Help Print this page 

Document 31998R1008

Title and reference
Uredba Komisije (ES) št. 1008/98 z dne 14. maja 1998 o spremembi Uredbe (ES) št. 1371/95 o podrobnih pravilih za izvajanje sistema izvoznih dovoljenj v sektorju jajc
  • No longer in force, Date of end of validity: 19/04/2004
OJ L 145, 15.5.1998, p. 6–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 023 P. 99 - 100
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 023 P. 99 - 100
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 023 P. 99 - 100
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 023 P. 99 - 100
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 023 P. 99 - 100
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 023 P. 99 - 100
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 023 P. 99 - 100
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 023 P. 99 - 100
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 023 P. 99 - 100

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1008/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 14/05/1998
  • Date of effect: 01/06/1998; začetek veljavnosti glej člen 2
  • Date of end of validity: 19/04/2004; glej 31995R1371
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
Relationship between documents
Text

31998R1008Uradni list L 145 , 15/05/1998 str. 0006 - 0007


Uredba Komisije (ES) št. 1008/98

z dne 14. maja 1998

o spremembi Uredbe (ES) št. 1371/95 o podrobnih pravilih za izvajanje sistema izvoznih dovoljenj v sektorju jajc

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2771/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni ureditvi trga za jajca [1], nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 1516/96 [2], in zlasti členov 3(2) in 8(13) Uredbe,

ker Uredba Komisije (ES) št. 1371/95 [3], nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1157/96 [4], določa podrobna pravila za izvajanje sistema izvoznih dovoljenj v sektorju jajc;

ker Uredba Komisije (EGS) št. 3665/87 [5], nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 604/98 [6], določa skupna podrobna pravila za uporabo sistema izvoznih nadomestil za kmetijske proizvode; ker člen 3 navedene uredbe opredeljuje dan izvoza; ker bi bilo treba besedilo Uredbe (ES) št. 1371/95 spremeniti tako, da se prilagodi tej opredelitvi;

ker člena 4 in 9 ter Priloga II Uredbe (ES) št. 1371/95 vključujejo napake, ki jih je treba popraviti;

ker naj bi bili roki za obveščanje o zahtevkih za naknadna izvozna dovoljenja, ki jih pošiljajo države članice Komisiji, enaki kakor za druga izvozna dovoljenja;

ker je treba Prilogo III k Uredbi (ES) št. 1371/95 prilagoditi tako, da bodo upoštevane spremembe glede spremenjenih nadomestil;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za perutninsko meso in jajca,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1371/95 se spremeni na naslednji način:

1. v členu 4(3)(a) se sklicevanje na oddelka 17 in 18 nadomesti s sklicevanjem na oddelka 15 in 16;

2. v členu 9:

(a) se v prvem pododstavku odstavka 2:

- sklicevanje na oddelek 22 nadomesti s sklicevanjem na oddelek 20,

- "besedilo datum, ko so bile izvedene" nadomesti z "datum izvoza v smislu člena 3 Uredbe (EGS) št. 3665/87";

(b) se prvi stavek v prvem pododstavku odstavka 3 nadomesti z naslednjim:

"Države članice vsak petek od 13. ure po telefaksu sporočijo Komisiji število zaprošenih naknadnih izvoznih dovoljenj ali odsotnost takih zahtevkov v tekočem tednu.";

(c) v odstavku 4 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

"To dovoljenje daje pravico do plačila nadomestila, ki velja na dan izvoza v smislu člena 3 Uredbe (EGS) št. 3665/87."

3. v delu A Priloge II se "ECU/100 kg" nadomesti z "ECU/100 kg ali 100 kosov";

4. Priloga III se nadomesti s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. junija 1998.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. maja 1998

Za Komisijo

Franc Fischler

Član Komisije

[1] UL L 282, 1.11.1975, str. 49.

[2] UL L 189, 30.7.1996, str. 99.

[3] UL L 133, 17.6.1995, str. 16.

[4] UL L 153, 27.6.1996, str. 19.

[5] UL L 351, 14.12.1987, str. 1.

[6] UL L 80, 18.3.1998, str. 19.

--------------------------------------------------

PRILOGA

"

PRILOGA III

Rusija

Kuvajt

Bahrajn

Katar

Oman

Združeni arabski emirati

Republika Jemen

Hongkong

Južna Koreja

Japonska

Malezija

Tajska

Tajvan

Filipini

Egipt

"

--------------------------------------------------

Top