sistemov, za katere država članica da izjavo, da so v skladu s tem členom,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EGS) št. 1408/71 se spremeni:

(1) Člen 1 se spremeni:

(a) točka (a)(i) se nadomesti z naslednjim:

"(i) vsako osebo, ki je obvezno zavarovana ali ima prostovoljno nadaljnje zavarovanje za enega ali več zavarovalnih primerov, zajetih s področji sistema socialne varnosti za zaposlene ali samozaposlene osebe ali s posebnim sistemom za javne uslužbence;"

(b) za točko (j) se doda:

"(ja) "poseben sistem za javne uslužbenc" pomeni katerikoli sistem socialne varnosti, ki se razlikuje od splošnega sistema socialnega varstva, uporabljenega za zaposlene osebe v državah članicah, in ki velja neposredno za vse ali za nekatere kategorije javnih uslužbencev in oseb, ki so štete kot take;"

(c) točki (r) se doda: "dobe, dopolnjene po posebnem sistemu za javne uslužbence, se prav tako štejejo kot dobe zavarovanja;"

(d) točki (s) se doda: "dobe, dopolnjene po posebnem sistemu za javne uslužbence, se prav tako štejejo kot dobe zaposlitve;"

(2) Člen 2(3) se črta.

(3) V členu 4(4) se črta besedilo "in za posebne sisteme za državne uradnike in osebe, ki se obravnavajo kot take;"

(4) Člen 13(1) se nadomesti z:

"1. Ob upoštevanju členov 14c in 14f se za osebe, za katere velja ta uredba, uporablja zakonodaja samo ene države članice. Zakonodaja, ki se uporabi, se določi v skladu z določbami tega naslova;"

(5) Člen 14d(1) se nadomesti z:

"1. Za osebo iz člena 14(2) in (3), člena 14a(2) in (4), člena 14(c)(a) in člena 14e se za uporabo zakonodaje, določene v skladu s temi določbami, šteje, kakor da je opravljala poklicno dejavnost ali dejavnosti na ozemlju zadevne države članice."

(6) V naslov II se vstavijo naslednji členi:

"Člen 14e

Posebni predpisi, ki se uporabljajo za osebe, zavarovane po posebnem sistemu za javne uslužbence, ki so sočasno zaposlene ali samozaposlene na ozemlju ene ali več držav članic

Za javnega uslužbenca ali osebo, ki je šteta kot taka, zavarovano po posebnem sistemu za javne uslužbence v eni državi članici in sočasno zaposleno in/ali samozaposleno na ozemlju druge države članice ali držav članic, velja zakonodaja države članice, v kateri je zavarovana po posebnem sistemu za javne uslužbence.

Člen 14f

Posebni predpisi, ki se uporabljajo za javne uslužbence, sočasno zaposlene v več državah članicah in zavarovane po posebnem sistemu v eni izmed teh držav članic

Za osebo, ki je kot javni uslužbenec ali oseba, ki je šteta kot taka, sočasno zaposlena v dveh ali več državah članicah in zavarovana po posebnem sistemu za javne uslužbence v najmanj eni izmed teh držav članic, velja zakonodaja vsake izmed teh držav članic."

(7) V poglavje 2 naslova III se doda naslednji oddelek:

"Oddelek 5

Osebe, zajete v poseben sistem za javne uslužbence

Člen 43a

1. Določbe členov 37, 38(1), 39 in oddelkov 2, 3 in 4 se smiselno uporabljajo za osebe, zajete v poseben sistem za javne uslužbence.

2. Če pa po zakonodaji države članice velja za pridobitev, izplačilo, ohranitev ali ponovno pridobitev pravic do dajatev po posebnem sistemu za javne uslužbence pogoj, da so bile vse zavarovalne dobe dopolnjene po enem ali več posebnih sistemih za javne uslužbence v tej državi članici ali da se štejejo enakovredne tem dobam po zakonodaji te države članice, se upoštevajo samo tiste dobe, ki jih je mogoče priznati po zakonodaji te države članice.

Če na podlagi upoštevanja dob, dopolnjenih na ta način, oseba ne izpolnjuje pogojev za prejemanje teh dajatev, se te dobe upoštevajo za dodelitev dajatev po splošnem sistemu ali, če ta ne obstaja, po sistemu, ki se uporablja za delavce ali uslužbence.

3. Če se po zakonodaji države članice dajatve izračunavajo na podlagi zadnje plače ali plač, prejetih med referenčnim obdobjem, pristojni nosilec te države članice upošteva pri izračunu samo tiste, ustrezno usklajene, plače, ki jih je oseba prejela med obdobjem ali obdobji, ko je zanjo veljala ta zakonodaja."

(8) Poglavje 3 naslova III se spremeni:

(a) Člen 44(3) se nadomesti z:

"3. Če v členu 79a ni določeno drugače, se to poglavje ne uporablja za zvišanja pokojnin ali za dodatke k pokojninam zaradi otrok ali za pokojnine za sirote, dodeljene v skladu z določbami poglavja 8."

(b) Doda se naslednji člen:

"Člen 51a

Osebe, zajete v poseben sistem za javne uslužbence

1. Določbe člena 44, člena 45(1), (5) in (6) ter členov 46 do 51 se smiselno uporabljajo za osebe, zajete v poseben sistem za javne uslužbence.

2. Če po zakonodaji države članice velja za pridobitev, izplačilo, ohranitev ali ponovno pridobitev pravic do dajatev po posebnem sistemu za javne uslužbence pogoj, da so bile vse zavarovalne dobe dopolnjene po enem ali več posebnih sistemov za javne uslužbence v tej državi članici ali da se štejejo kot enakovredne tem dobam po zakonodaji te države članice, se upoštevajo samo tiste dobe, ki jih je mogoče priznati po zakonodaji te države članice.

Če na podlagi upoštevanja dob, dopolnjenih na ta način, oseba ne izpolnjuje pogojev za prejemanje teh dajatev, se te dobe upoštevajo za dodelitev dajatev po splošnem sistemu ali, če ta ne obstaja, po sistemu, ki se uporablja za delavce ali uslužbence.

3. Če se po zakonodaji države članice dajatve izračunavajo na podlagi zadnje plače ali plač, prejetih med referenčnim obdobjem, pristojni nosilec te države članice upošteva pri izračunu samo tiste, ustrezno usklajene, plače, ki jih je oseba prejela med obdobjem ali obdobji, ko je zanjo veljala ta zakonodaja."

(9) V poglavje 6 naslova III se doda naslednji oddelek:

"Oddelek 4

Osebe, zajete v poseben sistem za javne uslužbence

Člen 71a

1. Določbe oddelkov 1 in 2 se smiselno uporabljajo za osebe, zajete v poseben sistem za brezposelnost za javne uslužbence.

2. Določbe oddelka 3 se ne uporabljajo za osebe, zajete v poseben sistem za brezposelnost za javne uslužbence. Brezposelna oseba, ki je zajeta v poseben sistem za brezposelnost za javne uslužbence, ki je delno ali popolnoma brezposelna in je med zadnjo zaposlitvijo stalno prebivala na ozemlju države članice, ki ni pristojna država, prejema dajatve v skladu z določbami zakonodaje pristojne države, kakor da bi stalno prebivala na ozemlju te države; te dajatve na svoje stroške zagotavlja pristojni nosilec."

(10) Vstavi se naslednji člen:

"Člen 79a

Določbe v zvezi z dajatvami za sirote, ki so upravičene do dajatev po posebnem sistemu za javne uslužbence

1. Ne glede na določbe člena 78 se pokojnine za sirote, po posebnem sistemu za javne uslužbence, izračunava v skladu z določbami poglavja 3.

2. Če so bile v primeru, določenem v odstavku 1, zavarovalne dobe, dobe zaposlitve, samozaposlitve ali dobe stalnega prebivanja dopolnjene tudi po splošnem sistemu, potem se dajatve, dodeljene po tem splošnem sistemu, izplačajo v skladu z določbami poglavja 8. Zavarovalne dobe, dobe zaposlitve ali samozaposlitve, dopolnjene v skladu s predpisi posebnega sistema za javne uslužbence, ali dobe, ki jih zakonodaja te države članice šteje za enakovredne tem dobam, se, kadar je to ustrezno, upoštevajo za pridobitev, ohranitev ali ponovno pridobitev pravic do dajatve v skladu s predpisi tega splošnega sistema."

(11) Vstavi se naslednji člen:

"Člen 95c

Prehodne določbe za uporabo Uredbe (ES) št. 1606/98

1. Po Uredbi (ES) št. 1606/98 [7] se ne morejo pridobiti nobene pravice za nobeno obdobje pred 25. oktobrom 1998.

2. Za ugotovitev pravic, pridobljenih po določbah Uredbe (ES) št. 1606/98, se upošteva vsaka zavarovalna doba in po potrebi vsaka doba zaposlitve, samozaposlitve ali doba stalnega prebivanja, ki je bila pred 25. oktobrom 1998 dopolnjena po zakonodaji države članice.

3. Po določbah odstavka 1 se pravica pridobi po Uredbi (ES) št. 1606/98 ne glede na to, da je zavarovalni primer nastal pred 25. oktobrom 1998.

4. Vsaka dajatev, ki ni bila dodeljena ali je mirovala zaradi državljanstva ali stalnega prebivališča osebe, se na zahtevo te osebe dodeli ali ponovno dodeli od 25. oktobra 1998, če pavšalno izplačilo zaradi predhodno dodeljenih pravic ni mogoče.

5. Pravice oseb, ki jim je bila pokojnina dodeljena pred 25. oktobrom 1998, se na njihovo zahtevo lahko ponovno preučijo, pri čemer se upoštevajo določbe Uredbe (ES) št. 1606/98. Ta določba se uporablja tudi za druge dajatve, navedene v členih 78 in 79, če se uporablja za člena 78 in 79a.

6. Če je zahteva, navedena v odstavku 4 ali 5, vložena v dveh letih po 25. oktobru 1998, so pravice, ki izhajajo iz Uredbe (ES) št. 1606/98, pridobljene od tega datuma, za te osebe pa se ne uporabljajo določbe zakonodaje države članice o izgubi ali zastaranju pravic.

7. Če je zahteva iz odstavka 4 ali 5 vložena po preteku obdobja dveh let po 25. oktobru 1999, so pravice, ki niso bile izgubljene ali niso zastarane, pridobljene od datuma take zahteve, in to ob upoštevanju ugodnejših določb zakonodaje katere koli države članice."

(12) V delu A Priloge IV se besedilo točke D nadomesti z:

"D. ŠPANIJA

Zakonodaja, ki se nanaša na invalidsko zavarovanje po splošnem sistemu in po posebnih sistemih, razen posebnih sistemov za javne uslužbence, oborožene sile in sodstvo."

(13) Priloga VI se spremeni:

(a) V delu A. BELGIJA se doda naslednja točka:

"12. Škodni primer iz člena 1 Zakona z dne 9. marca 1953 o nekaterih prilagoditvah vojaških pokojnin ter zagotavljanju brezplačne zdravstvene oskrbe in brezplačnih receptov pripadnikom oboroženih sil, ki so postali nesposobni za vojaško službo v miru, opredeljuje nesrečo pri delu ali poklicno bolezen v smislu poglavja 4 naslova III uredbe."

(b) V del B. DANSKA se doda naslednja točka:

"10. Od osebe, ki je zajeta v posebni sistem za javne uslužbence, ki stalno prebiva na Danskem in

(a) za katero se ne uporabljajo določbe oddelkov 2 do 7 poglavja 1 naslova III; in

(b) ki ni upravičena do danske pokojnine,

lahko pristojni organi zahtevajo plačilo stroškov storitev, odobrenih na Danskem, če so storitve zajete s posebnim sistemom in/ali z osebnim dopolnilnim zavarovanjem. To se uporablja tudi za zakonce in otroke take osebe pod 18. letom starosti."

(c) V del C. NEMČIJA se dodajo naslednje točke:

"21. (a) Kolikor določbe zadevajo storitve, se oddelki od 2 do 7 poglavja 1 naslova III ne uporabljajo za osebe, ki so upravičene do storitev po sistemu za javne uslužbence, ali osebe, ki so štete kot take, in niso zavarovane po zakonsko določenem sistemu zdravstvenega zavarovanja.

(b) Če pa oseba, zajeta v sistem za javne uslužbence, stalno prebiva v državi članici, po zakonodaji katere:

- pravica do prejemanja storitev ni odvisna od pogojev zavarovanja ali zaposlitve in

- se pokojnina ne izplačuje,

ji njen nosilec zdravstvenega zavarovanja svetuje, naj ustrezne organe države članice stalnega prebivališča obvesti, da ne želi uveljaviti pravic do storitev, ki so določene po nacionalni zakonodaji države članice stalnega prebivališča. Kadar je to ustrezno, se lahko to opravi s sklicevanjem na člen 17a uredbe.

22. Ne glede na določbe točke 21 se uporabijo določbe člena 27 uredbe v zvezi s storitvami za vsako osebo, ki je upravičena do pokojnine po Beamtenversorgungsrecht, pa tudi do pokojnine po zakonodaji druge države članice.

23. Poglavje 4 se ne uporablja za osebe, upravičene do storitev, zagotovljenih z nezgodnim zavarovanjem za javne uslužbence in osebe, ki so štete kot take."

(d) V delu D. ŠPANIJA:

(i) se točka 3 nadomesti z naslednjim:

"3. (a) V vseh španskih sistemih socialnega varnosti, razen v sistemih za javne uslužbence, oborožene sile in sodstvo, se ob nastopu škodnega primera vsaka zaposlena ali samozaposlena oseba, ki ni več zavarovana po španski zakonodaji, še naprej šteje kot zavarovana za izvajanje določb poglavja 3 naslova III uredbe, če je ob nastopu zavarovalnega primera zavarovana po zakonodaji druge države članice ali, če ta pogoj ni izpolnjen, kadar je treba dajatev za enako tveganje plačati v skladu z zakonodajo druge države članice. Zadnji pogoj velja za izpolnjenega v primeru iz člena 48(1).

(b) Za izvajanje določb poglavja 3 naslova III uredbe se leta, ki delavcu manjkajo za dopolnitev let za upokojitev ali za obvezno upokojitev, določenih v točki 4 člena 31 konsolidiranega besedila Zakona o državnih upokojencih, upoštevajo kot dopolnjena samo, če je bil upravičenec ob nastopu zavarovalnega primera, ki upravičuje izplačilo invalidske ali družinske pokojnine, vključen v posebni sistem za javne uslužbence ali je opravljal dejavnosti, na podlagi katerih je po tem sistemu upravičen do enake obravnave."

(ii) se dodajo naslednje točke:

"5. Dobe, dopolnjene v drugih državah članicah, ki morajo biti izračunane po posebnem sistemu za javne uslužbence, oborožene sile in sodno oblast, se za člen 47 uredbe obravnavajo enako kakor dobe, po času najbližje tistim, ki jih je dopolnil kot javni uslužbenec v Španiji.

6. V posebnem sistemu za javne uslužbence, oborožene sile in sodno oblast se izraz

(izvajanje storitev v primeru nesreče) nanaša na nesreče pri delu in poklicne bolezni v smislu določb poglavja 4 naslova III uredbe in izvajanja le-teh.

7. (a) Kolikor se to nanaša na storitve, se oddelki od 2 do 7 poglavja 1 naslova III ne uporabljajo za upravičence po posebnem sistemu za javne uslužbence, oborožene sile in sodno oblast, ki so zajeti v španskem "Mutualismo administrativo".

(b) Če pa oseba, ki je zajeta v enega od teh sistemov, stalno prebiva v državi članici, po zakonodaji katere:

- pravica do prejemanja storitev ni odvisna od pogojev zavarovanja ali zaposlitve in

- se pokojnina ne izplačuje,

ji njen nosilec zdravstvenega zavarovanja svetuje, naj pristojne organe države članice stalnega prebivališča obvesti, da ne želi uveljaviti pravic do storitev, ki jih določa nacionalna zakonodaja države članice stalnega prebivališča. Kadar je to ustrezno, se lahko to opravi s sklicevanjem na člen 17a Uredbe.

8. Ne glede na določbe točke 7 se uporabljajo določbe člena 27 uredbe v zvezi s storitvami za vsako osebo, ki je upravičena do pokojnine po posebnih sistemih za javne uslužbence, oborožene sile in sodno oblast, pa tudi do pokojnine po zakonodaji druge države članice."

(e) V del F. GRČIJA se dodajo naslednje točke:

"7. Kar zadeva javne uslužbence in osebe, štete kot take, ki so nastopile službo do 31. decembra 1982, se določbe poglavij 2 in 3 naslova III uredbe uporabljajo smiselno, če so te osebe dopolnile zavarovalne dobe v drugi državi članici po bodisi posebnem sistemu pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence ali osebe, ki so štete kot take, bodisi po splošnem sistemu, če so bile zaposlene kot javni uslužbenci ali osebe, ki so štete kot take, v skladu z določbami grške zakonodaje.

8. Če po posebnem sistemu za javne uslužbence in za osebe, ki so štete kot take, niso bile pridobljene pravice do pokojnine, uporaba določb členov 43a(2) in 51a(2) ne vpliva na uporabo grške zakonodaje (Zakonik za civilne in vojaške pokojnine), ki se nanaša na prenos zavarovalnih dob iz posebnega sistema za javne uslužbence v splošni sistem zavarovanja za zaposlene osebe s plačilom predpisanega prispevka."

(f) V delu I. LUKSEMBURG se dodajo naslednje točke:

"5. Za javnega uslužbenca, za katerega ob prenehanju službe ne velja luksemburška zakonodaja, se kot osnova za dodelitev pokojnine šteje zadnja plača te osebe ob prenehanju luksemburške javne službe, pri čemer se ta plača določi v skladu z zakonodajo, veljavno ob zapadlosti pokojnine.

6. Pri prehodu iz luksemburškega zakonskega sistema v posebni sistem za javne uslužbence in osebe, ki so štete kot take, v drugi državi članici določbe luksemburške zakonodaje o zavarovanju z retroaktivnim učinkom začasno mirujejo.

7. Odobritev dob po luksemburškem zakonskem sistemu temelji na dobah, dopolnjenih samo v Luksemburgu."

(g) V delu K. AVSTRIJA:

(i) se točka 1 nadomesti z naslednjim:

"1. Za uporabo uredbe ostane avstrijska zakonodaja v zvezi s prenosom zavarovalnih dob s plačilom zneska za prenos v veljavi, kadar gre za prehod iz splošnega sistema v posebni sistem za javne uslužbence in obratno."

(ii) se doda naslednja točka:

"6. Za uporabo uredbe se dajatve po Zakonu o zaščiti oboroženih sil (Heeresversorgungsgesetz — HVG) štejejo kot dajatve za nesreče pri delu in poklicne bolezni."

(h) Besedilo dela L. PORTUGALSKA se nadomesti z naslednjim:

"L. PORTUGALSKA

Osebam, ki so zajete v posebni sistem za javne uslužbence in osebe, ki so štete kot take, in ki ne delajo več za portugalsko upravo, ko se upokojijo ali ko se določajo njihove pravice, se za izračun pokojnine upošteva zadnja plača, ki jo prejmejo od te uprave."

(i) V delu M. FINSKA se doda naslednja točka:

"5. Kadar ima oseba, ki je vključena v posebni sistem za javne uslužbence, stalno prebivališče na Finskem in:

(a) se ne uporabljajo določbe oddelkov 2 do 7 poglavja 1 naslova III; in

(b) ta oseba ni upravičena do finske pokojnine,

je dolžna povrniti stroške storitev, odobrenih na Finskem njej ali njenim družinskim članom, če so te storitve zajete v posebnem sistemu za javne uslužbence in v zasebnem dodatnem zavarovanju."

(j) V delu N. ŠVEDSKA se doda naslednja točka:

"5. Oseba, zajeta v posebni sistem za javne uslužbence, ki ima stalno prebivališče na Švedskem, in:

(a) za katero se ne uporabljajo določbe oddelkov 2 do 7 poglavja 1 naslova III; in

(b) ki ni upravičena do švedske pokojnine,

je dolžna plačati za zdravstveno oskrbo na Švedskem po stopnjah, ki se uporabljajo v skladu s švedsko zakonodajo za nerezidente, kolikor je taka oskrba zajeta v posebnem sistemu in/ali v zasebnem dodatnem zavarovanju. To se uporablja tudi za zakonce in otroke te osebe, mlajše od 18 let."

Člen 2

Uredba (EGS) št. 574/72 se spremeni kot sledi:

(1) uvodni del člena 8(3) se nadomesti z:

"3. V primerih iz člena 14c(b) in 14(f) uredbe, kadar je zadevna oseba ali njen družinski član upravičen zahtevati storitve za bolezen ali materinstvo po dveh zakonodajah, se uporabijo naslednji predpisi:"

(2) Člen 9(3) se nadomesti z:

"3. Z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 se v primerih iz člena 14c(b) ali 14f uredbe ohrani kakršna koli pravica do pomoči ob smrti, pridobljena po zakonodaji države članice."

(3) Vstavi se naslednji člen:

"Člen 12b

Predpisi, ki se uporabljajo za osebe, navedene v členu 14e ali 14f uredbe

Določbe člena 12a(1), (2), (3) in (4) se smiselno uporabljajo za osebe, zajete v členih 14e in 14f uredbe. V primerih, zajetih v členu 14f uredbe, se nosilci, ki jih imenujejo pristojni organi držav članic, katerih zakonodaja se uporablja, medsebojno obveščajo."

(4) Zadnji stavek člena 15(1)(a) se nadomesti z naslednjim:"V primerih, navedenih v členu 14c(b) ali 14f uredbe, nosilci za dodelitve dajatev upoštevajo tudi zavarovalne dobe ali dobe stalnega prebivanja, dopolnjene po sistemu obveznega zavarovanja po zakonodaji držav članic, ki se prekrivajo."

(5) Priloga 1 se spremeni:

(a) Delu A. BELGIJA se doda:

"3. (minister za pokojnine, Bruselj).

4. , Brussel (minister za javno upravo, Bruselj)."

(b) Delu B. DANSKA se doda naslednje:

"4. (minister za finance), København"

(c) Delu F. GRČIJA se doda:

"6. (minister za gospodarske zadeve), Atene"

(d) Delu H. ITALIJA se doda:

"5. (ministrstvo za državno blagajno, proračun in gospodarsko načrtovanje), Roma"

(e) Delu I. LUKSEMBURG se doda:

"3. (ministrstvo za javno upravo in upravno reformo), Luxembourg"

(f) Delu K. AVSTRIJA se doda:

"3. V zvezi s posebnimi sistemi za javne uslužbence:

(zvezni minister za finance), Wien, ali ustrezna deželna vlada (Landesregierung)"

(g) Delu L. PORTUGALSKA se doda:

"5. (Minister za finance), Lisboa

6. (državni sekretar za notranje zadeve), Lisboa"

(6) Priloga 2 se spremeni:

(a) V delu A. BELGIJA:

(i) točki 2 se doda:

"(f)invalidnost oseb, ki so vključene v posebni sistem za javne uslužbence: | Administration des pensions du Ministère des Finances ou le service qui gère le régime spécial de pension Administratie van pensioenen van het Ministerie van Financiën of de dienst die het bijzonder stelsel beheert (uprava za pokojnine ministrstva za finance ali služba, ki upravlja sistem posebnih pokojnin)" |

(ii) točki 3 se doda:

"(e)posebni sistem za javne uslužbence: | Administration des pensions du Ministère des Finances ou le service qui gère le régime spécial de pension Administratie van pensioenen van het Ministerie van Financiën of de dienst die het bijzonder stelsel beheert (uprava za pokojnine ministrstva za finance ali služba, ki upravlja sistem posebnih pokojnin)" |

(iii) točki 4 se doda:

"(f)za celoten belgijski javni sektor: | Kadrovski oddelek Uprave za zaposlovanje javnih uslužbencev |

(g)sistem za vojaško osebje in orožnike: | Administration des pensions du Ministère des FinancesAdministratie van Pensioenen van het Ministerie van Financiën (uprava za pokojnine ministrstva za finance)" |

(iv) točki 5 se doda:

"(c)za celoten belgijski javni sektor: | Kadrovski oddelek Uprave za zaposlovanje javnih uslužbencev |

(d)sistem za vojaško osebje in orožnike: | Administration des pensions du Ministère des FinancesAdministratie van Pensioenen van het Ministerie van Financiën (uprava za pokojnine ministrstva za finance)" |

(v) točki 6(b) se doda:

"(iv)za celoten belgijski javni sektor: | Kadrovski oddelek Uprave za zaposlovanje javnih uslužbencev |

(v)za vojaško osebje in orožnike: | Administration des pensions du Ministère des Finances Administratie van Pensioenen van het Ministerie van Financiën (uprava za pokojnine ministrstva za finance)" |

(vi) točki 6(c) se doda:

"(iii)za celoten belgijski javni sektor: | Kadrovski oddelek Uprave za zaposlovanje javnih uslužbencev |

(iv)za vojaško osebje in orožnike | Administration des pensions du Ministère des Finances Administratie van Pensioenen van het Ministerie van Financiën (uprava za pokojnine ministrstva za finance)" |

(vii) točki 6 se doda:

"(d)za tiste, ki so upravičeni do pokojnine po posebnem sistemu za javne uslužbence: | Administration des pensions du Ministère des Finances ou le service qui gère le régime spécial de pension Administratie van Pensioenen van het Ministerie van Financiën of de dienst die het bijzonder stelsel beheert (uprava za pokojnine ministrstva za finance ali služba, ki upravlja sistem posebnih pokojnin)" |

(b) Del B. DANSKA se spremeni:

(i) točki 2. se doda

Invalidnost

:

"(c)pokojnine, ki se dodelijo po zakonodaji o pokojninah za javne uslužbence | Finansministeriet Okonomistyrelsen (ministrstvo za finance, agencija za finančno upravljanje in upravne zadeve), København" |

(ii) točki 3. se doda

Starost in smrt (pokojnine)

:

"(c)pokojnine, ki se dodelijo po zakonodaji o pokojninah za javne uslužbence | Finansministeriet Okonomistyrelsen (ministrstvo za finance, agencija za finančno upravljanje in upravne zadeve), København" |

(c) Del D. ŠPANIJA se spremeni:

(i) prva vrstica točke 1 se nadomesti z:

"1. Vsi sistemi razen sistema za pomorščake in sistema za javne uslužbence, oborožene sile in sodno oblast."

(ii) dodajo se naslednje točke:

"4 Posebni sistem za javne uslužbence

(a)Za starost, smrt (vključno s pokojninami za sirote) in invalidske pokojnine | Dirección General de Costes de Personel y Pensiones Públicas — Ministerio de Economía y Hacienda (generalni direktorat za izdatke za zaposlene in javne pokojnine — ministrstvo za gospodarske zadeve in finance) |

(b)Za dodelitev nadomestil za hujšo invalidnost in za odvisnega invalidnega otroka: | Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (splošni vzajemni zavarovalni sistem za javne uslužbence), Madrid |

5. Posebni sistem za vojaško osebje

(a)Za starost, smrt (vključno s pokojninami za sirote) in invalidske pokojnine: | Dirección General de Personal, Ministerio de Defensa (generalni direktorat za osebje, ministrstvo za obrambo), Madrid |

(b)Za priznavanje pokojnin za osebe, ki niso sposobne za opravljanje dela, za dajatve v primeru hujše invalidnosti in družinske dajatve za odvisne invalidne otroke | Instituto Social de las Fuerzas Armadas (socialni zavod za oborožene sile), Madrid |

(c)Za družinske dajatve: | Las Delegaciones Provinciales del Ministerio de Defensa (provincialne izpostave ministrstva za obrambo) |

6. Posebni sistem za uslužbence sodišča

Za priznavanje dajatev v primeru hujše invalidnosti in dajatev za odvisne invalidne otroke | La Mutualidad General (sodniški splošni vzajemni sistem zavarovanja), Madrid" |

(d) Del E. FRANCIJA se spremeni:

(i) točki 3. I. A. se doda:

"(e)posebni sistem za javne uslužbence(invalidnost, starost, nesreče pri delu in bolezni) |

(i)državni javni uslužbenci | Service des pensions du ministère chargé du budget (oddelek za pokojnine, ministrstvo, odgovorno za proračun) |

(ii)regionalni ali lokalni organ ali javni uslužbenci, ki zagotavljajo bolnišnične storitve | Caisse des dépôts et consignations (depozitna in konsignacijska blagajna) Center Bordeaux" |

(ii) točki 3. II. A se doda:

"(iii)za posebni sistem za javne uslužbence(invalidnost, starost, nesreče pri delu in bolezni) |

(aa)državni javni uslužbenci | Service des pensions du ministère chargé du budget (oddelek za pokojnine, ministrstvo, odgovorno za proračun) |

(bb)regionalni ali lokalni organ ali javni uslužbenci, ki zagotavljajo bolnišnične storitve | Caisse des dépôts et consignations (depozitna in konsignacijska blagajna) Center Bordeaux" |

(e) Del F. GRČIJA se spremeni:

(i) točki 2 se doda:

"(iv)državni upokojenci | Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (urad za splošno računovodstvo), Atene" |

(ii) točki 3 se doda:

"(iv)državni upokojenci | Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (urad za splošno računovodstvo), Atene" |

(iii) točki 5 se doda:

"(iv)za javne uslužbence in osebe, ki so štete kot take | Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (urad za splošno računovodstvo), Atene, ali zavarovalni organ, pri katerem je ali je bil zavarovan delavec" |

(f) Delu H. ITALIJA se doda:

"7.Pokojnine za javne uslužbence | INPDAP ( Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche) (nacionalni inštitut za socialne zadeve za zaposlene v javni upravi)" |

(g) V delu I. LUKSEMBURG se točki 2 doda:

"(e)za posebne sisteme v javnem sektorju: | pristojni organ za pokojnine" |

(h) Del L. PORTUGALSKA se spremeni:

(i) Naslednji podnaslov se doda pred besede "I. Celina":

"A. V SPLOŠNO:"

(ii) doda se:

"B. V ZVEZI S POSEBNIM SISTEMOM ZA JAVNE USLU BENCE:

1.Bolezen in materinstvo: | |

—za denarne dajatve | Secretaria-Geral ou equivalente ou o departamento que, em cada organismo, exerça as funções de gestão e administração dos recursos humanos (generalni sekretariat ali ustrezno ali oddelek, ki je pri vsaki ustanovi odgovoren za vodenje in upravljanje osebja) |

—za storitve | Direccáo-Geral de Protecção Social dos Funcionários e Agentes da Administracáo Publica (ADSE) (generalna uprava za socialno zaščito javnih uslužbencev in drugega osebja v javnih službah) |

2.Družinske dajatve | Secretaris-Geral ou equivalente ou o departamento que, em cada organismo, exerca as funcões de gestão e administracáo dos recursos humanos (generalni sekretariat ali ustrezno ali oddelek, ki je pri vsaki ustanovi odgovoren za vodenje in upravljanje osebja) ali Caixa Geral de Aposentacóes (para titulares de pensão) (splošni pokojninski sklad) (za upokojence), Lisboa |

3.Invalidnost in starost | Caixa Geral de Aposentações (para titulares de pensão) (splošni pokojninski sklad), Lisboa |

4.Smrt: | |

—pokojnina za preživele osebe | Caixa Geral de Aposentacões (splošni pokojninski sklad), Lisboa |

—pomoči ob smrti | Secretaris-Geral ou equivalente ou o departamento que, em cada organismo, exerca as funções de gestão e administracio dos resursos humanos (generalni sekretariat ali ustrezno ali oddelek, ki je pri vsaki ustanovi odgovoren za vodenje in upravljanje osebja) ali Caixa Geral de Aposentaçóes (em caso de falecimnto de titulares de pensão) (splošni pokojninski sklad), (v primeru smrti upokojenca), Lisboa |

5.Nesreče pri delu in poklicne bolezni: | Secretaris-Geral ou equivalente ou o departamento que, em cada organismo, exerca as funcóes de gestáo e administracáo dos recursos humanos (generalni sekretariat ali ustrezno ali oddelek, ki je pri vsaki ustanovi odgovoren za vodenje in upravljanje osebja ali Caixa Geral de Aposentacóes (splošni pokojninski sklad), Lisboa" |

(7) Priloga 3 se spremeni:

(a) Del A. BELGIJA se spremeni:

(i) točki I. 2 se doda:

"(f)invalidnost oseb, ki so zajete v posebnem sistemu za javne uslužbence: | Administration des pensions du Ministère des Finances ou le service qui gère le régime spécial de pension Administratie van pensioenen van het Ministerie van Financiën of de dienst die het bijzonder stelsel beheert (uprava za pokojnine ministrstva za finance ali služba, ki upravlja sistem posebnih pokojnin)" |

(ii) točki I.3 se doda:

"(e)posebni sistem za državne službe | Administration des pensions du Ministère des Finances ou le service qui gère le régime spécial de pension Administratie van pensioenen van het Ministerie van Financiën of de dienst die het bijzonder stelsel beheert (uprava za pokojnine ministrstva za finance ali služba, ki upravlja sistem posebnih pokojnin)" |

(b) V delu I. LUKSEMBURG se točki 2 doda:

"(e)za posebne sisteme v javnem sektorju: | pristojni organ za pokojnine" |

(8) Priloga 4 se spremeni:

a) V delu B. DANSKA se vstavi naslednja točka:

"2a.pokojnine, dodeljene po zakonodaji o pokojninah za javne uslužbence | Finansministeriet Okonomistyrelsen (ministrstvo za finance, agencija za finančno upravljanje in upravne zadeve), København" |

(b) Del D. ŠPANIJA se dopolni in spremeni:

(i) besedilo točke 1 v levem stolpcu se nadomesti z:

"1. Za vse sisteme, ki so del sistema socialnega varstva, razen sistema za pomorščake, sistema za javne uslužbence, oborožene sile in sodno oblast, in za vse okoliščine razen za primer brezposelnosti"

(ii) dodajo se naslednje točke:

"5. Posebni sistemi za javne uslužbence

(a)Za starost, smrt (vključno s pokojninami za sirote) in invalidske pokojnine: | Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas — Ministerio de Economía y Hacienda (generalni direktorat za izdatke za zaposlene in javne pokojnine — ministrstvo za gospodarske zadeve in finance) |

(b)Za dodelitev nadomestil za hujšo invalidnost in za odvisnega invalidnega otroka: | Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (splošni vzajemni sistem zavarovanja za javne uslužbence), Madrid |

6. Posebni sistem za vojaške uslužbence

(a)Za starost, smrt (vključno s pokojninami za sirote) in invalidske pokojnine: | Dirección General de Personal, Ministerio de Defensa (generalni direktorat za osebje, ministrstvo za obrambo), Madrid |

(b)Za dodelitev nadomestil za nesposobnost za opravljanje dela, hujšo invalidnost in za odvisnega invalidnega otroka: | Instituto Social de las Fuerzas Armadas (socialni zavod za oborožene sile), Madrid |

(c)Za družinske dajatve: | Dirección General de Personal, Ministerio de Defensa (generalni direktorat za osebje, ministrstvo za obrambo), Madrid |

7. Posebni sistem za uslužbence sodišča

Za priznavanje dajatev v primeru hujše invalidnosti in dajatev za odvisnega invalidnega otroka: | La Mutualidad General Judicial (sodniški splošni vzajemni sistem zavarovanja), Madrid" |

(c) V delu F. GRČIJA se dodajo naslednje točke:

"4.Za državne upokojence: | Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (urad za splošno računovodstvo), Atene" |

(d) V delu I. LUKSEMBURG se točki 2 oddelka I doda:

"(e)za posebne sisteme v javnem sektorju: | pristojni organ za pokojnine" |

(9) Priloga 10 se spremeni:

(a) V del A. BELGIJA se vstavijo naslednje točke:

"3.bZa izvajanje členov 14e in 14f uredbe in člena 12b izvedbene uredbe | Ministère des Affaires Sociales Ministerie van Sociale Zaken (ministrstvo za socialne zadeve) |

4.aZa izvajanje člena 17 uredbe, ko gre za posebni sistem za javne uslužbence: | Ministère des Affaires Sociales Ministerie van Sociale Zaken (ministrstvo za socialne zadeve) skupaj z nosilcem, pristojnim za ustrezen posebni sistem za javne uslužbence" |

(b) Del D. ŠPANIJA se spremeni:

(i) besedilo točke 3 v levem stolpcu se nadomesti z:

"3. Za uporabo člena 38(1), člena 70(1), člena 85(2) in člena 86(2) izvedbene uredbe, razen v zvezi s pomorščaki, in v zadnjih dveh navedenih členih, razen za osebe v posebnem sistemu za oborožene sile:"

(ii) doda se naslednja točka:

"7.Za uporabo člena 85(2) in člena 86(2) izvedbene uredbe glede družinskih dajatev za osebe, ki so v posebnem sistemu za vojaško osebje: | La Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa (generalni direktorat za osebje, ministrstvo za obrambo)" |

(c) V delu I. LUKSEMBURG se točki 7(a) doda:

"(v)za posebne sisteme v javnem sektorju: | pristojni organ za pokojnine" |

(d) V delu K. AVSTRIJA se točka 1 nadomesti z:

"1.Za uporabo člena 14(1)(b), člena 14a(1)(b) in člena 17 uredbe: | Bundesminister fur Arbeit, Gesundheit und Soziales (zvezni minister za delo, zdravje in socialne zadeve) v dogovoru Bundesminister fur Umwelt, Jugend und Familie (zvezni minister za okolje, mladino in družino); kadar gre za posebni sistem za javne uslužbence, je potreben tudi dogovor z ustreznim javnim delodajalcem." |

(e) Del L. PORTUGALSKA se spremeni:

(i) doda se naslednji podnaslov pred besede "I. Celina":

"A. SPLOŠNO:"

(ii) doda se naslednje besedilo:

"B. V ZVEZI S POSEBNIM SISTEMOM ZA JAVNE USLU BENCE

1.Za uporabo člena 17 uredbe: | Departamento de Relações Internacionais de Segurança Social (oddelek za mednarodne odnose glede socialne varnosti), Lisboa |

2.Za uporabo člena 11(1) in člena 11a izvedbene uredbe: | Secretaria-Geral ou equivalente ou o departamento que exerça as funções de gestão dos recursos humanos no organismo a que está vinculado o funcionário destacado (generalni sekretariat ali ustrezno ali oddelek, ki je odgovoren za vodenje in upravljanje osebja pri ustanovi, s katero je napoteni javni uslužbenec povezan) |

3.Za uporabo člena 12a izvedbene uredbe: | Secretaria-Geral ou equivalente ou o departamento que exerça as funções de gestão e administração dos recursos humanos no organismo a que o funcionário está vinculado (generalni sekretariat ali ustrezno ali oddelek, ki je odgovoren za vodenje in upravljanje osebja pri ustanovi, s katero je napoteni javni uslužbenec povezan) |

4.Za uporabo člena 13(2) in (3) izvedbene uredbe: | Departamento de Relações Internacionais de Segurança Social (oddelek za mednarodne odnose glede socialne varnosti), Lisboa |

5.Za uporabo člena 14(3) izvedbene uredbe: | Secretaria-Geral ou equivalente ou o departamento que exerça as funções de gestão e administração dos recursos humanos no organismo a que o funcionário está vinculado (generalni sekretariat ali ustrezno ali oddelek, ki je odgovoren za vodenje in upravljanje osebja pri ustanovi, s katero je napoteni javni uslužbenec povezan) |

6.Za uporabo člena 28(1), člena 29(2) in (5), člena 30(1) in (3) ter člena 31(1) (drugi stavek) izvedbene uredbe (glede predložitve potrdil): | Direccão-Geral de Protecção Social dos Funcionários e Agentes da Administração Pública (ADSE) (generalna uprava za socialno zaščito javnih uslužbencev in drugega osebja v javnih službah), Lisboa |

7.Za uporabo člena 25(2), člena 38(1), člena 70(1) in člena 86(2) izvedbene uredbe: | Autoridade administrativa do lugar de residência dos familiares (upravni organ v kraju, kjer stalno prebivajo člani družine) |

8.Za uporabo člena 17(6) in (7), člena 18(3) in (6), člena 20, člena 21(1), člena 22, člena 31(1) (prvi stavek) in člena 34(1) in (2) (prvi pododstavek) izvedbene uredbe (o institutu kraja stalnega prebivališča ali institutu kraja, kjer se oseba zadržuje, katerikoli se uporablja): | Administração Regional de Saúde do lugar de residência ou de estada do interessado (območna uprava za zdravstvo v kraju stalnega prebivališča ali v kraju, kjer se oseba zadržuje) |

9.Za uporabo člena 85(2) izvedbene uredbe: | Secretaria-Geral ou equivalente ou o departamento do último organismo a que o interessado esteve vinculado, que exerça as funções de gestão e administração dos recursos humanos (generalni sekretariat ali ustrezno ali oddelek, ki je odgovoren za vodenje in upravljanje osebja pri ustanovi, s katero je napoteni javni uslužbenec povezan) |

10.Za uporabo člena 102(2) izvedbene uredbe: | Departamento de Relações Internacionais de Segurança Social (oddelek za mednarodne odnose glede socialne varnosti), Lisboa" |

Člen 3

Ta uredba začne veljati 25. oktobra 1998.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 29. junija 1998

Za Svet

Predsednik

R. Cook

[1] UL C 46, 20.2.1992, str. 1.

[2] UL C 94, 13.4.1992, str. 4.

[3] UL C 98, 21.4.1992, str. 4.

[4] UL L 149, 5.7.1971, str. 2. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1223/98 (UL L 168, 13.6.1998, str. 1).

[5] UL L 74, 27.3.1972, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1223/98 (UL L 168, 13.6.1998, str. 1).

[6] UL L 209, 25.7.1998 str 46.

[7] UL L 209, 25.7.1998, str. 1.

--------------------------------------------------

Top